+420 515 255 131

Zápis ze zasedání ZO ze dne 17. 4. 2013

25. 04. 2013 | admin
Starosta zahájil dne 17.dubna 2013 v 18.00 hodin zasedání Zastupitelstva obce Kravsko. Zasedání se konalo v zasedací síni Obecního úřadu. Přítomno bylo 7  členů zastupitelstva.

Omluven : 0      Neomluven :     0

Bod č. 1 :
Starosta určil zapisovatelem zápisu pana Jaromíra Kuřítku, ověřovatele zápisu pana Aleše Hutaře a pana Jiřího Drozda a seznámil přítomné s následujícím programem :

1. Organizační záležitosti
2. Prodej pozemku
3. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
4. Smlouva o budoucí smlouvě kupní.
5. STL plynofikace – zařazení do majetku obce.
6. Technické zhodnocení – rekonstrukce podlahy v zasedací síni –zařazení do majetku obce.
7. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření a závěrečný účet obce Kravsko.
8. Rozpočtová opatření č. 1/2013 a 2/2013
9. Rozpočet DSO.
10. Dohoda o převzetí závazku (převzetí investorství kanalizace).
11. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku.
12. Návrh na odkup pozemku
13. Zakázky malého rozsahu
14. Diskuse – Závěr
 
K bodu č.1 nebyly připomínky

Usnesení č. 1 /2-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Aleše Hutaře, pana Jiřího Drozda a následující program :

1. Organizační záležitosti
2. Prodej pozemku
3. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
4. Smlouva o budoucí smlouvě kupní.
5. STL plynofikace – zařazení do majetku obce.
6. Technické zhodnocení – rekonstrukce podlahy v zasedací síni –zařazení do majetku obce.
7. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření a závěrečný účet obce Kravsko.
8. Rozpočtová opatření č. 1/2013 a 2/2013
9. Rozpočet DSO.
10. Dohoda o převzetí závazku (převzetí investorství kanalizace).
11. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku.
12. Návrh na odkup pozemku
13. Zakázky malého rozsahu.
14. Diskuse – Závěr

Hlasování č. 1 : Pro :         7   Proti :  0  Zdržel se :  0

 

Bod č. 2 :  Prodej pozemku
Starosta seznámil přítomné se žádostí pana Jiřího Drozda o koupi části pozemku p.č. 482/1 v k.ú. Kravsko o výměře cca 60 m2.

K bodu č.2 nebyly připomínky

Usnesení č. 2/2-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko dává předběžný souhlas s prodejem části pozemku p.č.482/1 v k.ú. Kravsko panu Jiřímu Drozdovi. Cena pozemku bude stanovena po zaměření pozemku.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 1 /2-2013).

Hlasování č. 2 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se :      0

Bod č. 3. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
a.) Starosta seznámil přítomné se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení  práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Kravsko a společností E. ON Distribuce  a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
b.) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi Obcí Kravsko a JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

K bodu č. 3 nebyly připomínky.

Usnesení č. 3/2-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a.) Smlouvu č.1030009725/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcném břemenu mezi Obcí Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko a společností E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
b.) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a souhlasu se zřízením stavby mezi Obcí Kravsko, Kravsko 12,671 51 Kravsko a společností JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno a pověřuje starostu obce podepsáním těchto smluv.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 2/2-2013 a 3/2-2013).

Hlasování č. 3 : Pro : 7  Proti :  0 Zdržel se :     0

Bod č. 4.Smlouva o budoucí smlouvě kupní
Starosta seznámil přítomné se smlouvou o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní.

K budu č. 4 nebyly připomínky.

Usnesení č. 4/2-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „ Smlouvu č.1213000360/154131 o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní“ a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.4/2-2013)

Hlasování č. 4 : Pro : 7  Proti :  0 Zdržel se :        0
Bod č. 5 STL – plynofikace – zařazení do majetku obce
Starosta konstatoval, že akce prodloužení STL plynovodu v obci Kravsko, lokalita „Mastník“, byla vkladem věcného břemena do  katastru nemovitostí ukončena a je potřeba schválit  „Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání“.
K bodu č. 5 nebyly připomínky

Usnesení č. 5/2-2013
 Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání“- prodloužení STL plynofikace v obci Kravsko, lokalita „Mastník“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.5/2-2013).

Hlasování č. 5 : Pro : 7  Proti :  0 Zdržel se :         0

Bod č. 6. Technické zhodnocení- rekonstrukce podlahy v zasedací síni OÚ Kravsko- zařazení do  majetku obce.
Starosta informoval přítomné že rekonstrukce podlahy v zasedací síni OÚ Kravsko je technickým zhodnocením  povýšen majetek budovy o částku 54 618,80,- Kč. Týká se akcí nad 40 000,- Kč. Dle „Směrnice o majetku obce“  je potřeba k této akci schválit „Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání“.
K bodu č. 6 nebyly připomínky.

Usnesení č. 6/2-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání“- rekonstrukce podlahy v zasedací síni OÚ Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 6/2-2013).

Hlasování č. 6 : Pro : 7  Proti :  0 Zdržel se :   0

Bod č. 7. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření a závěrečný účet obce Kravsko.
Starosta vyzval paní Janáčkovou, aby seznámila přítomné se závěrečným účtem Obce Kravsko a s výsledkem přezkumu hospodaření.
K bodu č. 7 nebyly připomínky.

Usnesení č. 7/2-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a.) Závěrečný účet Obce Kravsko za r. 2012 – vyjádření :
„ Zastupitelstvo obce Kravsko souhlasí  s celoročním hospodařením obce Kravsko za rok 2012 a to bez výhrad“.
b.) „ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Kravsko, okres Znojmo za rok
2012 a to bez výhrad.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 7/2-2013 a 8/2-2013).

Hlasování č. 7 : Pro : 7   Proti : 0  Zdržel se :     0

Bod č. 8 . Rozpočtová opatření.
Starosta vyzval paní Janáčkovou, aby seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením
 č. 1/2013 a 2/2013.
K bodu č. 8 nebyly připomínky.
Usnesení č.8/2-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2013 a č. 2/2013.(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 9/2-2013 a 10/2-2013).

Hlasování č. 8 : Pro : 7  Proti :  0 Zdržel se :    0

Bod č. 9.  Rozpočet  DSO-kanalizace Severozápadní větev na r. 2013.
Starosta seznámil přítomná se schváleným rozpočtem DSO- kanalizace Severozápadní větev.
K bodu č. 9 nebyly připomínky.

Usnesení č. 9/2-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí „Rozpočet DSO-kanalizace Severozápadní větev.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 11/2-2013).

Hlasování č. 9 :  Pro : 7  Proti :  0 Zdržel se :        0

Bod č. 10. Dohoda o převzetí závazku (převzetí investorství kanalizace).
Starosta seznámil přítomné s „Dohodou o převzetí závazku“ (převzetí investorství kanalizace).
K bodu č. 10 nebyly připomínky.

Usnesení č. 10/2-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Dohodu o převzetí závazku“ (převzetí investorství kanalizace), mezi  DSO kanalizace severozápadní větev – Znojmo, Plenkovice, Kravsko,Žerůtky, Obrokova 12, 669 02 Znojmo a zájmovým sdružením obcí  Vodovody a kanalizace Znojemsko, Kotkova 20, 669 02 Znojmo.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 12/2-2013).

Hlasování č. 10 :  Pro :  7 Proti :   0  Zdržel se :   0

Bod č. 11. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
Starosta seznámil přítomné se „Smlouvou o poskytnutí finančního příspěvku“ Zájmovému sdružením obcí VAK Znojemsko, Kotkova 20,669 02 Znojmo.
K bodu č. 12 nebyly připomínky.

Usnesení č. 11/2-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku“ Zájmovému sdružení obcí „Vodovody a kanalizace Znojemsko, Kotkova 20, 669 02 Znojmo a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 13/1-2013).

Hlasování č. 11 :  Pro : 7  Proti :  0 Zdržel se :       0

Bod č.12. Návrh na odkup cesty.
Starosta konstatoval, že po předběžném jednání ZO Kravsko s paní Markétou Širokou, Úvoz 2, 665 01 Rosice vznikla dohoda o odprodeji pozemku paní Markéty Široké obci Kravsko za účelem předpokládané výstavby rodinných domů v lokalitě „Vápenice“.  Jedná se o parcelu vedenou jako ostatní komunikace , p. č.642/3 v k.ú. Kravsko o celkové výměře 992 m2.
K bodu č. 12 nebyly připomínky.

Usnesení č. 12/2-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje odkup pozemku p.č.642/3 v k.ú. Kravsko o výměře 992 m2 od paní Markéty Široké, Úvoz 2, 665 01 Rosice, ukládá starostovi obce zajistit vypracování kupní smlouvy a pověřuje starostu podepsáním této smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 14/2-2013).

Hlasování č. 12 : Pro : 7  Proti :   0  Zdržel se :      0

Bod č.13.  Zakázky malého rozsahu.
Starosta informoval přítomné , že nabídku na vypracování zadávacího řízení a řízení projektu  v rámci „Zlepšení energetických vlastností Základní a mateřské školy Kravsko“ poslaly dvě firmy , fy. RENARDS s.r.o , Vídeňská 7, 639 00 Brno a fy. PROMEA s.r.o., Jahodová 494/60, 620 00 Brno. Na základě vyhodnocení těchto nabídek, které hodnotilo ZO Kravsko, byla vybrána firma  „PROMEA“, s.r.o., Jahodová 494/60, 620 00 Brno.
Dále navrhl zadat zakázku na vypracování projektové dokumentace prodloužení STL plynovodu v lokalitě „Rybník“ v k.ú. Kravsko firmě Ing. Pavel Kotýnek, projektová kancelář, Kollárova 376/24 Znojmo a seznámil přítomné s návrhem smlouvy o dílo na vypracování tohoto projektu.
K bodu č. 13 nebyly připomínky.

Usnesení č. 13/2-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje dle Interního předpisu obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu dle  odst.1.:
1.) Nabídku fy. PROMEA s.r.o. Jahodová 494/60, 620 00 Brno na vypracování
      zadávacího řízení a řízení projektu na akci „ Zlepšení energetických vlastností
      Základní školy a mateřské školy Kravsko“ v ceně 117 370,- Kč a pověřuje starostu
      obce podepsáním mandátní smlouvy s touto firmou.
2.) Zadat zakázku na vypracování projektové dokumentace na prodloužení STL plynofikace v lokalitě „Rybník“ fy. ING. PAVEL KOTÝNEK, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, Kolárova 376/24, Znojmo v ceně 35 000,- Kč a pověřuje starostu obce Kravsko podepsáním smlouvy o dílo s touto firmou.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí no OÚ Kravsko-viz. příloha č. 15/2-2013,16/2-2013 a17/2-2013).

Hlasování č. 13. : Pro : 7  Proti :  0 Zdržel se :          0

Bod č. 14. Diskuse.
V diskusi vystoupil pan Mgr. František Moučka a vznesl dotaz k bodu č. 11, jaké jsou povinnosti a závazky vodárenské společnosti vůči DSO, zda by nebylo potřeba změnit stanovy DSO? Jaké práva a povinnosti bude mít DSO vůči vodárenské společnosti.
Tyto námitky zjistí zástupci obce na valné hromadě DSO.
Zasedání bylo ukončeno v 19.30 hodin                       

Zapsal : Jaromír Kuřítk
Ověřil :  Aleš Hutař
Jiří Drozd

       
Kravsko dne 17.4.2013.
Pavel Hlávka, starosta obce

datum vyvěšení: 24.04.2013
datum sundání: 15.05.2013