+420 515 255 131

Zápis ze zasedání ZO ze dne 12.9. 2012

18. 09. 2012 | admin
Starosta zahájil dne 12.září 2012 v 18.00 hodin zasedání Zastupitelstva obce Kravsko.


Zasedání se konalo v zasedací síni OÚ Kravsko. Přítomno bylo  7  členů zastupitelstva. Omluven :  0   Neomluven :  0

Bod č. 1.
Starosta určil zapisovatele zápisu pana Jaromíra Kuřítku, ověřovatele zápisu pana Jiřího Drozda a pana Aleše Hutaře a seznámil přítomné s následujícím programem :

1. Organizační záležitosti
2. Závěrečné vyúčtování „ÚP KKRAVSKO“ a zařazení ÚP KRAVSKO do majetku obce
3. Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace
4. Rozpočtová opatření
5. Prodej pozemku
6. Směna pozemku
7. Zpráva o plnění rozpočtu od 1.1.2012 do 30.6.2012 – účetní závěrka
8. Zadávání zakázek malého rozsahu
9. Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko
10. Diskuze – závěr

K bodu č. 1 nebyly připomínky

Usnesení č.1/5-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Jiřího Drozda, pana Aleše Hutaře a následující program :

1. Organizační záležitosti
2. Závěrečné vyúčtování „ÚP KRAVSKO“ a zařazení ÚP KRAVSKO do majetku obce
3. Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Základní školy a mateřské školy , Kravsko, příspěvkové organizace
4. Rozpočtová opatření
5. Prodej pozemku
6. Směna pozemku
7. Zpráva o plnění rozpočtu od 1.1.2012 do 30.6.2012 – účetní závěrka
8. Zadávání zakázek malého rozsahu
9. Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko
10. Diskuse – závěr
Hlasování č. 1 :  Pro :       7  Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 2.
Závěrečné vyúčtování ÚP Kravsko
Starosta seznámil přítomné se závěrečným vyúčtováním ÚP Kravsko.
Dále je potřeba schválit „Protokol o zařazení  dlouhodobého majetku do užívání“.

K bodu č. 2 nebyly připomínky.

Usnesení č. 2/5-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a. Závěrečné vyúčtování akce – Územní plán Kravsko
b. Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.1/5-2012 a 2/5-2012).

Hlasování č.2 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se :      0
Bod č. 3- „Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Základní školy a mateřská školy, Kravsko, příspěvková organizace“.
Starosta informoval přítomné, že k 31.12.2012 končí pí. Mgr. Marie Ludvíková jako ředitelka ZŠ a MŠ Kravsko a přednesl návrh konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace.

K bodu č. 3 nebyly připomínky

Usnesení č. 3/5-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000  Sb., o obcích (obecních zařízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením
§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění
1. Vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace s předpokládaným nástupem od 1. ledna 2013.
2. Pověřuje starostu
- požádat krajský úřad, Českou školní inspekci, školskou radu o delegování jejich
zástupce za člena konkurzní komise
-  požádat Mgr. Jana Vajčnera, ředitele Základní školy v Jevišovicích, o souhlas se svým jmenováním za člena komise
-   vyzvat ředitelku Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace,aby zorganizovala volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkurzní komise a doložila ji zřizovateli zápisem o volbě.
3. Stanoví text veřejného oznámení konkurzního řízení takto :
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 3/5-2012,4/5-2012,5/5-2012
6/5-2012 a 7/5-2012).
Hlasování č. 3 : Pro :  7 Proti :  0 Zdržel se :      0
Bod č. 4 – Rozpočtová opatření
Starosta vyzval pí. Janáčkovu, aby přednesla návrh  rozpočtových opatření č . 4/2012, 5/2012
a 6/2012

K bodu č.4 nebyly připomínky

Usnesení č. 4/5-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtová opatření č. 4/2012, 5/2012 a 6/2012
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 8/5-2012, 9/5-2012 a 10/5-2012).

Hlasování č. 4 : Pro : 7 Proti :   0  Zdržel se :     0

Bod č. 5- Prodej pozemku
Starosta informoval přítomné o předběžném souhlasu prodeje části pozemku, p. č. 554/1 v k.ú. Kravsko, který byl schválen na zasedání ZO, usnesením č. 9/4-2012. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 13.8 2012 do 31.8.2012 a  nebyly k tomuto záměru zaslány žádné připomínky. Proto navrhuji  prodat tento pozemek o výměře 63 m2 panu Pavlu Švaříčkovi, Sedlákova 768/17, 675 01 Třebíč za stanovenou cenu , a to je 3460 Kč.
Cena byla stanovena dle zákona č.151/1997 a vyhlášky MF č. 3/2008 Sb.

K bodu č. 5 nebyly připomínky

Usnesení č. 5/5-2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje prodej části pozemku p. č. 554/1, v k.ú. Kravsko o výměře 63 m2 , panu Pavlu Švaříčkovi, Sedlákova 768/17, 675 01 Třebíč za stanovenou cenu to je 3460 Kč.
Ukládá rovněž starostovi podepsat smlouvu o prodeji pozemku s kupujícim.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 11/5-2012,12/5-2012 a 13/5-2012).

Hlasování č. 5 : Pro :  7 Proti :  0 Zdržel se :   0
Bod č. 6 Směna pozemku
Starosta informoval přítomné, že obecní cesta, která vede z Plenkovic k mostu přes potok a dále okolo mlýna „Na Diviši“ je částečně umístěna na pozemku jiného vlastníka. Zastupitelstvo obce Kravsko se rozhodlo směnit tento pozemek o výměře 333m2 za část pozemku v majetku obce Kravsko p.č.636 v k.ú. Kravsko ve stejné bonitní třídě.

K bodu č. 6 nebyly připomínky

Usnesení č.6/5-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje směnu pozemku p.č. 207/3 v k.ú. Kravsko o výměře 333m2 za část pozemku p.č. 636 v k.ú. Kravsko o stejné výměře a stejné bonitní třídě.
Po uplynutí zákonné lhůty, která platí pro vyvěšení záměru, bude sepsána smlouva o směně pozemků a zapsána v KN. Pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.14/5-2012 a 15/5-2012).

Hlasování č. 6 : Pro : 7        Proti :  0 Zdržel se :      0

Bod č. 7 –Zpráva o plnění rozpočtu – účetní závěrka
Starosta přednesl zprávu o účetní závěrce za I. pololetí r. 2012. Konstatoval, že rozpočet z hlediska příjmů je plněn v průměru na 48,47 %, což je mírný propad. Z hlediska výdajů je rozpočet plněn na 23,83 %. Toto je zapříčiněno tím, že se nerealizovala akce „Oprava hasičské zbrojnice“.

K bodu č.7 nebyly žádné námitky

Usnesení č. 7/5-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí účetní závěrku obce Kravsko za I. pololetí r. 2012
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 16/5-2012).

Hlasování č. 7 : Pro : 7     Proti :  0 Zdržel se :     0

Bod č.8 – Zadání zakázek malého rozsahu
Starosta seznámil přítomné s návrhem stavebních míst pro vybudování rodinných domů v lokalitě „Rybník“. Na tuto lokalitu je potřeba zadat studii zástavby. Proto navrhuji vyzvat firmu A-PROJEKT s.r.o., Dvořákova 21, 669 02 Znojmo, která by tuto studii zpracovala.

K bodu č. 8 nebyly žádné připomínky

Usnesení č.8/5-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje zadat studii zástavby v lokalitě „Rybník“ firmě
A-PROJEKT s.r.o., Dvořákova 21, 669 02 Znojmo a pověřuje starosty podepsáním smlouvy s danou firmou.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 17/5-2012 a 18/5-2012).

Hlasování č. 8 : Pro :  7 Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 9 – Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko
Starosta konstatoval, že se jedná žádost o povolení výjimky z počtu žáků stanoveného Vyhláškou o základním vzdělání a některých náležitostech povinné školní docházky.
Dle této vyhlášky je nejvyšší počet žáků ve třídě stanoven na 30 s možností výjimky do 4 žáků.
Žádáme také o povolení výjimky počtu dětí v obou odděleních MŠ. Dle vyhlášky o předškolním vzdělávání je stanoven počet dětí na 24 v oddělení. Vzhledem k tomu, že kapacita MŠ je 56, dětí je přijato 50 a nahlášené pro přijetí v průběhu školního roku další 4, žádám o výjimku k naplnění MŠ do plné kapacity.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz příloha č. 19/5-2012).

K bodu č. 9 nebyly žádné připomínky

Usnesení č. 9/5-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje výjimku z počtu žáků stanoveného Vyhláškou o základním vzdělání a některých náležitostech povinné školní docházky a výjimku k naplnění MŠ do plné kapacity, což činí 56 žáků.

Hlasování č. 9 : Pro :  7 Proti :  0 Zdržel se :         0

Bod č. 10 – Diskuse
Pan Jordán Josef měl připomínku k veřejnému osvětlení.
V Kravsku dne 12. září 2012.

Zapsal : pan Jaromír Kuřítka
Ověřil :
pan Jiří Drozd
pan Aleš Hutař
Pavel Hlávka, starosta obce

datum vyvěšení: 18.9.2012
datum sundání: 4.10.2012