+420 515 255 131

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 27.09.2017

11. 10. 2017 | admin
Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 19:oo hod. Přítomno 5 členů ZO, 2 omluveni – ZO je usnášení schopné.
a/ zapisovatelem zasedání určen pan Daniel Fabián
b/ za ověřovatele zápisu navrženi pan Aleš Hutař a pan Pavel Hofstetter
c/starosta  navrhl následující změny v programu zasedání:
Doplnit: bod č.3: Oprava veřejného osvětlení – výměna osvětlovacích těles - výběr firmy.
bod č.4:  Přijetí administrativního pracovníka (-nice)
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 7/1 - 2017“                                                            ( Příloha č. 1/7-2017)

BOD č. 2: Výběr dodavatele osvětlovacích těles.
ZO vyhodnotilo cenové nabídky tří firem na dodávku 80 ks osvětlovacích těles pro VO. Nejlepší nabídku s 10 letou zárukou podala firma Ekosvětlo s.r.o., Řípov 7,
674 01 Třebíč.  Výše nabídky ….   582 494,00 Kč s DPH. Zápis přiložen. Doporučeno schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 7/2 - 2017“                                                            ( Příloha č. 2/7-2017)

BOD č.3:  Oprava veřejného osvětlení – výměna osvětlovacích těles - výběr firmy.
V souladu s Interním předpisem Obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu,bod 1 :
je nutno vybrat firmu , která provede výměnu svítidel VO. Navrhuji zaslat výzvu firmě Zmes spol. s.r.o., Sadová 829/1, 674 01 Třebíč. S firmou máme dobré zkušenosti při stavbě VO
Na Kopci a při přeložce VN na Rybníku.
Připomínky:- pan Hofstetter – doporučuje oslovit také firmu „Petr Dubovský, montáž,
opravy, revize a zkoušky elektrických zařízen Kravsko 11
Přijato „Usnesení č. 7/3 - 2017“                                                            ( Příloha č. 3/7-2017)

Bod č.4 :  Přijetí administrativního  pracovníka (-nice)
Vzhledem k tomu, že matrikářka OÚ bude v roce 2018 končit ve funkci ekonomky
a matrikářky, je zapotřebí zaškolit na funkci matrikářky novou pracovnici – pracovníka. Obec může do kurzu matrikáře poslat pouze zaměstnance OÚ.  Kurz pro matrikáře bude probíhat
pravděpodobně od prosince 2017 do července 2018. Starosta doporučil vypsat výběrové řízení na administrativního pracovníka se zkrácenou pracovní dobou 2 h/týden s nástupem od 1.12.2017. Podmínky stanovit tak, aby byl pracovník vázán dokončením kurzu, aby splňoval podmínky pro výkon práce ekonoma OÚ a aby byl zavázán nastoupit místo ekonoma               a matrikáře obce na plný úvazek od 1.9.2018.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 7/4 - 2017“                                                            ( Příloha č. 4/7-2017)

Bod č.5:  Závěr:
Vzhledem k tomu, že nebyly další připomínky, starosta jednání ve 20:45 hod. ukončil.

************************************************************************

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAVSKO DNE 27.09.2017
************************************************************************
Usnesení č. 7/1 - 2017 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  ověřovateli zápisu  pana Aleše Hutaře  a pana Jaromíra Kuřítku
b/  následující program zasedání:
1.     Organizační záležitosti.
2.     Výběr dodavatele osvětlovacích těles.
3.     Oprava veřejného osvětlení – výměna osvětlovacích těles – výběr firmy.
4.     Přijetí administrativního pracovníka (-nice)
5.     Závěr.
Hlasování č. 1:      Pro:       5        Proti:         0              Zdržel se:    0

Usnesení č. 7/2 - 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
oslovit v souladu s Interním předpisem Obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu,bod 2 :
a/ Za dodavatele služby: „ Dodávka osvětlovacích těles pro VO v obci Kravsko“ firmu
„Ekosvětlo s.r.o., Řípov 7, 674 01 Třebíč“.
b/ Pověření starosty obce k vypracování objednávky na dodávku osvětlovacích těles.
Hlasování č. 2:      Pro:      5         Proti:           0            Zdržel se:        0

Usnesení č. 7/3 - 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
v souladu s „Interním předpisem Obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu, bod 1“
a/ oslovit  k  vypracování cenové nabídky na provedení stavby „Výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení v obci Kravsko“ firmy:
- Ekosvětlo s.r.o., Řípov 7, 674 01 Třebíč
- Zmes spol. s.r.o., Sadová 829/1, 674 01 Třebíč
- Petr   D u b o v s k ý, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
b/ Text výzvy.
c/ Pověření starosty obce k posouzení nabídek a k výběru zhotovitelské firmy.
Hlasování č. 3:      Pro:      5         Proti:         0              Zdržel se:      0

Usnesení č. 7/4 - 2017:
Zastupitelstvo obce
a/ SCHVALUJE přijetí administrativního pracovníka s podmínkou absolvování kurzu pro matrikáře,a to od 1.12.2017.
b/ POVĚŘUJE starostu obce přípravou materiálů pro výběrové řízení. Termín do 20.10.2017.
Hlasování č. 4:      Pro:      5         Proti:      0                 Zdržel se:     0

Zapsal:    pan Daniel Fabián  , v.r.
Pan Aleš Hutař  , v.r.
Pan Pavel Hofstetter ,  v.r
V Kravsku 29.09. 2017.
Mgr. František Moučka, starosta obce,v.r.