+420 515 255 131

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko konaného dne 20.1.2016

02. 02. 2016 | admin
BOD č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil jednání ZO v 18,30 hod.
Zapisovatelem určil pana Daniela Fabiána,
za ověřovatele zápisu navrhl pana Aleše Hutaře a pana Jaromíra Kuřítku
Dále navrhl následující program zasedání:
1.     Organizační záležitosti.
2.     Projednání rozpočtového opatření č. 6/2015
3.     P. Hlávka – vyjádření k projektové dokumentaci
4.     Zpráva o činnosti výborů pro kulturu a sport.
5.     E.ON ČR – Smlouva – provedení přeložky VN
6.     Nájemní smlouva – KD Kravsko
7.     IMOS – Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo.
8.     Kanalizace - přípojky.
9.    Diskuze – závěr.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 1/1-2016“

BOD č. 2: Projednání rozpočtového opatření č. 6/2015a č.7/2015.
Důvodová zpráva:a/Rozpočtové opatření řeší finanční operace na straně příjmů a výdajů v celkové částce  3 247 700,00 Kč. Příjmy: VPP – 33 700,00 Kč; ZŠ: -3 300,00Kč;zájmováčinnost v kultuře - - 5 700,00 Kč; komunální služby a územní rozvoj (prodej pozemků) – 270 900,00 Kč; úroky na spoř.účtu 17 100,00 Kč, bytové a nebytové hospodářství – 1 800,00 Kč; převody vlastním fondům – 2 950 000,00 Kč.
Výdaje:Jedná se převážně o nedočerpané výdaje na kanalizaci, místní komunikace a sítě na Rybníku ve výši – 4 590 000,00 Kč a nespecifikované rezervy+ převody vlastním fondům ve výši  + 7 637 700,00 Kč.Rozpočtové opatření č.7/2015 řeší přesuny na účtech -výše 200,0 Kč.
b/ V roce 2015 bylo ZO schváleno celkem 7 rozpočtových opatření ve výši : příjmy – výdaje  3 510 500,00 Kč.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 1/2-2016“

Bod č. 3:P. Hlávka – vyjádření k projektové dokumentaci
Dne 21.12.2015 podal pan Petr Hlávka žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Novostavba rodinného domku , Kravsko, p.č. 178/46. Starosta doporučil vydat kladné stanovisko.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 1/3-2016“

Bod č. 4: Zpráva o činnosti výborů pro kulturu a sport.
Předsedové výboru pro kulturu, pan Šimon Meluš a výboru pro sport a tělovýchovu, pan Pavel Hofstetter, přednesli zprávy o činnosti výborů v roce 2015.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 1/4-2016“

Bod č. 5:     E.ON ČR – Smlouva – provedení přeložky VN
E.ON ČR zaslal Návrh smlouvy k žádosti o přeložku VN na Rybníku. Zastupitelé obdrželi smlouvu k prostudování.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 1/5-2016“

Bod č. 6.    Nájemní smlouva – KD Kravsko
Smlouvu  č. 1/2016 o nájmu prostoru sloužícího podnikání – KD Kravsko, obdrželi zastupitelé k prostudování.
Připomínky: - Ing. P. Vávra navrhl, aby smlouva obsahovala podmínku absolutního zákazu kouření v sále KD. S připomínkou vysloven souhlas, bude zakotveno ve smlouvě.
Přijato „Usnesení č. 1/6-2016“

Bod č.7: IMOS – Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo.
Byla dokončena jednání k financování místní komunikace V Koutech. Firma IMOS předkládá návrh „Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo“.Starosta doporučil dodatek schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 1/7-2016“

Bod č. 8: Kanalizace - přípojky.
Firma IMOS Brno, a.s. předložila návrh na vyúčtování prodloužení přípojek na stokách A1
a A2 – celkem 70,54 m – zaměřeno geodetem. Účtuje, po dohodě, 198 290,95 Kč bez DPH, což je  2 811,04 Kč / bm. Doporučeno návrh na vyúčtování přípojek schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 1/8-2016“
Bod č. 9:   Závěr
Starosta ukončil jednání zastupitelstva v 19:40 hod.

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAVSKO DNE 20.01.2016.

Usnesení č. 1/1-2016 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu z plenárního zasedání
dne 20.1.2016 pana Jaromíra Kuřítku a  pana Aleše Hutaře
b/  následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti.
2.    Projednání rozpočtového opatření č. 6/2015.
3.     P. Hlávka – vyjádření k projektové dokumentaci
4.    Zpráva o činnosti výborů pro kulturu a sport.
5.    E.ON ČR – Smlouva – provedení přeložky VN
6.    Nájemní smlouva – KD Kravsko
7.    IMOS – Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
8.    Kanalizace – přípojky
9.    Diskuze – závěr                                                                       ( Příloha č. 1/1-2016)
Hlasování č. 1:      Pro:    7           Proti:   0                    Zdržel se:   0


Usnesení č. 1/2-2016
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Rozpočtové opatření č. 6/2015 a č. 7/2015.
b/ Evidenci rozpočtových opatření obce Kravsko za rok 2015.       ( Příloha č. 2/1-2016)
Hlasování č. 2:      Pro:    7           Proti:   0                    Zdržel se:   0


Usnesení 1/3 - 2016:
Zastupitelstvo obce:
a/  Nemá námitky k předložené projektové dokumentaci na výstavbu RD na pozemku
p.č. 178/46 v k.ú. Kravsko – stavebník Petr Hlávka, Kravsko 93, Jana Boháčová,
Kuchařovice , Na Výhon 65, Znojmo,  projekt: Ing.arch. Jaroslav Poláček, 12/2015
b/ Uděluje souhlas k napojení na ing. sítě obce ( voda, kanalizace, plyn, NN ) v souladu
s předloženou dokumentací.

- 2 -
c/ Uděluje souhlas k připojení tohoto RD sjezdem a nájezdem z pozemku p.č. 178/46
na místní komunikaci na p.č.178/1  v k.ú. Kravsko v souladu s přiloženým situačním
plánkem ze studie zpracované - Ing.arch. Jaroslav Poláček, 12/2015
d/ Pověřuje starostu obce k uzavření „Plánovací smlouvy“ mezi Obcí Kravsko
a Petrem Hlávkou, Janou Boháčovou v souladu s §51 občanského zákoníku.
e/ Stavba je v souladu s územním plánem obce Kravsko č.j. 27/12, datum vydání
27.06.2012,datum nabytí účinnosti 14.07.2012.                              ( Příloha č. 3/1-2016)
Hlasování č. 3:      Pro:   7            Proti:      0                 Zdržel se:  0


Usnesení 1/4 - 2016:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
a/ zprávy výboru pro kulturu za rok 2015
b/ zprávy výboru pro tělovýchovu a sport za rok 2015.                     ( Příloha č. 4/1-2016)
Hlasování č. 4:      Pro:   7            Proti:     0                  Zdržel se:   0


Usnesení č.1/5 - 2016:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi:
Žadatel: Obec Kravsko, Kravsko 12, IČO: 00292982
Provozovatel: E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6 České Budějovice,
IČO: 28085400                                                                                 ( Příloha č. 5/1-2016)
Hlasování č. 5:      Pro:      7         Proti:       0                Zdržel se:    0


Usnesení č. 1/6 - 2016:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Smlouvu č. 1/2016 o nájm,u prostoru sloužícího podnikání – KD Kravsko.
Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko 12, IČ: 00292982 – pronajímatel
Pan Daniel Chlachula, Dyjákovice 347, IČ: 87220130- nájemce
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.                                    ( Příloha č. 6/1-2016)
Hlasování č. 6:      Pro:     7          Proti:      0                 Zdržel se:   0


Usnesení č. 1/7-2016:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Dodatek č.1 Smlouvy o dílo uzavřené  dne 09.09.2015 – Oprava místní komunikace
V Koutech – obec Kravsko.                                                             ( Příloha č. 7/1-2016)
Hlasování č. 7:      Pro:      7         Proti:       0                Zdržel se:    0
Usnesení č. 1/8 - 2016:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Úhradu za prodloužení vodovodních přípojek na trase A1 a A2 ve výši 198 290,95 Kč
(bez DPH).                                                                                        ( Příloha č. 8/1-2016)
Hlasování č. 8:      Pro:      7         Proti:      0                 Zdržel se:    0

Zapsal:   Pan Daniel Fabián , v.r.
Ověřili:  Pan Jaromír Kuřítka , v.r.
Pan Aleš Hutař , vr.r.

V Kravsku  22.01.2016.
Mgr. František Moučka, starosta obce, v.r.