+420 515 255 131

Zápis ze zasedání ZO ze dne 30. 4. 2014

09. 05. 2014 | admin
Starosta zahájil dne 30.dubna 2014 v 18 : 00 hodin zasedání Zastupitelstva obce Kravsko. Zasedání se konalo v zasedací síni OÚ. Přítomno bylo 7  členů zastupitelstva.
Omluven : 0     Neomluven :  0

Bod č. 1.
Starosta určil zapisovatele zápisu pan Jaromíra Kuřítku, navrhnul ověřovatele zápisu pana Františka Moučku a pana Jiřího Drozda a seznámil přítomné s následujícím programem : Program :
1. Organizační záležitosti
2. Závěrečný protokol ke Zprávě o výsledku kontroly VZP.
3. Směrnice o schvalování účetní závěrky Obce Kravsko.
4. Rozpočtová opatření
5. Žádost  p. Miroslava Kučery, nájemce rybníka
6. Jmenování zástupců obce Kravsko do hodnotící komise pro výběrové řízení na dodavatele pro výstavbu kanalizace.
7. Žádost o prodej části pozemku p.č. 581/1.
8. Dodatek ke smlouvě ze dne 18.4.2013 – vypracování projektu.
9. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
10. Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
11. Smlouva o dílo na zhotovitele akce „Zlepšení energetických vlastností základní a mateřské školy v obci Kravsko“
12. Zadání zpracování územní studie na stavební plochy Bv 5.
13. Cenová nabídka  na výstavbu veřejného osvětlení a rozhlasu v lokalitě „Rybník“.
14. Zpráva o výstavbě II. etapy kanalizace.
15. Návrh smlouvy na získání dotací z OPŽP -  změna zdroje vytápění v ZŠ.
16. Mandátní smlouva zajišťující TDS a AD.
17. Diskuse – závěr.

Usnesení č. 1 /2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Františka Moučku, pana Jiřího Drozda a následující program :
1.  Organizační záležitosti
2.  Závěrečný protokol ke Zprávě o výsledku kontroly VZP.
3. Směrnice o schvalování účetní závěrky Obce Kravsko.
4. Rozpočtová opatření
5. Žádost  p. Miroslava Kučery, nájemce rybníka
6. Jmenování zástupců obce Kravsko do hodnotící komise pro výběrové řízení na dodavatele pro výstavbu kanalizace.
7. Žádost o prodej části pozemku p.č. 581/1.
8. Dodatek ke smlouvě ze dne 18.4.2013 – vypracování projektu.
9. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
10. Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
11. Smlouva o dílo na zhotovitele akce „Zlepšení energetických vlastností základní a mateřské školy v obci Kravsko“
12. Zadání zpracování územní studie na stavební plochy Bv 5.
13. Cenová nabídka  na výstavbu veřejného osvětlení a rozhlasu v lokalitě „Rybník“.
14. Zpráva o výstavbě II. etapy kanalizace.
15. Návrh smlouvy na získání dotací z OPŽP -  změna zdroje vytápění v ZŠ.
16. Mandátní smlouva zajišťující TDS a AD.
17. Diskuse – závěr.

Hlasování č. 1 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 2
Starosta seznámil přítomné s protokolem o výsledku kontroly VZP.
K bodu č. 2 nebyly připomínky.

Usnesení č. 2/2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí „Závěrečný protokol ke zprávě o výsledku kontroly“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 1/ 2-2014).

Hlasování č. 2 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 3.
Starosta obce vyzval paní Janáčkovou, aby přednesla návrh směrnice o „Schvalování účetní závěrky Obce Kravsko“.
K bodu č. 3 nebyly připomínky

Usnesení č. 3/2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Směrnici o schvalování účetní závěrky Obce Kravsko“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 2/2-2014).

Hlasování č. 3 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 4.
Starosta požádal paní Janáčkovou, aby přednesla návrhy rozpočtových opatření č. 1/2014 a 2/2014.
K bodu č. 4 nebyly připomínky.

Usnesení č. 4/2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2014 a 2/2014.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 3/2-2014 a 4/2-2014).

Hlasování č. 4. : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 5.
Starosta seznámil přítomné se žádostí pana Miroslava Kučery o snížení nájemného rybníka v Koutech. Jelikož byla cena stanovena na základě výběrového řízení, navrhnul starosta, aby byla cena zachována , dokud nebude vyhlášeno nové výběrové řízení.
K bodu č. 4 nebyly připomínky.

Usnesení č. 5/2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko zamítá žádost pana Miroslava Kučery, Kovářská 11, 669 02 Znojmo o snížení nájemného za rybník v Koutech.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 5/2-2014).

Hlasování č. 5 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č.6.
Starosta konstatoval, že je třeba navrhnout zástupce  obce Kravsko do hodnotící komise pro výběrové řízení na dodavatele pro výstavbu kanalizace. Do komise je delegován jeden člen a jeden náhradník. Doporučil schválit zástupce obce, kteří se pravidelně účastní jednání DSO.
K bodu č. 6 nebyly připomínky.

Usnesení č. 6.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje zástupce obce Kravsko do hodnotící  komise pro výběrové řízení na dodavatele pro výstavbu kanalizace.
Člen komise – Pavel Hlávka, starosta obce
Náhradník    -  Jaromír Kuřítka, místostarosta
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 6/2-2014).

Hlasování č. 6 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 7.
Starosta seznámil přítomné se žádostí paní Kateřiny Mrkvičkové, Palackého 15, 669 02 Znojmo o odprodeji části pozemku p.č. 581/1 v k.ú. Kravsko.
Tuto žádost o odprodej téhož pozemku podal pan Jaroslav Růžek, Kravsko 82, 671 51 Kravsko, jenž na tomto pozemku vlastní sklep. Starosta navrhnul, aby tento pozemek nebyl prodán ani pronajat nikomu z důvodu nevyjasněných majetkoprávních vztahů.
K bodu č. 7 nebyly připomínky.

Usnesení č. 7/2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko zamítá žádosti p. Růžka a paní Mrkvičkové o prodeji části pozemku p.č. 581/1 v k.ú. Kravsko z důvodu nevyjasněných majetkoprávních vztahů.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 7/2-2014 a 8/2-2014).

Hlasování č. 7 : Pro :  7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 8
Starosta seznámil přítomné s dodatkem č. 1 ke smlouvě ze dne 18.4.2013 o vypracování projektu na prodloužení Stl plynovodu v lokalitě „Rybník“.
Předmětem dodatku č. 1 k této smlouvě je vypracování projektu pro provedení stavby a výběrového  řízení.
K bodu č. 8 nebyly připomínky.

Usnesení č. 8/2-2014.
 Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 18.4.2013 na vypracování projektu pro provedení stavby a výběrové řízení.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 9/2-2014).

Hlasování č.8 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 9.
Starosta informoval přítomné o nutnosti z důvodu nového občanského zákoníku je nutné schválit smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Jedná se o smlouvu mezi společností EKO- KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 a Obec Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko.
K bodu č. 9 nebyly připomínky.

Usnesení č. 9/2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje smlouvu č. OS201420002172 mezi společností EKO – KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 a Obcí Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko
„Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 10/2-2014).

Hlasování č. 9 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 10.
Starosta seznámil přítomné s dodatkem č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi společností EKO – KOM a.s. , Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 a Obec Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko. Tento dodatek umožňuje pověřit svozovou firmu výkaznictvím, popřípadě i fakturací jménem obce.

Usnesení č. 10/2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů mezi společností EKO – KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 a Obec Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 11/2-2014).

Hlasování č. 10 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 11
Starosta konstatoval, že předešlé zastupitelstvo schválilo návrh smlouvy o dílo na akci „Zlepšení energetických vlastností základní a mateřské školy v obci Kravsko“. Po ukončení výběrového řízení byla tato smlouva uzavřena dne 23.4.2014 mezi Obcí Kravsko, Kravsko12, 671 51 Kravsko a zhotovitelem Pozemní stavby, spol. s.r.o., Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo.
K bodu č.11 nabyly připomínky.

Usnesení č. 11/2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje SMLOUVU O DÍLO na akci „Zlepšení energetických vlastností Základní a mateřské školy v obci Kravsko mezi Obcí Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko a zhotovitelem Pozemní stavby, spol. s.r.o., Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 12/4-2014).

Hlasování č. 11 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 12.
Starosta informoval přítomné, že dle schváleného „Územního plánu obce Kravsko“ je nutno zajistit zpracování Územní studie na stavební plochu Bv5. Jedná se o plochu bývalé Novákovy zahrady a pozemky paní Markéty Široké. Tato studie byla zadána ing. arch. Poláčkovi.
K bodu č. 12 nebyly připomínky.

Usnesení č. 12/2-2014.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje zpracování „Územní studie v lokalitě bytové výstavby č. 5
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 13/2-2014).

Hlasování č. 12 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 13.
Starosta informoval přítomné o cenové nabídce firmy Západomoravská elektromontážní společnost, spol. s.r.o.,Sadová 829/1, Třebíč. Jedná se o výstavbu veřejného osvětlení v lokalitě „Rybník“ . Po odečtení výstavby veřejného rozhlasu se jedná o částku 187 000,- Kč bez DPH.
K bodu č. 13 nebyly připomínky.

Usnesení č. 13/2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje cenovou nabídku firmy Západomoravská elektromontážní společnost spol. s.r.o., Sadová 829/1 Třebíč na výstavbu veřejného osvětlení.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 14/2-2014).

Hlasování č. 13 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 14.
Starosta informoval přítomné o schváleném rozpočtu DSO, a o zápisu z jednání stavby
„Odkanalizování obcí Kravsko, Plenkovice, Kasárna, Mramotice, Žerůtky“.
Dále uvedl, že je potřeba schválit do zástavy nemovitý majetek obce pro získání půjčky ze SFŽP. Jedná se o pozemky a některé budovy, které budou uvedeny ve smlouvě.
K bodu č.4 nebyly připomínky.

Usnesení č. 14/2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko:
a. bere na vědomí schválený rozpočet DSO a zprávu z jednání zástupců pro výstavbu II. etapy
kanalizace.
b. schvaluje do zástavy nemovitý majetek obce Kravsko pro získání půjčky ze SFŽP. Konkrétní pozemky a budovy budou uvedeny ve smlouvě.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 15/2-2014 a 16/2-2014).

Hlasování č. 14 : Pro : 7 Proti :  0  zdržel se : 0

Bod č. 15
Starosta seznámil přítomné s výzvou OPŽP pro výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla využívajících OZE. V naší situaci lze toto využít v rámci vytápění školy. Jelikož obec po novém RUD musí veškeré provozní náklady školy hradit sama, je možno tímto způsobem ušetři nemalé částky za energii.
Starosta navrhnul, aby se této možnosti využilo a byla podána žádost o získání dotací na rekonstrukci zdroje tepla ve škole a to na topení štěpkou. Náklady na topení se sníží téměř o polovinu. Je potřeba schválit „Smlouvu o zpracování žádosti o dotaci za účelem obdržení dotace, zajištění organizace zadávacího řízení a poskytování dotačního managementu.
K bodu č. 15 nebyly připomínky.

Usnesení č. 15/2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu o zpracování žádosti o dotaci za účelem obdržení dotace, zajištění organizace zadávacího řízení a poskytování dotačního managementu. Pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 16/2-2014).

Hlasování č. 15 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 16.
Starosta seznámil přítomná s mandátní smlouvou o provedení „Technického dozoru stavebníka a autorského dozoru“ na akci zlepšení energetických vlastnosti Základní a mateřské školy v obci Kravsko. Tento dozor zajišťuje společnost A – projekt, s.r.o.,
Dvořákova 21, 669 02 Znojmo.
K bodu č. 16 nebyly připomínky.

Usnesení č. 16/2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Mandátní smlouvu k zajištění Technického dozoru stavebníka a autorského dozoru“ společností A-projekt,s.r.o., Dvořákova 21, 669 02 Znojmo. Pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Hlasování č. 16 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19 : 30 hodin.

Zapsal :     Jaromír Kuřítka
Ověřil :      Mgr. František Moučka
Jiří Drozd

Pavel Hlávka, starosta obce

datum vyvěšení: 2.5.2014
datum sundání: 30.5.2014