+420 515 255 131

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko konaného dne 15.9.2015.

24. 09. 2015 | admin
Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 19.oo hod.Konstatoval,že ze 7 čl. zastupitelstva je přítomno
7 členů, zastupitelstvo je usnášení schopné.
Zapisovatelem z dnešního zasedání jmenoval pana Daniela Fabiána, za ověřovatele zápisu navrhl  pana Šimona Meluše a pana Aleše Hutaře. Nominaci přijali.
Dále navrhl následující změny programu zasedání:
Vypustit :
Bod č.4:  Zřizovací listina ZŠ a MŠ Kravsko  a Příloha č.1
Bod č.15: Klíčník – TDO – Smlouva.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 1/8-2015“

Bod č. 2  Rozpočtová opatření č.1/2015 a 2/2015.
Paní Janáčková seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením:
Rozpočtové opatření č.1 řeší změny v dotacích na VPP, změny ve vyúčtování inkasa (KD,byty,ČP), v činnosti místní správy.  Příjmy – výdaje: 201 000,00 Kč.
Rozpočtové opatření č.2 řeší neinvestiční dotaci pro ZŠ ve výši 252 000,00 Kč.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 2/8-2015“

Bod č.3:  Kanalizace I. etapa- „Zmařená investice“
Paní Janáčková: Na  účtu číslo 012 0020 je vedena položka ve výši 209 533,90 Kč, kterou nelze zhodnotit do ceny majetku obce. Je nutno tuto částku převést na účet číslo 572
jako zmařenou investici.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 3/8-2015“

Bod č. 4:  Rozpočtový výhled na období 2015 - 2018
Je zpracován rozpočtový výhled na období 2015 – 2018. Tento výhled předpokládá příjmy ve výši  60 524 000,00 Kč a výdaje ve výši 57 924 951,00 Kč. Na konci volebního období by mělo hospodaření obce končit se zůstatkem  2 599 049,00 Kč. Návrh obdrželi zastupitelé v tištěné formě.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/8-2015“

Bod č.5:  Smlouva na čerpání úvěru od KB
KB zaslala návrh „Smlouvy o úvěru“. Smlouva je navržena na jistinu 6 000 000,00 Kč, při úrokové sazbě 1,5 % p.a na dobu 10 let. Doporučuji smlouvu schválit.  Zastupitelé obdrželi smlouvu elektronicky k prostudování.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 5/8-2015“

Bod č. 6:  Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné půjčky
Zájmové sdružení obcí“Vodovody a kanalizace Znojemsko“poskytlo obci Kravsko bezúročnou půjčku na II. etapu kanalizace ve výši 1 000 000,00 Kč. Podmínky půjčky řeší „Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné půjčky“, kterou doporučuji schválit.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/8-2015“

Bod č. 7:  Prodej pozemku – L. Dubovská
Dne 5.6.2015 podala na OÚ žádost paní Libuše Dubovská na výměnu pozemku p.č. 78/17 , který je ve vlastnictví Obce Kravsko, za pozemek p. č. 178/34.  Jde o část pozemku o výměře cca 106 m2, který je jejím majetkem. Doporučen odprodej pozemku, navrženo schválit „Záměr  prodeje“.

Připomínky: -  bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 7/8-2015“

Bod č.8:  Prodej pozemku - LČR.
Lesy ČR žádají o odprodej části pozemku p.č.596/7 v k.ú. Kravsko, evidované jako ostatní plocha. Jedná se o lesní cestu o celkové rozloze 2 193 m2. Pozemek byl LČR zaměřen. Jedná se o výměru 1831 m2. Bylo provedeno nacenění pozemku. Úřední cena  nezpevněného pozemku je 18,57 Kč/ m2    . Cena obvyklá je 15 – 16 Kč/ m2.
Doporučuji pozemek LČR odprodat za cenu obvyklou, která bude stanovena nezávislým odhadcem.
Připomínky:- bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 8/8-2015“

Bod č. 9: .   Čerpání rozpočtu za období 1 – 8/2015
Příjmy jsou čerpány na 72.33 %. Daňové příjmy , které jsou pro rozpočet rozhodující, jsou čerpány na 61,3 %. Mírný je stále výpadek v DPH, i ten se však začíná vyrovnávat. Je předpoklad, že příjmy rozpočtu budou  plněny dle plánu.
Výdaje jsou čerpány na 34,64 %. Z větších částek byla uhrazena část příspěvku na kanalizaci ve výši  3 721 354,0 Kč. Příjmy činí  7 397 588,53 Kč, výdaje 7 300 388,71 Kč. Na účtech KB bylo k 31.8.2015  10 679 948,00 Kč.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 9/8-2015“

Bod č. 10:    Volba členů výborů
Návrhy na členy výborů:
Finanční výbor:          Pavel Hlávka, Bc. Eva Šrůtková
Kontrolní výbor:        Jiří Drozd, Alena Kuřítková
Výbor pro tělovýchovu a sport: Petr Jelínek, Zdeněk Bloudíček
Výbor pro kulturu:   Mgr. Břetislava Melušová, Věra Řezaninová
Výbor pro školství a vzdělávání: Mgr. Břetislava Melušová, Mgr. Jan Padrta

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 10/8-2015“

Bod č. 11:.   Komise pro projednávání přestupků
JUDr.  Jiří Bílý, který byl dosud předsedou komise pro projednávání přestupků, ukončil tuto činnost. Z těchto důvodů jednal starosta s organizačním odborem Znojma a se starostou Jevišovic, zda by pro nás tuto agendu nevykonávali. Jak Město Znojmo, tak Jevišovice odmítly pro nedostatek kapacity. V současné době probíhá jednání s JUDr. Milanem Pivovarčíkem, který je ochoten předsedu komise vykonávat. Požaduje, aby členem komise byl Mgr.Ing. Ondřej Procházka, kterého  zaučuje do advokátní praxe a který by mohl následně funkci vykonávat. JUDr. Pivovarčík byl vyzván k vypracování návrhu smlouvy.
Komisi jmenuje starosta, zastupitelstvo ji neschvaluje.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 11/8-2015“

Bod č.12:   Budova č.p.200 - dotace.
V současné době SFŽP ČR vypisuje výzvu na „Zlepšení energetických vlastností veřejných budov“. Poněvadž budova č.p. 200 (mat. škola a ČP) je ve velmi špatném stavu, doporučuji podat žádost o dotace.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 12/8-2015“

Bod č.13:   Zakázky malého rozsahu.
K zabezpečení podání žádosti o dotace na budovu č.p. 200 je nutné do 10.1.2016 vypracovat žádost o dotace, projekt pro stavební povolení, energetický audit a energetický štítek budovy. Doporučuji zaslat, v souladu s „Interním předpisem Obce Kravsko o zadávání zakázek malého rozsahu, čl.1“, „Výzvu k zaslání cenové nabídky“ těmto subjektům:
- podání žádosti     - ing. Kankiová, PROMEA s.r.o
- vypracování projektu – ing. arch. Jaroslav Poláček, A projekt, Znojmo
- vypracování energetického auditu – ing. Vladimír Novotný, Euro Energo s.r.o., Třebíč

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 13/8-2015“

Bod č. 14: Zpráva starosty.
Starosta seznámil přítomné s výsledky jednání, s podepsanými smlouvami, s proplacenými fakturami za období od 5.8. do 15.9.2015. Zpráva přiložena k zápisu.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 14/8-2015“

Bod č.15: Diskuze – závěr:
Dotaz, připomínka:                                                  Odpověď:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------pan J. Růžek:- upozornil na problémové napojení                    Starosta: - připomínky budou
starého a nového asfaltu u kaple                                      projednány na poradě
a na kopci, poškozená zeď u zahrádky              zastupitelů – odpověď na
jeho domu č.p.                                                    příštím jednání zastupitelstva
pan  Šimánek:- upozornil na mrhání asfaltem-nepoužitý
zbytkový vysypán na skládku; upozornil         Starosta: - bude prošetřeno

na špatný stav opěrné zdi u komunikace          s projektantem a se sta-
v Koutech, může mít vliv na stabilitu               vebním dozorem; zpráva na
komunikace                                                       příštím jednání zastupitelstva
pan Zika :        - upozornil na zbytečnost parkování                Starosta: - připomínky budou
vozidel u „bytovek“                                                         projednány na poradě
zastupitelů – odpověď na
příštím jednání zastupitelstva
Další připomínky nebyly, starosta jednání ve 20.45 hod. ukončil.

VÝPIS USNESENÍ

Usnesení č. 1/8 - 2015 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  ověřovateli zápisu  pana Šimona Meluše  a pana Aleše Hutaře
b/  následující program zasedání:
1.  Organizační záležitosti.
2.  Rozpočtová opatření č.1/2015 a 2/2015.
3. Kanalizace I. etapa- „Zmařená investice“
4.  Rozpočtový výhled na období 2015 - 2018
5.  Smlouva na čerpání úvěru od KB
6. Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné půjčky
7.Prodej pozemku – L. Dubovská
8. Prodej pozemku - LČR.
9. Čerpání rozpočtu za období 1 – 8/2015
10.  Volba členů výborů
11.  Komise pro projednávání přestupků
12. Budova č.p.200 - dotace.
13. Zakázky malého rozsahu
- Ing.Novotný – energetický audit
- Ing.arch. Poláček – projekt
- Ing. Kankiová – vypracování žádosti
14.   Zpráva starosty.                                                                                  ( Příloha č. 8/1-2015)
Hlasování č. 1:      Pro:   6            Proti:     0                  Zdržel se:  1

Usnesení č. 2/8 - 2015:
Zastupitelstvo obce schvaluje
Rozpočtové opatření č.1/2015 a č.2/2015                                 ( Příloha č. 8/2-2015,8/3-2015)
Hlasování č. 2:      Pro:  6             Proti:    0                   Zdržel se:   1

Usnesení č. 3/8 - 2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Převedení částky 209 533,90 Kč z účtu č. 042 0020 na účet č.572. jako zmařenou investici.
( Příloha č. 8/4-2015)
Hlasování č. 3:      Pro:    7          Proti:        0               Zdržel se:   0

Usnesení č. 4/8-2015:
Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE
Rozpočtový výhled čerpání finančních prostředků na období 2015–2018.( Příloha č.8/5-2015)
Hlasování č. 4:      Pro:  6             Proti:   0                   Zdržel se:   1

Usnesení č. 5/8-2015:
Zastupitelstvo obce  SOUHLASÍ
s uzavřením úvěrové smlouvy KB, a.s. reg. číslo  99012388901.
Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.                                               ( Příloha č. 8/6-2015)
Hlasování č. 5:      Pro:   7            Proti:     0                  Zdržel se:  0

Usnesení 6/8-2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Smlouvu o poskytnutí bezúročné návratné půjčky“
Smluvní strany:
Půjčující: Zájmové sdružení obcí VAK Znojemsko, Kotkova 20, 669 02 Znojmo,
IČO: 45671745; Příjemce půjčky: Obec Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko,
IČO: 00292982. Výše a účel půjčky: 1 000 000,00 Kč; částečné krytí nákladů na výstavbu kanalizace.                                                                                                  ( Příloha č. 8/7-2015)
Hlasování č.6:      Pro:     7          Proti:     0                  Zdržel se:   0

Usnesení 7/8-2014:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
záměr prodeje části pozemku p.č.78/17 v k.ú. Kravsko, evidované jako orná půda ; výměra cca 106 m2.                                                                                                ( Příloha č. 8/8-2015)
Hlasování č. 7:      Pro:     7          Proti:       0                Zdržel se:   0

Usnesení č. 8/8-2015
Zastupitelstvo obce Kravsko SCHVALUJE:
prodej části pozemku p.č. 596/7 v k.ú. Kravsko, evidované jako ostatní plocha-lesní cesta
o výměře cca 1831 m2. Cena pozemku bude stanovena nezávislým odhadcem – zajistí LČR.
( Příloha č. 8/9-2015)
Hlasování č. 8:      Pro:   6            Proti:    0                   Zdržel se:   1

Usnesení č. 9/8-2015:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
zprávu o čerpání rozpočtu za období  1.1.2015 – 31.8.2015.                  ( Příloha č. 8/10-2015)
Hlasování č. 9:      Pro:     7          Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení č.10/8 - 2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
za členy:
a/ Finančního výboru:                                           pana Pavla Hlávku, Bc. Evu Šrůtkovou
b/ Kontrolního výboru:                                         paní Alenu Kuřítkovou, pana Jiřího Drozda
c/ Výboru pro tělovýchovu a sport:                      pana Petra Jelínka, pana Zdeňka Bloudíčka
d/ Výboru pro kulturu:                           Mgr. Břetislavu Melušovou, paní Věru Řezaninovou
e/ Výboru pro školství a vzdělávání:                Mgr. Břetislavu Melušovou, Mgr. Jana Padrtu
( Příloha č. 8/11-2015)
Hlasování č. 10:      Pro:     7          Proti:         0              Zdržel se: 0

Usnesení č.11/8 - 2015:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
informaci o přípravách ke jmenování komise pro projednávání přestupků.
( Příloha č. 8/12-2015)
 Hlasování č. 12:      Pro:      7         Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení č.12/8 - 2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
podání žádosti o dotace z operačního titulu  SFŽP ČR
na zateplení budovy č.p. 200 – budova MŠ a ČP v obci Kravsko.        ( Příloha č. 8/13-2015)
Hlasování č. 12:      Pro:    7           Proti:    0                   Zdržel se:   0

Usnesení č.13/8 - 2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ V souladu s „Interním předpisem Obce Kravsko o zadávání zakázek malého rozsahu, čl.1“ „Výzvu k zaslání cenové nabídky“ těmto subjektům:
- podání žádosti     - ing. Kankiová, PROMEA                                       ( Příloha č. 8/14-2015)
- vypracování projektu – ing. Arch. Jaroslav Poláček, A projekt            ( Příloha č. 8/15-2015)
- vypracování energetického auditu – ing. Vladimír Novotný, Euro Energo s.r.o., Třebíč
( Příloha č. 8/16-2015)
b/ Text nabídky.                                                                                       ( Příloha č. 8/17-2015)
Hlasování č. 13:      Pro:      7         Proti:        0               Zdržel se:    0

Usnesení č.14/8 - 2015:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Zprávu starosty za období od 5.8.2015 do 15.9.2015.                            ( Příloha č. 8/18-2015)
Hlasování č. 14:      Pro:      7         Proti:        0               Zdržel se:    0

Zapsal:   Daniel Fabián
Ověřili:  Aleš Hutař
Šimon Meluš

V Kravsku  17. září 2015.
Mgr. František Moučka, starosta obce