+420 515 255 131

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 24.05.2017

02. 06. 2017 | admin
Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 19:oo hod. Přítomno 6 členů ZO, 1 omluven – ZO je usnášení schopné.
a/ zapisovatelem zasedání určen pan Daniel Fabián
b/ za ověřovatele zápisu navrženi pan Pavel Hofstetter a pan Aleš Hutař
c/ navržen následující program zasedání:
c/ navrženy následující změny programu:
Doplnit:
Bod č.16 – zařazení koupeného pozemku do majetku obce
Bod č.13: zrušit: Změna ÚP Obce Kravsko – projednání.
zařadit:-  Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb.
Bod č.17: Žádost o odpis pohledávky.
Bod č.18: Revitalizace vodní nádrže.
Bod č.19: Projekt – III/40826, III/40832 Kravsko průtah – Výrobní výbory.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/1 - 2017“                                                            ( Příloha č. 1/4-2017)

Bod č.2: Rozpočtové opatření č. 1/2017 a č.2/2017     .
a/Rozpočtové opatření č.1/2017 řeší finanční operace na straně příjmů a výdajů v celkové částce  22 400,00 Kč. Příjmy: poplatky ze psů  200,00Kč; poplatky za odnětí pozemků          600,00 Kč; správní poplatky  10 000,00 Kč; odvod z loterií  11 100,00 Kč; hrobová místa  500,00 Kč.
Výdaje:drobný hmotný majetek( stan)  1 100,00 Kč Kč ;navýšení rezervy  21 300 Kč
b/ /Rozpočtové opatření č.2/2017 řeší finanční operace na straně příjmů a výdajů v celkové částce  1 159 400,00 Kč. Příjmy: poplatky ze psů  900,00Kč; správní poplatky  20 000,00 Kč; hrobová místa 500,00 Kč; dotace ZŠ 530 000,00 Kč; převody z rozpočtových účtů
608 000,00 Kč.
Výdaje: dotace ZŠ 530 000,00 Kč, koupě pozemku 5 800,00 Kč; převody rozpočtovým účtům 608 000,00 Kč; nespecifikované rezervy 15 600,00 Kč .

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/2 - 2017“                                                            ( Příloha č. 2/4-2017)

Bod č. 3: .    Návrh závěrečného účtu, účetní závěrka, výsledek hospodaření Obce Kravsko za rok 2016; Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ.
Předloženy k projednání následující   dokumenty:
- Návrh Závěrečného účtu Obce Kravsko za r. 2016
- Opatření k nápravě chyb a nedostatků ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Obce
Kravsko, okres Znojmo z  27.04.2017.
- Účetní závěrka Obce Kravsko za rok 2016 a Hospodářský výsledek Obce Kravsko
za rok 2016.
- Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové organizace za rok 2016.
-  Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové organizace za rok 2016.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/3 - 2017“                                                            ( Příloha č. 3/4-2017)

Bod č. 4:  Stanislav Šilhavý – prodej pozemku.
Pan Stanislav Šilhavý podal dne 4.1.2017 žádost o odprodej pozemku p.č. 246/25 v k.ú. Kravsko, zahrada, výměra 382 m2. Záměr prodeje   pozemku p.č. 246/25 v k.ú. Kravsko – zahrada, výměra 382 m2  byl schválen na zasedání ZO 15.3.2017, usnesením č. č.2/14 – 2017,
řádně vyvěšen na úřední desce od  16.03.2017 do 24.05.2017. K tomuto záměru nebyly vzneseny žádné připomínky. Proto navrhuji prodat tento pozemek panu Stanislavu Šilhavému, Kravsko 12, 671 51 Kravsko za cenu 50 370,00 Kč. Cena byla stanovena „Znaleckým posudkem č. 4731/2017“, dle zákona č. 151/1997 a vyhlášky MF č. 443/2016 Sb.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/4 - 2017“                                                            ( Příloha č. 4/4-2017)

Bod č.5:  Zpráva o činnosti výboru pro kulturu.
Předseda výboru pro kulturu pan Šimon Meluš  se z pracovních důvodů omluvil.

Připomínky: - bez připomínek
„Usnesení č. 4/5 - 2017“  nebylo projednáváno!                                     ( Příloha č. 5/4-2017)

Bod č. 6.    Z. Bloudíček – pronájem pozemku
Pan Zdeněk Bloudíček , Kravsko 66 podal dne 9.3.2017 žádost o pronájem části pozemku p.č.0246/1 v k.ú. Kravsko o rozloze cca 250  m2. ZÁMĚR pronájmu části pozemku p.č. 246/1 v k.ú. Kravsko byl zveřejněn na ÚD OÚ a na internetových stránkách od 16.03.2017
do 23.05.2017. K návrhu nebyly vzneseny připomínky, doporučeno ke schválení.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/6 - 2017“                                                            ( Příloha č. 6/4-2017)

Bod č.7: Paní Irena Kabílková – žádost o příspěvek na energie.  
Dne 12.03.2017 podala vedoucí prodejny potravin paní Irena Kabílková žádost o poskytnutí příspěvku na elektrickou energii - provoz chladicích a mrazicích spotřebičů. Žádost doložila podrobným rozborem hospodaření a fakturací za energie. Vzhledem k tomu, že jde o obchod s potravinami, který slouží především starším občanům obce, starosta ZO doporučil schválit příspěvek obce na elektrickou energii na rok 2017 a rok 2018. Příspěvek bude poskytnut vždy po uplynutí 6 měsíců ve výši 12 000,00 Kč. Vedoucí předloží fakturaci za energie 1x do roka. První příspěvek bude vyplacen za období od 1.1.2017 do 30.6.2017. Příspěvek bude poskytnut formou DARU, proto starosta navrhl na dnešním zasedání schválit ZÁMĚR POSKYTNUTÍ DARU a pověření starosty k přípravě DAROVACÍ SMLOUVY.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/7 - 2017“                                                            ( Příloha č. 7/4-2017)

Bod č. 8:  J.Klíčník- Smlouva
Poslední platná smlouva na svoz domovního a tříděného odpadu je z 22.3.2016. Vzhledem k tomu, že u firmy Klíčník  došlo ke změně majitele, IČ a bankovního ústavu, je nutné přijmout smlouvu novou, upravenou. Návrh smlouvy řeší také všechny změny ve smluvních vztazích, ke kterým došlo k dnešnímu dni. Doporučeno smlouvu schválit.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/8 - 2017“                                                            ( Příloha č. 8/4-2017)

Bod č.9:  ZMES -  žádosti o vyjádření ke stav. projektům.
Firma ZMES, spol. s.r.o., Sadová 829/1, 674 01 Třebíč žádá o vyjádření ke stavbě energetického díla pro stavební řízení. Jedná se o zemní vedení kabelové přípojky
a/na p.č. 158 – M. Kubiš                                                 b/ na p.č. 618/1– R.Vyskot
Doporučeno vydat souhlasné vyjádření.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/9 - 2017“    ( Příloha č. 9/4 - 2017)

Bod č.10:  Smlouva o zřízení VB – E-ON
E.ON ČR s.r.o zasílá ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. : ZN – 014330040179/001. Stavba : „Kravsko- Přibyl :NN úprava DS“. O zřízení VB byla dne 25.08.2016 podepsána smlouva o smlouvě budoucí, kterou ZO schválilo. Doporučeno smlouvu schválit.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/10 - 2017“                                                           ( Příloha č. 10/4-2017)

Bod č.11:  Vyhláška č. 3/2017 , kterou se stanoví část společného školského obvodu MŠ
Obecně závazná vyhláška č.1/2017 z 8.2.2017 byla odborem veřejné správy, dozoru
a kontroly shledána v rozporu se zákonem. Je nutné přijmout novou, upravenou vyhlášku.
Doporučeno schválit OZV č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/11 - 2017“                                                           ( Příloha č. 11/4-2017)

Bod č.12: Plnění rozpočtu k 30.4.2017.
Zastupitelé obce obdrželi plnění rozpočtu k prostudování v písemné formě.
Daňové příjmy                                            1 836 416,63 Kč ………………    25,85 %
Ostatní příjmy                                                511 030,30 Kč ………………      2,40 %
Příjmy celkem:                                            2 347 446,99 Kč ………………    27,02 %

Výdaje:                                                        1 324 339,42 Kč ………………      8,40 %
Rezerva na účtech Obce Kravsko k 30.04.2017           8 898 043,86 Kč
Úvěr od KB ve výši                                                      5 727 270,00 Kč

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/12 - 2017“                                                           ( Příloha č. 12/4-2017)

Bod č.13.:  Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb
Město Znojmo požádalo o příspěvek na spolufinancování sociálních služeb – na terénní sociální služby. Zastupitelstvo Obce  schválilo na zasedání dne 14.12.2016 příspěvek ve výši 16 262,05 Kč / rok. Město Znojmo zaslalo k podpisu smlouvu na rok 2017 s částkou
16 281 Kč. Doporučeno smlouvu schválit.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/13 - 2017“                                                          ( Příloha č. 13/4-2017)

Bod č. 14: Bc. Eva Šrůtková – zrušení předkupního práva.
Bc. Eva Šrůtková požádala dne 10.04.2017 o sepsání „Smlouvy o zániku předkupního práva“ na pozemek p.č. 178/51 , k.ú. Kravsko. Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky k zániku předkupního práva, doporučeno smlouvu schválit.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/14 - 2017“                                                           ( Příloha č. 14/4-2017)

Bod č.15:  ZŠ a MŠ Kravsko – Žádost o povolení výjimky z počtu dětí.
Dne 09.05.2017 podala řed. ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové organizace „Žádost o povolení výjimky z počtu dětí“ ve třídě MŠ, oddělení Berušek. Jde o povolení k navýšení počtu dětí na 28 ve třídě. Doporučeno ke schválení.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/15 - 2017“                                                           ( Příloha č. 15/4-2017)

Bod č.16.:  Zařazení koupeného pozemku do majetku obce.
ZO na svém zasedání dne 15.3.2017 schválilo usnesením č. 2/9 - 2017 odkoupení částí pozemků p.č.52/1 a 34/2. Je nutné tyto pozemky zařadit do majetku Obce.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/16 - 2017“                                                           ( Příloha č. 16/4-2017)

Bod č. 17: Žádost o odpis pohledávky.
Účetní OÚ paní Janáčková podala 22.05.2017 žádost o odpis pohledávky na poplatcích za domovní odpad ve výši 500,00 Kč. Důvod: Dotyčná osoba již v Kravsku nebydlí a není známo, kde se nachází. Starosta doporučil odpis pohledávky schválit.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/17 - 2017“                                                         ( Příloha č. 17/4-2017)

Bod č.18: Revitalizace vodní nádrže
Firma AXIOM energineering s.r.o. poslala nabídku na vypracování projektu k zajištění dotace k revitalizace dolní vodní nádrže u mostu. Dotaci ve výši 80% je možno získat od Ministerstva zemědělství. Předpokládaný rozpočet cca 949 000,00 Kč; z toho dotace  750 000,00 Kč, obec 199 000,00 Kč ( v ceně zahrnuto odbahnění nádrže, rekonstrukce stavebních projektů, revitalizace zeleně, projektová příprava a podání žádosti o dotace). Starosta vyhodnotil nabídku jako pro obec výhodnou ( nádrž je v havarijním stavu, opravu potřebuje) a doporučil přípravu stavby schválit.
Připomínky:
Ing. Pavel Vávra – s rekonstrukcí vodní nádrže v současné době nesouhlasí, doporučuje přenechat novému zastupitelstvu..
pan Jaromír Kuřítka – vhodnější by bylo realizovat opravu po ukončení rekonstrukce mostu.
pan Pavel Hofstetter – doporučuje realizaci odložit.
pan František Karchutňák – oprava nádrže je potřebná, doporučoval by realizaci stavby
pan Aleš Hutař – dotační podmínky jsou pro obec výhodné, doporučuje realizaci.
Po ukončení diskuse předložil starosta ke schválení usnesení.
„Usnesení č. 4/18 - 2017“  NEBYLO PŘIJATO!                                ( Příloha č. 18/4-2017)

Bod č.19: Projekt –Průtah II“ – Výrobní výbory.
21.04.2017 a 18.05.2017 proběhly výrobní výbory na akci III/40826, III/40832 Kravsko průtah. První výbor se zabýval celkovou koncepcí úpravy vozovky a rekonstrukcí mostu, druhý výbor řešil rekonstrukci vodovodního řadu pod novou vozovkou.
Projekt řeší: úpravu vozovky, opravu chodníků a odstavných ploch, rekonstrukci kanalizace povrchové vody, rekonstrukci vodovodního řadu, výstavbu nového mostu. Současně se řeší možnosti objížděk v době stavebních prací.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/19 - 2017“                                                           ( Příloha č. 19/4-2017)

Bod č.20:  Zpráva starosty – závěr..
Starosta seznámil přítomné s činností do 24.05.2017 a s návrhem vyúčtování stavby „VO a MR v lokalitě Na Kopci v obci Kravsko“, které je řešeno Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo“ ze dne 01.06.2016 .
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/20 - 2017“                                                           ( Příloha č. 20/4-2017)

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAVSKO DNE 24.05.2017

Usnesení č. 4/1-2017 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu pana Aleše Hutaře a  pana Pavla Hofstettera
b/  následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti.
2.    Rozpočtové opatření č. 1/2017 a č.2/2017
3.    Návrh závěrečného účtu, účetní závěrka, výsledek hospodaření Obce Kravsko za rok
2016; Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ.
4.    Stanislav Šilhavý – prodej pozemku.
5.    Zpráva o činnosti výboru pro kulturu.
6.    Z. Bloudíček – pronájem pozemku
7.    Paní Irena Kabílková – žádost o příspěvek na energie.
8.   .Klíčník- Smlouva
9.    Bod č.9:  ZMES -  žádosti o vyjádření ke stav. projektům
10.  Smlouva o zřízení VB – E-ON
11.  Vyhláška č. 3/2017  , kterou se stanoví část společného školského obvodu MŠ
12.  Plnění rozpočtu k 30.4.2017.
13.  Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb
14.  Bc. Eva Šrůtková – zrušení předkupního práva
15.  ZŠ a MŠ Kravsko – Žádost o povolení výjimky z počtu dětí.
16.  Zařazení koupeného pozemku do majetku obce.
17.  Žádost o odpis pohledávky.
18.  Revitalizace vodní nádrže.
19.  Projekt – III/40826, III/40832 Kravsko průtah – Výrobní výbory.
20.  Zpráva starosty – závěr..
Hlasování č. 1:      Pro:      6         Proti:         0              Zdržel se:    0

Usnesení č. 4/2-2017
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Rozpočtová opatření č. 1/2017 a č. 2/2017 .
Hlasování č. 2:      Pro:      6         Proti:        0               Zdržel se:    0

Usnesení 4/3 - 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ „Závěrečný účet Obce Kravsko za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Obce Kravsko za r. 2016, a to s výhradou a stanovuje opatření k nápravě chyb
a nedostatků ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Kravsko, okres Znojmo.
b/ „Účetní závěrku Obce Kravsko za rok 2016“a „Hospodářský výsledek Obce Kravsko za rok
2016“ve výši   1 440 420,82 Kč .
c/ Protokol o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ , Kravsko, příspěvkové organizace
za rok 2016.
d/ Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové organizace za rok 2016
ve výši 171 492,68 Kč .
Hlasování č.3 :  Pro :      6         Proti :        0    Zdržel se :         0  

Usnesení č.4/4 - 2017:
Zastupitelstvo obce  schvaluje
a/  Prodej pozemku p.č. 246/25 v k.ú. Kravsko o výměře 382 m2 panu Stanislavu Šilhavému Kravsko 12, 671 51 Kravsko za cenu 50 370,00 Kč ( cena stanovena v souladu se zákonem 151/97 Sb. a vyhláškou č. 443/2016, Znalecký posudek č. 4731/2017) . Kupující uhradí náklady na sepsání kupní smlouvy a odhad  ceny pozemku. Záměr prodeje vyvěšen na ÚD od 16.03.2017 do 24.05.2017.
b/  Pověření starosty obce k uzavření smlouvy o prodeji pozemku s kupujícím.
Hlasování č. 4:      Pro:       6          Proti:        0               Zdržel se:      0

Usnesení č.4/5 - 2017:  NEBYLO PROJEDNÁVÁNO!

Usnesení č. 4/6 – 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
pronájem části pozemku p.č. 246/1 v k.ú. Kravsko o výměře cca  250 m2 panu Zdeňku Bloudíčkovi,  Kravsko 66. Cena pronájmu 0,1639 Kč/ m2 / rok.
Hlasování č. 6:          Pro:       6        Proti:          0             Zdržel se:     0

Usnesení č. 4/7-2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ „Záměr poskytnutí daru“ - finančního příspěvku paní Ireně Kabílkové  k úhradě nákladů        na elektrickou energii při provozu chladIadicího zařízení v obchodu s potravinami v obci Kravsko. Příspěvek bude poskytován v roce 2017 a v roce 2018 vždy po šesti měsících provozu   ve výši  12 000,00   Kč.     První  částka  bude  poskytnuta  za  období  od  1.1.2017 do 30.6.2017, druhá splátka za období od 1.7.2017 do 31.12.2017, třetí částka za období        od 1.1.2018
do 30.6.2018, čtvrtá částka za období od 1.7.2018 do 31.12.2018.
b/ Pověření starosty obce k přípravě „Darovací smlouvy“.
Hlasování č. 7:      Pro:      6         Proti:       0               Zdržel se:    0

Usnesení č. 4/8 - 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Smlouvu o poskytování služeb při svozu domovního a tříděného odpadu č.KJ665003.
Smluvní  strany: Jan Klíčník - KJ spol. KJ – svoz TDO, Tasovice 395, 671 25 Hodonice, IČO: 66541875 – zhotovitelObec Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko, IČO: 00292982 – objednatel
Hlasování č. 8:      Pro:      6        Proti:        0               Zdržel se:     0

Usnesení č. 4/9-2017:
Zastupitelstvo obce NEMÁ NÁMITKY
a/ k realizaci stavby „Kravsko, Kubiš, NN stav.úpr. DS, číslo stavby 1040012718“, v souladu s předloženou dokumentací.
b/ k realizaci stavby „Kravsko, Vyskot, NN stav.úpr. DS, číslo stavby 1040012795,“ v souladu s předloženou dokumentací.
Hlasování č. 9:      Pro:    6            Proti:        0               Zdržel se:     0

Usnesení č. 4/10 - 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Smlouvu č.: ZN-014330040179/001 o zřízení věcného břemene.
Oprávněný: E.ON ČR, s.r.o., F. A .Gerstnera  2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ:25733591. Budoucí povinný: Obec Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko, IČ: 00292982.
Pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
Hlasování č. 10:      Pro:      6         Proti:         0              Zdržel se:   0

Usnesení č. 4/11-2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Obecně závaznou vyhlášku Obce Kravsko č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace, Kravsko 169, 671 51 Kravsko, zřízená Obcí Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko, IČ.: 00 29 29 82.
Hlasování č. 11:      Pro:        6       Proti:         0              Zdržel se:    0

Usnesení č. 4/12-2017:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
zpávu o plnění rozpočtu Obce Kravsko od 1.1.2017 do 30.04.2017.
Hlasování č. 12:      Pro:      6         Proti:        0               Zdržel se:   0

Usnesení č.4/13 - 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro
rok 2017“.
Smluvní strany: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 22 Znojmo, IČ: 00293881
a Obec Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko, IČ: 00292982.
Hlasování č. 13:      Pro:      6         Proti:       0                Zdržel se:    0

Usnesení č.4/14 - 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE:
Smlouvu o  zániku předkupního práva, uzavřenou v souladu s ustanovením § 1746 odst.2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko, IČO: 00292982 a Bc. Eva Šrůtková, Kravsko 219, 671 51 Kravsko.
Hlasování č. 14:      Pro:        6       Proti:        0               Zdržel se:    0

Usnesení č. 4/15 - 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
v souladu s ustanovením § 23 odst.3 , § 177 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.a vyhláškou
č. 14/2005 Sb. navýšení počtu žáků ve třídě Berušek na 28 žáků.
Hlasování č. 15:      Pro:       6        Proti:         0              Zdržel se:    0

Usnesení č. 4/16 - 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
zařazení koupených pozemků
-  pozemek p.č. 34/3 (19 m2), k.ú. Kravsko,zařazení  031 0300/042 0024 –hodnota 5 277,00 Kč
-  pozemek p.č. 662 (m2 ), k.ú. Kravsko, zařazení  031 0500/ 042 0024 – hodnota 17 773,00 Kč
do majetku Obce Kravsko
Hlasování č. 16:      Pro:       6        Proti:         0              Zdržel se:    0

Usnesení č. 4/17 - 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
odpis pohledávky na poplatcích za domovní odpad ve výši 500,00 Kč .
Hlasování č. 17:      Pro:      6         Proti:       0                Zdržel se:    0

Usnesení č. 4/18 – 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE:
a/ Zahájit přípravu revitalizace vodní nádrže u transformátoru – dolní nádrž.
b/ V souladu s „Interním předpisem Obce Kravsko pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ předat firmě AXIOM energineering s.r.o., Pernerova 168, 530 02 Pardubice výzvu k realizaci služby „Vypracování projektové dokumentace stavby – Revitalizace vodní nádrže
na pozemku p.č. 626/4; 582/5; 581/5 v obci Kravsko a zpracování žádosti o dotace k Ministerstvu zemědělství ČR“.
c/ Vyzvat firmu AXIOM energineering s.r.o. k předložení „Smlouvy o dílo“ v souladu s cenovou nabídkou ze dne 15.05.2017.
d/ Pověření starosty obce k uzavření „Smlouvy o dílo“.
Hlasování č. 18:      Pro:       3        Proti:          3             Zdržel se:    0
USNESENÍ  Č. 4/18 – 2017  NEBYLO PŘIJATO !

Usnesení č. 4/19 - 2017:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
zprávu z jednání výrobních výborů dne 21.04.2017 a 18.05.2017 na akci III/40826, III/40832 Kravsko průtah
Hlasování č. 19:      Pro:       6        Proti:         0              Zdržel se:   0

Usnesení č. 4/20 - 2017:
Zastupitelstvo obce
a/ BERE NA VĚDOMÍ „Zprávu starosty k 24.05.2017“.
b/ SCHVALUJE „ Dodatek č.1 smlouvy o dílo“;smlouva schválena dne 01.06.2016.
Hlasování č. 20:      Pro:     6           Proti:        0               Zdržel se:     0

Zapsal:  Daniel Fabián   , v.r.

Ověřili: Pavel Hofstetter , v.r.
Aleš Hutař, v.r.

V Kravsku 26.05.2017.
Mgr. František Moučka, starosta obce , v.r.