+420 515 255 131

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 20.04.2017

26. 04. 2017 | admin
Bod č. 1: Organizační záležitosti.
a/ zapisovatelem dnešního zasedání určen pan Daniel Fabián
b/ za ověřovatele zápisu navrženi pan Aleš Hutař a ing. Pavel Vávra
c/ navržen následující program zasedání:
1. Organizační záležitosti.
2. Smlouva o dílo - ( zateplení budovy MŠ Kravsko).
3. Ing. Kyněra – Plánovací smlouva.
4. Závěr.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 3/1 - 2017“                                                            ( Příloha č. 1/3-2017)

Bod č.2: Smlouva o dílo – zateplení MŠ Kravsko.
Výběrová komise na svém zasedání dne 3.4.2017 vybrala jako dodavatele stavby „ Zateplení budovy MŠ Kravsko“ firmu „Karnet a.s., Tuřanka 574/34, 627 00 Brno, IČ: 27738248.
Doporučeno schválit „Smlouvu o dílo“, aby mohlo být započato se stavbou.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 3/2 - 2017“                                                            ( Příloha č. 2/3-2017)

3. Ing. Kyněra – Plánovací smlouva.
Ing. Kyněra doručil dne 13.04.2017 na OÚ NÁVRH „Plánovací smlouvy“, která řeší výstavbu splaškové kanalizace v lokalitě Bm – 1. Návrh Smlouvy byl zaslán ZO k prostudování, včetně předběžné analýzy.Smlouva je v tomto znění pro Obec Kravsko nepřijatelná. Otázky je nutné řešit v širším kontextu.

Navrženo:
a/ stanovit vyjednávací tým ve složení – Mgr. František Moučka- starosta, pan Daniel Fabián,  - místostarosta a ing. Pavel Vávra – zastupitel, předseda finančního výboru.
b/ přijmout Stanovisko Zastupitelstva Obce Kravsko k lokalitě Bm-1
c/ vyzvat ing. Dušana Kyněru k dalšímu jednání o Plánovací smlouvě
d/ na všechna jednání ohledně „Plánovací smlouvy“ zaslat pozvánku všem členům ZO. (účast není povinná).
e/ Schválit Návrh Plánovací smlouvy tak, jak by jej předložila Obec Kravsko

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 3/3 - 2017“                                                            ( Příloha č. 3/3-2017)

---------------------------------------------------------------------------------------------

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAVSKO DNE 20.04.2017

Usnesení č. 3/1-2017 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu pana Aleše Hutaře a ing. Pavla Vávru.
b/  následující program zasedání:
1. Organizační záležitosti.
2. Smlouva o dílo - ( zateplení budovy MŠ Kravsko).
3. Ing. Kyněra – Plánovací smlouva.
4. Závěr.
Hlasování č. 1:      Pro:       5        Proti:          0             Zdržel se:    0

Usnesení č. 3/2-2017
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Rozhodnutí výběrové komise ze dne 10.04.2017.
b/ „Smlouvu o dílo“
Předmět smlouvy: „Zateplení MŠ v obci Kravsko“.
Smluvní strany: Objednatel: Obec Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko, IČ: 00292982
Zhotovitel: Karnet a.s.,Tuřanka  574/34, 627 00 Brno, IČ: 27738248.
c/ Pověření starosty k uzavření smlouvy.
Hlasování č. 2:      Pro:      5         Proti:       0                Zdržel se:    0

Usnesení č. 3/3-2017
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Vyjednávací tým ve složení: Mgr. František Moučka – starosta, pan Daniel Fabián –
místostarosta, ing. Pavel Vávra – zastupitel, předseda finančního výboru
b/ Stanovisko Zastupitelstva Obce Kravsko k lokalitě Bm-1.
c/ „NÁVRH  Plánovací smlouvy“ vypracovaný Obcí Kravsko .
d/ Zvát na jednání o „Plánovací smlouvě také zbývající zastupitele ( účast není povinná).
Hlasování č. 3:      Pro:        5       Proti:           0            Zdržel se:    0

Zapsal:    pan Daniel Fabián
Ověřili:
Pan Aleš Hutař
Ing. Pavel Vávra

V Kravsku 21.04.2017.
Mgr. František Moučka, starosta obce