+420 515 255 131

Zápis ze zasedání ZO ze dne 11. 9. 2013

17. 09. 2013 | admin
Starosta zahájil dne 11. září 2013 v 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva obce Kravsko.
Zasedání se konalo v zasedací síni OÚ. Přítomno bylo 6 členů zastupitelstva.

Omluven : p. Jaromír Kuřítka       Neomluven : 0

Bod č. 1
Starosta určil zapisovatele zápisu pana Jiřího Dvořáka, ověřovatele zápisu ing. Petru  Rabovou, pana mgr. Františka Moučku a seznámil přítomné s následujícím programem :

1. Organizační záležitosti
2. Prodej pozemku
3.    Pronájem pozemku
4.  Schválení zadávací dokumentace
5.  Dodatek smlouvy č. 1 – ing. Kankiová
6.  Schválení dotace JMK z „Programu rozvoje venkova“
7. Smlouva  ing. Jaroslav Poláček
8.  Smlouvy  - hasičská zbrojnice
9.  Zpráva kontrolního výboru
10.  Plnění rozpočtu Obce Kravsko od 1.1.2013 do 30.6. 2013.
11.  Rozpočtová opatření
12.  Různé
13.  Diskuse - závěr

Usnesení č.1/5-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana ing. Petru Raabovou, pana mgr. Františka Moučku a následující program :

1.  Organizační záležitosti
2.  Prodej pozemku
3.    Pronájem pozemku
4.    Schválení zadávací dokumentace
5.    Dodatek smlouvy č. 1 – ing. Kankiová
6.    Schválení dotace JMK z „Programu rozvoje venkova“
7.    Smlouva  ing. Jaroslav Poláček
8.    Smlouvy  - hasičská zbrojnice
9.    Zpráva kontrolního výboru
10.  Plnění rozpočtu Obce Kravsko od 1.1.2013 do 30.6. 2013.
11.  Rozpočtová opatření
12.   Různé
13.   Diskuse – závěr

Hlasování č. 1 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 2.
Starosta seznámil přítomné se  žádostí pana Petra Molíka, bytem V Zahradách 305,
671 82 Dobšice o koupi pozemku. Jedná se o část parcely č. 482/1 v k.ú. Kravsko, která navazuje na jeho vlastní pozemek p.č. 533/4.
K bodu č. 2 nebyly připomínky.

Usnesení č.2/5-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje předběžný souhlas s prodejem části pozemku p.č. 482/1 v k.ú. Kravsko panu Petrovi Molíkovi, V Zahradách 305, 671 82 Dobšice.
Cena pozemku bude stanovena po zaměření pozemku.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 1/5-2012).

Hlasování č. 2 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 3.
Starosta seznámil přítomné se žádostí pana Františka Podsklana, Kravsko 183, 671 51 Kravsko o pronájem pozemku p.č. 180/31 v k.ú. Kravsko o výměře 501 m2. Záměr pronájmu pozemku byl vyvěšen na úřední desce od 15.8. 2013 do 2.9.2013. K tomuto záměru nebyly vzneseny žádné připomínky, proto starosta navrhnul tento pozemek panu Františku Podsklanovi pronajmout .
K bodu č. 3 nebyly připomínky.

Usnesení č. 3/5-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje pronájem pozemku p.č. 180/31 v k.ú. Kravsko o výměře 501 m2 panu Františku Podsklanovi, Kravsko 183, 670 51 Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 2/5-2013).

Hlasování č. 3 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod.č.4.
Starosta seznámil přítomné se „Zadávací dokumentací“ k otevřenému podlimitnímu řízení na stavební práce na akci „Zlepšení energetických vlastností Základní a mateřské školy v obci Kravsko“ a dále s návrhem smlouvy o dílo na zhotovitele na tutéž akci.
K bodu č. 4 nebyly připomínky.

Usnesení č. 4/5-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a.  „Zadávací dokumentací“ k otevřenému podlimitnímu řízení na stavební práce,
     zadávanému dle § 27 zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci „Zlepšení
     energetických vlastností Základní a mateřské školy v obci Kravsko“.
b.  Návrh smlouvy o dílo na akci „Zlepšení energetických vlastnosti Základní a mateřské
     školy v obci Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 3/5-2013 a 4/5-2013).

Hlasování č. 4 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 5.
Starosta seznámil přítomné s dodatkem č. 1. ke smlouvě , uzavřené dne 19.4.2013 mezi Obcí Kravsko a společností PROMEA s.r.o. Jedná se o navýšení odměny  za realizaci výběrového řízení. Jelikož cena stavebních prací přesahuje určitý limit pro vyhlášení jednoduššího výběrového řízení, je příprava a realizace výběrového řízení na dodavatele stavby náročnější a delší.
K bodu č.5 nebyly připomínky.

Usnesení č. 5/5-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje dodatek č.1. k mandátní smlouvě uzavřené dne 19.4.2013 mezi Obcí Kravsko a společností PROMEA s.r.o za realizaci zadávacího řízení na akci „Zlepšení energetických vlastností základní a mateřské školy v obci Kravsko.“
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 5/5-2013).

Hlasování č.5 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0
Bod. č.6.
Starosta navrhnul schválení dotace z rozpočtu JMK z „Programu rozvoje venkova“ na opravu hasičské zbrojnice ve výši 200 000,- Kč.
K bodu č. 6 nebyly připomínky.

Usnesení č. 6/5-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK z „Programu rozvoje venkova“ na opravu hasičské zbrojnice ve výši 200 000,- Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 6/5-2013).

Hlasování č. 6 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č.7.
Starosta seznámil přítomné se smlouvou o dílo se zhotovitelem  A – projekt, s.r.o. , Dvořákova 21, 669 02 Znojmo, zastoupena ing. arch. Jaroslavem Poláčkem. Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a provedení soupisu prací.
K bodu č. 7 nebyly připomínky.

Usnesení č. 7/5-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje smlouvu o dílo mezi firmou A – Projekt, s.r.o., Dvořákova 21, 669 02 Znojmo, zastoupena  ing. arch. Jaroslavem Poláčkem a Obcí Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko. Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a provedení soupisu stavby.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 7/5-2013).

Hlasování č.7. : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č.8.
Starosta seznámil přítomné se smlouvami , které byly na základě doporučení výběrové komise  již uzavřeny a s návrhy, dalších firem, které nebudou podílet na opravě hasičské zbrojnice:  a. ) Jaroslav Švéda, Kravsko 91, 671 51 Kravsko – stavební práce
         b.) Petr Pavelka, Farní 84, Hnanice, 669 02 Znojmo – střecha a klempíř. práce
         c.) Lubomír Blecha, Horní Břečkov 56, 671 02 Šumná – odbor. stavební dozor
         d.) František Podsklan, Kravsko 183, 671 51 Kravsko – elektroinstalace
         e.) Josef Veselý, Mramotice  135, 671 51 Kravsko - dodávka vrat.
K bodu č. 8 nebyly připomínky.

Usnesení č. 8/5-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje smlouvy s dodavateli prací na opravu hasičské zbrojnice:
Jaroslav Švéda, Kravsko 91,671 51 Kravsko – odborné stavební a zednické práce
Petr Pavelka, Farní 84, Hnanice, 669 02 Znojmo – střecha a klempířské práce
Lubomír Blecha, Horní Břečkov 56, 671 02 Šumná – odborný stavební dozor
František Podsklan, Kravsko 183, 671 51 Kravsko – provedení elektroinstalace
Josef Veselý, Mramotice 135, 671 51 Kravsko – výroba a dodávka venkovních vrat.
Pověřuje starostu obce k podpisu těchto smluv.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.8/5-2013, 9/5-2013,
10/5-2013, 11/5-2013 a 12/5-2013).

Hlasování č. 8 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 9.
Starosta vyzval předsedu kontrolního výboru pana Mgr. Františka Moučku, aby přednesl zprávu z jednání výboru.
K bodu č. 9 nebyly žádné připomínky.

Usnesení č. 9/5-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 10.9.2013.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 13/5-2013).

Hlasování č. 9 : Pro : 6 Proti :  0   Zdržel se : 0

Bod č. 10.
Starosta přednesl zprávu o plnění rozpočtu obce Kravsko za období od 1.1. 2013 do 30.6.2013. Konstatoval , že z hlediska příjmů je rozpočet díky novému RUD k tomuto datu plněn na 78, 26 %. Z hlediska výdajů je rozpočet plně na 21,54%. Výdaje se zvýší v druhém pololetí, ve kterém jsou prováděny investiční a neinvestiční akce.
K bodu č. 10 nebyly připomínky.

Usnesení č. 10/5-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu Obce Kravsko za období od 1.1. 2013 – do 30.6. 2013.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 14/5-2013)

Hlasování č. 10 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 11.
Starosta vyzval paní Janáčkovu, aby přečetla návrhy rozpočtových opatření č. 5/2013, 6/2013 a 7/2013.
K bodu č. 11 nebyly připomínky.

Usnesení č.11/5-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2013, 6/2013 a 7/2013.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 15/5-2013, 16/5-2013 a 17/5-2013).

Hlasování č. 11 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 12. Různé
1.) Starosta informoval přítomné, že z účtu 042 070, což je nedokončená investice , se částka 28 450 Kč zaúčtuje jako zmařená investice. (Původní záměr -  investiční dotace na opravu hasičské zbrojnice).
2.) Dále informoval o žádost paní Dagmar Ševčíkové o zakoupení nových  židlí do pohostinství v KD. Starosta konstatoval, že cena opravy je zhruba 300,- Kč a  cen nových židlí je 650,- Kč . Po diskusi zastupitelstva byl návrh odložen.

Usnesení č. 12/5-2013
1.) Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje zmařenou investici v hodnotě 28 450 Kč. (Původní záměr – investiční dotace na opravu hasičské zbrojnice.
 (Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 18/5-2013).

Hlasování č. 12 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0
Zápis byl ukončen v 19:00 hodin

Zapsal : Jiří Dvořák
Ověřil : Ing. Petra Raabová  
Mgr. František Moučka
V Kravsku dne 11.zář í2013. 
Pavel Hlávka, starosta obce