+420 515 255 131

Zápis ze zasedání ZO ze dne 9. 5. 2012

15. 05. 2012 | admin
Starosta zahájil dne 9.května 2012 v 18. 00 hodin zasedání Zastupitelstva obce Kravsko. Zasedání se konalo  v zasedací síni OÚ.
Přítomno bylo  7     členů zastupitelstva.    Omluven : 0      Neomluven :    0
Bod č. 1.
Starosta určil zapisovatelem zápisu pana Jaromíra Kuřítku, za ověřovatele zápisu ing. Petru Hutařovou, pana Jiřího Drozda a seznámil přítomné s následujícím programem.

1. Organizační záležitosti
2. Závěrečný účet Obce Kravsko, zpráva o přezkumu hospodaření Obce Kravsko za r. 2011.
3. Zpráva o plnění rozpočtu obce od 1.1.2012 do 31.3.2012-účetní závěrka.
4. Rozpočtová opatření č. 1/2012 a 2/2012.
5. Zvýšení poplatku za konání svatebního obřadu mimo obřadní místnost.
6. Návrh k bezúplatnému převodu komunikace.
7. VaK- zpráva auditora, vyhodnocení rozpočtu za r. 2011.
8. DSO- severozápadní větev, zpráva auditora, vyhodnocení rozpočtu za r. 2011.
9. Diskuse – závěr.

K bodu č. 1 nebyly připomínky.
Usnesení č. 1/3 -2012

Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje za ověřovatele zápisu ing. Petru Hutařovou, pana Jiřího Drozda a následující program :
1. Organizační záležitosti
2. Závěrečný účet Obce Kravsko, zpráva o přezkumu hospodaření Obce Kravsko za r. 2011.
3. Zpráva o plnění rozpočtu obce od 1.1.2012 do 31.3.2012-účetní závěrka.
4. Rozpočtová opatření č. 1/2012 a 2/2012.
5. Zvýšení poplatku za konání svatebního obřadu mimo obřadní místnost
6. Návrh k bezúplatnému převodu komunikace.
7. VaK – zpráva auditora, vyhodnocení rozpočtu za r. 2011.
8. DSO – severozápadní větev, zpráva auditora, vyhodnocení rozpočtu za r. 2011.
9. Diskuse – závěr.
Hlasování č. 1 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 2 –Závěrečný účet obce Kravsko za r. 2011, zpráva o přezkumu hospodaření .
Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce Kravsko za r.2011 a zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kravsko za r. 2011.

K bodu č.2 nebyly připomínky.
Usnesení č. 2/3 -2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
1. Závěrečný účet obce Kravsko za r. 2011 – vyjádření :
 „Zastupitelstvo obce Kravsko souhlasí s celoročním hospodařením obce Kravsko za rok 2011 a to bez výhrad“.
2. „ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 obce Kravsko, okres Znojmo bez výhrad“.

(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha 1/3-2012 a 2/3-2012).

Hlasování č.2. : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 3 – Zpráva o plnění rozpočtu-účetní závěrka.
Starosta přednesl zprávu o plnění rozpočtu od 1.1.2012 do 31.1.2012. Konstatoval, že rozpočet z hlediska příjmů je plněn v průměru na 26,71% a z hlediska výdajů na 11 %.
Z této zprávy lze konstatovat , že plnění rozpočtu je rovnoměrné.

K bodu č.3 nebyly připomínky.

Usnesení č.3/3 – 2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí účetní závěrku obce Kravsko za I.čtvrtletí.
 (Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 3/3 – 2012).

Hlasování č.3 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0
Bod č. 4 – Rozpočtová opatření.
Starosta vyzval paní Janáčkovu, aby přednesla návrhy rozpočtových opatření č. 1/2012 a
 2/2012.

K bodu č.4 nebyly připomínky

Usnesení č. 4/3 -2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtová opatření č 1/2012 a 2/2012.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha 4/3-2012 a 5/3 2012).

Hlasování č.4 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0
Bod č. 5 -  Zvýšení poplatku.
Starosta navrhl zvýšení poplatku za konání svatebního obřadu mimo obřadní místnost.
Jedná se o zvýšení ze 2 000,- Kč na 4 000,- Kč.

K bodu č.5 nebyly připomínky.
Usnesení č. 5/3 – 2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje zvýšení poplatku za konání svatebního obřadu, mimo obřadní místnost na částku 4 000,- Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha 6/3-2012).

Hlasování č. 5 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0
Bod č. 6 – Návrh k bezplatnému převodu komunikace.
Starosta seznámil přítomné s návrhem Správy a údržby silnic JMK k bezúplatného převodu komunikace.

K bodu č. 6 nebyly připomínky

Usnesení č. 6/3-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko zamítá návrh k bezúplatnému převodu části komunikace
 III/408 32 do majetku obce.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha 7/3-2012).

Hlasování č. 6 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 7 – VaK – zpráva auditora, vyhodnocení rozpočtu za r. 2011
Starosta seznámil přítomné se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Vodovody a kanalizace Znojemsko, zájmové sdružení obcí, vyhodnocením kalkulace vodného a stočného za r. 2011, vyhodnocením rozpočtu zájmového sdružení obcí VaK Znojemsko za r. 2011a vyhodnocením provozního rozpočtu svazku obcí Znojemsko.

K bodu č. 7 nebyly připomínky.
 

Usnesení č. 7/3-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření
Vodovody a kanalizace Znojemsko, zájmové sdružení obcí, vyhodnocení kalkulace stočného a vodného za rok 2011, vyhodnocení rozpočtu zájmového sdružení obcí VaK Znojemsko za rok 2011 a vyhodnocení provozního rozpočtu svazku obcí Znojemsko za r. 2011.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha 8/3-2012).

Hlasování č. 7 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č.8 – DSO kanalizace severozápadní větev
Starosta seznámil přítomné se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO kanalizace severozápadní větev a se „Závěrečným účtem DSO kanalizace severozápadní větev za r. 2011“.

K bodu č.8 nebyly připomínky
Usnesení č.8/3-2012

Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření
DSO kanalizace severozápadní větev a „Závěrečný účet DSO kanalizace severozápadní větev za r. 2011“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 9/3-2012).

Hlasování č. 8 : Pro : 7 Proti :   0 Zdržel se : 0

Bod č.9 – Diskuse.
- pan Moučka – dotaz na kanalizaci
starosta odpověděl, že 11.5.2012 je zasedání DSO kanalizace, kde by měly být podány potřebné informace
- dále pan Moučka navrhl projednat  se SÚS JMK návrh na vypracování projektové dokumentace na průtah obcí
- pan Hutař vznesl dotaz na financování žáků v mateřské škole
starosta obce odpověděl, že po konzultaci s ředitelkou školy toto financování proběhne formou sponzorského daru.
V Kravsku dne 9.5.2012

Zapsal :   pan Jaromír Kuřítka
Ověřil :   ing. Petra Hutařová
pan Jiří Drozd
Pavel Hlávka, starosta obce

Datum vložení: 15.5.2012
Datum sundání: 31.5.2012