Informace dle zákona

1. Oficiální název

Kravsko, okres Znojmo., kraj Jihomoravský2. Důvod a způsob založení


Dle zákona č.367/90 (§ 11 a 70a) ve znění pozdějších předpisů.
Obec Kravsko je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.
Obec Kravsko má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
Obec Kravsko vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.
3. Organizační struktura

Organizační schéma OÚ Kravsko4. Kontaktní spojení


Adresa

Obecní úřad Kravsko,

Kravsko 12, 671 51
Hodiny pro veřejnost

Pondělí a středa 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hod.
Spojení

Telefon: 515 25 51 31

E-mail: obec.kravsko@seznam.cz

Web: www.obec-kravsko.cz
5. Bankovní spojení

3724-741/0100
6. IČ:002929827. DIČ


obec není plátcem DPH
8. Žádosti o informace

osobně na podatelně OÚ

poštou na adresu OÚ (viz Adresa úřadu)9. Příjem žádostí a dalších podání


Žádosti a jiná podání určená obci Kravsko a jeho orgánům se doručují:

Poštou na adresu Obecní úřad Kravsko 12, 67151
Osobně v podatelně obecního úřadu Kravsko:

pondělí od 08:00 do 17:00 hod.

středa od 08:00 do 17:00 hod.
10. Opravné prostředky11. Formuláře

Formuláře, vzory12. Návody pro řešení životních situací projednání na OÚ

odbor sociálních věcí MěÚ Znojmo

Na Portálu veřejné správy České republiky

krizové situace na tomto serveru13. Nejdůležitější předpisy

zákon č. 128/2000 Sb.

zákon č. 106/1999 Sb.

organizační řády a interní předpisy
14. Sazebník úhrad za poskytování informací
15. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

vyrocni_zprava_rok_2020.pdf

vyrocni_zprava_rok_2019.pdf

vyrocni_zprava_rok_2018.pdf


16. Poskytnuté informace
odpoved_na_106.pdf
zadost_o_poskytnuti_informace_c_j_097_2021.pdf

Rok 2019


zadost_o_poskytnuti_informace_c_j_486_2019.pdf