Obec Kravsko » Blog Archive » Zápis ze zasedání ZO Kravsko ze dne 12.1.2011
Obec Kravsko

Zápis ze zasedání ZO Kravsko ze dne 12.1.2011

15. 1. 2011 vložil admin

Dne 12.1.2011 v17.30 hod. zahájil starosta řádné zasedání Zastupitelstva obce . Zúčastněno bylo  6     členů zastupitelstva,omluveno  1,p.Jiří Drozd pracovně mimo obec Kravsko. 

Bod č . 1 :
Zapisovatelem byl určen p. Jaromír Křítka, ověřovateli zápisu byli určeni ing. Petra
Hutařová a p. Jiří Dvořák.

Program:
1 . Organizační záležitosti
2 . Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
3 . Kácení stromů
4 . Žádost ing.Kyněry o zařazení jeho požadavků do nového ÚP obce Kravsko
5 . Žádost o poskytnutí dotace z JMK na výstavbu parkoviště
6 .  Zpráva starosty
7 . Diskuse-závěr
Usnesení č1./1-2011
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu ing. Petru Hutařovou ,p. Jiřího Dvořáka a následující program.
1. Organizační záležitosti
2. Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
3. Kácení stromů
4. Žádost ing. Kyněry o zařazení jeho  požadavků do nového ÚP obce Kravsko
5. Žádost o poskytnutí dotace z JMK na výstavbu parkoviště
6. Zpráva starosty
7. Dskuse-závěr

Hlasování č.1:  Pro : 6  Proti :  0  Zdržel se :       0
Bod č .2: Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
Starosta přednesl zprávu o nařízení vlády ze dne 7.prosince 2010,kterým se mění
nařízení vlády č.37/2003 Sb.,o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
s platností od 1.1.2011.
Členům zastupitelstva stanovuji odměnu 880 Kč
Místostarostovi stanovuji odměnu  5000 Kč
Starosta má stanovenou odměnu dle zákona.

Usnesení č .2/1-2011
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s nařízení vlády ze dne 7. 12.2010 ,kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.
Členové zastupitelstva - 880 Kč
Místostarosta -             5 000 Kč
Starosta má stanovenou odměnu dle zákona.

Hlasování č. 2: Pro : 6  Proti :    0   Zdržel se :     0

-viz.příloha 1/1-2011
Bod č.3 : Kácení stromů.
Po předchozím šetření komise  bylo rozhodnuto o vykácení stromů za hřbitovní
zdí a v areálu ZŠ. Tyto stromy narušují svými kořeny základy hřbitovní zdi .Stromy v areálu školy narušují svými kořeny základy spojovací chodby a prorůstají do dešťové kanalizace .
Tyto stromy budou vykáceny v době vegetačního klidu.

-viz. příloha č. 2/1-2011,3/1-2011

Usnesení č. 3/1-2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vykácení těchto stromů ,s tím,že tuto práci provede odborná firma na základě povolení vydaném Obecním úřadem.
Hlasování č 3 : Pro :    6   Proti :  0     Zdržel se :      0

Bod č. 4 : Žádost ing. Kyněry.
Dne 3.1.2011 obdržel Obecní úřad Kravsko  od ing. Kyněry žádost na doplňující
požadavky o zařazení svých parcel do nového ÚP obce Kravsko. Jedná se  o
tyto parcely. 
1 . parcela č.99/3- penzion,motel
2 . zbytek zájmového území výstavby RD
3 . parcela č.113/25,113/26, 622/1-výstavba RD.
Usnesení č. 4/1-2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost ing. Kyněry ze dne 3. 1. 2011 a  požadavky uvedené v žádosti se podají při přípravě nového ÚP obce Kravsko.
-viz. příloha 4/1-2011
Hlasování č. 4: Pro :    6  Proti:  0       Zdržel se :  0
Bod č. 5: Žádost poskytnutí dotace JMK na výstavbu parkoviště u ČP a MŠ.
Starosta obce navrhuje podat žádost o přidělení dotace z Programu rozvoje venkova
JMK na vybudování parkoviště u ČP a MŠ Kravsko.
Usnesení č. 5/1-2011
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o přidělení dotace z Programu rozvoje
venkova Jihomoravského kraje a pověřuje starostu obce vypracováním a podáním této žádosti.

Hlasování č 5 : Pro:  6 Proti :  0  Zdržel se :   0
Bod č.6 : Zprava starosty
Starosta navrhl podat přihlášku do Svazu měst a obcí České republiky.Výhodou je,
že členové tohoto svazu jsou přednostně informováni o nových vyhláškách a předpisech vydaných státními institucemi,mohou podávat různé dotazy včetně
právní poradny.Poplatek činí2 000 Kč ročně, nebo 2 Kč osobu a rok.
Dne 10.12.2010 proběhla schůzka v ZŠ s panem Kúnem ohledně změny způsobu vytápění ZŠ. Jednalo by se o vytápění peletami.
Základní škola Kravsko vydala Sborník námětů pro práci s regionální tématikou
žáků ZŠ Kravsko – Můj region.Tato publikace bude sloužit jako prezentace žáků ZŠ
Kravsko,tak i k prezentaci obcí,jejichž žáci se této práce zúčastnili.
Bylo podáno oznámení na pracovní úřad Znojmo o počtu zájemců na VPP. Doposud je evidováno do dnešního dne pět zájemců.

Usnesení č.6/1-2011
a. Zastupitelstvo obce schvaluje podat přihlášku do Svazu měst a obcí České
      republiky
b. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
- zprávu o schůzce s panem Kúnem –možnost změny způsobu vytápění v ZŠ
- zprávu o vydání Sborníku námětů pro práci s regionální tématikou – vydala
  ZŠ Kravsko.
 
- zprávu o podání oznámení pracovnímu úřadu Znojmo o počtu zájemců na VPP.

-viz. příloha č. 5/1-2011

Hlasování č. 6 . a .Pro :  4 Proti :  2   Zdržel se :     0
Hlasování č. 6. b :  Pro :        6   Proti :0   Zdržel se :     o

Bod č.7 : Diskuse.
- p.Alexa Antonín  vznesl připomínku ohledně psích exkrementů vyskytujících se v zastavěném  území obce, návrh řešení je zakoupení dvou odpadkových košů pro sběr těchto exkrementů
- p. Hutař Aleš – vznesl připomínky ohledně špatné informovanosti ze strany pana starosty, neobdržel pozvánku na setkání seniorů a dále nebyl informován o změně v obsazení nájemního bytu
- p. Moučka František  upozornil na nutnou změnu v některých komisích, kde jsou jmenovitě uvedeny členové komisí, a které již pozbyly platnosti
- p. Moravec poděkoval za zprovoznění rozhlasu
Zapsal: Jaromír Kuřítka 
Ověřil: Ing. Petra Hutařová 
 Jiří Dvořák 

starosta obce, Pavel Hlávka
V Kravsku dne 12. 1 . 2011
 

V rubrice Zápis ze ZO 2011 |

Komentáře jsou zavřeny.

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...