+420 515 255 131

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 6. května 2015.

14. 05. 2015 | admin
Zasedání zahájil starosta obce v 19,00 hod. v zasedací síni OÚ Kravsko.
Přítomni 4  ze 4 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné.
Bod č. 1: Organizační záležitosti.
a/ Zahájení – přivítání hostů
b/ Zapisovatelem z dnešního zasedání jmenuji pana Daniela Fabiána
c/ Za ověřovatele zápisu navrhuji  pana Šimona Meluše a paní Věru Řezaninovou
d/ Navrhuji následující změny v programu zasedání:
Bod č.8:    -vypustit:  Zpráva starosty ( obsaženo v projednávaných bodech zasedání).
DOPLNIT
8.    ZŠ Kravsko – Přerušení provozu MŠ Kravsko.
9.    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.
Připomínky:  - bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 1/4 – 2015“
Příloha č. 4/1-2015
Bod č.2: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
Jedná se o smlouvu mezi Obcí Kravsko a ZSO –VAK, Znojemsko, která řeší souhlas  obce se stavbou kanalizačních stok a přípojek na jejich pozemcích p.č.653/1,640/11,554/1,581/1, 642/2 v k.ú. Kravsko.
Doporučuji smlouvu schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 2/4 – 2015“
Příloha č. 4/2-2015

Bod č.3: Regioprojekt – Žádost o vydání souhlasného stanoviska.
Lesy ČR žádají o vyjádření ke stavbě „Pod Tvarůžkem“.
Předmětem stavby je rekonstrukce prostoru bývalého rybníka. Dojde k vytvoření mokřadní plochy
a vodního stanoviště, obnovující společenstva rostlin a živočichů, které jsou na tato staveniště vázána. Těleso hráze je v dnešní době rozpadlé a zátopa porostlá rákosím.Vznikem mokřadu a rekonstrukcí hráze budou zlepšeny podmínky pro zvýšení biodiverzity zájmového území, posílena zásoba povrchových vod v území. Z krajinotvorného hlediska bude mít mokřad pozitivní vliv na životní prostředí.Umožní život a rozvoj drobných vodních živočichů,obojživelníků, mokřadních společenstev i ptactva.
Požadavek na Obec Kravsko:
- vydání souhlasného stanoviska se stavbou
-souhlas s užitím místních komunikací a dočasným dotčením pozemků p.č.274 a 264/17  k výstavbě
-souhlas s dočasným vynětím pozemků p.č. 264/17,273,274,596/7,591/1,591/5 ze ZPF po dobu stavby.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 3/4 – 2015“
Příloha č. 4/3-2015
Bod č.4: Ing. Petr Pokorný – Příkazní smlouva.
Na zasedáních ZO v únoru a březnu jste byli informování o problémech skládky na Mastníku. Byl vypracován projekt na dokončení skládky a podána žádost na odbor výstavby MěÚ ve Znojmě o „Změnu stavby před jejím dokončením“.Předpokládáme kladné vyřízení žádosti. Z těchto důvodů byl osloven autor projektu Ing. Petr Pokorný, aby podal nabídku na výkon stavebního a autorského dohledu.
Ing. Pokorný nabízí návrhem „Příkazní smlouvy“ provedení této služby  za částku 23 595 Kč s DPH. Jedná se o období od 5/2015 do ukončení stavby v r. 2016. Doporučuji smlouvu schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 4/4 – 2015“
Příloha č. 4/4-2015

Bod č.5.    Zpráva ze 6. KD kanalizace
KD se uskutečnil 8.4.2015.Konstatováno: V Kravsku se pracuje na stoce A, na stoce A2, stoce A2-1, Současně se dokončují domovní přípojky na těchto stokách.
Předpokládá se provádění prací na stoce A5 (Kopec), stoce A1(Plenkovice).Celková prostavěnost 8115668,83 Kč ( 10,21%).
Ostatní: -  Projektant prověří a projedná s majiteli odkanalizování č.p. 134 Kravsko.
-  Zhotovitel upozornil na možnosti poškození nemovitostí při budování stoky A5
-  Budou předloženy návrhy ZL na vynucené přeložky
-  Projektant prověří provádění části stoky A5 v Kravsku – zašle stanovisko.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 5/4 – 2015“
Příloha č. 4/5-2015
Bod č.6:    Návrh rozpočtu na r. 2015.
Přesto, že současné zastupitelstvo nemůže přijmout rozpočet na r. 2015 doporučuji, aby byl projednán
„Návrh rozpočtu na r. 2015“.Návrh je připraven ve dvou variantách. Základní rozpočet předpokládá příjmy ve výši 19 711 526,0 Kč. ( Příjmy bez čerpání úvěru.)
I. varianta: Výdaje 22 264 170,00 Kč. Jde o schodkový rozpočet se schodkem  2 552 644,00 Kč . Předpokládá náklady na rekonstrukci místních komunikací ve výši 6 000 000,00 Kč a krytí úvěrem
ve výši 4 000 000,00 Kč.
II. varianta: Výdaje 23 339 870,00 Kč. Schodek rozpočtu 3 628 344,00 Kč. Předpokládá náklady na rekonstrukci místních komunikací ve výši 7 000 000,00 Kč a krytí úvěrem
ve výši 6 000 000,00 Kč.
II. varianta je výhodnější, umožňuje případné krytí nákladů na veřejné osvětlení a místní rozhlas „NA KOPCI“ ve výši 1 300 000,00 Kč.V obou variantách je zahrnuto financování kanalizace a sítí
na Rybníku. Rozpočtem se bude muset zabývat zastupitelstvo, které vzejde z nových voleb. Doporučuji, abychom vzali návrh rozpočtu „na vědomí“
Zatížení rozpočtu – viz. tab.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 6/4 – 2015“
Příloha č. 4/6-2015
Bod č.7: .    VPP – informace
K 1.5.2015 byli přijati na VPP celkem 4 pracovníci, kteří obdrželi doručenku od ÚP
O jednoho pracovníka bylo požádáno na výjimku. Tento pracovník by měl být zaměstnán pravděpodobně od 15.5. nebo od 1.6.2015( bude upřesněno ÚP.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 7/4 – 2015“
Příloha č. 4/7-2015
Bod č. 8: . ZŠ Kravsko – Přerušení provozu MŠ Kravsko.
Ředitelka ZŠ a MŠ Kravsko oznamuje, že v době od 1.7 do 21.8.2015 bude provoz MŠ přerušen.Od 1.7. do 10.7. děti přijmou po předchozí dohodě v MŠ Olbramkostel.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 8/4 – 2015“
Příloha č. 4/8-2015
Bod č. 9: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
22. dubna 2015 provedly pracovnice odboru kontroly JMK přezkoumání hospodaření Obce Kravsko za r. 2014.
Závěr: Při přezkoumání hospodaření:
a/ nebyly zjištěny chyby a nedostatky
b/ nebyla zjištěna žádná závazná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 9/4 – 2015“
Příloha č. 4/9-2015

Výpis usnesení č. 4 / 2015

Usnesení č. 1/4- 2015 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  ověřovateli zápisu  pana Šimona Meluše  a paní Věru Řezaninovou
b/  následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti.
2.    Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti..
3.    Regioprojekt – Žádost o vydání souhlasného stanoviska.
4.    Ing. Petr Pokorný – Příkazní smlouva.
5.    Zpráva ze 6. KD kanalizace
6.    Návrh rozpočtu na r. 2015.
7.    VPP – informace.
8.    ZŠ Kravsko – Přerušení provozu MŠ Kravsko.
9.    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.
10.  Diskuse, Výpis usnesení , závěr.
Hlasování č. 1:      Pro:     4          Proti:     0                  Zdržel se:    0

Usnesení č. 2/4 – 2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“.(Č.j.:136/2015)
Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko 12, IČ:00292982 a ZSO VAK Znojemsko, Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo, IČ:45671745; Předmět smlouvy: Souhlas se stavbou kanalizačních stok a přípojek na pozemcích Obce Kravsko, p.č.: 653/1,640/11,554/1,581/1,642/2 k.ú. Kravsko.
Pověřuje starostu obce k  uzavření a podpisu smlouvy.
Hlasování č. 2:      Pro:    4           Proti:      0                 Zdržel se:    0

Usnesení č. 3/4 - 2015:
Zastupitelstvo obce SOUHLASÍ:
a/ S realizací stavby „Pod Tvarůžkem“(REGIOPROJEKT BRNO, 05/2015)
b/ S užitím místních komunikací a dočasným dotčením pozemků p.č.274 a 264/17  k výstavbě.
c/ Po dobu stavby s dočasným vynětím pozemků p.č. 264/17,273,274,596/7,591/1,591/5 ze ZPF.
Hlasování č. 3:      Pro:   4            Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení č. 4/4 - 2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE:
Příkazní smlouvu č. 137 – 2015.
Pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu této smlouvy.
Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko12, IČ: 00292982
a AQUAPROJEKT CZ s.r.o., U domoviny 5, 669 02 Znojmo, IČ: 16325915
Předmět smlouvy: Stavební a autorský dozor na stavbě„Dokončení skládky na Mastníku“..
Hlasování č. 4:      Pro:   4            Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení č. 5/4 - 2015:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Zprávu ze 6. kontrolního dne kanalizace , který se konal 8.4.2015.
Hlasování č. 5:      Pro:   4            Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení č. 6/4-2015:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
„Návrh rozpočtu Obce Kravsko na r. 2015“.
Hlasování č. 6:      Pro:   4            Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení 7/4-2015:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
informaci o zaměstnání pracovníků na VPP v r. 2015.
Hlasování č.7:      Pro:  4             Proti:  0                     Zdržel se:    0

Usnesení č.8/4 - 2015:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
oznámení ředitelky ZŠ a MŠ Kravsko o uzavření provozu MŠ ( Od 1.7 do 21.8.2015.)
Hlasování č. 8:      Pro:   4            Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení 9/4-2015:
Zastupitelstvo obce Kravsko BERE NA VĚDOMÍ
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Hlasování č.9:      Pro: 4             Proti:    0                   Zdržel se:   0

Zapsal : pan Daniel Fabián , v.r.

Ověřili:    paní Věra Řezaninová , v.r.
pan  Šimon Meluš  , v.r.

V Kravsku 7. května 2015
Mgr. František Moučka, starosta obce, v.r.

- 4 -