+420 515 255 131

Zápis ze zasedání ZO ze dne 27. 2. 2013

12. 03. 2013 | admin
starosta zahájil dne 27.února 2013 v 18.00 hodin zasedání Zastupitelstva obce Kravsko. Zasedání se konalo v zasedací síni OÚ Kravsko. Přítomno bylo 5   členů zastupitelstva.

Omluven : Pan Aleš Hutař a ing. Petra Raabová.  Neomluven : 0        

Bod č. 1.
Starosta určil zapisovatelem zápisu pana Jaromíra Kuřítku, ověřovatele zápisu pana Mgr. Františka Moučku, pana Jiřího Dvořáka a seznámil přítomné s následujícím programem :

1. Organizační záležitosti
2. Účetní odpisový plán pro r. 2013.
3. Rozpočtové opatření č. 10/2012 a evidence rozpočtových opatření.
4. Schválení hospodářského výsledku obce Kravsko za r. 2012.
5. Schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Kravsko a účetní závěrka za r. 2012.
6. Vyhodnocení rozpočtu obce Kravsko – účetní závěrka za r. 2012.
7. Zpráva z jednání finančního výboru.
8. Rozpočet obce Kravsko na r. 2013.
9. Dotace z rozpočtu JMK na zajištění akceschopnosti JDH.
10. Inventarizační zpráva za r. 2012.
11. Aplikační plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na r. 2013.
12. Plnění „Plánu rozvoje obce Kravsko do r. 2013.“
13. Žádost o závazné stanovisko k podané žádosti o poskytnutí podpory v segmentu VB.
14. Projednání předběžného návrhu na zajištění půjčky ze SFŽP a schválení zbývajícího financování II. etapy kanalizace bankovním úvěrem a vlastními prostředky.
15. Plán činností výborů pro kulturu a sport.
16. .Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
17. Žádost o snížení nájemného za rybník.
18. Schválení počtu pracovníků na VPP na r. 2013.
19. Zadání zakázek malého rozsahu dle „Interního předpisu obce Kravsko“.
20. Zpráva starosty
21. Diskuse – závěr.

K bodu č. 1 nebyly připomínky
 
Usnesení č. 1/1-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Mgr. Františka Moučku, pana Jiřího Dvořáka a následující program :

1.   Organizační záležitosti
2. Účetní odpisový plán pro r. 2013.
3. Rozpočtové opatření č. 10/2012 a evidence rozpočtových opatření.
4. Schválení hospodářského výsledku obce Kravsko za r. 2012.
5. Schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Kravsko a účetní závěrky  za r. 2012.
6. Vyhodnocení rozpočtu obce Kravsko – účetní závěrka za r. 2012.
7. Zpráva z jednání finančního výboru.
8. Rozpočet obce Kravsko na r. 2013.
9. Dotace z rozpočtu JMK na zajištění akceschopnosti JDH.
10. Inventarizační zpráva za r. 2012.
11. Aplikační plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na r. 2013.
12. Plnění „Plánu rozvoje obce Kravsko do r. 2013.“
13. Žádost o závazné stanovisko k podané žádosti o poskytnutí podpory v segmentu VB.
14. Projednání předběžného návrhu na zajištění půjčky ze SFŽP a schválení zbývajícího financování II. etapy kanalizace bankovním úvěrem a vlastními prostředky.
15. Plán činností výborů pro kulturu a sport.
16.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
17.Žádost o snížení nájemného za rybník.
18.Schválení počtu pracovníků na VPP na r. 2013.
19Zadání zakázek malého rozsahu dle „Interního předpisu obce Kravsko“.
20.Zpráva starosty
21.Diskuse – závěr.
 
Hlasování č. 1 :  Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 2 . Účetní odpisový plán na r. 2013.
Starosta konstatoval, že tento Účetní odpisový plán se týká veškerého movité majetku obce Kravsko mimo zemědělských pozemků, podle kterého se provádí každoroční odpis.
K bodu č. 2 nebyly připomínky

Usnesení č. 2/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Účetní odpisový plán na r. 2013“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 1/1-2013).

Hlasování č. 2 :  Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 3 Rozpočtové opatření
Starosta vyzval paní Janáčkovou, aby seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 10/2012 a evidencí rozpočtových opatření.
K bodu č.3 nebyly připomínky.

Usnesení č. 3/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2012.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.2/1-2013).

Hlasování č. 3 : Pro : 5 Proti :  0        Zdržel se :  0

Bod č. 4. Schválení hospodářského výsledku obce Kravsko za. r. 2012.
Starosta seznámil přítomné s hospodářským výsledkem obce Kravsko za rok 2012, který činí 336 473,- Kč.
K bodu č. 4 nebyly připomínky.

Usnesení č.4/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje hospodářský výsledek obce Kravsko za r. 2012, který činí 336 473,- Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.3/1-2013).

Hlasování č. 4 : Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 5. Schválení hospodářského výsledku a účetní závěrky ZŠ a MŠ  Kravsko
Starosta seznámil přítomné se“Žádostí o zúčtování hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvková organizace za r. 2012“.
K bodu č.5 nebyly připomínky.

Usnesení č. 5/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Žádost o zúčtování hospodářského výsledku a účetní závěrky Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace za rok 2012“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 4/1-2012).

Hlasování č. 5 : Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se :  0
Bod č. 6. Vyhodnocení rozpočtu obce Kravsko-účetní závěrka za r. 2012.
Starosta přednesl zprávu o účetní závěrce za období od 1.1.2012 do 31.12.2012.Konstatoval, že rozpočet z hlediska příjmů byl plněn na 92,35%, což je propad oproti schválenému rozpočtu 546 577,- Kč. Z hlediska výdajů je rozpočet plněn na 43,46%.
K bodu č. 6 nebyly připomínky.

Usnesení č.6/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce Kravsko a schvaluje účetní závěrka za období od 1.1.2012 do 31.12.2012.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 5/1-2013).

Hlasování č. 6 : Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se:  0

Bod č. 7.  Zpráva z jednání finančního výboru.
Při absenci předsedy finančního výboru ing. Petry Raabové, přednesla zprávu z jednání finančního výboru starosta obce. Zprávu z jednání kontrolního výboru přednesl Mgr. František Moučka, předseda kontrolního výboru.
K bodu č. 7 nebyly připomínky.

Usnesení č. 7/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí :
a. Zprávu z jednání finančního výboru.
b. Zprávu z jednání kontrolního výboru.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 6/1-2013).

Hlasování č. 7 : Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se:  0

Bod č. 8.  Rozpočet obce Kravsko na r. 2013.
Starosta vyzval paní Janáčkovou, aby přečetla návrh „Rozpočtu obce Kravsko na rok 2013“ četně doplněných změn.
K bodu č. 8 nebyly připomínky.

Usnesení č. 8/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Rozpočet obce Kravsko na rok 2013“ včetně doplněných položek. Rozpočet je v § znění. Příjmy i výdaje jsou totožné ve výši
13 060 300 Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.7/1-2013 a 8/1-2013).

Hlasování č. 8 : Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 9. Dotace z rozpočtu JMK na zajištění akceschopnosti JDH.
Starosta seznámil přítomné se „Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK“ na zajištění akceschopnosti JDH.
K bodu č.9 nebyly připomínky.

Usnesení č. 9/1-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK  č. 16829/12 OKH“ ve výši 960,-Kč na zajištění akceschopnosti JDH“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 9/1-2013 a 10/1-2013).

Hlasování č. 9 :  Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se:  0
Bod č. 10. Inventarizační zpráva za r. 2012.
Starosta vyzval předsedu inventarizační komise pana Jiřího Dvořáka, aby přednesl „Inventarizační zprávu za rok 2012.
K bodu č. 10 nebyly připomínky.

Usnesení č. 10/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje závěrečnou zprávu o provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Kravsko dle skutečnosti k 31.12.2012.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.11/1-2013).

Hlasování č. 10 : Pro :   5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 11. Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na r. 2013.
Starosta seznámil přítomné s „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb Znojemska na r.2013.
K bodu č. 11 nebyly připomínky.

Usnesení č. 11/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko projednalo a bere na vědomí „ Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na r. 2013“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 12/1-2013).

Hlasování č. 11 : Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 12.  Plnění „Plánu rozvoje obce Kravsko do r. 2013.
Starosta seznámil přítomné s plněním plánu rozvoje obce Kravsko do r. 2013.
K boduč. 12 nebyly připomínky.

Usnesení č. 12/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu o plnění plánu rozvoje obce Kravsko do r. 2013.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.13/1-2013).

Hlasování č.12 : Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 13 Žádost o závazné stanovisko k podané žádosti o poskytnutí podpory v segmentu veřejné budovy
Starosta seznámil přítomné se Žádostí o závazné stanovisko k podané žádosti o poskytnutí podpory v segmentu veřejné budovy.
K bodu č. 13 nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení č. 13/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí Žádost o závazné stanovisko k podané žádosti o poskytnutí podpory v segmentu veřejné budovy a schvaluje pokračování administrace žádosti o poskytnutí podpory v segmentu veřejné budovy v programu Zelená úsporám.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 14/1-2013 a 15/1-2013).

Hlasování č. 13 : Pro :  5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 14 Projednání předběžného návrhu na zajištění půjčky ze SFŽP a schválení zbývajícího financování II. etapy kanalizace bankovním úvěrem a vlastními prostředky.
Starosta seznámil přítomné s návrhem na zajištění půjčky ze SFŽP budovou č. 41 (KD) což činí 2 784 203,-Kč, zbývající část nákladů ve výši 8 618 876,- Kč by bylo hrazeno úvěrem ve výši 4 000 000,- Kč a vlastními prostředky  ve výši 4 618 876,- Kč.
K bodu č.14 nebyly žádné připomínky.

Usnesení č. 14/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje financování II.etapy kanalizace tímto způsobem :
1. Zajistit půjčku ze SFŽP majetkem obce tj. budovou č. 41 (KD) v účetní hodnotě 6 692 860,26 Kč. Půjčka pro obec Kravsko činí 2 784 203,44 Kč.
2. Zbývající část nákladů bude hrazena úvěrem ve výši 4 000 000,- Kč a vlastními prostředky ve výši 4 618 876,- Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na oú Kravsko-viz příloha č. 16/1-2013 a 17/1-2013).

Hlasování č. 14 : Pro :       5  Proti :  0 Zdržel se :   0

Bod č.15 Plán činnosti výboru pro kulturu a sport.
Starosta vyzval předsedu kulturního výboru pana Dvořáka, aby přednesl plán činnosti výboru, poté vyzval předsedu sportovního výboru pana Drozda, aby přednesl plán činnosti výboru.
K bodu č. 15 nebyly žádné připomínky.

Usnesení č. 15/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a.) Plán činnosti výboru pro kulturu
b.) Plán činnosti výboru pro tělovýchovu a sport
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 18/1-2013 a 19/1-2013).

Hlasování č. 15 : Pro :  5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 16 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
Starosta obce seznámil přítomné se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Kravsko a firmou E.ON Distribuce, a.s.
K bodu č. 16 nebyly žádné připomínky.

Usnesení č. 16/1-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje smlouvu č. 1030011137/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Kravsko a firmou E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370  49 České Budějovice.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 20/1-2013).

Hlasování č. 16 : Pro :  5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č.17. Žádost o snížení najmu obecního rybníka v Koutech.
Starosta přečetl žádost pana Miroslava Kučery, nájemce rybníka v Koutech, o snížení nájmu.
K bodu č. 17 nebyly žádné připomínky.

Usnesení č. 17/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko rozhodlo ponechat  výši nájmu dle platné smlouvy na pronájem rybníka ze dne 3. března 2009 a schvaluje finanční podporu  na akce konané na Zámeckém rybníce v Koutech ve výši 6 500,- Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č. 21/1-2013)
Hlasování č. 17 :  Pro :      5  Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 18 . Schválení počtu pracovníků na VPP na r. 2013.
Starosta informoval přítomné o zjištění zájmu o pracovní místa na veřejně prospěšné práce v roce 2013. Konstatoval, že je na ÚP požadováno 5 pracovních míst na VPP pro obec Kravsko od 1.4.2013.
K bodu č. 18 nebyly žádné připomínky.

Usnesení č. 18/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a .) Podání žádosti na ÚP o zaměstnání pěti pracovníků na VPP od 1.4.2013
b .) Výběr pracovníků dle rozhodnutí ÚP provede starosta a místostarosta.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č.20/1-2013).

Hlasování č. 18 :  Pro :      5  Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 19 .  Zadání zakázek malého rozsahu dle „Interního předpisu Obce Kravsko“.
Starosta seznámil přítomné s těmito nabídkami :
1.  Nabídka firmy „SILNIČNÍ A MOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ, s.r.o.,Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo“ na vypracování projektové dokumentace - Inženýrské sítě pro  výstavbu RD v lokalitě „Rybník“ ,S 101 –komunikace a zpevněné plochy.
2.  Smlouva  firmy E.ON Distribuce a.s., o připojení k distribuční soustavě v lokalitě „Rybnik“. Jedná se o vybudování 11 elektrických přípojek.
K bodu č. 19 nebyly připomínky.

Usnesení č. 19/1-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje dle „Interního předpisu Obce Kravsko“, odst. 1.:
1.)  Nabídku firmy SILNIČNÍ A MOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ, s.r.o.,Rudoleckého 25,669 02 Znojmo na vypracování projektové dokumentace – inženýrské sítě pro výstavbu RD v lokalitě „Rybník“, S 101 – komunikace a zpevněné plochy v hodnotě 60 500,- Kč.
2.)  Smlouvu o připojení k distribuční síti z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12056148 mezi Obcí Kravsko, Kravsko 12,671 51 Kravsko a E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gertsnera 2151/6, 370 49 České Budějovice ve výši 137 500,- Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz příloha č. 21/1-2013 a 22/1-2013).

Hlasování č. 19 : Pro :   5  Proti :  0 Zdržel se :  0
Bod č. 20. Zpráva starosty.
Starosta podal informaci z jednání valné hromady zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko , konané dne 18.12.2012 ve Znojmě. Dále informoval o jednání valné hromady DSO Severozápadní větev ze dne 15.11.2012. Informoval přítomné o rekonstrukci podlahy v obřadní síni obecního úřadu Kravsko v hodnotě 54 000,- Kč.
K bodu č. 20 nebyly připomínky.
Usnesení č. 20/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání valné hromady zájmového sdružení obcí vodovody a kanalizace, zprávu o jednání valné hromady DSO, informaci o rekonstrukci podlahy v obřadní síni
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz příloha č. 24/1-2013, 25/1-2013 a
26/1-2013).

Hlasování č. 20 :  Pro :  5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 21. Diskuse – závěr.
 - pan Mgr. Moučka vysvětloval přítomným úskalí získávání dotací na zateplení školních budov.
-  pan Kubiš dotaz na psí exkrementy
starosta odpověděl, že v obci jsou nainstalovány nádoby se sáčky na sběr těchto exkrementů, které občané využívají minimálně. Konstatoval, že je možné v obci zvýši počet těchto nádob .
Zasedání bylo ukončeno v 20,00 hodin.

Zapsal : pan  Jaromír Kuřítka
Ověřil  : Mgr. František Moučka
           pan  Jiří Dvořák

V Kravsku dne 27.2.2013
Pavel Hlávka, starosta obce

datum vyvěšení: 11.3.2013
datum sundání: 28.3.2013