+420 515 255 131

Zápis ze zasedání ZO Kravsko ze dne 25.5.2011

30. 05. 2011 | admin
Starosta obce Kravsko zahájil dne 25.5.2011 v18 :00 hod. zasedání Zastupitelstva obce Kravsko v zasedací síni OÚ. Přítomno bylo…7.. členů zastupitelstva .

Nepřítomni :  0
Neomluveni :0

Bod č. 1
Starosta určil zapisovatelem zápisu pana Jaromíra Kuřítku a ověřovatele zápisu pana Mgr. Františka Moučku a pana Jiřího Drozda.

Program:
1. Organizační záležitosti
2. Schválení závěrečného účtu obce Kravsko za r. 2010 -zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kravsko za r. 2010
3.  Časový plán zasedání Zastupitelstva obce Kravsko
4  Schválení smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení.
5.  Znak a vlajka obce
6. Zpráva starosty
7. Diskuse - závěr
K bodu č. 1 nebyly žádné připomínky

Usnesení č. 1/3-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Mgr. Františka Moučku a pana Jiřího Drozda a následující program :
1. Organizační záležitosti
2. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Kravsko za r. 2010
     –schválení závěrečného účtu obce Kravsko za r. 2010
3. Časový plán zasedání Zastupitelstva obce Kravsko
4. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení
5. Znak a vlajka obce
6. Zpráva starosty
7. Diskuse – závěr

Hlasování č.1 : Pro  : 7  Proti :  0 Zdržel se :         0

Bod č.2.
Starosta seznámil přítomné :
a.) se závěrečným účtem obce Kravsko za r. 2010
b.) se zprávou o přezkoumání hospodaření obce Kravsko za r. 2010

K bodu č. 2 nebyly žádné připomínky

Usnesení č. 2/3-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a.)    Závěrečný účet obce Kravsko za r. 2010 – vyjádření :
Zastupitelstvo obce Kravsko souhlasí s celoročním hospodařením obce Kravsko za r. 2010 a to bez výhrad.
b.)       Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2010 obce Kravsko, okres
Znojmo bez výhrad.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha
 č.1/3-2011,č.2/3-2011)

Hlasování č.2 : Pro : 7  Proti :   0  Zdržel se :     0

Bod č. 3 . Časový plán zasedání.
Jelikož na předchozím zasedání  nebyl tento plán úplný, předložil starosta obce jeho doplnění .

Bod č. 3 – bez připomínek

Usnesení č. 3/3-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje doplnění časového plánu zasedání.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha 3/3-2011)

Hlasování č. 3 : Pro : 7  Proti :  0  Zdržel se :   0

Bod č. 4.  Smlouva o budoucí smlouvě nájemní a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení.
Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o budoucí smlouvě nájemní, týkající se prodloužení plynovodu v lokalitě „Mastník .“ Doporučil tuto smlouvu schválit, protože je součástí stavebního povolení na jmenovanou stavbu.

Bod č. 4 – bez připomínek

Usnesení č. 4/3-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě nájemní a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení“,
 číslo smlouvy 1211001246 / 149062 a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 4/3-2011).

Hlasování č.4 : Pro : 7  Proti :  0 Zdržel se :     0

Bod č. 5. Znak a vlajka obce
Starosta informoval přítomné o stavu hlasování na internetových stránkách obce, kde se na prvním místě umístil návrh č. 2. S tímto návrhem souhlasí i většina zastupitelstva. Proto navrhl schválit návrh č. 2, aby se mohlo pokračovat v jednání o podání žádosti do podvýboru Parlamentu ČR , který musí tento návrh schválit.

K bodu č. 5 měl připomínku pan Hutař. Navrhoval zobrazit na znaku a vlajce kromě minulosti i současnost (v zámeckém parku rostoucí sekvojovec)

Usnesení č. 5/3-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje návrh č. 2 – znak a vlajka obce Kravsko, a ukládá starostovi obce Kravsko, aby pokračoval v jednání o podání žádosti do podvýboru Parlamentu ČR na schválení.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha 5/3-2011).

Hlasování č.5 : Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se :        2

Bod č. 6.  Zpráva starosty.
Starosta informoval občany o těchto bodech :
a. zpráva o přezkoumání hospodaření VaK
b. zpráva o přezkoumání hospodaření DSO –kanalizace
c. protokol k projednání zprávy o daňové kontrole k provedeným dotačním akcím. (VPP, kaple Pany Marie, podporované byty, CZECH POINT).
d. podepsání smlouvy s Lubomírem Blechou Horní Břečkov 56  (odborný stavební dozor- parkoviště u MŠ a ČP).
e. podepsání smlouvy s firmou STRABAG,a.s. Tovární 756/3, 634 00 Brno (vybudování parkoviště u MŠ a ČP).
f. v nejbližší době započneme také s výstavbou dětského hřiště,
g. žádost o vyjádření k vybudování vjezdu z garáží u domu č.p. 54.
h. oprava komunikace k Plenkovicím
i.  zpráva z valné hromady DSO - kanalizace

Usnesení č. 6/3-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí :
a.) zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Vodovody a kanalizace Znojemsko za r.2010.
b.) zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO – kanalizace severozápadní   větev a Závěrečný účet za rok 2010
c.) Protokol k projednání zprávy o daňové kontrole
d.) smlouvu s Lubomírem Blechou, Horní Břečkov 56,
e.) smlouvu s fi.STRABAG, a.s.Tovární 756/3, 634 00 Brno,
f.)  žádost o vyjádření k vybudování vjezdu z garáží u domu č.p. 54
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha 6/3-2011, 7/3-2011,
8/3-2011,9/3-2011, 10/3-2011, 11/3-2011).
 

Hlasování č. 6 : Pro : 7  Proti :  0 Zdržel se :        0
 Bod č. 7.  Diskuse
 
Pan Hutař navrhl vybudovat chodník  z parkoviště u hřbitova okolo hřbitovní zdi, dále navrhl  novou výsadbu stromů před hřbitovem a celkovou úpravu.
Proběhla také diskuse o opravě vozovky k Plenkovicím a to, jakým způsobem odvádět dešťové srážky z vozovky.

Zápis byl vyhotoven 25.5.2011
Zapsal : Pan  Jaromír Kuřtíka

Ověřil  :  Mgr.  František Moučka
Pan   Jiří Drozd

Pavel Hlávka – starosta obce