Obec Kravsko

Zápis ze zasedání ZO Kravsko ze dne 12.1.2011

15. 1. 2011 vložil admin

Dne 12.1.2011 v17.30 hod. zahájil starosta řádné zasedání Zastupitelstva obce . Zúčastněno bylo  6     členů zastupitelstva,omluveno  1,p.Jiří Drozd pracovně mimo obec Kravsko. 

Bod č . 1 :
Zapisovatelem byl určen p. Jaromír Křítka, ověřovateli zápisu byli určeni ing. Petra
Hutařová a p. Jiří Dvořák.

Program:
1 . Organizační záležitosti
2 . Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
3 . Kácení stromů
4 . Žádost ing.Kyněry o zařazení jeho požadavků do nového ÚP obce Kravsko
5 . Žádost o poskytnutí dotace z JMK na výstavbu parkoviště
6 .  Zpráva starosty
7 . Diskuse-závěr
Usnesení č1./1-2011
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu ing. Petru Hutařovou ,p. Jiřího Dvořáka a následující program.
1. Organizační záležitosti
2. Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
3. Kácení stromů
4. Žádost ing. Kyněry o zařazení jeho  požadavků do nového ÚP obce Kravsko
5. Žádost o poskytnutí dotace z JMK na výstavbu parkoviště
6. Zpráva starosty
7. Dskuse-závěr

Hlasování č.1:  Pro : 6  Proti :  0  Zdržel se :       0
Bod č .2: Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
Starosta přednesl zprávu o nařízení vlády ze dne 7.prosince 2010,kterým se mění
nařízení vlády č.37/2003 Sb.,o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
s platností od 1.1.2011.
Členům zastupitelstva stanovuji odměnu 880 Kč
Místostarostovi stanovuji odměnu  5000 Kč
Starosta má stanovenou odměnu dle zákona.

Usnesení č .2/1-2011
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s nařízení vlády ze dne 7. 12.2010 ,kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.
Členové zastupitelstva - 880 Kč
Místostarosta -             5 000 Kč
Starosta má stanovenou odměnu dle zákona.

Hlasování č. 2: Pro : 6  Proti :    0   Zdržel se :     0

-viz.příloha 1/1-2011
Bod č.3 : Kácení stromů.
Po předchozím šetření komise  bylo rozhodnuto o vykácení stromů za hřbitovní
zdí a v areálu ZŠ. Tyto stromy narušují svými kořeny základy hřbitovní zdi .Stromy v areálu školy narušují svými kořeny základy spojovací chodby a prorůstají do dešťové kanalizace .
Tyto stromy budou vykáceny v době vegetačního klidu.

-viz. příloha č. 2/1-2011,3/1-2011

Usnesení č. 3/1-2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vykácení těchto stromů ,s tím,že tuto práci provede odborná firma na základě povolení vydaném Obecním úřadem.
Hlasování č 3 : Pro :    6   Proti :  0     Zdržel se :      0

Bod č. 4 : Žádost ing. Kyněry.
Dne 3.1.2011 obdržel Obecní úřad Kravsko  od ing. Kyněry žádost na doplňující
požadavky o zařazení svých parcel do nového ÚP obce Kravsko. Jedná se  o
tyto parcely. 
1 . parcela č.99/3- penzion,motel
2 . zbytek zájmového území výstavby RD
3 . parcela č.113/25,113/26, 622/1-výstavba RD.
Usnesení č. 4/1-2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost ing. Kyněry ze dne 3. 1. 2011 a  požadavky uvedené v žádosti se podají při přípravě nového ÚP obce Kravsko.
-viz. příloha 4/1-2011
Hlasování č. 4: Pro :    6  Proti:  0       Zdržel se :  0
Bod č. 5: Žádost poskytnutí dotace JMK na výstavbu parkoviště u ČP a MŠ.
Starosta obce navrhuje podat žádost o přidělení dotace z Programu rozvoje venkova
JMK na vybudování parkoviště u ČP a MŠ Kravsko.
Usnesení č. 5/1-2011
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o přidělení dotace z Programu rozvoje
venkova Jihomoravského kraje a pověřuje starostu obce vypracováním a podáním této žádosti.

Hlasování č 5 : Pro:  6 Proti :  0  Zdržel se :   0
Bod č.6 : Zprava starosty
Starosta navrhl podat přihlášku do Svazu měst a obcí České republiky.Výhodou je,
že členové tohoto svazu jsou přednostně informováni o nových vyhláškách a předpisech vydaných státními institucemi,mohou podávat různé dotazy včetně
právní poradny.Poplatek činí2 000 Kč ročně, nebo 2 Kč osobu a rok.
Dne 10.12.2010 proběhla schůzka v ZŠ s panem Kúnem ohledně změny způsobu vytápění ZŠ. Jednalo by se o vytápění peletami.
Základní škola Kravsko vydala Sborník námětů pro práci s regionální tématikou
žáků ZŠ Kravsko – Můj region.Tato publikace bude sloužit jako prezentace žáků ZŠ
Kravsko,tak i k prezentaci obcí,jejichž žáci se této práce zúčastnili.
Bylo podáno oznámení na pracovní úřad Znojmo o počtu zájemců na VPP. Doposud je evidováno do dnešního dne pět zájemců.

Usnesení č.6/1-2011
a. Zastupitelstvo obce schvaluje podat přihlášku do Svazu měst a obcí České
      republiky
b. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
- zprávu o schůzce s panem Kúnem –možnost změny způsobu vytápění v ZŠ
- zprávu o vydání Sborníku námětů pro práci s regionální tématikou – vydala
  ZŠ Kravsko.
 
- zprávu o podání oznámení pracovnímu úřadu Znojmo o počtu zájemců na VPP.

-viz. příloha č. 5/1-2011

Hlasování č. 6 . a .Pro :  4 Proti :  2   Zdržel se :     0
Hlasování č. 6. b :  Pro :        6   Proti :0   Zdržel se :     o

Bod č.7 : Diskuse.
- p.Alexa Antonín  vznesl připomínku ohledně psích exkrementů vyskytujících se v zastavěném  území obce, návrh řešení je zakoupení dvou odpadkových košů pro sběr těchto exkrementů
- p. Hutař Aleš – vznesl připomínky ohledně špatné informovanosti ze strany pana starosty, neobdržel pozvánku na setkání seniorů a dále nebyl informován o změně v obsazení nájemního bytu
- p. Moučka František  upozornil na nutnou změnu v některých komisích, kde jsou jmenovitě uvedeny členové komisí, a které již pozbyly platnosti
- p. Moravec poděkoval za zprovoznění rozhlasu
Zapsal: Jaromír Kuřítka 
Ověřil: Ing. Petra Hutařová 
 Jiří Dvořák 

starosta obce, Pavel Hlávka
V Kravsku dne 12. 1 . 2011
 

V rubrice Zápis ze ZO 2011 |

Komentáře jsou zavřeny.

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...