+420 515 255 131

Zápis ze zasedání ZO ze dne 27. 8. 2014

04. 09. 2014 | admin
Starosta zahájil dne 27. srpna v 18:30 hodin zasedání Zastupitelstva obce Kravsko. Zasedání se uskutečnilo v zasedací síni OÚ Kravsko. Přítomno bylo   členů zastupitelstva.

Omluven : pan Jiří Drozd      Neomluven :    0

Bod č.1.
Starosta jmenoval zapisovatelem zápisu pana Jaromíra Kuřítku, ověřovatele zápisu pana Františka Moučku a pana Jiřího Dvořáka a seznámil přítomné s následujícím programem :

1. Organizační záležitosti.
2. Rozpočtová opatření
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
4. Smlouva o zřízení věcného břemene
5. Prodej stavebních pozemků
6. Ustanovení komise pro výběr dodavatele pro výstavbu inženýrských sítí v lokalitě „Rybník“, schválení „Zadávací dokumentace-inženýrské sítě pro výstavbu RD v lokalitě Rybník-Kravsko“
7. Seznam vyzvaných uchazečů pro vybudování inženýrských sítí pro výstavbu RD lokalitě Rybník - Kravsko
8. Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko
9. Smlouva o spolupráci
10. Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku služeb
11. Zpráva z jednání valné hromady DSO a zpráva o přezkumu hospodaření Vodárenská akciová společnost a.s. Znojmo.
12. Zpráva starosty
13. Diskuse – závěr.

Usnesení č. 1/4 – 2014.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje za ověřovatele zápisu pana Františka Moučku, pana Jiřího Dvořáka a následující program :
1. Organizační záležitosti.
2. Rozpočtová opatření
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
4. Smlouva o zřízení věcného břemene
5. Prodej stavebních pozemků
6. Ustanovení komise pro výběr dodavatele pro výstavbu inženýrských sítí v lokalitě „Rybník“ schválení „Zadávací dokumentace-inženýrské sítě pro výstavbu RD v lokalitě Rybník“
7. Seznam vyzvaných uchazečů pro vybudování inženýrských sítí
8. Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko
9. Smlouva o spolupráci
10. Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku služeb
11. Zpráva z jednání valné hromady DSO a zpráva o přezkumu hospodaření Vodárenská akciová společnost a.s. Znojmo.
12. Zpráva starosty
13. Diskuse – závěr.

Hlasování č. 1: Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0
Bod č. 2.
Starosta přednesl návrh rozpočtových opatření č. 5/2014 a 6/2014.
K bodu č. 2 nebyly připomínky.

Usnesení č. 2/4-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2014a 6/2014.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č. 1/4 -2014 a 2/4 -2014).

Hlasování č. 2: Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č.3.
Starosta seznámil přítomné se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Kravsko a společností E.ON Distribuce a.s. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
Jedná se o provedení stavby s názvem „Kravsko –Kabilka: NN přípojka- rozšíření DS.
K bodu č. 3 nebyly připomínky.

Usnesení č. 3/4 -2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje smlouvu č. ZN 10300020239/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Kravsko, Kravsko 12, 671 51Kravsko a společností E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
((Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č.3/4  -2014).

Hlasování č. 3 : Pro : 6 Proti :  0  Zdržel se : 0

Bod č. 4.
Starosta seznámil přítomné s dalším návrhem smlouvy  o zřízení věcného břemene mezi obcí Kravsko a společností E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
Jedná se o stavby realizované pod názvem „Kravsko-přeložka kabelů NN-SÚS JmK a nadzemní vedení NN a podpěrné body“.
K bodu č. 4 nebyly připomínky.

Usnesení č. 4/4 – 2014
 Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje smlouvu č. ZN 014330028483/001 o zřízení věcného břemene mezi obcí Kravsko, Kravsko 12, 671 51Kravsko a společností E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
((Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č.4/4  -2014).

Hlasování č. 4 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č.5
Starosta seznámil přítomné se žádostmi o odprodej stavebních pozemků v lokalitě „Rybník“.Jedná se o zájemce : Petr Hlávka, Kravsko 93, 671 51 Kravsko p.č. 178/46, Bc. Daniela Švehlová, Americká 132, 351 01 Františkovy Lázně, p.č. 178/52, Jiří Praus, Tasovice 255, 671 25 Hodonice, p.č. 178/49, Šrůtková Eva, Kravsko 52, 671 51 Kravsko p.č. 178/51, Josef Stehlík, Kravsko 77, 671 51 Kravsko, p.č. 178/50.
Výše uvedené pozemky se nachází v k.ú. Kravsko.
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce 16.12.2013 dosud. Tyto pozemky je vhodné prodat, aby utržené finance mohly být zpětně investovány do inženýrských sítí.
K bodu č.5 nebyly připomínky.

Usnesení č. 5/4-2014.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje prodej stavebních pozemků těmto žadatelům :
Petr Hlávka, Kravsko 93, 671 51 Kravsko, p.č. 178/46 o výměře 658 m2  za cenu 276 360,- Kč,
Bc. Daniela Švehlová, Americká 132, 351 01 Františkovy Lázně, p.č. 178/52 o výměre 1195m2 za cenu 501900,- Kč.
Jiří Praus, Tasovice 255, 671 25 Hodonice, p.č. 178/49 o výměře 898 m2  za cenu 377160,- Kč.
Eva Šrůtková, Kravsko 52, 671 51 Kravsko, p.č. 178/51 o výměře 902 m2 za cenu 378840,- Kč.
Josef Stehlík, Kravsko 77, 671 51 Kravsko, p.č. 178/50 o výměře 1050 m2 za cenu 441000,- Kč.
Dále zastupitelstvo obce pověřuje starosty k vypracování kupní smlouvy a k podpisu těchto smluv.
((Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 5/4-2014, 6/4-2014, 7/4-2014, 8/4-2014 a 9/4-2014).

Hlasování č. 5 : Pro : 6 Proti :  0  Zdržel se : 0

Bod č. 6.
Starosta vyzval členy zastupitelstva, aby se vyjádřili k zadávacímu dokumentaci, kterou obdrželi v písemné formě. Jedná se o zadávací dokumentaci na akci  „Inženýrské sítě pro výstavbu RD v lokalitě Rybník-Kravsko“.
Dále  navrhnul výběrovou komisi pro výběr dodavatele na  výstavbu těchto inženýrských sítí . Jedná se o tyto členy:
Pavel Hlávka   starosta
Jaromír Kuřítka  místostarosta
Ing. Vladimír Závěrka stavební technik
Jiří Dvořák   stavební technik
Ing. Jiří Žižka,                 zástupce Vodárenské akciové společnosti a.s. Znojmo

Náhradníci pro výběrovou komisi :
Jiří Drozd   člen zastupitelstva
Aleš Hutař   člen zastupitelstva
Ing. Petra Raabová  člen zastupitelstva
Mgr. František Moučka       předseda kontrolního výboru
Ing. Martina Otepková zástupce Vodárenské akciové společnosti a.s. Znojmo
V tomto bodě byl změněn na návrh pana Moučky do výběrové komise na dodavatele stavby pan Vladimír Závěrka za pana Františka Moučku.

Usnesení č. 6/4-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
1. Zadávací dokumentaci na akci „ Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domků v lokalitě
Rybník-Kravsko“.
2. Komisi pro výběr dodavatele výstavby „Inženýrských sítí pro výstavbu RD v lokalitě Rybník- Kravsko“ v tomto složení :
Pavel Hlávka   starosta
Jaromír Kuřítka  místostarosta
Jiří Dvořák   stavební technik
Ing. Vladimír Závěrka stavební technik
Ing. Jiří Žižka    zástupce Vodárenské akciové společnosti a.s. Znojmo

Náhradníci pro výběrovou komisi :
Jiří Drozd   člen zastupitelstva
Aleš Hutař   člen zastupitelstva
Ing. Petra Raabová  člen zastupitelstva
Mg. František Moučka        předseda kontrolního výboru
Ing. Martina Otepková zástupce Vodárenské akciové společnosti a.s. Znojmo.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 10/4-2014 a 11/4-2014)

Hlasování č. 6 : Pro : 6 Proti :  0  Zdržel se : 0

Bod č. 7.
Starosta seznámil přítomné se seznamem uchazečů, kterým bude zaslaná výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Inženýrské sítě pro výstavbu RD – lokalita Rybník Kravsko“.
K bodu č. 7 nebyly připomínky.

Usnesení č. 7/4-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslaná výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Inženýrské sítě pro výstavbu RD – lokalita Rybník Kravsko“. Tento seznam je přílohou usnesení.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 12/4-2014).

Hlasování č. 7 : Pro : 6 Proti :  0  Zdržel se : 0

Bod č. 8.
Starosta seznámil přítomné se žádostí o souhlas přijetí daru od obecních úřadů spádových obcí a stavební firmy „Pozemní stavby“.
K bodu č. 8 nebyly připomínky.

Usnesení č. 8/4-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko souhlasí s přijetím daru od obecních úřadů spádových obcí a to : Obec Žerůtky ve výši 15 000,-Kč
Obec Vranovská Ves ve výši 3 000,- Kč
Městys Olbramkostel ve výši  5 000,- Kč.
Pozemní stavby, spol.s.r.o, Znojmo ve výši 3 000,- Kč
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.13/4-2014).

Hlasování č.8 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 9.
Starosta seznámil přítomné se smlouvou o spolupráci. Jedná se o smlouvu mezi Obcí Kravsko a paní Dagmar Knappovou, bytem Oblekovice 414, 671 81 Znojmo, na získání úvěru pro výstavbu kanalizace v obci Kravsko.¨

K bodu č. 9 byla vedená diskuse, po které byl tento bod zrušen

Bod č.10
Starosta informoval přítomné o zasedání Valné hromady DSO – Severozápadní větev, dále zastupitelstvo projednalo zprávu o přezkumu hospodaření  a návrh závěrečného účtu DSO – kanalizace Severozápadní větev
dále přednesl zprávu o přezkumu hospodaření, vyhodnocení rozpočtu, vyhodnocení kalkulace vodného a stočného Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko za období od 1.1.2013 do 31.12.2013.
K bodu č. 10 nebyly připomínky.

Usnesení č. 10/4-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání Valné hromady DSO - kanalizace  Severozápadní větev, zprávu o přezkumu hospodaření a návrh závěrečného účtu DSO – kanalizace Severozápadní větev, dále bere na vědomí zprávu o přezkumu hospodaření, vyhodnocení rozpočtu, vyhodnocení kalkulace vodného a stočného Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 14/4-2014 a 15/4-2014).

Hlasování č. 10. Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 11.
Starosta informoval přítomné o průběhu výběrového řízení na dodavatele akce „Kanalizace II etapa“.
Starosta navrhnul Zastupitelstvu obce Kravsko, aby byla pozastavena akce „Základní a mateřská škola Kravsko – výměna zdroje tepla“ z důvodu vysoutěžení vyšší ceny na výstavbu kanalizace.
K bodu č. 11 nebyly připomínky.

Usnesení č. 11/4-2014
1. Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu starosty o průběhu přípravy výstavby II. etapy kanalizace
2. Schvaluje pozastavení akce „Základní škola a mateřská škola Kravsko – výměna  zdroje tepla“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 16/4-2014 a 17/4-2014).

Hlasování č. 11. Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19:45 hodin
Zapsal :    pan Jaromír Kuřítka
Ověřil :     pan František Moučka
pan Jiří Dvořák
Pavel Hlávka, starosta obce

datum vyvěšení: 4.9.2014
datum sundání: 25.9.2014