+420 515 255 131

Zápis ze zasedání ZO ze dne 11. 12. 2013

06. 01. 2014 | admin
Starosta zahájil dne 11. prosince 2013 v 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva obce Kravsko. Zasedání se konalo v zasedací síni OÚ. Přítomno bylo 5    členů zastupitelstva.

Omluven : p. Jiří Dvořák, p.Jiří Drozd    Neomluven :  0

Bod č. 1.
Starosta určil zapisovatele zápisu pana Jaromíra Kuřítku, ověřovatele zápisu pana Mgr. Františka Moučku, pana Aleše Hutaře a seznámil přítomné s následujícím programem:

1. Organizační záležitosti
2. Pronájem pozemku
3. Prodej pozemku
4. Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2014.
5. Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Kravsko, okres Znojmo za r. 2013
6. Rozpočtová opatření.
7. Rozpočtové provizorium.
8. Zpráva z jednání finančního výboru.
9. Plán inventur.
10. Stanovení ceny pozemků.
11. Dodatek č.1 ke smlouvě č. 18881/13
12. Smlouva o budoucí smlouvě.
13. Rozvrh zasedání ZO na rok 2014.
14. Zpráva starosty.
15. Diskuse – závěr.
K bodu č. 1 nebyly připomíky

Usnesení č. 1/6 – 2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Mgr. Františka Moučku, pana Aleše Hutaře a následující program :

1. Organizační záležitosti
2. Pronájem pozemku
3. Prodej pozemku
4. Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2014.
5. Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Kravsko, okres Znojmo za r. 2013
6. Rozpočtová opatření.
7. Rozpočtové provizorium.
8. Zpráva z jednání finančního výboru.
9. Plán inventur.
10. Stanovení ceny pozemků.
11. Dodatek č. ke smlouvě č 18881/13
12. Smlouva o budoucí smlouvě.
13.Rozvrh zasedání ZO na rok 2014.
14.Zpráva starosty.
15.Diskuse – závěr.
Hlasování č. 1 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0
Bod č. 2.
Starosta informoval přítomné, že z důvodu vyjmutí části pozemku, p. č. 178/1, pronajatého paní Jitce Drozdové, který je určena pro výstavbu rodinných domů došlo ke změně celkové výměry a změně ceny uvedené ve stávající smlouvě. Proto je třeba schválit smlouvu novou s aktuální výměrou a cenou. Tento záměr byl vyvěšen od 23.9.2013 do 12.10.2013. K tomuto záměru nebyly vzneseny žádné připomínky.
K bodu č. 2 nebyly připomínky.

Usnesení č. 2/6 – 2013.
 Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje upravenou smlouvu na pronájem pozemků paní Jitce Drozdové, Kravsko 179. Jedná se o obecní pozemky, vydané na náhradních pozemcích. Jedná se pozemky p.č. 546/1, 546/2, 546/3, 546/4, 546/5, 553/2, 553/3, 545, 547, 548, 549, 319, 326, 329, 333, 336, 339, 342, 344, 352, 356, část parcely 266, část parcely 113/1, 113/31 v k.ú. Kravsko o celkové výměře 18,0369 ha za částku 26 751 Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 1/6-2013)

Hlasování č. 2: Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 3
Starosta informoval přítomné o předběžném souhlasu, schváleným usnesením č. 2/5-2013, s prodejem části pozemku p.č. 482/1 v k.ú. Kravsko o výměře 71 m2, manželům Petr a Dana Molíkovi, V Zahradách 305, 67182 Dobšice, Vladimír a Miluše Šimečkovi, Gusty Bláhové 14, 62100 Brno a Alois a Marie Molíkovi, Rudoleckého 13, 66902 Znojmo. Záměr prodeje nemovitosti byl vyvěšen na úřední desce od 17.7. 2013 do 2.8. 2013..K tomuto záměru nebyly vzneseny žádné připomínky.
Cena pozemku byla stanovena dle doporučení FÚ Znojmo a to minimálně 10 Kč/m2.
K bodu č.3 nebyly žádné připomínky.

Usnesení č. 3/6-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje prodej části pozemku p.č. 482/1 v k.ú. Kravsko o výměře 71 m2  manželům Petru a Daně Molíkovým, V Zahradách 305, 67182 Dobšice, Vladimíru a Miluši Šimečkovým, Gusty Bláhové 14, 62100 Brno a Aloisovi a Marii Molíkovým, Rudoleckého 13, 66902 Znojmo za cenu 710 Kč.
Pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 2/6-2013).

Hlasování č.3 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č.4.
Starosta seznámil přítomné s příspěvkem na financování systému IDS JMK na rok 2014.
Jedná se o výši každoročního příspěvku obcí na financování Integrovaného dopravního systému JMK. Tato částka činí 50,- Kč na jednoho obyvatele. Celkový zjištěný počet obyvatel naší obce je 548, tudíž částka činí 27.400,- Kč/rok.
K bodu č. 4 nebyly žádné připomínky.

Usnesení č. 4/6-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí uhrazení příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2014 ve výši 27.400,- Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 3/6-2013).

Hlasování č. 4 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č.5.
Starosta seznámil přítomné se „Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kravsko, okres Znojmo za rok 2013.
K bodu č.5 nebyly připomínky.
Usnesení č. 5/6-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí „Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kravsko, okres Znojmo za rok 2013“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 4/6-2013).

Hlasování č. 5 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0
Bod č. 6.
Starosta vyzval paní Janáčkovu, aby přednesla návrhy rozpočtových opatření.
K bodu č. 6 nebyly připomínky.

Usnesení č. 6/6-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2013, 9/2013 a 10/13.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 5/6-2013, 6/6-2013 a 7/2013).

Hlasování č. 6 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 7.
Starosta seznámil přítomné s návrhem, aby Obec Kravsko hospodařila do schválení rozpočtu na rok 2014 dle rozpočtového provizoria.
K bodu č.7 nebyly připomínky.

Usnesení č. 7/6-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Rozpočtové provizorium na rok 2014“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č.8/6-2013).

Hlasování č. 7 . Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 8.
Starosta vyzval předsedu finanční komise ing. Petru Raabovou, aby přednesla zprávu z jednání finanční komise.
K bodu č.8 nebyly připomínky.

Usnesení č. 8/6-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání finanční komise.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 9/6-2013).

Hlasování č. 8 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0
Bod č. 9
Starosta seznámil přítomné s „Plánem inventur na rok 2013“.pro obec Kravsko a ZŠ a MŠ Kravsko.
K zajištění inventarizace jmenuji tuto inventarizační komisi:

a.) Pro Obec Kravsko – obecní úřad:
Předseda komise :    Jiří Dvořák – člen zastupitelstva
Členové komise :   Aleš Hutař – člen zastupitelstva
Alena Janáčková – účetní

Likvidační komise :    Jaromír Kuřítka – místostarosta
 Jiří Drozd – člen zastupitelstva
 Ing. Petra Raabová – člen zastupitelstva
Pro požární ochranu Kravsko :
Předseda komise :     Mgr. František Moučka – člen zastupitelstva
Členové komise :    Jaromír Kuřítka – místostarosta obce
Václav Alexa – velitel SHD

Likvidační komise :    Pavel Hlávka – starosta obce
Jiří Dvořák – člen zastupitelstva
Jiří Drozd – člen zastupitelstva
b.) Pro Základní školu a mateřskou školu, Kravsko, příspěvková organizace:
Ústřední inventarizační komise :
Předseda   -  Mgr. Blanka Vocílková
Člen         -   Marie Kubišová
Člen         -   Ludmila Binderová

Dílčí inventarizační komise – likvidační .
Předseda   -  Mgr. Blanka Vocílková
Člen         -   Alois Tušar
Člen         -   Mgr. Rudolf Podsedník
K bodu č. 9 nebyly připomínky.

Usnesení č. 9.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje plán inventur na rok 2013 :
a.) Obec Kravsko – obecní úřad

Předseda komise :    Jiří Dvořák – člen zastupitelstva
Členové komise :   Aleš Hutař – člen zastupitelstva
Alena Janáčková – účetní

Likvidační komise :    Jaromír Kuřítka – místostarosta
Jiří Drozd – člen zastupitelstva
Ing. Petra Raabová – člen zastupitelstva
Pro požární ochranu Kravsko :
Předseda komise :     Mgr. František Moučka – člen zastupitelstva
Členové komise :    Jaromír Kuřítka – místostarosta obce
Václav Alexa – velitel SHD
Jiří Dvořák – člen zastupitelstva
Jiří Drozd – člen zastupitelstva

Likvidační komise :    Pavel Hlávka – starosta obce
b.) Pro Základní školu a mateřskou školu, Kravsko, příspěvková organizace:

Ústřední inventarizační komise :
Předseda   -  Mgr. Blanka Vocílková
Člen         -   Marie Kubišová
Člen         -   Ludmila Binderová

Dílčí inventarizační komise – likvidační .
Předseda   -  Mgr. Blanka Vocílková
Člen         -   Alois Tušar
Člen         -   Mgr. Rudolf Posedník
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 10/6-2013 a 11/6-2013).

Hlasování č. 9 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 10.
Starosta seznámil přítomné s návrhem ceny pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Rybník“. Navrhnul částku 420,- Kč/m2..Podle propočtů, uvedených v projektech na výstavbu inženýrských sítí je cena propočítána na 640,- Kč/m2. Při odkupu plynárenského zařízení se náklady zmenší na částku 617 Kč/m2, z čehož vyplývá, že obec bude doplácet částku zhruba 1,9 mil. Kč.
K bodu č. 10 nebyly připomínky.

Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje částku 420,- Kč/m2 za prodej pozemků pro výstavbu RD v lokalitě „Rybník“.
Usnesení č. 10/6-2013.
Odůvodnění : Dle zák. 128/2000 Sb., §38 odst.1, zákona o obcích zakotvené zásady účelnosti a hospodárnosti dopadající na nakládání s obecním majetkem umožňují obcím prodávat nemovitosti i za cenu nižší než obvyklou pouze v případech, které jsou odpovídajícím, věcně podloženým způsobem zdůvodněny (§ 39 odst. 2 zák. o obcích). Za relevantní důvod k takovému postupu je podpora na rozvoji obce. Jelikož v posledních 20 letech nebyly vytvořeny podmínky pro výstavbu, lidé v produktivním věku odcházeli do okolních vesnic, kde jim byly nabídnuty pozemky pro výstavbu. Dle demografické křivky obyvatelstvo v obci stárne, obec je zřizovatelem školy pro 230 žáků a má vytvořenu dostatečnou kapacitu pro příjem dětí do školky.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 12/6-2013).

Hlasování č. 10 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 11
Starosta seznámil přítomné s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 18881/13/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci „Programu rozvoje venkova JMK“.
K bodu č.11 nebyly připomínky.

Usnesení č. 11/6-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 18881/13/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtujme v rámci programu rozvoje venkova JMK“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.13/6-2013).

Hlasování č. 11 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0
 

Bod č. 12.
Starosta seznámil přítomné se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Jedná se o smlouvu mezi „Majetkovým odborem JMK, a to komunikaci č. III/40832, svěřené Správě a údržbě silnic JMK“ a Obcí Kravsko. Důvodem této smlouvy je stavba vodovodu pro výstavbu RD v lokalitě „Rybník“.
K bodu č. 12 nebyly připomínky.

Usnesení č. 12/6-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“. Jedná se o smlouvu mezi „Majetkovým odborem JMK, Správou a údržbou silnic JMK“ a Obcí Kravsko. Důvodem této smlouvy je stavba vodovodu pro výstavbu RD v lokalitě „Rybník“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 14/6-2013).

Hlasování č. 12 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 13.
Starosta seznámil přítomné s návrhem  zasedání Zastupitelstva obce Kravsko na rok 2014.
K bodu č.13 nebyly připomínky.

Usnesení č. 13/6-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje plán zasedání Zastupitelstva obce Kravsko na rok 2014.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č.15/6-2013).

Hlasování č. 13: Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 14.
Starosta seznámil přítomné s nabídkou Vodárenské  a.s., divize Znojmo na zajištění inženýrských činností na akci „Výstavba IS pro RD Kravsko – lokalita Rybník“, s návrhem rozpočtu a Rozpočtového výhledu Zájmového sdružení obcí vodovody a kanalizace Znojemsko, s návrhem rozpočtu MAS-Živé pomezí-Krumlovsko-Jevišovicko, s ustanovením komise pro otevírání obálek na akci „Zlepšení energetických vlastností Základní a mateřské školy v obci Kravsko“

Usnesení č. 14.
Zastupitelstvo obce Kravsko .
1. Schvaluje nabídku na zajištění inženýrských činností na akci „Výstavba IS pro RD
      Kravsko – lokalita Rybník“
2. Bere na vědomí
 -    Návrh rozpočtu a rozpočtový výhled Zájmového sdružení obcí vodovody a 
       kanalizace Znojemsko.
 -     Návrh rozpočtu MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko.
 -     Ustanovení komise pro otevírání obálek na akci „Zlepšení energetických vlastností
       Základní a mateřské školy v obci Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č.16/6-2013, 17/6-2013, 18/6-2013 a 19/6-2013).

Hlasování č. 14 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 15.
- starosta seznámil přítomné s umístěním kontejneru na použitý textil, obuv ,….
déle seznámil přítomné s předběžným termínem zahájení kanalizace v obci Kravsko.

Zápis byl ukončen  v 19 : 30 hodin.
Zapsal : Jaromír Kuřítka
Ověřil : Mgr. František Moučka
Aleš Hutař
V Kravsku dne 11. prosince 2013.  Pavel Hlávka, starosta obce

datum vyvěšení: 13.12.2013
datum sundání: 15.1.2014