+420 515 255 131

Zápis ze zasedání ZO ze dne 3. 7. 2013

16. 07. 2013 | admin
Starosta zahájil dne 3. července 2013 v 18,30 hodin zasedání Zastupitelstva obce Kravsko. Zasedání se konalo v zasedací síni obecního úřadu. Přítomno bylo 6  členů zastupitelstva.
Omluven : pan Jiří Drozd      Neomluven :  0

Bod č. 1.
Starosta určil zapisovatele zápisu pana Jaromíra Kuřítku, ověřovatele zápisu pana Aleše Hutaře, pana Jiřího Dvořáka a seznámil přítomné s následujícím programem: 
1. Organizační záležitosti
2. Prodej pozemků
3. Zakázky malého rozsahu
4. Ustanovení komise pro výběr dodavatele stavebních prací na akci „Oprava hasičské zbrojnice“
5. Ustanovení komise pro výběr dodavatele stavebních prací na akci „ Zateplení školních budov“
6. Diskuse – závěr.
K bodu č. 1 nebyly připomínky.

Usnesení č. 1 /4-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Aleše Hutaře, pana Jiřího Dvořáka a následující program :

1. Organizační záležitosti
2. Prodej pozemků
3. Zakázky malého rozsahu
4. Ustanovení komise pro výběr dodavatele stavebních prací na akci „Oprava hasičské zbrojnice“
5. Ustanovení komise pro výběr dodavatele stavebních prací na akci „ Zateplení školních budov“
6. Diskuse – závěr.
Hlasování č. 1 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 2. Prodej pozemků.
Starosta informoval přítomné o předběžném souhlasu s prodejem části pozemku p.č. 609/1 v k.ú. Kravsko,  manželům Zdeňce a Zdeňkovi Jedličkovým, Kravsko 35. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce od 18.4.2013 do 4.5.2013. K tomuto záměru nebyly vzneseny žádné připomínky, proto navrhuji prodat tento pozemek o výměře 47 m2 manželům Zdeňce a Zdeňkovi Jedličkovým, Kravsko 35 za cenu 2 580 Kč. Dále informoval přítomné o předběžném souhlasu  s prodejem části pozemku p.č. 482/1 v k.ú. Kravsko paní Dagmar Dočkalové, Kravsko 111 o výměře 120m2 za cenu 6 580,- Kč, manželům Marcele a Radkovi Škárkovým, Březová 370 , 669 02 Znojmo-Suchohrdly o výměře 38 m2 za cenu 2090,- Kč a paní Jitce Drozdové, Kravsko179 o výměře 63 m2 za cenu 630 ,-Kč.
Záměr prodeje nemovitosti byl řádně vyvěšen  na úřední desce od 29.4.2013 do 15.5.2013. K tomuto záměru nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předběžný souhlas k odprodeji těchto pozemků byl schválen na zasedání ZO dne 12.6.2013, usnesením č. 2/3-2013.
Ceny pozemků byly stanoveny dle zákona č. 151/1997 a vyhlášky MF č. 3/2008 Sb. Cena pozemku paní Drozdové byla stanovena dle doporučení FÚ Znojmo a to minimálně 10 Kč /m2.
K bodu č. 2 nebyly připomínky.

Usnesení č.2/4-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje prodej časti pozemku p.č. 609/1 v k.ú Kravsko o výměře 47 m2 manželům Zdeňce a Zdeňkovi Jedličkovým, Kravsko 35, 671 51 Kravsko za cenu 2 580,- Kč, dále schvaluje prodej části pozemku p.č. 482/1 v k.ú. Kravsko o výměře 120 m2 paní Dagmar Dočkalové, Kravsko 111, 671 51 Kravsko za cenu 6 580,- Kč, část téhož pozemku o výměře 38 m2 manželům Marcele a Radkovi Škárkovým, Březová 370, 669 02 Znojmo-Suchohrdly za cenu 2090,- Kč a další část téhož pozemku o výměře 63 m2 paní Jitce Drozdové za cenu 630,- Kč.
Pověřuje starostu obce k podpisu těchto kupních smluv.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 1/ 4-2013, 2/4-2013,3/4-2013
a 4/4-2013).

Hlasování č. 2 :  Pro : 6  Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 3. Zakázky malého rozsahu.
Starosta navrhnul z důvodu transparentnosti výběrového řízení na akci „Oprava hasičské zbrojnice“ doplnit výzvu k podání cenové nabídky o firmu „Tesařství , Petr Pavelka, Farní 84, 669 02 Znojmo-Hnanice, na dodávku tesařských a pokrývačských prací, a na stavebí a zednické práce doplnit výzvu k podání cenové nabídky o firmu „Renov , spol.s.r.o., Dolní Česká 300/6, 669 02 Znojmo a o firmu INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice.
K bodu č. 3 nebyly připomínky.

Usnesení č.3 /4-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje doplnění výzev k podání cenové nabídky na akci „Oprava hasičské zbrojnice“ firmu Tesařství, Petr Pavelka, Farní 84, 669 02 Znojmo- Hnanice, na dodávku tesařských a pokrývačských prací, dále vyzvat  firmu „RENOV spol. s.r.o., Dolní Česká 300/6, 669 02 Znojmo a firmu INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice, k provedení odborných stavebních a zednických prací.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 5/4-2013, 6/4-2013 a 7/4-2013).

Hlasování č. 3 : Pro :  6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 4 : Ustanovení komise pro výběr dodavatele stavebních prací na akci „Oprava hasičské zbrojnice“.
Starosta navrhnul komisi pro vyhodnocení doručených nabídek na dodavatele stavebních prací akci „Oprava hasičské zbrojnice“ ve složení :  Pavel Hlávka – starosta
Jaromír Kuřítka – místostarosta
Jíří Dvořák – stavební technik-člen zastupitelstva
K bodu č. 4 nebyly připomínky.

Usnesení č. 4/4-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje komisi pro výběr dodavatele stavebních prací na akci „Oprava hasičské zbrojnice“ ve složení :  Pavel Hlávka – starosta
         Jaromír Kuřítka – místostarosta
         Jiří Dvořák – stavební technik-člen zastupitelstva
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 8/4-2013).

Hlasování č. 4 : Pro : 6  Proti :  0  Zdržel se :  0

Bod č. 5. Ustanovení komise pro výběr dodavatele stavebních prací na akci „Zateplení školních budov“.
Starosta navrhnul  komisi pro vyhodnocení doručených nabídek na akci „Zateplení školních budov“ ve složení :  Pavel Hlávka – starosta
Jaromír Kuřítka – místostarosta
Jiří Dvořák – stavební technik
Mgr. František Moučka – předseda kontrolního výboru-člen zastupitelstva
Ing. arch. Jaroslav Poláček– zástupce projektové kanceláře A-projekt,  Dvořákova 21, 669 02 Znojmo.
Náhradní členové komise :
Aleš Hutař   člen zastupitelstva
Jiří Drozd   člen zastupitelstva
ing. Petr Gabriel  zástupce projektové kanceláře A-projekt, Dvořákova 21, Znojmo.
K bodu č. 5 nebyly připomínky.

Usnesení č. 5/4-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje komisi pro vyhodnocení doručených nabídek na akci „Zateplení školních budov“ v tomto složení :

Pavel Hlávka       starosta obce
Jaromír Kuřítka      místostarosta
Jiří Dvořák       stavební technik-člen zastupitelstva
Mgr. František Moučka     předseda kontrolního výboru-člen zastupitelstva
Ing. arch. Jaroslav Poláček,   zástupce projektové kanceláře A-projekt.

Náhradní členové komise :
Aleš Hutař        člen zastupitelstva
Jiří Drozd        člen zastupitelstva
ing. Petr Gabriel       zástupce projektové kanceláře A-projekt

Hlasování č. 5 : Pro : 6  Proti :  0 Zdržel se : 0
Zasedání bylo ukončeno v 19,15 hodin.

Zapsal :  p. Jaromír Kuřítka
Ověřil :  p. Aleš Hutař
p. Jiří Dvořák
V Kravsku dne 3.7.2013    Pavel Hlávka, starosta obce