+420 515 255 131

Zápis ze zasedání ZO ze dne 3. 10. 2012

05. 10. 2012 | admin
Starosta zahájil dne 3. října 2012 v 18.00 hodin zasedání Zastupitelstva obce Kravsko. Zasedání se konalo v zasedací síni OÚ Kravsko.
Přítomno bylo 7     členů zastupitelstva. Omluven : 0      Neomluven :  0

Bod č. 1 .
Starosta určil zapisovatele pana Jaromíra Kuřítku, ověřovatele zápisu pana Jiřího Dvořáka a pana Mgr. Františka Moučku a seznámil přítomné s  následujícím programem :

1. Organizační záležitosti
2. Projednání žádosti Myslivecké společnosti „Špičák“ a jmenování zástupce obce Kravsko na zasedání Valné hromady Honebního společenstva.
3. Jmenování konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace.
4. Navýšení finančních prostředků pro ZŠ a MŠ Kravsko.
5. Schválení interního předpisu Obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu.
6. Diskuse – závěr.
Usnesení č. 1/6-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Jiřího Dvořáka, pana Mgr. Františka Moučku a následující program :

1. Organizační záležitosti
2. Projednání žádosti Myslivecké společnosti „Špičák“ a jmenování zástupce obce Kravsko na zasedání Valné hromady Honebního společenstva.
3. Jmenování konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace.
4. Navýšení finančních prostředků pro ZŠ a MŠ Kravsko.
5. Schválení interního předpisu Obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu.
6. Diskuse – závěr.

Hlasování č. 1 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 2
Starosta seznámil přítomné se žádostí Myslivecké společnosti „Špičák“, a podal návrh na jmenování zástupce, který bude zastupovat Obec Kravsko na Valné hromadě Honebního společenstva ve věci pronájmu pozemků, které Obec Kravsko vlastní.

K bodu č. 2 se vyjádřil pan Hutař Aleš a po odhlasování 3 : 4 bylo umožněno vyjádření pana Kyněry, zástupce Mysliveckého sdružení „Špičák“.

Usnesení č. 2/6-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí žádost Mysliveckého sdružení „Špičák“ a pověřuje starostu Pavla Hlávky v zastupováním Obce Kravsko na Valné hromadě Honebního společenstva Plenkovice ve věci pronájmu pozemků ve vlastnictví Obce Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz.příloha č. 1/6-2012 a 2/6-2012).

Hlasování č. 2 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :      1
Bod č. 3.
Starosta seznámil přítomné s přípravou a se jmenováním členů do konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace.
1.  Mgr. František Moučka – předseda komise – určen zřizovatelem
2.  Pavel Hlávka  - určen zřizovatelem
3.  Mgr. Eva Meluzínová – určena ředitelem krajského úřadu
4. Mgr. Jan Vajčner – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
5. Mgr. Blanka Vocílková – pedagogický pracovník školy
6. Mgr. Renata Sedláková – školní inspektor
7. Magda Fruhvirtová – člen školské rady

K bodu č. 3 nebyly připomínky

Usnesení č. 3/6-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění v souladu s ustanovením § 166 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí
1. jmenuje konkursní komisi k provedení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ve složení :
Mgr. František Moučka člen určený zřizovatelem – předseda
Pan Pavel Hlávka – člen určený zřizovatelem
Mgr, Eva Meluzínová – členka určená ředitelkou krajského úřadu
Mgr. Jan Vajčner – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
Mgr. Blanka Vocílková – pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace
Mgr. Renata Sedláková – školní inspektor České školní inspekce
Paní Magda Fruhvirtová – členka školské rady

2. pověřuje paní Alenu Janáčkovu funkcí tajemníka komise
3. určuje jako odborníka s hlasem poradním, který se účastní konkursní komise paní
Mgr.Marii Ludvíkovu
(Úplné znění materiálu l nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č. 3/6-2012,4/6-2012,5/6-2012, 6/6-2012 a 7/6-2012).

Hlasování č. 3 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se :          0    
Bod č. 4.
Starosta informoval přítomné o žádost o navýšení finančních prostředků pro ZŠ a MŠ Kravsko z důvodu zvýšení ceny plynu pro vytápění tohoto zařízení o částku 115 000 Kč.
Co se týče navýšení rozpočtu na rok 2013, navrhnul starosta posečkat, až bude RUD
jasně a přesně stanoveno.

K bodu č. 4 se vyjádřila paní Mgr. Marie Ludvíková, ředitelka ZŠ a MŠ Kravsko.

Usnesení č.4/6-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje navýšení provozního rozpočtu Základní školy a mateřské školy , Kravsko, příspěvkové organizace na rok 2012 o částku 115 000 Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.8/6-2012).

Hlasování č. 4 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se :       0

Bod č. 5.
Starosta konstatoval, že je nutné v důsledku novelizace zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, přizpůsobit „Interní předpis Obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu“. Podle novelizace  zák. č.137/2006 Sb., § 12, odst. 3, je upravena finanční hodnota pro zadávání zakázek malého rozsahu do výše 1 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby, a finanční hodnota do výše 3 000 000 Kč bez DPH na stavební práce.

K bodu č.5 nebyly připomínky.

Usnesení č. 5/6-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Interní předpis pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 9/6-2012).

Hlasování č. 5 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se :         0

Bod č. 6. - Diskuse
Pan Jordán František se v diskusi vyjádřil k otázce honebního společenstva.

Zapsal :
pan Jaromír Kuřítka
Ověřil : pan Jiří Dvořák
pan Mgr.František Moučka
V Kravsku dne 3.10.2012
Pavel Hlávka, starosta obce

datum vyvěšení: 5.10.2012
datum sundání: 22.10.2012