+420 515 255 131

Zápis ze zasedání ZO ze dne 26. 2. 2014

10. 03. 2014 | admin
Starosta zahájil dne 26.února 2014 v 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva obce Kravsko. Zasedání se konalo v zasedací síni OÚ. Přítomno bylo 6   členů zastupitelstva.
Omluven : Jiří Dvořák      Neomluven : 0

Bod č. 1.
Starosta určil zapisovatele zápisu pana Jaromíra Kuřítku, navrhnul ověřovatele zápisu pana Jiřího Drozda a pana Jiřího Dvořáka a seznámil přítomné s následujícím programem : Program :
1. Organizační záležitosti
2. Pronájem pozemků
3. Pronájem rybníka
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
5. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014130007814/001
6. Zakázky malého rozsahu
7. Odměny neuvolněných zastupitelů od 1.1.2014
8. Inventarizační zpráva – obec+ZŠ
9. Rozpočtové opatření a evidence rozpočtových opatření
10. Rozpočet Obce Kravsko na rok 2014.
11. Žádost o zúčtování hospodářského výsledku za r. 2013 – ZŠ
12. Zpráva finančního výboru
13. Zpráva kontrolního výboru
14. Dodatek č. 2 ke smlouvě uzavřené dne 19.4.2013
15. Hasičská zbrojnice – závěrečné vyúčtování
16. Jmenování velitele hasičů
17. Zlepšení energetických vlastnosti ZŠ a MŠ Kravsko-výběrové řízení
18. Plán činnosti kulturní a sportovní komise
19. Různé
20. Diskuse – závěr
K bodu č.1 nebyly připomínky.

Usnesení č. 1/1-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Jiřího Drozda, pana Aleše  Hutaře a následující program :
Program :
1. Organizační záležitosti
2. Pronájem pozemků
3. Pronájem rybníka
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
5. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014130007814/001
6. Zakázky malého rozsahu
7. Odměny neuvolněných zastupitelů od 1.1.2014
8. Inventarizační zpráva – obec+ZŠ
9. Rozpočtové opatření a evidence rozpočtových opatření
10. Rozpočet Obce Kravsko na rok 2014.
11. Žádost o zúčtování hospodářského výsledku za r. 2013 – ZŠ
12. Zpráva finančního výboru
13. Zpráva kontrolního výboru
14. Dodatek č. 2 ke smlouvě uzavřené dne 19.4.2013
15. Hasičská zbrojnice – závěrečné vyúčtování
16. Jmenování velitele hasičů
17. Zlepšení energetických vlastnosti ZŠ a MŠ Kravsko-výběrové řízení
18. Plán činnosti kulturní a sportovní komise
19. Různé
20. Diskuse - závěr

Hlasování č. 1 :  Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 2.
Starosta seznámil přítomné se žádostí pana Jiřího Funka, Pšeničná 734, 691 23 Pohořelice, o pronájmu části pozemku p.č. 551/1 v k.ú. Kravsko o výměře cca 120m2, dále seznámil přítomné se žádostí paní Míla Adamcová, Kravsko 124 o pronájem části pozemku p.č. 551/1v k.ú. Kravsko o výměře 35 m2. Záměry o pronájmu pozemků byly vyvěšeny od 30.1.2014 do 17.2.2014. K těmto záměrům nebyly vzneseny žádné připomínky.
K bodu č. 2 nebyly připomínky.

Usnesení č. 2/1-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje pronájem části pozemku p.č. 551/1v k.ú. Kravsko:
a.) o výměře 120 m2 panu Jiřímu Funkovi, Pšeničná 734, 691 23 Pohořelice,
b.) o výměře 35 m2 paní Míle Adamcové, Kravsko 124, 671 51 Kravsko
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 1/1-2014 a 2/1-2014)

Hlasování č.2:  Pro:  6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č.3
Starosta seznámil přítomné se žádostí pan Miroslava Kučery, Kovářská 11, 669 02 Znojmo o prodloužení nájemní smlouvy rybníka na parcele č.72/1 v obci Kravsko. Záměr pronájmu rybníka byl vyvěšen 23.1.2014 do 10.2.2014. K tomuto záměru nebyly vzneseny žádné připomínky.
K bodu č. 3 nebyly připomínky.

Usnesení č.3/1-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje prodloužení pronájmu rybníka na parcele č. 72/1 v k.ú. Kravsko panu Miroslavu Kučerovi, Kovářská 11, 669 02 Znojmo. Toto prodloužení nájmu bude řešeno dodatkem č. 1. ke stávající smlouvě o pronájmu rybníka.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 3/1-2014)

Hlasování č. 3:  Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 4.
Starosta seznámil přítomné se „Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu ze zřízením stavby“. Jedná se o smlouvu mezi obcí Kravsko a společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem.
K bodu č.4 nebyly připomínky.
Usnesení č. 4/1-2014.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu č. 8800076117/1/BVB/P o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu zřízení stavby“ mezi společností GasNet, s.r.o, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a obcí Kravsko, Kravsko 12, 67151 Kravsko.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 4/1-2014).

Hlasování č. 4 :  Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 5.
Starosta seznámil přítomné se „Smlouvou o zřízení věcného břemene
č. ZN-014130007814/001“. Jedná se o smlouvu mezi obcí Kravsko a společností E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
K bodu č. 5 nebyly připomínky.
Usnesení č. 5/1-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu č. ZN-014130007814/001 o zřízení věcného břemene“ mezi obcí Kravsko a E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 5/1-2014).

Hlasování č. 5 :  Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 6.
Dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách  a „Interního předpisu obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu byla vyzvána společnost A-projekt s.r.o., Dvořákova 21, 669 02 Znojmo k podání cenové nabídky na výkon inženýrské činnosti při provádění stavby, především technického dozoru stavebníka a autorského dozoru na stavbu „Zateplení budov ZŠ a MŠ v obci Kravsko.
Dále seznámil starosta přítomné s „Příkazní smlouvou“ uzavřenou mezi společností Promea s.r.o., Jahodová 494/60, 620 00 Brno a obcí Kravsko, Kravsko 12,671 51 Kravsko na zpracování a podání žádosti o dotaci včetně příloh z „Programu rozvoje venkova JMK“na akci Zateplení budov ZŠ a MŠ v obci Kravsko.
Dále navrhnul zadat žádost firmě „Západomoravská elektromontážní společnost, spol. s.r.o., Sadová 829/1 Třebíč, na vypracování cenové nabídky na výstavbu veřejného osvětlení a místního rozhlasu v lokalitě „Rybník“.
K bodu č.6 nebyly připomínky.

Usnesení č.6/1-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. a „Interního předpisu Obce Kravsko“ pro zadávání zakázek malého rozsahu:
1. Cenovou nabídku společnosti A-projekt s.r.o., Dvořákova 21, 669 02 Znojmo k provedení výkonu inženýrské činnosti při provádění stavby, především
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru na stavbu při akci „Zateplení
budov ZŠ a  MŠ v obci Kravsko a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.
2.  Příkazní smlouvu uzavřenou  mezi společností Promea s.r.o., Jahodová 494/60,
620 00 Brno a obcí Kravsko, Kravsko 12, 67151 Kravsko na zpracování a podání
žádosti o dotaci z „ Programu rozvoje venkova JMK“ na akci Zateplení ZŠ a MŠ v obci
Kravsko.
3. Zadat žádost firmě „Západomoravská elektromontážní společnost, spol. s.r.o.,
Sadová 829/1, Třebíč, na vypracování cenové nabídky na výstavbu veřejného
osvětlení a místního rozhlasu v lokalitě „Rybník“.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 6/1-2014, 7/1-2014 a
8/1-2014).

Hlasování č.6 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 7.
Starosta konstatoval, že dle nařízení vlády č. 459/2013 Sb., ze dne 18.12. 2013 je odměna neuvolněných zastupitelů od 1.1. 2014 stanovena takto :
Místostarostovi a zastupitelům se bude vyplácet odměna ve stejné výši jako v roce předcházejícím : místostarosta       Jaromír Kuřítka          5 000,- Kč
členové     Jiří Drozd        880,- Kč
Jiří Dvořák        880,- Kč
Aleš Hutař        880,- Kč
Mgr. František Moučka      880,- Kč
Ing. Petra Raabová      880,- Kč
K bodu č. 7 nebyly připomínky.

Usnesení č. 7.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje dle nařízení vlády č. 459/2013 Sb., ze dne 18.12. 2013 odměny neuvolněným zastupitelů od 1.1. 2014 takto :
Místostarostovi a zastupitelům se bude vyplácet odměna ve stejné výši jako v roce předcházejícím : místostarosta       Jaromír Kuřítka          5 000,- Kč
členové     Jiří Drozd        880,- Kč
Jiří Dvořák        880,- Kč
Aleš Hutař        880,- Kč
Mgr. František Moučka      880,- Kč
Ing. Petra Raabová      880,- Kč
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 9/1-2014).

Hlasování č. 7 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č.8
Starosta přečetl za omluveného předsedu inventarizační komise pana Dvořáka „Inventarizační zprávu za rok 2013 Obce Kravsko“ a „Inventarizační zprávu Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace“.
K bodu č. 8 nebyly připomínky.

Usnesení č.8/1-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje:
a. Závěrečnou zprávu o provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Kravsko k 31.12. 2013.
b. Závěrečnou zprávu o provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazkůb Základní školy a mateřská školy, Kravsko, příspěvková organizace k 31.12. 2013.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 10/1-2014 a 11/1-2014).

Hlasování č. 8 :  Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 9.
Starosta vyzval paní Janáčkovou o přednesení návrhu rozpočtového opatření č. 11/2013 a evidence rozpočtových opatření.
K bodu č. 9 nebyly připomínky.

Usnesení č. 9.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtové opatření č.11/2013 a evidenci rozpočtových opatření.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 12/1-2014 a 13/1-2014).

Hlasování č. 9 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 10.
Starosta požádal paní Janáčkovou, aby přečetla návrh Rozpočtu obce Kravsko na rok 2014.
K bodu č. 10 nebyly žádné připomínky.

Usnesení č. 10.
 Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Rozpočet obce Kravsko na rok 2014“. Rozpočet je v § znění. Příjmy i výdaje jsou totožné ve výši 19 696 800,- Kč.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 14/1-2014).
Hlasování č. 10 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0
Bod č. 11.
Starosta přečetl žádost Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace o zúčtování hospodářského výsledku roku 2013.
K bodu č. 11 nebyly žádné připomínky.

Usnesení č. 11/1-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje žádost Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace o zúčtování hospodářského výsledku roku 2013.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 15/1-2014).

Hlasování č. 11 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 12
Starosta vyzval předsedu finančního výboru, paní Petru Raabovou, aby přednesla zprávu z jednání finančního výboru.
K bodu č. 12 nebyly žádné připomínky.

Usnesení č. 12/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 16/1-2014).

Hlasování č. 12 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 13.
Starosta vyzval předsedu kontrolního výboru pana Františka Moučku, aby přednesl zprávu z jednání kontrolního výboru.
K bodu č. 13 nebyly žádné připomínky.

Usnesení č. 13/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 17/1-2014).

Hlasování č. 13 :  Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 14.
Starosta seznámil přítomné s dodatkem č. 2 ke smlouvě uzavřené dne 19.4. 2013 mezi obcí Kravsko  a společností PROMEA s.r.o.
K bodu č.14 nebyly žádné připomínky.

Usnesení č. 14/1-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Dodatek č.2 ke smlouvě uzavřené dne 19.4. 2013 mezi obcí Kravsko a společností PROMEA s.r.o, Jahodová 494/60, 620 00 Brno.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 18/1-2014).

Hlasování č. 14 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 15
Starosta konstatoval, že dne 13.12.2013 byl vydán kolaudační souhlas na opravenou hasičskou  zbrojnici. Rozpočtovaná částka na tuto akci činila 1 050 774,- Kč. Díky pracovníků naší obce a výběrovým řízením na tuto akci byla vysoutěžená cena téměř poloviční. Celková částka investovaná do opravy hasičské zbrojnice činila 527 501,- Kč.
Z toho dotace z rozpočtu JMK z „Programu rozvoje venkova“ činily             200 000,- Kč
Výdaje vlastních zdrojů v roce 2013 činily                  327 501,- Kč
K bodu č. 15 nebyly připomínky.

Usnesení č. 15/1-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Závěrečné vyúčtování akce  - oprava hasičské zbrojnice“.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 19/1-2014).

Hlasování č. 15:  Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 16.
Starosta informoval přítomné, že na základě obnovení činnosti „Jednotky sboru dobrovolných hasičů“ v obci Kravsko je zapotřebí jmenovat nového velitele SDH.
Proto na základě § 68, odst. 1, zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, jmenuje starosta obce velitelem  jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Kravsko pana Lukáše Čížka, Kravsko 114.
K bodu č. 16 nebyly připomínky.

Usnesení č. 16/1-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí jmenování velitelem JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ v obci Kravsko pana Lukáše Čížka, kravsko 114. Jmenování se uskutečnilo na základě § 68, odst. 1, zák. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 20/1-2014).

Hlasování č. 16 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 17.
Starosta seznámil přítomná s průběhem zadávacího řízení na  veřejnou zakázku „Zlepšení energetických vlastností základní a mateřské školy v obci Kravsko“. Do výběrového řízení se přihlásilo 12 uchazečů. 3 uchazeči byli vyloučeni při posouzení kvalifikace. Ze zbývajících 9 uchazečů 6 nesplnilo požadavky, stanovené zadavatelem. Dle § 6 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Vzhledem k počtu uchazečů, jejichž nabídky neodpovídají podmínkám stanoveným zadavatelem, nelze zcela jistě zaručit, zda podmínky zadávací dokumentace odpovídají danému ustanovení.
Při nedodržení zákonných požadavků může poskytovatel dotace stanovit příjemci dotace korekci. Jakákoliv korekce z poskytnuté dotace by významným způsobem ovlivnila rozpočet obce a zadavatel by nemohl daný projekt realizovat.
Dle výše uvedených výsledků po provedeném posouzení nabídek hodnotící komise dospěla k závěru zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 odst. 2,písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a to z důvodu, že se v průběhu zadávacího  řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
Po uplynutí zákonných lhůt na odvolání k danému zrušení zadávacího řízení bylo rozhodnuto o uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek nové zadávací řízení.
Starosta navrhnul, aby komise pro otevírání obálek byla stejná , jako v předešlém otevírání obálek to je : Pavel Hlávka
Mgr. František Moučka
Ing. Eva Kankiová
Ing. Monika Veselská
Dále doporučil i komisi pro hodnocení nabídek stejnou, jako v předešlém hodnocení ve složení :        Pavel Hlávka, starosta
Jaromír Kuřítka, místostarosta
Jiří Dvořák, stavební technik
Mgr. František Moučka, předseda kontrolní komise
Ing.arch. Jaroslav Poláček
Dále doporučuje doplnit ing. Vladimíra Závěrku jako náhradníka do výběrové komise.

Dále konstatoval, že zastupitelstvo obce obdrželo k prostudování nové Zadávací řízení k otevřenému podlimitnímu řízení na akci „Zlepšení energetických vlastností Základní a mateřské školy v obci Kravsko a návrh Smlouvy o dílo na zhotovitele na tutéž akci.
K bodu č. 17 nebyly připomínky.

Usnesení č. 17/1-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí :
1. Zrušení Zadávacího řízení na akci  „Zlepšení energetických vlastností Základní a mateřské školy v obci Kravsko.-
2.   Souhlasí s návrhem členů komise pro otevírání obálek ve složení :
Pavel Hlávka
Mgr. František Moučka
Ing. Eva Kankiová
Ing. Monika Veselská
Souhlasí s návrhem členů komise pro hodnocení dodaných nabídek ve složení :
Pavel Hlávka,  starosta obce
Jaromír Kuřítka,  místostarosta
Jiří Dvořák, stavební technik
Mgr. František Moučka,  předseda kontrolní komise
Ing.arch. Jaroslav Poláček
Doplnit ing. Vladimíra Závěrku jako náhradníka do výběrové komise.
3. Schvaluje novou zadávací dokumentaci k otevřenému podlimitnímu řízení na stavební   práce zadávané dle § 27 zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci „Zlepšení energetických vlastností Základní a mateřské školy v obci Kravsko
Návrh smlouvy o dílo na akci „Zlepšení energetických vlastností Základní a mateřské školy  v obci Kravsko.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 21/1-2014,22/1-2014,23/1-2014).

Hlasování č. 17 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 18
Jelikož je  předseda kulturního výboru p. Jiří Dvořák omluven, přednesl plán činnosti kulturního výboru obce Kravsko na rok 2014 starosta obce.
Poté vyzval předsedu sportovního výboru pana Jiřího Drozda, aby přednesl plán činnosti sportovního výboru na rok 2014.
K bodu č. 18 nebyly připomínky.

Usnesení č. 18/1-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a. Plán činnosti kulturního výboru na rok 2014.
b. Plán činnosti sportovního výboru na rok 2014.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 24/1-2014 a 25/1-2014).

Hlasování č. 18 :  Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č.19.
Starosta informoval přítomné o žádosti paní Ševčíkové, nájemci hostince KD Kravsko. Tato žádost byla projednávána na zasedání OZ dne 11.9.2013 . Žádost byla stažena, z důvodu zda se z finančního hlediska vyplatí židle renovovat, nebo zda bude výhodnější pořídit nové. Po kontrole opraveného vzorku dospěl starosta k názoru, že židle v restauraci KD je vhodné renovovat.
Dále starosta informoval o možnosti  vytvoření pracovních míst  v roce 2014 hrazené ÚP. Navrhnul, aby bylo požadováno vytvoření čtyř pracovních míst.
Dále starosta informoval přítomné o rozhodnutí Obecního úřadu Kravsko o vydaném povolení kácení stromů na parcele č. 87/6 a 160/1 v k.ú. Kravsko.
Dále seznámil přítomné se zápisem z jednání VH DSO Severozápadní větev kanalizace konané 11.12.2013 a 30.12.2013 a dále seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem DSO Severozápadní větev na rok 2014 – 2018.
K bodu č.19 nebyly připomínky.

Usnesení č. 19/1-2014
1. Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje renovaci židlí v restauraci KD Kravsko. Tuto renovaci zadat firmě Jan Molík, Kravsko 33.
Podání žádosti na ÚP o zaměstnání čtyř pracovníků na VPP od 1.4.2014 do 31.10.2014.
2. Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí rozhodnutí Obecního úřadu Kravsko o kácení stromů, zprávu o jednání VH DSO Severozápadní větev kanalizace ze dne 11.12.2013 a 30.12.2013 a rozpočtový výhled DSO Severozápadní větev na rok 2014 – 2018.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 26/1-2014, 27/1-2014, 28/1-2014 a 29/1-2014).

Hlasování č. 19:  Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0

Zasedání ukončeno v 19 : 45 hodin
Zapsáno a schváleno dne 26.2.2014

Zapsal  : Jaromír Kuřítka
Ověřil  : Jiří Drozd
Aleš Hutař

Pavel Hlávka, starosta obce

datum vyvěšení: 18.2.2014
datum sundání: 10.3.2014