+420 515 255 131

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko konaného dne 3.12.2015.

20. 12. 2015 | admin
Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18.oo hod. Zastupitelstvo má 7 členů, přítomno je 6, tedy
nadpoloviční většina všech členů. Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Zapisovatelem ze zasedání byl jmenován pan Daniel Fabián. Za ověřovatele zápisu navrženi  pan Jaromír Kuřítka a pan Pavel Hofstetter.
Navrženy ke schválení následující změny programu zasedání:
Bod č. 11: Změnit název na „ Žádost o poskytnutí dotace“
Bod č. 22:Vypustit: Kanalizace, kanalizační přípojky.
Zařadit: Žádost o přeložku vedení VN v lokalitě Rybník
Bod č. 32: Zařadit: Žádost o vyjádření k dokumentaci ZMES Třebíč – Vocílková č.p. 129
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 1/9-2015“

Bod č. 2: Paní Eva Závěrková – „Ukončení nájemní smlouvy na pronájem KD dohodou.
Paní Eva Závěrková podala dne 19.10.2015 žádost o ukončení pronájmu KD dohodou. Důvod neuvádí. Doporučeno její žádosti vyhovět.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 2/9-2015“

Bod č.3: Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko (zřizovací listina, výpůjční smlouva,výroční zpráva).
a/Obec Kravsko je zřizovatelem příspěvkové organizace -  Základní škola a mateřská škola , Kravsko, příspěvková organizace. Zastupitelstvu obce předložena změna zřizovací listiny č.j.:347/2015, která reaguje na potřebu zřídit pro žáky 6.-9. r. školní klub. Dále předložen návrh zrušit platnost  „Uživatelské smlouvy“ ze dne 3.2.2003 .
b/ V září předložila ředitelka ZŠ  Mgr. S. Jakešová ZO „Výroční zprávu o činnosti školy
za školní rok 2014/2015 – doporučeno vzít na vědomí.
c/30.11.2015 požádala řed. školy o schválení daru ve výši 5 000,00 Kč od obce Plenkovice- doporučeno schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 3/9-2015“

Bod č.4:Projednání rozpočtového opatření č. 3/2015 a 4/2015
Rozpočtové opatření č.3 řeší převody na účtech a rozdíl v příjmech za prodej pozemků v celkové částce 653 300,00 Kč. Rozpočtové opatření č.4 řeší navýšení příjmů o částku 2 474 900,00 Kč ,příspěvek MŠMT na dotační tituly, 2 260 000,00 Kč – převody vlastním fondům , 2 400,00 Kč odvody za odnětí ze zem.půd.fondu. Na straně výdajů 2 474 900,00 Kč: 212 500,00 Kč - odvod ZŠ , 2 260 000,00 – převody vlastním fondům, 26 600,00 Kč –VO, nebyt. hosp., věcné dary(90 let),PO – energie. Rozpočtové opatření č.5 řeší pohyb finančních prostředků, příjmy, výdaje – 70 700,00 Kč.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/9-2015“

Bod č. 5:  Ing. Ivo Novák – Žádost o prodej stavební parcely
Dne 23.11.2015 podali žádost o odkoupení stavebního pozemku p.č. 178/52 o výměře
1 195 m2 v lokalitě „Rybník“ pan ing. Ivo Novák a paní Anett Nováková , Olbramkostel 190,
671 51 Kravsko . Zároveň žádají o vyřešení situace s vedením vysokého napětí přes tento pozemek.
Doporučuji schválit prodej pozemku za původní cenu, tj. 420 Kč/m2 .
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 5/9-2015“

- 1 -
Bod č.6: Pravidla rozpočtového provizoria na r. 2016..
Paní Janáčková seznámila přítomné s návrhem rozpočtového provizoria na rok 2016.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/9-2015“

Bod č. 7: Organizační zabezpečení inventarizace majetku obce k 31.12.2015
V závěru letošního roku bude provedena inventarizace majetku obce k 31.12.2015. Starosta předložil „Plán inventur na r. 2015“ a návrh na  složení inventarizačních komisí.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 7/9-2015“

Bod č.8:  Zprávy výborů
Zprávy o činnosti výborů přednesli: Ing. Pavel Vávra – FV; pan Jaromír Kuřítka – KV;
pan Aleš Hutař – VŠVzd.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 8/9-2015“

Bod č.9:  Žádost o odkoupení stavebního pozemku.
a/ Dne 6.10.2015 podali žádost o odkoupení stavebního pozemku p.č. 178/49 o výměře
898 m2 v lokalitě „Rybník“ pan Bc.Bronislav Kadeřábek , Mramotice 47, 671 51 Kravsko
a paní Petra Hrnčířová, Loucká 2.B, 669 02 Znojmo .
b/ Dne24.11.2015 podali žádost o odkoupení stavebního pozemku p.č. 178/42
o výměře  654 m2 v lokalitě „Rybník“ pan Aleš Skřivan a paní Kateřina Skřivanová ,
Gagarinova 34, 669 00 Znojmo.
Doporučeno prodej pozemků schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 9/9-2015“

Bod č. 10: Vodovody a kanalizace Znojemsko – Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné půjčky.
Vodovody a kanalizace Znojemsko zapůjčují obci Kravsko na výstavbu kanalizace – bezúročně – částku 1 333 000,00 Kč. Splátky se sjednávají v roční výši 190 500,00 Kč. Doba splatnosti 7 let.
Doporučeno smlouvu schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 10/9-2015“

Bod č. 11:     Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
V říjnu 2015 byla vypracovaná Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK, odbor kancelář hejtmana,na rekonstrukci místních komunikací. Požadovaná částka 1 000 000,00 Kč. Současně byl odeslán dopis hejtmanovi, aby žádost podpořil. Žádost je zaregistrovaná.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 11/9-2015“

Bod č.12:    Prodej pozemku paní Libuši Dubovské
Starosta informoval přítomné o předběžném souhlasu prodeje části  pozemku p.č. 78/17 v k.ú. Kravsko, který byl schválen na zasedání ZO 15.9.2015, usnesením č. 8/8-2014.
Záměr prodeje části pozemku p.č.78/17 v k.ú. Kravsko, evidované jako orná půda ; výměra cca 106 m2 byl řádně vyvěšen na úřední desce od  21.09. 2015 do 22.10.2015. K tomuto záměru nebyly vzneseny žádné připomínky. Proto starosta navrhl prodat tento pozemek paní Libuši Dubovské, Kravsko 11, 671 51 Kravsko, k.ú.  Kravsko za cenu 54,80 Kč/ m2. Cena byla stanovena dle zákona
č. 151/1997 a vyhlášky MF č. 3/2008 Sb.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 12/9-2015“
- 2 -
Bod č.13:   Zimní údržba komunikací.
Doporučeno uzavřít „Smlouvu o údržbě místních komunikací – shrnování sněhu“ s paní Jitkou Drozdovou, Kravsko 179.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 13/9-2015“

Bod č.14.:   Návrh rozpočtu DSO severozápadní větev kan. na r.2016.
Na Valné hromadě DSO SZ větev – kanalizace, Žerůtky, Kravsko, Plenkovice, Znojmo, která se konala dne 2.12.2015, byl schválen rozpočet svazku na r. 2016. Příjmy a výdaje činí 37 200 Kč. Obec Kravsko přispěje částkou 9 400 Kč. Finanční prostředky budou použity na krytí nákladů – zpracování dat, služby peněžních ústavů, poradenskou činnost. Dále byl schválen plán inventur za rok 2015 a Rozpočtový výhled 2017 – 2021.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 14/9-2015“

Bod č.15: Kupní smlouva č.9415002687/191058“
RWE GasNet,s.r.o. odbor správy DS- Morava jih, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno poslal kupní smlouvu č. 9415002687/191058, která na základě smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy ze dne 23.4.2013 řeší odkup plynárenského zařízení v lokalitě Rybník. Budoucí smlouva kupní č.1213000360/154131 byla schválena Zastupitelstvem obce Kravsko dne 23.4.2013.
Kupní smlouva č. 9415002687/191058 řeší úplatný převod plynárenského zařízení za cenu 265 500,00 Kč. Doporučeno kupní smlouvu schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 15/9-2015“

Bod č.16.:    S. Šilhavý, St. Klouda – Žádost o pronájem pozemku
Pan Stanislav Klouda, Kravsko č.106, podal žádost o pronájem části pozemku
p.č. 180/1 o výměře 260 m2 . Záměr pronájmu zveřejněn od 15.10.2015 do 10.11.2015 – bez připomínek.
Pan Stanislav Šilhavý, Kravsko103, podal žádost o pronájem části pozemku p.č. 246/25 o výměře 382 m2 . Záměr pronájmu zveřejněn od 14.10.2015 do 9.11.2015 – bez připomínek.
Doporučeno kladné vyřízení obou žádostí.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 16/9-2015“

BOD č.17:    Zateplení školní budovy č.200
Vzhledem k zateplení – výměně oken – je zapotřebí řešit větrací jednotku pro hernu MŠ. Předložena cenová nabídka firmy MEDIKASTO servis, s.r.o. Doporučeno nabídku schválit.
Připomínky: pan J. Kuřítka – stavbu je možné realizovat i bez větrací jednotky
Přijato „Usnesení č. 17/9-2015“

Bod č.:18.   Jednací a organizační řád ZO.
14.12.2006 byl přijat Jednací řád ZO a Organizační řád OÚ Kravsko. Vzhledem k tomu, že členové zastupitelstva nastoupili do svých funkcí nově, je třeba, aby se s těmito dokumenty seznámili. Oba tyto dokumenty byly zaslány zastupitelům elektronickou poštou k prostudování.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 18/9-2015“

Bod č.:19.   Plnění rozpočtu obce k 31.10.2015
K 31.10.2015:  Příjmy:   12 131 392,74 Kč , výdaje 14 282 126,17 Kč ; Rozdíl:  - 2 150 733,00 Kč
Na kontě: 10 844 500 – 2 150 733 =  8 693 767 Kč
V této částce není započítán úvěr. Daňové příjmy jsou plněny na 80,6 %.

- 3 -
Plnění rozpočtu k 31.10.2015.
Daňové příjmy:                                          5 408 064,54 Kč
Nedaňové příjmy:                                         650 061,84 Kč
Kapitálové příjmy:                                     1 108 045,00 Kč
Přijaté transfery:                                      15 809 691,00 Kč Kč ( včetně rezervy z r. 2014)
Příjmy celkem:                                       23 175 862,00 Kč
Běžné výdaje:                                             2 199 470,00 Kč
Kapitálové výdaje                                     12 082 656,00 Kč
Výdaje celkem:                                        14 282 126,00 Kč
Rezerva na účtech Obce Kravsko k 31.10.2015 ……….  8 893 736,00 Kč Kč
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 19/9-2015“

Bod č.20. :  Klíčník – Smlouva.
Firma Klíčník předložila „Návrh smlouvy o poskytování služeb při svozu domovního a tříděného odpadu“.
Poslední platná smlouva je z 23.2.2003, platný doplněk z 1.7.2003. Pan Klíčník byl vyzván, aby do nového návrhu smlouvy začlenil svoz bioodpadu a drobného kovového odpadu.
Současně je nutné schválit „Návrh Smlouvy o využívání kompostárny, převzetí a zpracování biologických odpadů“ s kompostárnou v Únanově.
Doporučeno smlouvy schválit.
Připomínky: - zastupitelé se shodli, že nebylo dostatek času na prostudování smlouvy o odpadech
a doporučili její schválení odložit
Přijato „Usnesení č. 20/9-2015“

Bod č.21:   TDO – Vyhláška . ( Vyhláška, poplatek na r. 2016)
Částka stanovená na základě skutečných nákladů Obce Kravsko předchozího roku 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu byla vypočtena :
- svoz sběrných nádob                       282 481,00 Kč
- svoz objemného odpadu                                                 58 537,00 Kč
Náklady  c e l k e m                                   341 018,00 Kč
Kalkulace na fyzickou osobu - celková část skutečných nákladů na svoz netříděného komunálního odpadu za předchozí rok se dělí počtem trvale
přihlášených osob k 01.10.2013                     553
osoby vlastníci rekreační objekty                       25
celkem počet osob  přihlášených k místnímu poplatku         578
Náklady na jednoho poplatníka  341 018,00 :  578 = 589,9 = 590,00 Kč
Obec Kravsko doplácela v r. 2014 na odvoz odpadů     52 020,00 Kč.
Za tříděný odpad měla příjem  32 000,00 Kč.
Rozdíl činí  20 020,00 Kč.
Doporučeno potvrdit platnost vyhlášky č. 2/2012 též pro rok 2016.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 21/9-2015“

Bod č. 22:   Žádost o přeložku vedení VN v lokalitě Rybník.
Vzhledem k tomu, že vedení VN v lokalitě rybník vede přes tři stavební pozemky a stavební pozemek p.č.178/52 rozděluje na dvě poloviny,(znehodnocuje jej) je zapotřebí jednat s E.ON ČR o vhodnější přeložce vedení VN.
Starosta požádal ZO o pověření k jednání s E.ON ČR o přeložce vedení VN v lokalitě Rybník.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 22/9-2015“

- 4 -
Bod č.23:.   Místní komunikace ; vyúčtování.
V současné době lze předložit pouze předběžné vyúčtování opravy místních komunikací. Vyfakturované jsou práce od firmy SWIETELSKY, fakturace od firmy IMOS není dokončena.
Hotová fakturace za komunikace: Na Kopec, U Peřinkových, K Závěrkovým, K Lipkám, Stoka A7, stoka SDP3, stoka A5   - celkem 2 739 860,00 Kč (bez DPH); 3 315 230,00 Kč s DPH
Komunikace V Koutech a stoka SDP8 : 1 993 789,96 (bez DPH); 2 412 485,70 Kč s DPH
Celkem: 5 727 716,43 Kč ( s DPH). Podle přijatých SoD byla vysoutěžena částka na 4 komunikace: Na Kopec, K Závěrkovým, U Peřinkových a V Koutech částka 7 952 126 Kč + ostatní kom. 606 424 Kč
Celkem: 8 558 350 – přibližná úspora 1 106 665 Kč
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 23/9-2015“

Bod č.:24.  Matrika – Protokol o kontrole.
Dne 22.102015 provedly pracovnice MěÚ Znojmo kontrolu vedení matričních knih, sbírek listin a agend souvisejících s matričními záležitostmi. Závěr: Nebyly shledány nedostatky.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 24/9-2015“

Bod č.25:  Ing. Daniela Švehlová – Žádost o výměnu stavebního pozemku
Dne 4.11.2015 podali ing. Daniela Švehlová a pan Petr Birošš, Americká 132/23, 351 01 Františkovy Lázně, žádost o výměnu stavebního pozemku p.č. 178/52 o výměře  1 195 m2 v lokalitě „Rybník“ za pozemek p.č. 178/45 o výměře 942 m2 v téže lokalitě. Důvodem je vedení VN, které parcelu
č. 178/52 znehodnocuje. Žadatelé již složili na OÚ částku 501 900,00 Kč za parcelu č. 178/52. Doporučeno výměnu parcel realizovat.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 25/9-2015“

Bod č.:26.  Smlouva č.:1040009668/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
E.ON ČR – věcné břemeno na kabelové vedení přípojky k rodinnému domku na parc.čísle 244/2 (Vocilková). Jednorázový poplatek 1 000,00 Kč. Doporučeno smlouvu schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 26/9-2015“

Bod č.27:  Půjčka od SFŽP ČR.
Ing. Muller, VAK Znojmo žádá o odsouhlasení přístupu k půjčce od SFŽP ČR na výstavbu kanalizace.
Navrhuje 2 varianty:
1.    Půjčku rozdělit mezi obce dle poměru přepočteného podle smlouvy o sdružení finančních prostředků ( obec Kravsko 40,88%)
2.    Půjčku rozdělit mezi obce v poměru, v jakém se podílely na zajištění půjčky.
Doporučeno přijmout 1. variantu.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 27/9-2015“

Bod č.:28.  Vlk Jiří, Dana Řiháčková – vyjádření ke stavební dokumentaci
Dne 11.11.2015 podal Atelier OSA, Ing.Kamil Jaroš, Znojmo, v zastoupení Jiřího Vlka
a  Dany Řiháčkové žádost o vyjádření k dokumentaci pro novostavbu RD na p.č. 178/48.
Jedná se o souhlas se stavbou, napojením na sítě (kanalizace a voda), napojením na komunikaci a souhlas s právem provést stavbu (přejezd přes pozemek obce - zelený pás). Situační a pohledové plány stavby jsou přílohou žádosti. Doporučeno kladné vyřízení žádosti.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 28/9-2015“
- 5 -
Bod č:29.  Česká telekom. Inf. Návrh „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.“
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bude realizovat překládku telekomunikačního vedení zemním kabelem v délce 280 m. ( Souběh se stavbou Kravsko průtah III – 4086).
Dotčené pozemky: parc.č.: 87/5;87/8; 582/1; 582/5; 582/17; 582/21. Celková úhrada 1 355,00 Kč.
Doporučeno návrh schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 29/9-2015“

Bod č.30:  ZD Hluboké Mašůvky ; Smlouva o pronájmu pozemků.
Zemědělské družstvo Hluboké Mašůvky má v nájmu náš pozemek p.č. 400 o výměře 1,6749 ha orné půdy, LV 10001, k.ú. Kravsko. Podle § 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.(občanského zákoníku je nutné sepsat „Pachtovní smlouvu“. Propachtovatel – Obec Kravsko, pachtýř – ZD Hluboké Mašůvky. Doba pachtu: od 1.1.2015 na dobu neurčitou. Výpověďní lhůta 5 let.
Pachtovné 2000 Kč/ha/rok. Doporučeno „Pachtovní smlouvu“ schválit.
Připomínky: -ing. P. Vávra doporučuje prošetření délky výpovědní lhůty – zda je v souladu
se zákonem
Přijato „Usnesení č. 30/9-2015“

Bod č.:31. Výběrové řízení na pronájem KD.
Starosta doporučil provést výběrové řízení na pronájem KD konkurzem. Předložil text konkurzního řízení. Dále doporučil, aby o nájemci KD rozhodlo celé Zastupitelstvo obce Kravsko.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 31/9-2015“

Bod č.32.: Žádost o vyjádření k dokumentaci- ZMES Třebíč – (Vocílková č.p. 129)
ZMES s.r.o. Sadová 1, Třebíč – projekce požádal dne 30.11.2015 o vyjádření ke stavbě nové zemní kabelové přípojky„NN“ k rodinnému domku č. pop. 129 – Vocilková Jaroslava. Jedná se o souhlas se stavební dokumentací vypracovanou ZMES Třebíč, Sadová 829/1, ing. Jiří Kohout, listopad 2015. Situační a pohledové plány stavby jsou přílohou žádosti. Doporučeno kladné vyřízení žádosti.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 32/9-2015“

Bod č.33:   Zpráva starosty.
Starosta přednesl zprávu o činnosti  za období od 16.9. do 3.12.2015.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 33/9-2015“

Bod č.34:  Rozprava – závěr.
Vzhledem k tomu, že nebyly další připomínky, starosta jednání ve 20 hod. 30 min. ukončil.

VÝPIS USNESENÍ

Usnesení č. 1/9 - 2015 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  ověřovateli zápisu  pana  Jaromíra Kuřítku  a pana Pavla Hofstettera
b/  následující program zasedání:
1.    Orgaizační zabezpečení
2.     Paní Eva Závěrková – „Ukončení nájemní smlouvy na pronájem KD“
3.    Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko (zřizovací listina, výpůjční smlouva)
4.    Projednání rozpočtového opatření č. 3/2015 , č. 4/2015, č.5/2015
5.   Ing. Ivo Novák – Žádost o prodej stavební parcely
6.    Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016

- 6 -

7.    Organizační zabezpečení inventarizace majetku obce
8.    Zprávy výborů
9.    Žádost o odkoupení stavebního pozemku, Bc. Bronislav Kadeřábek, Skřivanovi.
10. Vodovody a kanalizace Znojemsko – Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné půjčky
11. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
12. Prodej pozemku pí Libuši Dubovské
13. Zimní údržba komunikací.
14. Návrh rozpočtu DSO severozápadní větev kan. na r.2016
15. Kupní smlouva č.9415002687/191058“
16. S. Šilhavý, St. Klouda – Žádost o pronájem pozemku.
17. Zateplení školní budovy č.200
18. Jednací a organizační řád ZO.
19. Plnění rozpočtu obce k 31.10.2015
20. Klíčník – Smlouva.
21. TDO – Vyhláška . ( Vyhláška, poplatek na r. 2016)
22. Žádost o přeložku vedení VN v lokalitě Rybník
23. Místní komunikace ; vyúčtování.
24. Matrika – Protokol o kontrole.
25. Ing.Daniela Švehlová – Žádost o výměnu stavebního pozemku
26. Smlouva č.:1040009668/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
27. Půjčka od SFŽP ČR
28. Vlk Jiří, Dana Řiháčková – vyjádření ke stavební dokumentaci.( Proj. OSA)
29. Česká telekom. Inf. Návrh „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.“
30. ZD Hluboké Mašůvky ; Smlouva o pronájmu pozemků.Č.j.:352/2015
31. Výběrové řízení na pronájem KD.
32. Žádost o vyjádření k dokumentaci ZMES Třebíč – Vocílková č.pop. 129
33. Zpráva starosty.
34. Diskuse – závěr.                                                                                  ( Příloha č. 9/1-2015)
Hlasování č. 1:      Pro:    6           Proti:       0              Zdržel se:    0

Usnesení č. 2/9 - 2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor -KD.
Smluvní strany: Obec Kravsko, pronajímatel, paní Eva Závěrková, nájemce.
Termín ukončení pronájmu nebytových prostor: 31.12.2015.                  ( Příloha č. 9/2-2015)
Hlasování č. 2:      Pro:  6             Proti:     0                  Zdržel se:   0

Usnesení č. 3/9 - 2015:
Zastupitelstvo obce
1/ SCHVALUJE
a/  Nové znění „Zřizovací listiny příspěvkové organizace obce Kravsko“ -  Základní škola a mateřská
škola,Kravsko, příspěvková organizace, č.j.: 347/2015                            ( Příloha č. 9/3-2015)
b/  Přílohu č.1 a  Přílohu č.2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace obce Kravsko,
Č.j.: 347/2015.                                                                                           ( Příloha č. 9/4-2015)
c/  Poskytnutí daru na činnost ŠK ve výši 5 000,00 Kč od obce Plenkovice. ( Příloha č. 9/5-2015)
2/ BERE NA VĚDOMÍ
Výroční zprávu o činnosti školy – školní rok 2014/2015.                          ( Příloha č. 9/6-2015)
3/ RUŠÍ PLATNOST
Uživatelské smlouvy ze dne 03.02.2003 včetně dodatků č. 1 – 8 k uživatelské smlouvě.
Hlasování č. 3:      Pro:   6            Proti:      0                 Zdržel se:   0

- 7 -
Usnesení č. 4/9-2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Rozpočtové opatření č.3/2015 , č.4/2015 a č.5/2015.                           ( Příloha č. 9/7-2015)
Hlasování č. 4:      Pro:    6           Proti:      0                Zdržel se:   0

Usnesení č. 5/9-2015:
Zastupitelstvo obce
a/ SCHVALUJE
odprodej stavebního pozemku p.č. 178/52 v k.ú. Kravsko panu Ing. Ivo Novákovi a paní Annet Novákové, oba bytem Olbramkostel 190, 671 51 Kravsko, o výměře 1 195 m2 za cenu 501 900,00 Kč. Záměr prodeje pozemku je zveřejněn od 16.12.2013. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k vypracování  a podpisu kupní smlouvy s kupujícími.                             ( Příloha č. 9/8-2015)
b/ UKLÁDÁ
starostovi obce projednat a zabezpečit  s E.ON ČR přeložku vedení vysokého napětí v prostoru pozemku p.č. 178/52.Termín – do konce roku 2016.
Hlasování č. 5:      Pro:    6           Proti:      0                 Zdržel se:  0

Usnesení č. 6/9-2015:
Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE
„Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016“.                                  ( Příloha č. 9/9-2015)
Hlasování č. 6:      Pro:    6           Proti:        0               Zdržel se:   0

Usnesení č.7/9-2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Plán inventur  majetku obce Kravsko ke dni 31. prosince 2015“ za  účetní období 2015“.
Hlasování č.7:      Pro:     6          Proti:       0                Zdržel se:    0  ( Příloha č. 9/10-2015)

Usnesení č. 8/9-2015:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Zprávy finančního výboru, zprávy kontrolního výboru a zprávy výboru pro školství
a vzdělávání  za rok 2015.    ( Příloha č. 9/11-2015)
Hlasování č. 8:      Pro:    6          Proti:     0                  Zdržel se:   0

Usnesení č. 9/9-2015
Zastupitelstvo obce Kravsko SCHVALUJE:
a/ odprodej stavebního pozemku p.č. 178/49 v k.ú. Kravsko panu Bc.Bronislavu Kadeřábkovi ,
Mramotice 47, 671 51 Kravsko a paní Petře Hrnčířové, Loucká 2.B, 669 02 Znojmo,
o výměře 898 m2 za cenu 377 160,00 Kč. Záměr prodeje pozemku je zveřejněn od 16.12.2013. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k vypracování  a podpisu kupní smlouvy s kupujícími.
b/ odprodej stavebního pozemku p.č. 178/42 v k.ú. Kravsko panu Aleši Skřivanovi a paní Kateřině Skřivanové, Gagarinova 34, 669 00 Znojmo, o výměře 654 m2 za cenu 274 680,00 Kč. Záměr prodeje pozemku je zveřejněn od 16.12.2013. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k vypracování  a podpisu kupní smlouvy s  kupujícími.                   ( Příloha č. 9/12-2015), ( Příloha č. 9/13-2015)
Hlasování č. 9:      Pro:  6             Proti:    0                   Zdržel se:   0

Usnesení č. 10/9-2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE:
Smlouvu o poskytnutí bezúročné návratné půjčky ve výši 1 333 000,00 Kč.
Smluvní strany:
Půjčující: Zájmové sdružení obcí VAK Znojemsko, Kotkova 20, 669 02 Znojmo, IČO: 45671745
Příjemce půjčky: Obec Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko, IČO: 00292982
Současně se ruší platnost usnesení č. 6/8-2015 ze dne 15.09.2015.    ( Příloha č. 9/14-2015)
Hlasování č. 10:      Pro:    6           Proti:     0                  Zdržel se:    0
- 8 -
Usnesení č.11/9 - 2019:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE:
Podání Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK, odbor kancelář hejtmana, na rekonstrukci místních komunikací. Požadovaná částka 1 000 000,00 Kč.                 ( Příloha č. 9/15-2015)
Hlasování č. 11:      Pro:     6          Proti:      0                 Zdržel se:    0

Usnesení č.12/9 - 2015:
Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE
Prodej části pozemku p.č. 78/17 v k.ú Kravsko o výměře cca 106 m2 paní Libuši Dubovské,
Kravsko 11, 671 51 Kravsko za cenu 54,80 Kč/ m2. Cena pozemku bude stanovena po jeho zaměření. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o prodeji pozemku s kupujícím. Kupující hradí náklady na zaměření pozemku a za sepsání kupní smlouvy. Záměr prodeje vyvěšen  na ÚD od 21.09.2015 do 22.10.2015.                                                                  ( Příloha č. 9/16-2015)
Hlasování č. 12:      Pro:   6            Proti:      0                 Zdržel se:    0

Usnesení č.13/9 - 2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE:
Smlouvu o údržbě místních komunikací v zimních měsících v obci Kravsko na období od 10.12.2015
do 30.4.2016. Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko 12 a paní Jitka Drozdová, Kravsko 179.
Hlasování č. 13:      Pro:    6           Proti:     0                  Zdržel se:    0   ( Příloha č. 9/17-2015)

Usnesení č.14/9 - 2015:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
-    rozpočet DSO severozápadní větev - kanalizace na r.2016. Příjmy a výdaje 37 200,00 Kč.
-    Plán inventur na rok 2015
-    Rozpočtový výhled 2017 – 2021                                                        ( Příloha č. 9/18-2015)
Hlasování č. 14:      Pro:     6          Proti:     0                  Zdržel se:    0

Usnesení č. 15/9 – 2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Kupní smlouvu č. 9415002687/191058; kupující: RWE GasNet, s.r.o., Kišská 940, 401 17 Ústí nad Labem; Prodávající: Obec Kravsko, Kravsko 12,671 51 Kravsko; IČO: 00292982; prodejní cena: 265 500,00 Kč.                                                                                                  ( Příloha č. 9/19-2015)
Hlasování č. 15:      Pro:   6            Proti:      0                 Zdržel se:    0

Usnesení č.16/9 - 2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Pronájem části pozemku p.č. 180/1 o výměře 260 m2  panu Stanislavu Kloudovi, Kravsko č.106.  Záměr pronájmu zveřejněn od 15.10.2015 do 10.11.2015 – bez připomínek. Cena 0,1639/ m2.
b/ Pronájem  pozemku p.č. 246/25 o výměře 382 m2 panu Stanislavu Šilhavému, Kravsko103. Záměr pronájmu zveřejněn od 14.10.2015 do 9.11.2015- bez připomínek. Cena 0,1639/ m2.
( Příloha č. 9/20-2015), ( Příloha č. 9/21-2015)
Hlasování č. 16:      Pro:  6             Proti:      0                 Zdržel se:    0

Usnesení č.17/9 - 2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE:
Cenovou nabídku firmy MEDICASTO servis, s.r.o., Vídeňská 25, 669 02 Znojmo, ze dne 13.11.2015 na větrací jednotku do herny MŠ v budově č. 200.                     ( Příloha č. 9/22-2015)
Hlasování č. 17:      Pro:    5           Proti:    0                   Zdržel se:   1

- 9 -
Usnesení č. 18/9 -2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
platnost Organizačního řádu OÚ Kravsko a  Jednacího řádu ZO Kravsko, které byly přijaty na zasedání  ZO dne 28.11.2006.                                                                 ( Příloha č. 9/23-2015)
Hlasování č. 18:      Pro:      6         Proti:       0                Zdržel se:   0

Usnesení č. 19/9 -2015
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Plnění rozpočtu obce k 31.10.2015.                                                       ( Příloha č. 9/24-2015)
Hlasování č. 19:      Pro:    6           Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení č. 20/9 -2015
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE:
Smlouvu o využívání kompostárny, převzetí a zpracování biologicky rozložitelných odpadů.
Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko 12, IČO: 00292982 – objednatel
DSO Kompostárna Únanov, Únanov 116, IČO: 75110636 – dodavatel. ( Příloha č. 9/25-2015)
Hlasování č. 20:      Pro:    6           Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení č. 21/9 -2015
Zastupitelstvo obce POTVRZUJE
pro rok 2016 platnost vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému,sběru, přepravy, shromažďování, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů.  ( Příloha č. 9/26-2015)
Hlasování č. 21:      Pro:    6           Proti:     0                 Zdržel se:   0

Usnesení č. 22/9 -2015
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE:
Zahájit jednání s E.ON ČR o přeložce „VN“ v lokalitě Rybník a pověřuje starostu obce k tomuto jednání.                                                                                                        ( Příloha č. 9/27-2015)
Hlasování č. 22:      Pro:   6           Proti:     0                  Zdržel se:   0

Usnesení č. 23/9 -2015
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
předběžné vyúčtování nákladů na opravu místních komunikací..            ( Příloha č. 9/28-2015)
Hlasování č. 23:      Pro:     6          Proti:       0                Zdržel se:    0

Usnesení č. 24/9 -2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Protokol o provedené kontrole práce Matričního úřadu Kravsko.           ( Příloha č. 9/29-2015)
Hlasování č. 24:      Pro:      6         Proti:    0                   Zdržel se:   0

Usnesení č. 25/9-2015:
Zastupitelstvo obce
a/ SCHVALUJE
odprodej stavebního pozemku p.č. 178/45 v k.ú. Kravsko paní Ing. Daniele Švehlové a panu Petru Biroššovi oba bytem Americká 132/23, 351 01 Františkovy Lázně, o výměře 942 m2 za cenu 395 640,00 Kč.. Záměr prodeje pozemku je zveřejněn od 16.12.2013. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k vypracování  a podpisu kupní smlouvy s kupujícími.             ( Příloha č. 9/30-2015)
b/ RUŠÍ PLATNOST
té části usnesení  č.5/4-2014 ze dne 27.8.2014, kterou se prodává Bc. Daniele Švehlové  pozemek
p.č. 178/52.
Hlasování č. 25:      Pro:    6           Proti:           0            Zdržel se:   0

- 10 -
Usnesení č. 26/9 -2015
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE:
Smlouvu č.: 1040009668/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko 12, IČO: 00292982 a  E.ON ČR,  F.A.Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice.                                                                        ( Příloha č. 9/31-2015)
Hlasování č. 26:      Pro:    6           Proti:   0                   Zdržel se:   0

Usnesení č. 27/9 -2015
Zastupitelstvo obce DOPORUČUJE:
Přijmout 1. variantu: Půjčku rozdělit mezi obce dle poměru přepočteného podle smlouvy o sdružení finančních prostředků .                                                                             ( Příloha č. 9/32-2015)
Hlasování č. 27:      Pro:   6            Proti:    0                   Zdržel se:   0

Usnesení č. 28//9 - 2015:
Zastupitelstvo obce:
a/  Nemá námitky k předložené projektové dokumentaci na výstavbu RD na pozemku
p.č. 178/48 v k.ú. Kravsko – stavebník Jiří Vlk, Dana Řiháčková,
projekt: Atelier OSA, Ing.Kamil Jaroš, Znojmo.
b/ Uděluje souhlas k napojení na ing. sítě obce ( voda, kanalizace, plyn, NN ) v souladu
s předloženou dokumentací.
c/ Uděluje souhlas k připojení tohoto RD sjezdem a nájezdem z pozemku p.č. 178/48
na místní komunikaci na p.č.178/1  v k.ú. Kravsko v souladu s přiloženým situačním
plánkem ze studie zpracované - Atelier OSA, Ing.Kamil Jaroš, Znojmo, 2015.
d/ Pověřuje starostu obce k uzavření „Plánovací smlouvy“ mezi Obcí Kravsko
a Jiřím Vlkem, Danou Řiháčkovou v souladu s §51 občanského zákoníku.
e/ Stavba je v souladu s územním plánem obce Kravsko č.j. 27/12, datum vydání 27.06.2012,
datum nabytí  účinnosti 14.07.2012.                                                   ( Příloha č. 9/33-2015)
Hlasování č. 28:      Pro:     6          Proti:    0                   Zdržel se:   0

Usnesení č. 29/9 – 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje
Návrh „ Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – realizace stavby 71010-008163 VPI Kravsko průtah III-4086“. Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko 12, IČO: 00292982 (Oprávněný)
a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, Olšanská 6, 130 00 Praha, IČO: 04084063.
Hlasování č. 29:      Pro:      6         Proti:        0               Zdržel se:   0   ( Příloha č. 9/34-2015)

Usnesení č. 30/9 – 2015
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE:
Pachtovní smlouvu – Č.j.:352/2015
Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko 12, IČ: 00292982 (propachtovatel)
a Zemědělské družstvo Hluboké Mašůvky, IČ:48906239.(pachtýř)               ( Příloha č. 9/35-2015)
Hlasování č. 30:      Pro:      6         Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení č. 31/9 – 2015
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE:
a/ Text pro konkurzní řízení na pronájem KD.
b/ Konkurzní komisi – všichni členové ZO.
c/ Záměr na pronájem KD Kravsko od ,1.1.2016.                                          ( Příloha č. 9/36-2015)
Hlasování č. 31:      Pro:   6            Proti:       0                Zdržel se:    0

- 11 -
Usnesení č. 32//9 - 2015:
Zastupitelstvo obce nemá námitky
k předložené projektové dokumentaci na výstavbu nové zemní kabelové přípojky„NN“ k rodinnému domku č. pop. 129 – Vocilková Jaroslava. Jedná se o souhlas se stavební dokumentací vypracovanou ZMES Třebíč, Sadová 829/1, ing. Jiří Kohout, listopad 2015 .
Stavba je v souladu s územním plánem obce Kravsko č.j. 27/12, datum vydání  27.06.2012,datum nabytí účinnosti 14.07.2012.                                                                             ( Příloha č. 9/37-2015)
Hlasování č. 32:      Pro:   6            Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení č. 33//9 - 2015:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Zprávu starosty za období  od 16.9.2015 do 3.12.2015.                                 ( Příloha č. 9/38-2015)
Hlasování č. 33:      Pro:   6            Proti:    0                   Zdržel se:   0

Zapsal:   Daniel Fabián

Ověřili:  Jaromír Kuřítka
Pavel Hofstetter

V Kravsku  10.12.201
Mgr. František Moučka, starosta obce