Obec Kravsko » Blog Archive » Zápis ze zasedání ZO ze dne 11. 9. 2013
Obec Kravsko

Zápis ze zasedání ZO ze dne 11. 9. 2013

17. 9. 2013 vložil admin

Starosta zahájil dne 11. září 2013 v 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva obce Kravsko.
Zasedání se konalo v zasedací síni OÚ. Přítomno bylo 6 členů zastupitelstva.

Omluven : p. Jaromír Kuřítka       Neomluven : 0

Bod č. 1
Starosta určil zapisovatele zápisu pana Jiřího Dvořáka, ověřovatele zápisu ing. Petru  Rabovou, pana mgr. Františka Moučku a seznámil přítomné s následujícím programem :

1. Organizační záležitosti
2. Prodej pozemku
3.    Pronájem pozemku
4.  Schválení zadávací dokumentace
5.  Dodatek smlouvy č. 1 – ing. Kankiová
6.  Schválení dotace JMK z „Programu rozvoje venkova“
7. Smlouva  ing. Jaroslav Poláček
8.  Smlouvy  - hasičská zbrojnice
9.  Zpráva kontrolního výboru
10.  Plnění rozpočtu Obce Kravsko od 1.1.2013 do 30.6. 2013.
11.  Rozpočtová opatření
12.  Různé
13.  Diskuse - závěr

Usnesení č.1/5-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana ing. Petru Raabovou, pana mgr. Františka Moučku a následující program :

1.  Organizační záležitosti
2.  Prodej pozemku
3.    Pronájem pozemku
4.    Schválení zadávací dokumentace
5.    Dodatek smlouvy č. 1 – ing. Kankiová
6.    Schválení dotace JMK z „Programu rozvoje venkova“
7.    Smlouva  ing. Jaroslav Poláček
8.    Smlouvy  - hasičská zbrojnice
9.    Zpráva kontrolního výboru
10.  Plnění rozpočtu Obce Kravsko od 1.1.2013 do 30.6. 2013.
11.  Rozpočtová opatření
12.   Různé
13.   Diskuse – závěr

Hlasování č. 1 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 2.
Starosta seznámil přítomné se  žádostí pana Petra Molíka, bytem V Zahradách 305,
671 82 Dobšice o koupi pozemku. Jedná se o část parcely č. 482/1 v k.ú. Kravsko, která navazuje na jeho vlastní pozemek p.č. 533/4.
K bodu č. 2 nebyly připomínky.

Usnesení č.2/5-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje předběžný souhlas s prodejem části pozemku p.č. 482/1 v k.ú. Kravsko panu Petrovi Molíkovi, V Zahradách 305, 671 82 Dobšice.
Cena pozemku bude stanovena po zaměření pozemku.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 1/5-2012).

Hlasování č. 2 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 3.
Starosta seznámil přítomné se žádostí pana Františka Podsklana, Kravsko 183, 671 51 Kravsko o pronájem pozemku p.č. 180/31 v k.ú. Kravsko o výměře 501 m2. Záměr pronájmu pozemku byl vyvěšen na úřední desce od 15.8. 2013 do 2.9.2013. K tomuto záměru nebyly vzneseny žádné připomínky, proto starosta navrhnul tento pozemek panu Františku Podsklanovi pronajmout .
K bodu č. 3 nebyly připomínky.

Usnesení č. 3/5-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje pronájem pozemku p.č. 180/31 v k.ú. Kravsko o výměře 501 m2 panu Františku Podsklanovi, Kravsko 183, 670 51 Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 2/5-2013).

Hlasování č. 3 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod.č.4.
Starosta seznámil přítomné se „Zadávací dokumentací“ k otevřenému podlimitnímu řízení na stavební práce na akci „Zlepšení energetických vlastností Základní a mateřské školy v obci Kravsko“ a dále s návrhem smlouvy o dílo na zhotovitele na tutéž akci.
K bodu č. 4 nebyly připomínky.

Usnesení č. 4/5-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a.  „Zadávací dokumentací“ k otevřenému podlimitnímu řízení na stavební práce,
     zadávanému dle § 27 zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci „Zlepšení
     energetických vlastností Základní a mateřské školy v obci Kravsko“.
b.  Návrh smlouvy o dílo na akci „Zlepšení energetických vlastnosti Základní a mateřské
     školy v obci Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 3/5-2013 a 4/5-2013).

Hlasování č. 4 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 5.
Starosta seznámil přítomné s dodatkem č. 1. ke smlouvě , uzavřené dne 19.4.2013 mezi Obcí Kravsko a společností PROMEA s.r.o. Jedná se o navýšení odměny  za realizaci výběrového řízení. Jelikož cena stavebních prací přesahuje určitý limit pro vyhlášení jednoduššího výběrového řízení, je příprava a realizace výběrového řízení na dodavatele stavby náročnější a delší.
K bodu č.5 nebyly připomínky.

Usnesení č. 5/5-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje dodatek č.1. k mandátní smlouvě uzavřené dne 19.4.2013 mezi Obcí Kravsko a společností PROMEA s.r.o za realizaci zadávacího řízení na akci „Zlepšení energetických vlastností základní a mateřské školy v obci Kravsko.“
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 5/5-2013).

Hlasování č.5 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0
Bod. č.6.
Starosta navrhnul schválení dotace z rozpočtu JMK z „Programu rozvoje venkova“ na opravu hasičské zbrojnice ve výši 200 000,- Kč.
K bodu č. 6 nebyly připomínky.

Usnesení č. 6/5-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK z „Programu rozvoje venkova“ na opravu hasičské zbrojnice ve výši 200 000,- Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 6/5-2013).

Hlasování č. 6 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č.7.
Starosta seznámil přítomné se smlouvou o dílo se zhotovitelem  A – projekt, s.r.o. , Dvořákova 21, 669 02 Znojmo, zastoupena ing. arch. Jaroslavem Poláčkem. Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a provedení soupisu prací.
K bodu č. 7 nebyly připomínky.

Usnesení č. 7/5-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje smlouvu o dílo mezi firmou A – Projekt, s.r.o., Dvořákova 21, 669 02 Znojmo, zastoupena  ing. arch. Jaroslavem Poláčkem a Obcí Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko. Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a provedení soupisu stavby.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 7/5-2013).

Hlasování č.7. : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č.8.
Starosta seznámil přítomné se smlouvami , které byly na základě doporučení výběrové komise  již uzavřeny a s návrhy, dalších firem, které nebudou podílet na opravě hasičské zbrojnice:  a. ) Jaroslav Švéda, Kravsko 91, 671 51 Kravsko – stavební práce
         b.) Petr Pavelka, Farní 84, Hnanice, 669 02 Znojmo – střecha a klempíř. práce
         c.) Lubomír Blecha, Horní Břečkov 56, 671 02 Šumná – odbor. stavební dozor
         d.) František Podsklan, Kravsko 183, 671 51 Kravsko – elektroinstalace
         e.) Josef Veselý, Mramotice  135, 671 51 Kravsko - dodávka vrat.
K bodu č. 8 nebyly připomínky.

Usnesení č. 8/5-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje smlouvy s dodavateli prací na opravu hasičské zbrojnice:
Jaroslav Švéda, Kravsko 91,671 51 Kravsko – odborné stavební a zednické práce
Petr Pavelka, Farní 84, Hnanice, 669 02 Znojmo – střecha a klempířské práce
Lubomír Blecha, Horní Břečkov 56, 671 02 Šumná – odborný stavební dozor
František Podsklan, Kravsko 183, 671 51 Kravsko – provedení elektroinstalace
Josef Veselý, Mramotice 135, 671 51 Kravsko – výroba a dodávka venkovních vrat.
Pověřuje starostu obce k podpisu těchto smluv.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.8/5-2013, 9/5-2013,
10/5-2013, 11/5-2013 a 12/5-2013).

Hlasování č. 8 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 9.
Starosta vyzval předsedu kontrolního výboru pana Mgr. Františka Moučku, aby přednesl zprávu z jednání výboru.
K bodu č. 9 nebyly žádné připomínky.

Usnesení č. 9/5-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 10.9.2013.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 13/5-2013).

Hlasování č. 9 : Pro : 6 Proti :  0   Zdržel se : 0

Bod č. 10.
Starosta přednesl zprávu o plnění rozpočtu obce Kravsko za období od 1.1. 2013 do 30.6.2013. Konstatoval , že z hlediska příjmů je rozpočet díky novému RUD k tomuto datu plněn na 78, 26 %. Z hlediska výdajů je rozpočet plně na 21,54%. Výdaje se zvýší v druhém pololetí, ve kterém jsou prováděny investiční a neinvestiční akce.
K bodu č. 10 nebyly připomínky.

Usnesení č. 10/5-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu Obce Kravsko za období od 1.1. 2013 – do 30.6. 2013.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 14/5-2013)

Hlasování č. 10 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 11.
Starosta vyzval paní Janáčkovu, aby přečetla návrhy rozpočtových opatření č. 5/2013, 6/2013 a 7/2013.
K bodu č. 11 nebyly připomínky.

Usnesení č.11/5-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2013, 6/2013 a 7/2013.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 15/5-2013, 16/5-2013 a 17/5-2013).

Hlasování č. 11 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 12. Různé
1.) Starosta informoval přítomné, že z účtu 042 070, což je nedokončená investice , se částka 28 450 Kč zaúčtuje jako zmařená investice. (Původní záměr -  investiční dotace na opravu hasičské zbrojnice).
2.) Dále informoval o žádost paní Dagmar Ševčíkové o zakoupení nových  židlí do pohostinství v KD. Starosta konstatoval, že cena opravy je zhruba 300,- Kč a  cen nových židlí je 650,- Kč . Po diskusi zastupitelstva byl návrh odložen.

Usnesení č. 12/5-2013
1.) Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje zmařenou investici v hodnotě 28 450 Kč. (Původní záměr – investiční dotace na opravu hasičské zbrojnice.
 (Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 18/5-2013).

Hlasování č. 12 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0
Zápis byl ukončen v 19:00 hodin

Zapsal : Jiří Dvořák
Ověřil : Ing. Petra Raabová  
Mgr. František Moučka
V Kravsku dne 11.zář í2013. 
Pavel Hlávka, starosta obce

V rubrice Zápis ze ZO 2013 |

Komentáře jsou zavřeny.

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...