+420 515 255 131

Zápis ze zasedání ZO ze dne 27.6. 2012

30. 06. 2012 | admin
Starosta zahájil dne 27. června 2012 v 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva obce Kravsko.


Zasedání se konalo v zasedací síni OÚ Kravsko . Přítomno bylo     členů zastupitelstva.
Omluven : pan Jiří Drozd        Neomluven :   0
Bod č. 1.
Starosta určil zapisovatelem zápisu pana Jaromíra Kuřítku, za ověřovatele zápisu Mgr. Františka Moučku, pana Jiřího Dvořáka a seznámil přítomné s následujícím programem :

1. Organizační záležitosti.
2. Schválení Územního plánu Kravsko.
3. Schválení zástupců Obce Kravsko do komise výběrového řízení na dodavatele stavby kanalizace.
4. Schválení zástupců Obce Kravsko do výběrové komise na funkci ředitele ZŠ a MŠ.
5. Žádost o prodloužení splatnosti neinvestičních nákladů na žáky ZŠ a MŠ.
6. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku.
7. Rozpočtové opatření  č. 3/2012.
8. Kácení stromů.
9. Prodej pozemku.
10. Diskuse – závěr.

Bod č.1 –bez připomínek
Usnesení č. 1 /4 - 2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje za ověřovatele zápisu Mgr. Františka Moučku, pana Jiřího Dvořáka a následující program :

1. Organizační záležitosti.
2. Schválení Územního plánu Kravsko.
3. Schválení zástupců Obce Kravsko do komise výběrového řízení na dodavatele stavby kanalizace.
4. Schválení zástupců Obce Kravsko do výběrové komise na funkci ředitele ZŠ a MŠ.
5. Žádost o prodloužení splatnosti neinvestičních nákladů na žáky ZŠ a MŠ.
6. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku.
7. Rozpočtové opatření  č. 3/2012.
8. Kácení stromů.
9. Prodej pozemku.
10. Diskuse – závěr.
Hlasování č. 1 : Pro : 6  Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN KRAVSKO
Starosta předložil návrh na vydání územně plánovací dokumentace.
Obec s rozšířenou působností - MěÚ Znojmo, odbor rozvoje, jako úřad územního plánování, který na žádost obce Kravsko dle § 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu pořizuje Územní plán Kravsko, předkládá podle ustanovení §54 odst. 1 stavebního zákona Zastupitelstvu obce Kravsko návrh na vydání Územního plánu Kravsko. Vzhledem k výsledkům projednání doporučuje, aby ZO Kravsko ÚP Kravsko vydalo.
ÚP Kravsko byl projednán postupem podle stavebního zákona. Podrobné odůvodnění je obsahem opatření obecné povahy, kterým se tento územní plán vydává.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 1/4-2012 a 2/4-2012).
Bod č.2 – bez připomínek.

Hlasování č.2 : Pro : 6  Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 3  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ –KANALIZACE
Starosta navrhl, aby v komisi výběrového řízení na dodavatele stavby kanalizace se zúčastnili zástupci obce, kteří již byli zvoleni do DSO severozápadní větev; to je pan Pavel Hlávka a pan Jaromír Kuřítka.

Bod č.3- bez připomínek

Usnesení č. 3/4 – 2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje zástupce do komise výběrového řízení na dodavatele stavby DSO kanalizace-severozápadní větev pana Pavla Hlávku a pana Jaromíra Kuřítku.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.3 /4-2012).

Hlasování č.3. : Pro : 6           Proti :  0 Zdržel se :  0
Bod č. 4. VÝBĚROVÁ KOMISE NA FUNKCI ŘEDITELE ZŠ A MŠ.
Starosta navrhl zástupce Obce Kravsko do výběrové  komise na funkci ředitele ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace pana Pavla Hlávku a pana Mgr. Františka Moučku.

K bodu č.4 nebyly připomínky

Usnesení č.4/4- 2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje zástupce do výběrové komise na funkci ředitele ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace pana Pavla Hlávku a pana Mgr. Františka Moučku.
(Úplné znění materiálu k nahlédnuti na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 4/4-2012).

Hlasování č. 4. : Pro : 6  Proti :  0 Zdržel se :  0
Bod č. 5 Žádost o prodloužení splatnosti
Starosta seznámil přítomné se žádostí Obce Plenkovice o prodloužení splatnosti neinvestičních nákladů na žáky ZŠ a MŠ, kteří navštěvují toto zařízení v Kravsku.

K bodu č.5 nebyly připomínky

Usnesení č. 5/4 – 2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje žádost Obce Plenkovice o prodloužení splatnosti neinvestičních nákladů na žáky, kteří navštěvují ZŠ a MŠ Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 5/4-2012).

Hlasování č. 5 : Pro : 6  Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 6  SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU
Starosta seznámil přítomné se „Smlouvou o poskytnutí finančního příspěvku“. Je to smlouva mezi „Městem Znojmem a Obcí Kravsko“ na zřízení technologického centra a pořízení elektronické spisové služby včetně vnitřní integrace úřadu. Částka finančního příspěvku činí
 6 200,- Kč.

K bodu č. 6 nebyly připomínky

Usnesení č. 6/4 -2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku“ mezi Obcí Kravsko a Městem Znojmem a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.6/4-2012).

Hlasování č. 6 : Pro : 6  Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 7  ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
Starosta vyzval pí. Jánáčkovu, aby přečetla návrh rozpočtového opatření č.3/2012.

K bodu č. 7 nebyly připomínky.

Usnesení č. 7/4 -2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2012.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 7/4-2012).

Hlasování č. 7 : Pro : 6  Proti :  0 Zdržel se :  0
Bod č. 8  KÁCENÍ STROMŮ
Starosta seznámil přítomné o potřebě vykácení suchých stromů. Jedná se o stromy v areálu školy, které byly napadeny kůrovcem. Tyto stromy budou vykáceny v době prázdnin.

K bodu č.8 nebyly připomínky.

Usnesení č. 8/4 -2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje vykácení suchých stromů v areálu školy, napadených kůrovcem, p.č. 87/6 v k.ú. Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 8/4-2012).
Hlasování č. 8 : Pro : 6  Proti :  0 Zdržel se :  0
Bod č. 9 PRODEJ POZEMKU
Starosta seznámil přítomné se žádostí o odkoupení části pozemku p.č. 554/1 v k.ú. Kravsko a navrhl předběžný souhlas s odprodejem pozemku.

K bodu č. 9 nebyly připomínky.
Usnesení č.9/4 -2012
Zastupitelstvo obce Kravsko dává předběžný souhlas k odprodeji části pozemku p.č. 554/1
v k.ú. Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 9/4-2012).

Hlasování č. 9 : Pro : 6  Proti :  0 Zdržel se :  0
Bod č. 10 Diskuse.
- p. Kubiš vznesl dotaz na chybějící značku zákaz stání v obci směrem k Plenkovicím
  starosta odpověděl, že značka je už na určeném místě
- p. Moučka vznesl dotaz na podmínky výběrového řízení na ředitele ZŠ a MŠ Kravsko,
  starosta odpověděl, že veškeré informace, týkající se konkurzu na ředitele školy budou
  připraveny během prázdnin.
- dále podal starosta informace ohledně kanalizace.
V Kravsku dne 27.června 2012.

Zapsal : pan Jaromír Kuřítka
Ověřil :   Mgr. František Moučka
pan Jiří Dvořák

Pavel Hlávka.
starosta obce

datum vyvěšení: 30.6.2012
datum sundání: 15.7.2012