+420 515 255 131

Zápis ze zasedání ZO ze dne 1. 10. 2014

06. 10. 2014 | admin
Starosta zahájil dne 1.října 2014 v 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva obce Kravsko.
Zasedání se uskutečnilo v zasedací síni OÚ Kravsko. Přítomno bylo 5   členů zastupitelstva.

Omluven : pan Aleš Hutař, Ing. Petra Raabová   Neomluven :  0

Bod č. 1.
Starosta jmenoval zapisovatelem zápisu pana Jaromíra Kuřítku, navrhnul ověřovatele zápisu pana Františka Moučku, pana Jiřího Drozda a seznámil přítomné s následujícím programem :

1. Organizační záležitosti
2. Zrušení usnesení č. 6/3-2014 ze dne 18.6.2014 a schválení prodeje pozemku usnesením novým.
3. Rozpočtové opatření
4.  Zadávací dokumentace pro poskytnutí dlouhodobého úvěru pro obec Kravsko
5. Žádost o odprodej stavebního pozemku
6. Žádost o odprodej pozemku
7. Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby „Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Rybník.
8. Zpráva z jednání kontrolního výboru
9. Zpráva z jednání finančního výboru
10.Zakázky malého rozsahu
11.Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko
12.Nájemní smlouva č. 183075
13.Návrh na prodloužení pracovní činnosti pracovníků VPP.
14.Zpráva starosty
15.Závěr – diskuse

K bodu č.1 nebyly připomínky

Usnesení č. 1/5-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Františka Moučku, pana Jiřího Drozda a následující program :

1. Organizační záležitosti
2. Zrušení usnesení č. 6/3-2014 ze dne 18.6.2014 a schválení prodeje pozemku usnesením novým.
3. Rozpočtové opatření
4.  Zadávací dokumentace pro poskytnutí dlouhodobého úvěru pro obec Kravsko
5. Žádost o prodej stavebního pozemku
6. Žádost o odprodej pozemku
7. Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby „Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Rybník.
8. Zpráva z jednání kontrolního výboru
9. Zpráva z jednání finančního výboru
10. Zakázky malého rozsahu
11. Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko
12. Nájemní smlouva č. 183075
13. Návrh na prodloužení pracovní činnosti pracovníků VPP.
14. Zpráva starosty
15. Závěr – diskuse
Hlasování č. 1. Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 2.
Starosta seznámil přítomné o nutnosti zrušit usnesení č. 6/3 -2014 ze dne 18.6.2014 o prodeji pozemku pod trafostanicí v obci Kravsko z důvodu nedodržení lhůty vyvěšení záměru o prodeji pozemku, který byl vyvěšen od 5.6.2014 – 22.6.2014
Prodej pozemku je třeba schválit novým usnesením.

K bodu č. 2 nebyly připomínky

Usnesení č. 2/5-2014.
Zastupitelstvo obce Kravsko :
a.) Ruší usnesení č.6/3-2014 ze dne 18.6.2014
b.) Schvaluje prodej pozemku p.č. st. 145 v k.ú. Kravsko zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2 společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., Rooseveltova 8a,669 02 Znojmo za cenu stanovenou dle znaleckého posudku což činí 2625,- Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 1/5-2014).

Hlasování č. 2 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 3.
Starosta obce přečetl návrh rozpočtového opatření č.7/2014.

K bodu č.3 nebyly připomínky.

Usnesení č. 3/5-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2014
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 2/5-2014).

Hlasování č. 3 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č.4.
Starosta seznámil přítomné se „Zadávací dokumentací pro poskytnutí dlouhodobého úvěru pro obec Kravsko“. Tento úvěr se týká finančních prostředků na vybudování kanalizace v naší obci, který byl zastupitelstvem schválen usnesením č.14/1-2013 ze dne 27.2.2013.

K bodu č. 4 nebyly připomínky.

Usnesení č. 4/5-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Zadávací dokumentaci pro poskytnutí dlouhodobého úvěru pro obec Kravsko“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 3/5-2014).

Hlasování č. 4 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 5.
Starosta seznámil účastníky zasedání se žádostí manželů Dvořákových s odprodejem stavebního pozemku p.č. 178/42 v k.ú. Kravsko.

K bodu č. 5 nebyly připomínky

Usnesení č. 5/5-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje odprodej stavebního pozemku p.č. 178/42 v k.ú. Kravsko manželům Jana a Jindřich Dvořákovi, Olbramkostel 179, 671 51 Kravsko o výměře 654 m2 za cenu 274 680,- Kč. Záměr prodeje pozemku je zveřejněn od 16.12.2013.Dále zastupitelstvo obce pověřuje starosty k vypracování kupní smlouvy a k podpisu smlouvy s kupujícím.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 4/5-2014).

Hlasování č. 5.: Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 6.
Dále starosta seznámil přítomné se žádostí manželů Drozdových s odprodejem části pozemku p.č. 476/5 v k.ú Kravsko. Jedná se o doměřený pozemek pod zastavěnou garáží   o výměře 10 m2. Jelikož platí nové předpisy o oceňování pozemků, nechal si OÚ zpracovat cenu tohoto pozemku na FÚ Znojmo, která je přiložena k žádosti. Cena 1 m2 tohoto pozemku činí 308,22 Kč. Záměr prodeje pozemku byl vyvěšen dne 4.9.2014 do 25.9.2014.

K bodu č. 6 nebyly připomínky.

Usnesení č. 6/5-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje  prodej části pozemku p.č. 476/5 v k.ú. Kravsko o výměře 10 m2 za cenu 3 082,- Kč manželům Jaroslavovi a Jitce Drozdovým, Kravsko 179, 671 51 Kravsko. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 5/5-2014).

Hlasování č. 6: Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 7.
Starosta informoval přítomné o průběhu uskutečněného výběrového řízení na dodavatele stavby „Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Rybník“. Vyzváno bylo devět stavebních společností a nabídky podalo sedm společností . Jedná se o tyto stavební společnosti : SWITELSKY stavební s.r.o. Hodonín, VHS plus, spol. s.r.o. Znojmo, IS Neumann, spol. s.r.o. Znojmo, IS Jebáček s.r.o., Znojmo, COLAS CZ, a.s. Znojmo, Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, Vémyslice a 1. ŽĎÁRSKÁ PLYNAŘSKÁ A VODAŘSKÁ a.s., Žďár nad Sázavou.
Všechny tyto firmy splňovaly požadavky zadávací dokumentace a postoupily do hodnocení nabídek.

K bodu č.7 nebyly připomínky.

Usnesení č. 7/5-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje dle doporučení hodnotící komise vyzvat společnost VHS plus, spol.s.r.o., Dobšická 17, 670 21 Znojmo k uzavření smlouvy o dílo k provedení výše jmenované zakázky v souladu s podmínkami zadání.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 6/5-2014).

Hlasování č. 7 : Pro : 5 Proti :    0  Zdržel se : 0

Bod č. 8.
Starosta vyzval předsedu kontrolního výboru, pan Františka Moučku, aby přednesl zprávu z jednání kontrolního výboru.

K bodu č. 8 nebyly připomínky.

Usnesení č. 8/5-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 7/5-201

Hlasování č. 8 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 9.
Starosta vyzval člena zastupitelstva, pana Dvořáka, aby přednesl zprávu z jednání finančního výboru.

K bodu č. 9 nebyly připomínky.

Usnesení č. 9/5-2014.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 8/5-2014).

Hlasování č. 9. : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 10
Starosta seznámil přítomné se zakázkou malého rozsahu dle „Interního předpisu obce Kravsko“ na dodávku služeb . Jedná se o cenovou nabídkou společnosti „Vodárenské akciové společnosti na zajištění inženýrských činností na akci Výstavba IS pro RD Kravsko – lokalita Rybník“.

K bodu č. 10 nebyly připomínky.

Usnesení č. 10/5-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje nabídku na zajištění inženýrské činnosti na akci „Výstavba inženýrských sítí pro rodinné domy Kravsko – lokalita Rybník“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 9/5-2014).

Hlasování č. 10 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 11.
Starosta seznámil přítomné se žádostí o souhlas k přijetí daru od obce Hluboké Mašůvky ve výši 9 000,- Kč na zařízení školního klubu.
Dále seznámil přítomné s „Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2013/2014.

K bodu č. 11 nebyly připomínky.

Usnesení č. 11/5-2014
1. Zastupitelstvo obce Kravsko souhlasí s přijetím daru od obce Hluboké Mašůvky ve výši 9 000,- Kč na zařízení školního klubu.
2. Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí  „Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.10/5-2014 a 11/5-2014).

Hlasování č. 11 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 12.
Starosta seznámil přítomné s nájemní smlouvou č. 183075. Jedná se o smlouvu mezi Obcí Kravsko a společnosti RWE GastNet, s.r.o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem.

K bodu č. 12 nebyly připomínky.

Usnesení č. 12/5-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje nájemní smlouvu č. 183075 o pronájmu plynárenského zařízení mezi obcí Kravsko, 671 51 Kravsko a společností RWE GastNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 12/5-2014).
Hlasování č. 12 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 13
Starosta seznámil přítomné s návrhem o prodloužení  dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku pro čtyři stávající pracovníky. jedná se o prodloužení od 1.11.2014 do 30.11.2014.

K bodu č. 13 nebyly připomínky.

Usnesení č. 13/5-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje prodloužení dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku pro čtyři stávající pracovníky. Jedná se o prodloužení od 1.11.2014 do 30.11.2014.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.

Hlasování č. 13 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

V bodu č. 14 – zpráva starosty, informoval starosta o průběhu prací na zateplování školních budov v obci Kravsko, o průběhu přípravy kanalizace v obci Kravsko a o přípravě  vybudování inženýrských sítí v lokalitě Rybník.

Bod č. 15. V diskusi vystoupil pan Milan Kubiš s dotazy  na odprodej stavebního pozemku, s připomínkou k znečišťování místních komunikací zemědělskými traktory a s dotazem na novou fasádu školy. Na tyto dotazy mu odpověděl starosta obce a pan František Moučka, který byl u zrodu projektu na zateplení školy.
Další připomínku vznesl pan Moravec k prodloužení kanalizace u jeho zahrady z důvodu špatného výjezdu z přilehlých pozemků na cestu, která vede kolem jeho záhrady.
Na závěr vystoupil pan Moučka, který poděkoval zastupitelstvu obce a starostovi za dobrou spolupráci během čtyřletého období v zastupitelstvu obce. Poté vystoupl i starosta , který rovněž poděkoval všem zastupitelům za spolupráci a občanům, kteří se zasedání zúčastnili.

Zasedání ukončeno v 19:15 hodin.

Zapsal :  Jaromír Kuřítka
Ověřil :  Jiří Drozd
Mgr. František Moučka
Pavel Hlávka
starosta obce