+420 515 255 131

Zápis ze zasedání ZO ze dne 5. 12. 2012

11. 12. 2012 | admin
Starosta zahájil dne 5.prosince 2012  v 18.00 hodin zasedání Zastupitelstva obce Kravsko. Zasedání se konalo v zasedací síni OÚ Kravsko. Přítomno bylo  5  členů zastupitelstva.

Omluven : p. Aleš Hutař a p. Jaromír Kuřítka  Neomluven :           0

Bod č. 1.
Starosta učil zapisovatele zápisu pana Jiřího Dvořáka, ověřovatele zápisu ing. Petru Raabovou a pana Jiřího Drozda a seznámil přítomné s následujícím programem :

1 . Organizační záležitosti
2 . Zápis z dílčího přezkumu hospodaření Obce Kravsko za r. 2012.
3 . Plnění rozpočtu – účetní závěrka za období od 1.1.2012 do 30.9.2012.
4 . Rozpočtová opatření
5 . Rozpočtové provizorium a rozpočtový výhled na r. 2013 – 2016.
6 . Zpráva kontrolního výboru.
7 . Zpráva finančního výboru.
8 . Inventarizační komise.
9 . Obecně závazné vyhlášky.
10. Žádost o snížení nájmu
11. Oznámení výsledků konkurzního řízení na pracovní místo ředitel/ka ZŠ a MŠ Kravsko,
      příspěvkové organizace.
12. Harmonogram zasedání Zastupitelstva obce Kravsko.
13. Zakázky malého rozsahu.
14. Různé.
15. Diskuse – závěr.

K bodu č. nebyly připomínky.

Usnesení č. 1/7-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Petru Raabovou, pana Jiřího Drozda a následující program :

1 . Organizační záležitosti
2 . Zápis z dílčího přezkumu hospodaření Obce Kravsko za r. 2012.
3 . Plnění rozpočtu – účetní závěrka za období od 1.1.2012 do 30.9.2012.
4 . Rozpočtová opatření
5 . Rozpočtové provizorium a rozpočtový výhled na r. 2013 – 2016.
6 . Zpráva kontrolního výboru.
7 . Zpráva finančního výboru.
8 . Inventarizační komise.
9 . Obecně závazné vyhlášky.
10. Žádost o snížení nájmu
11. Oznámení výsledků konkurzního řízení na pracovní místo ředitel/ka ZŠ a MŠ Kravsko,
      příspěvkové organizace.
12. Harmonogram zasedání Zastupitelstva obce Kravsko.
13. Zakázky malého rozsahu.
14. Různé.
15. Diskuse – závěr.
Hlasování č. 1 :  Pro :  5  Proti :        0    Zdržel se :      0
Bod č.2. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kravsko za r. 2012.
Starosta seznámil přítomné se „Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Kravsko, okres Znojmo za rok 2012.
K bodu č. 2 nebyly připomínky.

Usnesení č. 2/7-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí „Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Kravsko, okres Znojmo za rok 2012.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 1/7-2012).
Hlasování č. 2 : Pro :   5 Proti :  0 Zdržel se :      0

Bod č. 3. Plnění rozpočtu – účetní závěrka za období 1.1.2012 do 30.9.2012.
Starosta přednesl zprávu o účetní závěrce za období od 1.1.2012 do 30.9.2012. Konstatoval, že rozpočet z hlediska příjmů je plněn na 66,42 %, což je mírný propad proti předchozímu roku. Z hlediska výdajů je rozpočet plněn na 34, 68 %, což je zhruba stejně, jako v předešlém roce.
K bodu č. 3 nebyly připomínky.

Usnesení č.3/7-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu – účetní závěrku za období od 1.1.2012 do 30.9.2012.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 2/7-2012).
Hlasování č. 3 : Pro :  5 Proti :  0 Zdržel se :         0

Bod č. 4 . Rozpočtová opatření.
Starosta vyzval pí. Janáčkovu, aby seznámila přítomné z návrhem rozpočtového opatření č. 7/2012, č. 8/2012 a č. 9/2012.
K bodu č. 4 nebyly připomínky

Usnesení č. 4/7-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtová opatření č. 7/2012 , č. 8/2012 a 9/2012.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 3/7-2012, 4/7-2012 a 5/7-2012).
Hlasování č. 4 : Pro :   5  Proti :  0 Zdržel se :     0

Bod č. 5 Rozpočtové provizorium a rozpočtový výhled na r. 2013 – 2016.
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým provizoriem na r. 2013 a s rozpočtovým výhledem na r. 2013 – 2016.
K bodu č. 5 nebyly připomínky.

Usnesení č. 5/7-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko a.)  schvaluje  „Rozpočtové provizorium na r. 2013“.
 b.) bere na vědomí „Rozpočtový výhled na r. 2013-2016“.
 (Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 6/7-2012 a 7/7-2012).
Hlasování č. 5 : Pro :  5 Proti :  0 Zdržel se :       0

Bod č.6 Zpráva kontrolního výboru
Starosta požádal předsedu kontrolního výboru pana Mgr. Františka Moučku, aby přednesl zprávu z jednání kontrolního výboru.
K bodu č. 6 nebyly připomínky.

Usnesení č. 6/7-2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 8/7-2012).
Hlasování č.6 : Pro :  5 Proti :  0 Zdržel se :        0

Bod č. 7  Zpráva finančního výboru
Starosta požádal předsedu finančního výboru ing. Petru Raabovou, aby přednesla zprávu z jednání finančního výboru.
K bodu č. 7 nebyly připomínky

Usnesení č. 7/7-2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 9/7-2012).
Hlasování č. 7 :  Pro :      5  Proti :  0 Zdržel se :      0

Bod č. 8  Plán inventur na r. 2012 a postupy inventarizace.
Starosta vydává příkaz k provedení a postupu inventarizace majetku obce Kravsko k 31.12.2012. K zajištění inventur jmenuji tyto inventarizační komise :

OBECNÍ ÚŘAD KRAVSKO.
Inventarizační komise :  Jiří Dvořák – předseda
Aleš Hutař – člen
Alena Janáčková – člen

Likvidační komise :  Jaromír Kuřítka – předseda
Jiří Drozd – člen
Ing. Petra Raabová – člen

POŽÁRNÍ OCHRANA KRAVSKO

Inventarizační komise :  Mgr. František Moučka – předseda
Václav Alexa – člen
Jaromír Kuřítka – člen

Likvidační komise :  Pavel Hlávka – předseda
Jiří Dvořák – člen
Jiří Drozd – člen
K bodu č. 8 nebyly připomínky

Usnesení č. 8/7-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Plán inventur a postup inventarizace majetku Obce Kravsko“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz příloha č. 10/7-2012).
Hlasování č. 8 : Pro :   5     Proti : 0  Zdržel se :       0

Bod č. 9  Obecně závazné vyhlášky
Starosta seznámil přítomné s přípravou  „Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 a č. 3/2012. Jedná se o „Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ a „Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů“. Členové zastupitelstva dostali tyto materiály k prostudování.

K bodu č. 9 nebyly připomínky

Usnesení č.9/7-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a. „Obecně závaznou vyhlášku č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,  sběru,  přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.
b. „Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz příloha č. 11/7-2012, 12/7-2012 a 13/7-2012).
Hlasování č. 9 : Pro :  5 Proti :  0       Zdržel se:        0

Bod č.10  Žádost o snížení výše nájmu
Starosta seznámil přítomné se žádostí paní Ševčíkové, nájemce kulturního domu, o snížení výše nájemného v pronajatém obecním zařízení.
Starosta obce navrhnul vyjmout z pronájmu část nevyužívaných sklepních prostor o výměře 73,2 m2, čímž by se nájemné snížilo o 610,- Kč /měsíc. Dále seznámil přítomné s dodatkem č.1 ke „Smlouvě o pronájmu nebytových prostor – KD“.
K bodu č. 10 byla připomínka pan Dvořáka  ke stavebnímu  oddělení sklepních prostor.

Usnesení č. 10/7-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje dodatek č.1 ke „Smlouvě o nájmu nebytových prostor – KD“ ze dne 21.dubna 2010.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 14/7-2012 a č. 15/7-201).
Hlasování č. 10 : Pro :  5 Proti :  0 Zdržel se :      0
Bod č. 11. Výsledky konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitelky ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace.
Starosta seznámil přítomné s průběhem konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ku v ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace. Do konkursního řízení byly přihlášeny tři uchazečky. Konkursní komise shledala, že na pracovní místo ředitelky jsou vhodné dvě uchazečky, paní Mgr. Simona Jakešová a paní Mgr. Galina Blahová. Paní Bc. Jarmila Nováková byla vyhodnocena jako nevhodná. Vhodné kandidátky na obsazení pracovního místa byly hodnoceny takto :  1. paní Mgr. Simona Jakešová 2.  paní Mgr. Galina Blahová

Na základě výsledků hodnocení a doporučení konkursní komise jmenuje zřizovatel  na obsazení pracovního místa ředitel / ředitelka Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace paní Mgr. Simonu Jakešovou.
K bodu č. 11 nebyly připomínky

Usnesení č.11/7-2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí jmenování ředitelkou Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace paní Mgr. Simonu Jakešovou.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 16/7-2012 a č. 17/7-2012).

Hlasování č. 11 : Pro :  5 Proti :  0 Zdržel se :        0
Bod č. 12  Zakázky malého rozsahu
Starosta navrhnul, aby veřejná zakázka malého rozsahu na vypracování projektů  a dohledu na vybudování inženýrských sítí v lokalitě „Rybník“ byla zadána firmě „Vodárenská a.s., divize Znojmo, Kotkova 20, 672 25 Znojmo“ dle „Interního předpisu Obce Kravsko .
K bodu č. 12 nebyly připomínky
Usnesení č. 12/7-2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle „Interního předpisu Obce Kravsko“ na vypracování projektů a dohledu na vybudování inženýrských sítí v lokalitě „Rybník“ firmě „Vodárenská a.s., divize Znojmo, Kotkova 20, 672 25 Znojmo.
Hlasování č. 12 : Pro :  5 Proti :  0 Zdržel se :         0
Bod č. 13  Časový plán zasedání ZO pro rok 2013
Starosta přednesl plán zasedání ZO na rok 2013.
K bodu č.13 nebyly připomínky

Usnesení č. 13/7-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje plán zasedání ZO Kravsko pro rok 2013.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 18/7-2012).
Hlasování č. 13 :  Pro :  5 Proti :  0 Zdržel se :          0

Bod č. 14 . Zpráva starosty.
Byl podán návrh na zakoupení věcné odměny v hodnotě do 5 000,- Kč paní ředitelce Mgr. Marii Ludvíkové k ukončení jejího působení na ZŠ a MŠ Kravsko.
 Dále starosta seznámil přítomné s kácením stromů na potoku od požární nádrže k čerpací stanici kanalizace. Vytěžené stromy budou nabídnuty k odprodeji občanům. Cena bude stanovena po vytěžení.
- v rámci kanalizace, čekáme na vyjádření náměstka ředitele OPŽP ke změně investora k získání dotací v rámci projektu .
 

Usnesení č. 14/7-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko:
a.) schvaluje udělení odměny paní Mgr. Marii Ludvíkové v hodnotě do 5 000,- Kč
b.) bere na vědomí zprávu o Kácení stromů na „Penkovickém potoce“, a zprávu o kanalizaci.
Hlasování č. 14: Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0
K bodu č.15 – diskuse, nebyly žádné příspěvky.

Zapsal :    pan Jiří Dvořák
Ověřil :      pan Jiří Drozd
ing. Petra Raabová

V Kravsku dne 5.prosince 2012.    
Pavel Hlávka, starosta obce

datum vyvěšení: 10.12.2012
datum sundání: 28.12.2012