Obec Kravsko

Zápis ze zasedání ZO ze dne 18. 6. 2014

26. 6. 2014 vložil admin

Starosta zahájil dne 18. června 2014 v 18 : 30 hodin zasedání Zastupitelstva obce Kravsko. Zasedání se konalo v zasedací síni OÚ Kravsko. Přítomno bylo   7    členů zastupitelstva.

Omluven : 0     Neomluven :       0

Bod č. 1.
Starosta jmenoval zapisovatele zápisu pana Jaromíra Kuřítku, navrhnul ověřovatele zápisu pana Jiřího Dvořáka a pana Aleše Hutaře a seznámil přítomné s následujícím programem :

1.  Organizační záležitosti
2. Návrh závěrečného účtu Obce Kravsko za r. 2013.
3. Schválení účetní závěrky Obce Kravsko za r. 2013.
4. Výsledek hospodaření za rok 2013.
5. Rozpočtové opatření č. 3/2014 a 4/2014.
6. Odprodej pozemku
7. Zakázky malého rozsahu.
8. Mimořádné navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Kravsko. příspěvkové organizace.
9. Zpráva z jednání kontrolního výboru.
10. Smlouva č. 12117053 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.
11. Smlouva o zřízení věcného břemene.
12. Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko
13. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření a schválení závěrečného účtu DSO kanalizace severozápadní větev.
14. Počet členů ZO Kravsko na volební období 2014 – 2018.
15. Zpráva starosty
16. Diskuse - závěr

Usnesení č.1/3 – 2014.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje za ověřovatele zápisu pana Jiřího Dvořáka, pana Aleše Hutaře a následující program :

1.  Organizační záležitosti
2. Návrh závěrečného účtu Obce Kravsko za r. 2013.
3. Schválení účetní závěrky Obce Kravsko za r. 2013.
4. Výsledek hospodaření za rok 2013
5. Rozpočtové opatření č. 3/2014 a 4/2014.
6. Odprodej pozemku
7. Zakázky malého rozsahu.
8. Mimořádné navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Kravsko. příspěvkové organizace.
9. Zpráva z jednání kontrolního výboru.
10. Smlouva č. 12117053 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.
11. Smlouva o zřízení věcného břemene.
12.  Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko.
13. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření a schválení závěrečného  účtu DSO kanalizace severozápadní větev.
14.  Počet členů ZO Kravsko pro volební období 2014 - 2018
15. Zpráva starosty
16. Diskuse – závěr
Hlasování č. 1. Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se :       0

Bod č. 2.
Starosta vyzval paní Janáčkovou, aby přednesla návrh závěrečného účtu obce Kravsko za rok 2013.

Usneseni č. 2/3 – 2014.
Zastupitelstvo obce Kravsko souhlasí s celoročním hospodařením obce Kravsko za rok 2013, a to bez výhrad, a se závěrem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kravsko za rok 2013 s výsledkem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na oú Kravsko-viz. příloha č.1/3-2014+složka „Závěrečný účet obce Kravsko za r. 2013).
K bodu č. 2 nebyly připomínky.

Hlasování č.2. : Pro :  7 Proti :  0 Zdržel se :       0

Bod č. 3.
Starosta vyzval paní Janáčkovou, aby seznámil přítomné s  účetní závěrkou obce Kravsko za rok 2013.

Usnesení č. 3/3 – 2014.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Účetní závěrku obce Kravsko za rok 2013“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na oú Kravsko-viz. příloha č.2/3-2014+složka „Závěrečný účet obce Kravsko za rok 2013).
K bodu č. 3 nebyly připomínky.

Hlasování č. 3 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se :       0

Bod č. 4
Starosta opět požádal paní Janáčkovou, aby seznámila přítomné s výsledkem hospodaření obce Kravsko za rok 2013.

Usnesení č. 4/3 – 2014.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Výsledek hospodaření obce Kravsko za rok 2013 ve výši 2 469 122, 84 Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 3/3-2014).
K bodu č. 4 nebyly připomínky.

Hlasování č. 4 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č.5.
Opět paní Janáčková přečetla návrh rozpočtového opatření č. 3/2014 a 4/2014

Usnesení č. 5/3 – 2014.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014 a 4/2014.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 4/2014 a 5/2014).
K bodu č. 5 nebyly připomínky.

Hlasování č. 5 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 6
Starosta seznámil přítomné se žádostí společnosti E.ON Distribuce, a.s.  o odprodej pozemku p.č. stavební 145 v k.ú. Kravsko o výměře 7m2.

Usnesení č.6/3 – 2014.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje odprodej pozemku p.č. stavební 145 v k.u. Kravsko – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2 společnosti E.ON Distribuce, a.s. zastoupené společností E.ON Česká republika, s.r.o. Cena pozemku bude stanovena dle znaleckého posudku, vypracovaného společností E.ON Česká republika s.r.o.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 6/3-2014).
K bodu č. 6 nebyly připomínky.

Hlasování č. 6 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 7.
Starosta informoval přítomné, že z důvodu zabezpečení provozu  tělocvičny v ZŠ je  nutno realizovat  větrací zařízení. Proto byla oslovena firma Medicasto servis, s.r.o., která toto odvětrání provede za cenu 34 980,-.
Další zakázkou bude provedení odkanalizování dešťové vody v areálu ZŠ. Tato výzva byla podána firmě, která pracuje na zateplení školy, a to Pozemní stavby, spol. s r.o.s nabídkou

Usnesení č. 7/3 – 2014.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
1. Zadat zakázku k instalaci odvětrávacího zařízení v tělocvičně ZŠ společnosti Medikasto, s.r.o.,Vídeňská 25. 669 02 Znojmo za cenu 34 980,- Kč.
2. Zadat zakázku na provedení odkanalizování dešťové vody v areálu ZŠ  společnosti Pozemní stavby, spol. s r.o., Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 7/3-2014 a 8/3-2014).
K bodu č. 7 nebyly připomínky.

Hlasování č. 7 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 8
Starosta seznámil přítomné s nutností výměny přečerpávacího čerpadle v čerpací šachtě v areálu ZŠ. Z tohoto důvodu je třeba navýšit rozpočet ZŠ a  MŠ Kravsko, příspěvkové organizace o částku 22 000,- Kč.

Usnesení č. 8/3 – 2014.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje mimořádné navýšení rozpočtu Základní školy a Mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace o částku 22 000,- Kč na výměnu čerpadla v přečerpávací šachtě v areálu ZŠ.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 9/3-2014).
K bodu č.8 nebyly připomínky.

Hlasování č. 8 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 9.
Starosta požádal předsedu kontrolního výboru pana Mgr. Františka Moučku, aby přednesl zprávu z jednání kontrolního výboru

Usnesení č. 9/3 – 2014.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 17.6.2014.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 10/3-2014).
K bodu č. 9 nebyly připomínky.

Hlasování č. 9 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č.10
Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního  programu Životní prostředí. Jedná se o dotaci na zateplení školních budov v obci Kravsko.

Usnesení č. 10/3 – 2014.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje smlouvu č. 12117053 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zlepšení energetických vlastností Základní a mateřské školy v obci Kravsko“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 11/3-2014).
K bodu č. 10 nebyly připomínky.

Hlasování č. 10 : Pro : 7 Proti :  0  Zdržel se : 0

Bod č. 11
Starosta seznámil přítomné se smlouvo o zřízení věcného břemene. Jedná se o smlouvu mezi Obcí Kravsko a společností E.ON Distribuce, a.s.Toto věcné břemeno vznikne na pozemcích p.č. 554/1 a 642/2 v k.ú. Kravsko z důvodu umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN a pojistková skříň. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 5 200,- Kč.

Usnesení č. 11/3-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje smlouvu č. ZN 014130007851/001 o zřízení věcného břemene mezi Obcí Kravsko a společností E.ON Distribuce, F.A. Gerstnera 2151/6,370 49 České Budějovice
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.12/3-2014).
K bodu č. 11 nebyly připomínky.

Hlasování č. 11 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 12.
Starosta seznámil přítomné s protokolem o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Kravsko za rok 2013, žádost o zřízení školního klubu, žádost o snížení kapacity mateřské školky, dále seznámil přítomné se zprávou o provedené inspekční činnosti Českou školní inspekcí.
Z důvodu zřízení školního klubu starosta konstatoval, že je potřeba schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině.
Usnesení č. 12/3 – 2014.
1. Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí „Oznámení skutečností zjištěných  při inspekční
činnosti provedené Českou školní inspekcí“ Základní a mateřská škola Kravsko ,příspěvková organizace, dále bere na vědomí rozhodnutí starosty, že v souladu s ustanovením § 99 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecních zařízeních) v platném znění:
a. schvaluje podání žádosti o zápis školního klubu s nejvyšším povoleným počtem 50  míst.
b. schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízeních pro mateřskou školu Kravsko , jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Kravsko, která se týká  snížení počtu nejvyššího povoleného počtu žáků v mateřské škole z 56 dětí na 52 dětí od 1.9.2014.
c. pověřuje ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Kravsko k podání výše uvedených žádostí Krajskému úřadu JMK, odbor školství.
2. Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace za r. 2013.
b. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.13/3-2014, 14/3-2014, 15/3-2014 ,16/3-2014 a 17/3-2014).
K bodu č. 12 nebyly připomínky.

Hlasování č. 12 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 13.
Starosta seznámil přítomné s rozpočtem na rok 2014  DSO Kanalizace-severozápadní větev- Znojmo, Plenkovice, Kravsko, Žerůtky.

Usnesení č. 13.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí rozpočet na rok 2014 DSO Kanalizace severozápadní větev – Znojmo, Plenkovice, Kravsko, Žerůtky
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 18/3-2014).
k bodu č. 13 nebyly připomínky.

Hlasování č. 13 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 14.
Starosta seznámil přítomné s návrhem počtu členů do ZO Kravsko. Navrhuje 7členů ZO jako bylo doposud.

Usnesení č. 14.
Zastupitelstvo obce Kravsko dle § 68,odst. 1, zák. 128/2000 Sb, zák. o obcích, schvaluje počet členů do ZO Kravsko pro volební období 2014 – 2018 na 7 členů.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 19/3-2014)
K bodu č. 14 nebyly připomínky.

Hlasování č. 14 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0
Bod č. 15.
Starosta informoval přítomné o probíhajících přípravách projektů na kanalizační přípojky jednotlivých domů, dále informoval o probíhajícím výběrovém řízení na dodavatele stavby odkanalizování obce Kravska, byla podána informace o demolici vodárny a v neposlední řadě informace o probíhajícím zateplení školních budov.

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19:30 hodin.
Zapsal : Jaromír Kuřítka
Ověřil : Jiří Dvořák
Aleš Hutař

Pavel Hlávka, starosta obce

datum vyvěšení: 20.6.2014
datum sundání: 15.7.2014

V rubrice Zápis ze ZO 2014 |

Komentáře jsou zavřeny.

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...