+420 515 255 131

Zápis ze zasedání ZO ze dne 12. 6. 2013

20. 06. 2013 | admin
Starosta zahájil dne 12.června 2013 v 18.00 hodin zasedání Zastupitelstva obce Kravsko.
Zasedání se konalo v zasedací síni obecního úřadu, přítomno bylo 5  členů zastupitelstva.

Omluven : 2 pan Jaromír Kuřítka a pan Jiří Drozd  Neomluven : 0

Bod č. 1.
Starosta určil zapisovatele zápisu paní ing. Petru Raabovou, ověřovatele zápisu Mgr. Františka Moučku a pana Jiřího Dvořáka a seznámil přítomné s  následujícím programem :

1. Organizační záležitosti
2. Prodej pozemků
3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
4. Rozpočtová opatření č.3/2013 a 4/2013
5. Zpráva z jednání kontrolního výboru.
6. Zakázky malého rozsahu
7. Vyhodnocení provozního rozpočtu a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí VaK Znojemsko za rok 2012.
8.  Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření a schválení závěrečného účtu  DSO Kanalizace, severozápadní větev.
9. Různé
10. Diskuse a závěr.

K budu č. 1 nebyly připomínky

Usnesení č. 1/3-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Mgr. Františka Moučku, pana Jiřího Dvořáka a následující program :
1. Organizační záležitosti
2. Prodej pozemků
3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
4. Rozpočtová opatření č.3/2013 a 4/2013
5. Zpráva z jednání kontrolního výboru.
6. Zakázky malého rozsahu
7. Vyhodnocení provozního rozpočtu a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí VaK Znojemsko za rok 2012.
8.  Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření a schválení závěrečného účtu  DSO Kanalizace, severozápadní větev za rok 2012.
9. Různé
10. Diskuse a závěr.

Hlasování č. 1 : Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 2. Prodej pozemků
Starosta informoval přítomné o předběžném souhlasu prodeje části  pozemku p.č. 482/1 v k.ú. Kravsko, který byl schválen na zasedání ZO, usnesením č. 2/2 – 2013. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce od  11.3. 2013 do 27.3.2013 a nebyly k tomuto záměru vzneseny žádné připomínky. Proto navrhuji prodat tento pozemek o výměře 66 m2 panu Jiřímu Drozdovi, Kravsko 124, 671 51 Kravsko za cenu 3 630 Kč. Cena byla stanovena dle zákona č. 151/1997 a vyhlášky MF č. 3/2008 Sb. Dále seznámil přítomné se žádostmi o prodeji dalších  pozemků. Jedná se o prodej části pozemku p.č. 609/1v k.ú Kravsko manželům Zdeňce a Zdeňkovi Jedličkovým, Kravsko 35, část pozemku 482/1 v k.ú. Kravsko paní  Dagmar Dočkalové, Kravsko 111 a část téhož pozemku manželům Marcele a Radkovi Škárkovým, Březová 370,669 02 Znojmo- Suchohrdly.
a paní Jitce Drozdové, Kravsko 179.
K bodu č.2 nebyly připomínky.

Usnesení č. 2/3-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje:
a.)  Prodej části pozemku p.č. 482/1 v k.ú Kravsko o výměře 66 m2 panu Jiřímu Drozdovi,Kravsko
      124, 671 51 Kravsko za stanovenou cenu 3 630 Kč.
      Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o prodeji pozemku s kupujícím.
b.) Schvaluje předběžný souhlas k prodeji části pozemku p.č. 609/1 v k.ú. Kravsko manželům
      Zdeňce a Zdeňkovi Jedličkovým, Kravsko 35, k prodeji části pozemku p.č. 482/1 v k.ú. Kravsko
      paní Dagmar Dočkalové, Kravsko 111 , část pozemku p.č. 482/1 v k.ú. Kravsko manželům
      Marcele a Radku Škárkovým, Březová 370,669 02 Znojmo-Suchohrdly., a část pozemku p.č.
     482/1 v k.ú. Kravsko paní Jitce Drozdové, Kravsko 179, 671 51 Kravsko.
Cena pozemků bude stanovena po zaměření pozemků.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.1-3/2013, 2/3-2013,3/3-2013,4/3-2013 a 5/3-2013).

Hlasování č. 2 :  Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č.3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
Starosta přednesl „Oznámení o schválení poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje v roce 2013 v rámci Programu rozvoje venkova“.
K bodu č.3 nebyly připomínky.

Usnesení č. 3/3-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje smlouvu č. 18881/13/ORR „O poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje“ na akci „Oprava hasičské zbrojnice“ ve výši 200 000 Kč, a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz příloha č. 6/3-2013).

Hlasování č. 3 :  Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 4. Rozpočtová opatření.
Starosta vyzval paní Janáčkovu, aby přečetla návrhy rozpočtových  opatření č. 3/2013 a 4/2013.
K bodu č. 4 nebyly připomínky.

Usnesení č.4/3-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2013 a 4/2013.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz příloha č.7/3-2013 a  8/3-2013).

Hlasování č. 4 : Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 5. Zpráva z jednání kontrolního výboru.
Starosta vyzval předsedu kontrolního výbory pana Františka Moučku, aby přednesl zprávu z jednání kontrolního výboru.
K bodu č. 5 nebyly připomínky.
Usnesení č. 5/3-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 9/3-2013).

Hlasování č. 5. : Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č.6 .  Zakázky malého rozsahu
Starosta navrhl, aby dle „ Interního předpisu Obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu“na akci „Oprava hasičské zbrojnice“ poslat výzvu na dodávku služby zabezpečení odborného stavebního dozoru firmě Lubomír Blecha, Horní Břečkov 56, dále poslat výzvu k podání cenové nabídky firmě „Jaroslav Švéda“Kravsko 91, na odborné stavební a zednické práce, na tesařské a pokrývačské práce poslat výzvu k podání cenové nabídky firmě Jan Hlávka-klempířství a pokrývačství, Okružní 370 Kuchařovice  a firmě Milan Protivínský-klempířství a pokrývačství, Brněnská 68, Dobšice a na rekonstrukci elektroinstalace vyzvat firmu František Podsklan, Kravsko
183.
K bodu č. 6 nebyly připomínky

Usnesení č. 6/3-2013 Usnesení č. 5/3-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a.) Poslat výzvu na dodávku služby zabezpečení odborného stavebního dozoru firmě Lubomír
       Blecha, Horní Břečkov 56.
b.) Poslat výzvu k podání cenové nabídky  firmě Jaroslav Švéda, Kravsko 91  na odborné stavební a zednické práce.
c.)  Poslat výzvu k podání cenové nabídky na tesařské a pokrývačské práce  firmě Jan Hlávka,
       Okružní 370, Kuchařovice a firmě Milan Protivínský, Brněnská 68, Dobšice.
d.) Poslat výzvu firmě František Podsklan, Kravsko 183, na rekonstrukci elektroinstalace.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č. 10/3-23013, 11/3-2013, 12/3-2013,13/3-2013 a 14/3-2013).

Hlasování č. 6 : Pro : 5  Proti :  0  Zdržel se : 0

Bod č.7.Zpráva o přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet ZSO VaK Znojemsko
 Starosta přednesl zprávu o vyhodnocení rozpočtu ZSO VaK Znojemsko a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012.
K bodu č. 7 nebyly připomínky.

Usnesení č. 7/3-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet ZSO VaK Znojemsko za období od 1.1.2012 do 31.12.2012.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č. 15/3-2013 a 16/3-2013).

Hlasování č. 7 : Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 8. Závěrečný účet DSO a zpráva o přezkumu hospodaření DSO .
Starosta seznámil přítomné se Závěrečným účtem DSO Kanalizace severozápadní větev a se zprávou o  výsledku přezkoumání hospodaření DSO Kanalizace severozápadní větev.
K bodu č. 8 nebyly připomínky.

Usnesení č. 8/3-2013
 Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí o Závěrečný účet DSO Kanalizace severozápadní větev Znojmo, Plenkovice, Kravsko,  Žerůtky za rok 2012 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Kanalizace severozápadní větev – Znojmo, Plenkovice, Kravsko, Žerůtky za rok 2012.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č. 17/3-2013 a 18/3-2013).

Hlasování č. 8 : Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 9. Různé.
Do tohoto bodu zařadil starosta „Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene – souhlas s umístěním stavby“.Jedná se o umístění kabelového vedení NN , přípojkových pilířů NN a uzemnění.
K bodu č..9 nebyly připomínky.

Usnesení č. 9/3-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje smlouvu č. 1030013709/001 „O budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 19/3-2013).

Hlasování č. 9 : Pro : 5  Proti :  0        Zdržel se : 0

Bod č. 10
P. Moučka vznesl dotaz, zda se starosta a místostarosta informovali na dotazy z minulého zastupitelstva – jaká bude mít obec práva v rámci DSO.
Starosta odpověděl, že tyto otázky byly na VH DSO vzneseny a projednány. Obce se zúčastní výběrového řízení.
Bude poskytnut ke kontrole zápis z VH DSO.
Další námitka p. Moučky byla na stavební místa v lokalitě Rybník.
Bylo dohodnuto stanovit kritéria pro výběr zájemců o pozemky, podmínky zveřejnit na obecních stránkách.
Námitka pana Hutaře na kontrolu plynárenského zařízení. Po zjištění závady tohoto zařízení umožnit občanům nahlášení této závady na obecním úřadě, kde by obecní úřad zajistil technika- opraváře na odstranění těchto závad.
Zasedání bylo ukončeno v 19.00 hodin
Zapsala :   Ing. Petra Raabová
Ověřil   :    Mgr. František Moučka
Jiří Dvořák
V Kravsku dne 12.6. 2013
Pavel Hlávka ,  starosta obce