+420 515 255 131

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 3. prosince 2014

15. 12. 2014 | admin
Zasedání zahájil starosta obce v 18,05 hod. v zasedací síni OÚ Kravsko.
Přítomni 4  z 5 členů zastupitelstva, omluven pan Milan Kubiš.
Zastupitelstvo je usnášení schopné.

Bod č. 1.   Organizační záležitosti
a/ Zahájení – přivítání hostů
b/ Zapisovatelem  dnešního zasedání jmenován pan Daniel Fabián
c/ Za ověřovatele zápisu navrženi  pan Šimon Meluš a paní Věra  ezaninová
d/ Navrženy následující změny v programu zasedání:
Bod č. 5:   -vypustit: „Projednání Rozpočtového výhledu na r. 2015“
-zařadit k projednání: „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK“.
Bod č.13:   -vypustit: „VHS plus – Smlouva o dílo č. 6557“
- zařadit k projednání: „Návrh rozpočtu ZSO VAK na r. 2015 a Návrh rozpočtu
DSO sev.záp.větev kan. na r. 2015“.
Bod č.17:  - vypustit: „Volba členů výborů a komisí“
- zařadit k projednání:  „Lesy ČR – žádost o odprodej části parcely č.596/7.
Body 18 a 19:  - vypustit

Připomínky:  - bez připomínek                                       P
řijato  „Usnesení č. 1/6 – 2014“

Bod č.2: Paní Dagmar Šefčíková – „Ukončení nájemní smlouvy na  pronájem KD“
Paní Dagmar Šefčíková podala žádost o ukončení pronájmu KD. Jako důvod uvádí zdravotní problémy. Paní Šefčíková souhlasí s tím, že v případě nutnosti bude provozovat KD do konce ledna 2015. Doporučeno její žádosti vyhovět.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato   „Usnesení č. 2/6 – 2014“

Bod č.3: Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko.
2. Dodatek č.5 k uživatelské smlouvě.
Dnem 31.12.2014 končí termín výpůjčky nemovitého majetku příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Kravsko; doporučeno schválit dodatek č.5 k této smlouvě, kterým se prodlužujevýpůjčka nemovitého majetku od 1.1.2015 na neurčito.
2. Žádosti ředitelky školy:
a/ Žádost č. 261/14 ze dne 4.11.2014 o povolení převedení částky 94 412,03 Kč z rezervního fondu do fondu investičního a čerpání fin. prostř.nad rámec rozpočtu.
b/ Žádost č. 302/14  o souhlas k přijetí finančního daru 5 000,0 Kč od obce Plenkovice.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato   „Usnesení č. 3/6 – 2014“ 

Bod č.4:  Projednání rozpočtového opatření č. 9/2014 a 10/2014
Rozpočtové opatření č.9/2014 řeší položky: volby, VPP, bytové hospodářství, dotace
na zateplení školní budovy – změna + 1 690 000,00 Kč.
Rozpočtové opatření č.10/2014 řeší položky: převody z účtů použité k proplácení Fa na zateplení šk. budov, ostatní záležitosti předškolní výchovy, komunální služby – změna –
+ 2 187 000,00 Kč.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato   „Usnesení č. 4/6-2014“
Bod č. 5: Projednání rozpočtového provizoria na rok 2015.
Do přijetí rozpočtu na r. 2015 se bude hospodaření obce řídit pravidly rozpočtového provizoria.( K nahlédnutí na OÚ.)

Připomínky: - bez připomínek
Přijato   „Usnesení č. 5/6-2014“

Bod č.6:  Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
JMK poskytuje z rozpočtu JMK finanční prostředky ve výši 1 200,00 Kč na vybavení zásahové jednotky. Doporučuji smlouvu uzavřít.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato   „Usnesení č. 6/6-2014“

Bod č.7:  Organizační zabezpečení inventarizace majetku obce k 31.12.2014
Jako každoročně je nutné i v letošním roce provést inventarizaci majetku obce k 31.12.2014. Proto je vydán „Příkaz k inventarizaci majetku“ , který řeší složení inventarizačních komisí a organizační zabezpečení inventarizace.(K nahlédnutí na OÚ.)

Připomínky: - bez připomínek
Přijato   „Usnesení 7/6-2014“

Bod č. 8: Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce.
12.listopadu se uskutečnilo dílčí přezkoumání hospodaření obce za r. 2014. Přezkoumání provedly pracovnice odboru kontrolního a právního KÚ JMK.
Závěr:
a/ Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b/ Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato   „Usnesení 8/6-2014“

Bod č.9:  Žádost o odkoupení stavebního pozemku.
a/ Dne 6.11.2014 podal žádost o odkoupení stavebního pozemku p.č. 178/43
o výměře  750 m2 v lokalitě „Rybník“ pan Jan Pukl, Mramotice 100, 67151 Kravsko.
b/ Dne19.11.2014 podal žádost o odkoupení stavebního pozemku p.č. 178/47
o výměře  776 m2 v lokalitě „Rybník“ pan Lubomír Barák ,
Krylova 539/7, 669 04 Znojmo.

Připomínky:  bez připomínek
Přijato   „Usnesení č. 9/6-2014“
Bod č. 10: VAK – „Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí finančního
                    příspěvku  uzavřené dne   16.6.2013“.
Tímto dodatkem č.1 se mění čl.IV.,odst. 4.1. způsob platby ze strany města Znojma, a to tak, že město Znojmo poukáže v roce 2014 na účet Svazku jednorázový příspěvek ve výši 5 000 000,00 Kč a zbytek svého podílu pak poukáže na účet „Svazku“ dle prostavěnosti stavby na základě dílčích výzev v roce 2015.

Připomínky: bez připomínek
Přijato   „Usnesení č. 10/6-2014“


Bod č. 11: Zástavní smlouva na jištění půjčky SFŽP.
Zástavní smlouva mezi SFŽP a obcí Kravsko řeší zastavení nemovitostí:
- pozemek p.č. stv. 81/1 a zastavěná plocha, jehož součástí je stavba č.p. 12 – objekt občanské vybavenosti ( KD). Ručení tímto majetkem bylo předběžně projednáno ZO  již v roce 2013. Znaleckým posudkem byl tento majetek oceněn částkou 3 737 250,00 Kč.
- Smlouva je součástí smlouvy č. 09048121, kterou uzavřel DSO a VAK se SFŽP, kdy SFŽP půjčuje věřitelům  částku 3 535 225,00 Kč s úrokem 1%/rok. Z této částky naše obec obdrží přibližně 1 400 000,00 Kč.
- Doporučuji zástavní smlouvu schválit.

Připomínky:  bez připomínek
Přijato   „Usnesení č.11/6 – 2014“

Bod č.12:  Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN – 014330027492/001.
Smlouva mezi obcí Kravsko a E.ON Distribuce a.s. zastoupené E.ON ČR, s.r.o.
Jedná se o věcné břemeno v lokalitě „Rybník“
„Kravsko – Obec: NN příp. lok. 11 RD – k NN“- kabelové vedení a pojistkové skříně. Jednorázová úhrada  14 000,00 Kč bez DPH.
Doporučeno návrh smlouvy schválit.

Připomínky:  bez připomínek
Přijato   „Usnesení č.12/6 – 2014“

Bod č.13:  Návrh rozpočtu ZSO VAK na r. 2015; Návrh rozpočtu
                    DSO severozápadní větev kanalizace na r. 2015
Zveřejněno na úřední desce OÚ od 1.12. 2014 do 17.12. 2014.

Připomínky:  bez připomínek                                             Přijato   „Usnesení č.13/6 – 2014“

Bod č.14:  KB – nabídka úvěru.
Obec Kravsko oslovila celkem 3 finanční ústavy, aby navrhly podmínky poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování budování II. etapy kanalizace. Odpověděla v daném termínu pouze KB.
Navrhuje podmínky, které jsou pro obec příznivé, proto navrhuji požádat KB o vypracování návrhu smlouvy o poskytnutí úvěru na dobu 10 roků.( Po poradě s ing. Petrou Raabovou).

Připomínky:  bez připomínek
Přijato   „Usnesení č.14/6 – 2014“

Bod č.15:  Pozemní stavby a A PROJEKT s.r.o.
„Dodatek č.1  ke smlouvě o dílo“ Dodatky řeší pouze odpovědného za obec Kravsko po změně starosty.

Připomínky:  bez připomínek
Přijato   „Usnesení č.15/6 – 2014“

Bod č.16:  Jana a Jindřich Dvořákovi – Odstoupení  od koupě stavebního
              pozemku p.č. 178/42
Dne 11.11.2014 odstupují od koupě stavebního pozemku p.č. 178/42 Jana a Jindřich Dvořákovi. Vzhledem k tomu, že se jmenovanými nebyla uzavřena žádná smlouva , doporučuji ZO vzít toto oznámení na vědomí.

Připomínky:  bez připomínek
Přijato   „Usnesení č.16/6 – 2014“

BOD č.17:  Lesy ČR – žádost o odprodej části parcely č.596/7.
Lesy ČR žádají o odprodej části pozemku p.č.596/7 v k.ú. Kravsko, evidované jako ostatní plocha. Jedná se o lesní cestu o celkové rozloze 2 193 m2.
Lesy budou pod „Tvarůžkem „ opravovat rybník a potřebují opravit komunikaci.
Doporučuji zveřejnit návrh na odprodej tohoto pozemku, případný prodej schválit na příštím zasedání ZO.

Připomínky:  bez připomínek
Přijato   „Usnesení č.17/6 – 2014“

BOD č.18:  Zpráva starosty za období 11.11. – 3.12.2014
1. Smlouva o dílo s VHS plus : Po poradě s ing. Žižkou pozastaveno. Bude požadováno rozpracování na dvě smlouvy; kanalizace+voda, plyn + vozovka.
2. Prostřednictvím ing.arch. Poláčka požádáno o kolaudační souhlas – zateplení školy. Stavba byla s drobnými nedodělky předána 27.11.2014. Dokončena a vyúčtována bez vícenákladů.
3. MěÚ Znojmo, odbor dopravy vydal stavební povolení na výstavbu silničního průtahu obcí . Jde o stavební povolení pro Správu a údržbu silnic JMK a pro obec Kravsko.
K realizaci by mohlo dojít v r.2015 -2016.
Přesnější informace budou začátkem roku 2015.
4. Výstavba kanalizace.
a/ V letošním roce se bude stavět trasa středem obce k č.p. 14
– firma SWIETELSKI a stoka za KD – firma IMOS
b/  Celkové náklady na obec Kravsko 34 731 192,00 Kč. Předpokládané náklady obce asi 7 800 000,00 Kč
c/  Předpokládané dokončení stavby  - září 2015.

Připomínky:  bez připomínek
Přijato   „Usnesení č.18/6 – 2014“

Zapsal : pan  Daniel Fabián  ,v.r.
Ověřili:    paní Věra Řezaninová  , v.r.
pan  Šimon Meluš  , v.r.

starosta obce:      Mgr. František Moučka, v.r.

Vyvěšeno :  12.12.2014
Sejmuto :  31.12.2014