Obec Kravsko » Blog Archive » Zápis ze zasedání ZO ze dne 3. 10. 2012
Obec Kravsko

Zápis ze zasedání ZO ze dne 3. 10. 2012

5. 10. 2012 vložil admin

Starosta zahájil dne 3. října 2012 v 18.00 hodin zasedání Zastupitelstva obce Kravsko. Zasedání se konalo v zasedací síni OÚ Kravsko.
Přítomno bylo 7     členů zastupitelstva. Omluven : 0      Neomluven :  0

Bod č. 1 .
Starosta určil zapisovatele pana Jaromíra Kuřítku, ověřovatele zápisu pana Jiřího Dvořáka a pana Mgr. Františka Moučku a seznámil přítomné s  následujícím programem :

1. Organizační záležitosti
2. Projednání žádosti Myslivecké společnosti „Špičák“ a jmenování zástupce obce Kravsko na zasedání Valné hromady Honebního společenstva.
3. Jmenování konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace.
4. Navýšení finančních prostředků pro ZŠ a MŠ Kravsko.
5. Schválení interního předpisu Obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu.
6. Diskuse – závěr.
Usnesení č. 1/6-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Jiřího Dvořáka, pana Mgr. Františka Moučku a následující program :

1. Organizační záležitosti
2. Projednání žádosti Myslivecké společnosti „Špičák“ a jmenování zástupce obce Kravsko na zasedání Valné hromady Honebního společenstva.
3. Jmenování konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace.
4. Navýšení finančních prostředků pro ZŠ a MŠ Kravsko.
5. Schválení interního předpisu Obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu.
6. Diskuse – závěr.

Hlasování č. 1 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 2
Starosta seznámil přítomné se žádostí Myslivecké společnosti „Špičák“, a podal návrh na jmenování zástupce, který bude zastupovat Obec Kravsko na Valné hromadě Honebního společenstva ve věci pronájmu pozemků, které Obec Kravsko vlastní.

K bodu č. 2 se vyjádřil pan Hutař Aleš a po odhlasování 3 : 4 bylo umožněno vyjádření pana Kyněry, zástupce Mysliveckého sdružení „Špičák“.

Usnesení č. 2/6-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí žádost Mysliveckého sdružení „Špičák“ a pověřuje starostu Pavla Hlávky v zastupováním Obce Kravsko na Valné hromadě Honebního společenstva Plenkovice ve věci pronájmu pozemků ve vlastnictví Obce Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz.příloha č. 1/6-2012 a 2/6-2012).

Hlasování č. 2 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :      1
Bod č. 3.
Starosta seznámil přítomné s přípravou a se jmenováním členů do konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace.
1.  Mgr. František Moučka – předseda komise – určen zřizovatelem
2.  Pavel Hlávka  - určen zřizovatelem
3.  Mgr. Eva Meluzínová – určena ředitelem krajského úřadu
4. Mgr. Jan Vajčner – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
5. Mgr. Blanka Vocílková – pedagogický pracovník školy
6. Mgr. Renata Sedláková – školní inspektor
7. Magda Fruhvirtová – člen školské rady

K bodu č. 3 nebyly připomínky

Usnesení č. 3/6-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění v souladu s ustanovením § 166 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí
1. jmenuje konkursní komisi k provedení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ve složení :
Mgr. František Moučka člen určený zřizovatelem – předseda
Pan Pavel Hlávka – člen určený zřizovatelem
Mgr, Eva Meluzínová – členka určená ředitelkou krajského úřadu
Mgr. Jan Vajčner – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
Mgr. Blanka Vocílková – pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace
Mgr. Renata Sedláková – školní inspektor České školní inspekce
Paní Magda Fruhvirtová – členka školské rady

2. pověřuje paní Alenu Janáčkovu funkcí tajemníka komise
3. určuje jako odborníka s hlasem poradním, který se účastní konkursní komise paní
Mgr.Marii Ludvíkovu
(Úplné znění materiálu l nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č. 3/6-2012,4/6-2012,5/6-2012, 6/6-2012 a 7/6-2012).

Hlasování č. 3 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se :          0    
Bod č. 4.
Starosta informoval přítomné o žádost o navýšení finančních prostředků pro ZŠ a MŠ Kravsko z důvodu zvýšení ceny plynu pro vytápění tohoto zařízení o částku 115 000 Kč.
Co se týče navýšení rozpočtu na rok 2013, navrhnul starosta posečkat, až bude RUD
jasně a přesně stanoveno.

K bodu č. 4 se vyjádřila paní Mgr. Marie Ludvíková, ředitelka ZŠ a MŠ Kravsko.

Usnesení č.4/6-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje navýšení provozního rozpočtu Základní školy a mateřské školy , Kravsko, příspěvkové organizace na rok 2012 o částku 115 000 Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.8/6-2012).

Hlasování č. 4 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se :       0

Bod č. 5.
Starosta konstatoval, že je nutné v důsledku novelizace zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, přizpůsobit „Interní předpis Obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu“. Podle novelizace  zák. č.137/2006 Sb., § 12, odst. 3, je upravena finanční hodnota pro zadávání zakázek malého rozsahu do výše 1 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby, a finanční hodnota do výše 3 000 000 Kč bez DPH na stavební práce.

K bodu č.5 nebyly připomínky.

Usnesení č. 5/6-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Interní předpis pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 9/6-2012).

Hlasování č. 5 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se :         0

Bod č. 6. - Diskuse
Pan Jordán František se v diskusi vyjádřil k otázce honebního společenstva.

Zapsal :
pan Jaromír Kuřítka
Ověřil : pan Jiří Dvořák
pan Mgr.František Moučka
V Kravsku dne 3.10.2012
Pavel Hlávka, starosta obce

datum vyvěšení: 5.10.2012
datum sundání: 22.10.2012

 

 

V rubrice Zápis ze ZO 2012 |

Komentáře jsou zavřeny.

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...