+420 515 255 131

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 5.8.2015.

15. 08. 2015 | admin
Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Zasedání zahájil starosta obce v 19.00 hod. v zasedací síni OÚ Kravsko.
Přítomno 6  ze 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné.
Zapisovatelem zasedání jmenován pan Daniela Fabián
Za ověřovatele zápisu navrženi  pan Pavel Hofstetter a pan Jaromír Kuřítka.
Starosta informoval, že zasedání bude probíhat dle zveřejněného programu:
1.    Organizační záležitosti.
2.    Výběrové řízení - MK.
3.    Zakázky malého rozsahu:
a/ technický dozor stavby – MK
b/ přípojky splaškové kanalizace
4.    Závěr.

Připomínky:  - bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 1/7 – 2015“

Bod č.2:    Výběrové řízení - MK.
Ve středu dne 29.7.2015 proběhlo posouzení nabídek na opravu místních komunikací.
Komise doporučila zastupitelstvu obce jako dodavatele stavby firmy:
a/ Oprava místní komunikace NA KOPEC- U PEŘINKOVÝCH- K ZÁVĚRKOVÝM
v obci Kravsko firmu  SWIETELSKY stavební s.r.o.,Brněnská 42, 695 01 Hodonín
b/ Oprava místní komunikace V KOUTECH - v obci Kravsko
firmu IMOS Brno, a.s.,Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Doporučuji schválit uvedené firmy jako dodavatele staveb, včetně přiložených „Smluv o dílo“.

Připomínky: bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 2/7 – 2015“

Bod č.3 :   Zakázky malého rozsahu:
a/ K řádné realizaci opravy místních komunikací je zapotřebí zajistit odborný stavební dozor.Navrhuji v souladu s „ Interním předpisem Obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu, čl.1“ zaslat výzvu k dodávce služby „Odborný stavební dozor stavby Oprava místních komunikací v obci Kravsko“ Ing. Petr Pokorný, Aquaprojekt, s.r.o., U Domoviny 1456/5, 669 02 Znojmo.
b/ Po ukončení výstavby kanalizace bude nutné realizovat přípojky splaškové kanalizace k budovám č.p. 12, č.p. 41, a č.p. 23. Proto navrhuji v souladu s „ Interním předpisem Obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu, čl.1“ zaslat výzvu k dodávce stavby firmě AUTODOPRAVA Němec s.r.o., Olbramkostel  č.77,671 51 Kravsko.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 3/7 – 2015“

Bod č. 4: Závěr.
Vzhledem k tomu, že nebyly další připomínky, bylo zasedání v 19.45 hod. ukončeno.

Výpis usnesení č. 7 – 2015
Usnesení č. 1/7- 2015 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  ověřovateli zápisu pana Pavla Hofstettera a pana Jaromíra Kuřítku
b/  následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti.
2.    Výběrové řízení - MK.
3.    Zakázky malého rozsahu:
a/ technický dozor stavby – MK
b/ přípojky splaškové kanalizace
4.    Závěr.
Hlasování č. 1:      Pro:     6        Proti:     0                  Zdržel se:    0

Usnesení č. 2/7 – 2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Za dodavatele stavby -Oprava místní komunikace NA KOPEC- U PEŘINKOVÝCH- K ZÁVĚRKOVÝM v obci Kravsko - firmu  SWIETELSKY stavební s.r.o.,Brněnská 42,
695 01 Hodonín a pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu „Smlouvy o dílo“.           (Příloha č.7/1-2015)
b/ Za dodavatele stavby- Oprava místní komunikace V KOUTECH  v obci Kravsko
firmu IMOS Brno, a.s.,Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno a pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu „Smlouvy o dílo“.                                                                                                  (Příloha č.7/2-2015)
Hlasování č. 2:      Pro:      6         Proti:      0                 Zdržel se:    0

Usnesení č. 3/7 – 2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ V souladu s „ Interním předpisem Obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu, čl.1“, zaslat výzvu k dodávce služby „Odborný stavební dozor stavby Oprava místních komunikací v obci Kravsko“ Ing. Petru Pokornému, Aquaprojekt, s.r.o., U Domoviny 1456/5, 669 02 Znojmo. Současně schvaluje text výzvy a pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu „Smlouvy o dílo“.                                                                                    (Příloha č.7/3-2015)
b/ V souladu s „ Interním předpisem Obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu, čl.1“ zaslat výzvu k dodávce stavby „Výstavba přípojek splaškové kanalizace k budovám č.p. 12, č.p. 41, a č.p. 23“ firmě AUTODOPRAVA Němec s.r.o., Olbramkostel  č.77, 671 51 Kravsko. Současně schvaluje text výzvy a pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu „Smlouvy o dílo“.                                                                                     (Příloha č.7/4-2015)

Hlasování č. 3:      Pro:      6         Proti:      0                 Zdržel se:    0

Zapsal :     pan Daniel Fabián , v.r.

Ověřili:     pan Pavel Hofstetter , v.r.
pan  Jaromír Kuřítka, v.r.

V Kravsku 7. srpna 2015
Mgr. František Moučka, starosta obce, v.r.