+420 515 255 131

Zápis ze zasedání ZO Kravsko ze dne 22.6.2011

28. 06. 2011 | admin
Starosta obce Kravsko zahájil dne 22.6.2011 v 18:00hod. zasedání Zastupitelstva obce Kravsko. Zasedání se konalo v zasedací síni OÚ. Přítomno bylo …5….členů zastupitelstva.

Nepřítomni : pan Jiří Drozd, pan Jiří Dvořák
Neomluveni :

Bod č. 1.
Starosta určil zapisovatelem pana Jaromíra Kuřítku a ověřovatele zápisu ing. Petru Hutařovou a pana Aleše Hutaře
Program zasedání :
1.)   Organizační záležitosti
2.)   Pronájem pozemku
3.)   Rozpočtové opatření č. 1, 2, 3.
4.)   Zpráva o plnění rozpočtu od 1.1.2011 do 31.5.2011.
5.)   Schválení znění smlouvy o poskytnutí dotace.
6.)   Zpráva předsedy kontrolního výboru.
7.)   Schválení zadání  Územního plánu Kravsko
8.)   Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
9.)    Prodej pozemků
10.)  Zpráva starosty
11.) Diskuse – závěr.
K prvnímu bodu nebyly připomínky.

 

Usnesení č. 1 / 4 – 2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu ing. Petru Hutařovou a pana Aleše Hutaře a následující program :
1.) Organizační záležitosti
2.) Pronájem pozemku
3.) Rozpočtové opatření č. 1, 2, 3.
4.) Zpráva o plnění rozpočtu od 1.1.2011 do 31.5.2011.
5.) Schválení znění smlouvy o poskytnutí dotace.
6.) Zpráva předsedy kontrolního výboru
7.) Schválení zadání Územního plánu Kravsko.
8.) Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
9.) Prodej pozemků.
10.) Zpráva starosty.
11.) Diskuse – závěr.

Hlasování č. 1: Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :        0

Bod č. 2.
Starosta předložil žádost paní Idy Kopové bytem Kravsko č.137 o pronájem části pozemku na parcele č.551/1 v k.ú. Kravsko o výměře 120 m2. Jedná se o plochu navazující na zahradu za domem č. p. 137.
Bod č.2 byl také bez připomínek.

Usnesení č.2 / 4 – 2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje pronájem části pozemku na parcele č. 551/1 v k.ú. Kravsko o výměře 120 m2  paní Idě Kopové bytem Kravsko č. p.137
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č. 1/4 – 2011).

Hlasování č. 2.: Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :       0

Bod č. 3.
Zprávu o návrhu rozpočtového opatření č.1/2011, 2/20111, a 3/2011 přečetla paní Janáčková.
K bodu č. 3 nebyly připomínky.

Usnesení č.3 / 3 – 2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011, 2/2011 a 3/2011.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha 2/4-2011,3/4-2011 a 4/4-2011)

Hlasování č. 3 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :        0

Bod č. 4.
Starosta přednesl zprávu o plnění rozpočtu obce Kravsko za období 1.1.2011 až 31.5.2011. Co se týče příjmů, je rozpočet plněn na 55,76 %. Schválený rozpočet
je 6 522 700,- Kč a příjem k 31.5.2011 je 3 636 846,- Kč.
Jelikož doposud nebyly prováděny žádné větší investiční akce, je rozpočet plněn na straně výdajů na 22,91 %.
Z této zprávy lze konstatovat, že čerpání rozpočtu k 31.5.2011 je příznivé.
Zastupitel, pan Moučka podotkl, že rozpočet v oblasti příjmů se daří plnit velmi dobře.

Usnesení č. 4 / 4 - 2011
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu od 1.1. 2011
 do  31.5. 2011.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č.5/4-2011,
6/4-2011).

Hlasování č. 4 : Pro : 5 Proti :   0 Zdržel se :     0

Bod č. 5.
Starosta seznámil přítomné s oznámením o schválení poskytnutí účelové dotace z rozpočtu JMK v roce 2011 v rámci „ Programu rozvoje venkova“ a výzvy k podpisu smlouvy. Je třeba schválit znění smlouvy o poskytnutí dotace. Výše dotace činí 150 000,- Kč.
K bodu č. 5 nebyly žádné připomínky.

Usnesení č. 5 /4 – 2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a.) znění „ Smlouvy o poskytnutí účelové  dotace z rozpočtu JMK“  v rámci „Programu rozvoje venkova JMK“ a výši dotace 150 000,- Kč.
b.) Pověřuje starostu obce p. Pavla Hlávku k podepsání smlouvy s JMK.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko viz. příloha č.7/4-2011 a 8/4-2011).

Hlasování č. 5. Pro : 5 Proti :   0 Zdržel se :       0

Bod č. 6.
Zprávu z jednání kontrolního výboru přednesl jeho předseda pan Mgr. František Moučka.
K bodu č. 6 nebyly žádné připomínky.

Usnesení č. 6 / 4 – 2011
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha 9/4-2011).

Hlasování č . 6. Pro : 5 Proti :   0 Zdržel se :         0

Bod č. 7.
Starosta seznámil přítomné s dalším pokračováním prací na novém ÚP Kravsko.
Po obdržení zprávy KÚ JMK Brno, odboru územního plánování, že nebude potřeba vypracování „ Posudku na vliv životního prostředí (SEA)“, bylo dokončeno zadání pro vypracování ÚP Kravsko. Toto zadání je třeba schválit, aby mohly být provedeny další úkony.
Bod č. 7 – bez připomínek.

Usnesení č. 7 / 4 – 2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ZADÁNÍ pro vypracování ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAVSKO.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz příloha 10/4-2011).

Hlasování č. 7. Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :      0

Bod č. 8.
Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o zřízení práva odpovídajícího věcného břemene. Smlouva se týká stavby realizované na pozemku p.č. 623/11 v k.ú. Kravsko pod názvem :  „Kravsko, přípojka NN do 50m - Hellman“.
Bod č. 8 bez připomínek.

Usnesení č. 8 /4 – 2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcného břemene“ a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č. 11/4-2011).

Hlasování č. 8: Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :        0

Bod č.9.
Starosta předložil návrh kupní smlouvy na prodej obecních pozemků parcelních čísel:
 168 /1 o výměře  15 m2,169 /1o vým. 44 m2, 169 /7o vým. 56 m2, 244 /3 o vým.
 10 m2, 212 /53 o vým.  186 m2,  212 /48 o vým. 643 m2. Celková výměra pozemků je 954m2.
Tyto pozemky se nachází v k.ú. Kravsko. Žádost podal pan Miloslav Král,
Plenkovice 14, 671 51 Kravsko. Po předběžném oznámení záměru prodeje pozemků, které bylo vyvěšeno na úřední desce od 1.10 2010 do 19.10.2010 a na základě usnesení Zastupitelstva obce Kravsko č. 5 / 8 – 2010 ze dne 22.9.2010 doporučuji tyto pozemky prodat za cenu vypočítanou  dle zákona č.151/1997 a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb.

K bodu č.9 nebyly připomínky.
 
Usnesení č. 9 / 4 – 2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje odprodej pozemků panu Miloslavu  Královi, Plenkovice 14, 671 51 Kravsko. Jedná se o pozemky p.č.168/1 o výměře 15 m2,
169/1 o výměře 44 m2, 169/7 o výměře 56 m2, 244/3 o výměře 10 m2 a 212/53 o výměře 186 m2  - celkem 311 m2 a pozemek p. č. 212/48 o výměře 643 m2 . Celková výměra pozemků je 954 m2. Tyto pozemky budou prodány za nabídnutou částku 48 693,- Kč.Ukládá rovněž starostovi podepsat kupní smlouvu s kupujícím.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-Viz. příloha č.12/4-2011,
13/4-2011).

Hlasování č. 9: Pro:  5  Proti:   0 Zdržel se:       0

Bod č. 10
Zpráva starosty
- bylo vydáno povolení panu Radimu Šefčíkovi na kácení vrb u mostu – Vávrova zahrada
- starosta seznámil přítomné, že požádal ing. Poláčka o vypracování návrhu na opravu a rekonstrukci hasičské zbrojnice
- požádali jsme ÚP o poskytnutí financí na vytvoření nových pracovních míst na VPP
- obec zakoupila stanový přístřešek na konání různých kulturních a společenských akcí v hodnotě 15 000 Kč

Usnesení č.10
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty

Hlasování č. 10. Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :        0

Diskuze
- p. Hutař navrhl prodloužení rozhlasu od ČP až k pozemku p. Hellmana naproti hájovně
- p. starosta poděkoval paní ředitelce za skvěle uspořádaný Den otevřených dveří v naší ZŠ
Zapsal:  Jaromír Kuřítka
Ověřil:  ing. Petra Hutařová    starosta obce
Aleš Hutař     Pavel Hlávka