Informace dle zákona

1. Oficiální název
Kravsko, okres Znojmo., kraj Jihomoravský


2. Důvod a způsob založení

Dle zákona č.367/90 (§ 11 a 70a) ve znění pozdějších předpisů.
Obec Kravsko je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.
Obec Kravsko má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
Obec Kravsko vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.
3. Organizační struktura
Organizační schéma OÚ Kravsko

4. Kontaktní spojení

Adresa
Obecní úřad Kravsko,
Kravsko 12, 671 51
Hodiny pro veřejnost
Pondělí a středa 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hod.
Spojení
Telefon: 515 25 51 31
E-mail: obec.kravsko@seznam.cz
Web: www.obec-kravsko.cz
5. Bankovní spojení
3724-741/0100
6. IČ:00292982

7. DIČ

obec není plátcem DPH
8. Žádosti o informace
osobně na podatelně OÚ
poštou na adresu OÚ (viz Adresa úřadu)


9. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a jiná podání určená obci Kravsko a jeho orgánům se doručují:
Poštou na adresu Obecní úřad Kravsko 12, 67151
Osobně v podatelně obecního úřadu Kravsko:
pondělí od 08:00 do 17:00 hod.
středa od 08:00 do 17:00 hod.
10. Opravné prostředky

11. Formuláře
Formuláře, vzory

12. Návody pro řešení životních situací projednání na OÚ
odbor sociálních věcí MěÚ Znojmo
Na Portálu veřejné správy České republiky
krizové situace na tomto serveru

13. Nejdůležitější předpisy
zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 106/1999 Sb.
organizační řády a interní předpisy
14. Sazebník úhrad za poskytování informací
15. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.
vyrocni_zprava_rok_2021.pdf
vyrocni_zprava_rok_2020.pdf
vyrocni_zprava_rok_2019.pdf
vyrocni_zprava_rok_2018.pdf

16. Poskytnuté informace
odpoved_na_106.pdf
zadost_o_poskytnuti_informace_c_j_097_2021.pdf

Rok 2019
zadost_o_poskytnuti_informace_c_j_486_2019.pdf