+420 515 255 131

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 15.července 2015.

23. 07. 2015 | admin
Zasedání zahájil starosta obce v 18,30 hod. v zasedací síni OÚ Kravsko.
Přítomno 6  ze 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné.
Pan Jaromír Kuřítka omluven, dovolená.
Zapisovatelem  dnešního zasedání jmenován pan Daniel Fabián.
Za ověřovatele zápisu navrženi  pan Aleš Hutař a pan ing. Pavel Vávra.
Navrženy následující změny v programu zasedání:
Zařadit:
Bod č. 3:   - Zakázky malého rozsahu – místní komunikace.

Připomínky:  - bez připomínek

Přijato  „Usnesení č. 6/1 – 2015“

Bod č.2: Veřejná zakázka na projektovou dokumentaci „III/40832 Kravsko průtah“.
Dle smlouvy o spolupráci při přípravě stavby „III/40832 Kravsko průtah“ (úsek km 5,054 - 5,292), je nutné odsouhlasit podklady pro vypsání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci. V dokumentu „jmenování hodnotící komise“  doplnit člena a zástupce hodnotící komise. Po odsouhlasení podkladů bude veř. zakázka obratem vypsána. O termínu otevírání obálek bude obec s předstihem informována.   Podklady zpracovalo právní oddělení SÚS JMK. Starosta doporučil podklady ke schválení.

Připomínky: - bez připomínek

Přijato   „Usnesení č. 6/2 – 2015“

Bod č.3:   Zakázky malého rozsahu – místní komunikace
V současné době se připravuje oprava místních komunikací. Je třeba provést výběrové řízení na dodavatele stavby. Starosta navrhl rozdělení na dvě části: Komunikace „V KOUTECH“
a komunikace „NA KOPEC“, „U PEŘINKOVÝCH“ a „U ZÁVĚRKOVÝCH“ .
Pro komunikaci „V Koutech“ navrhl oslovit firmy:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,
VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o., Veselí nad Moravou,698 14 Veselí nad Moravou,
SWIETELSKY stavební s.r.o.,Brněnská 42, 695 01 Hodonín.
Pro zbývající komunikace firmy:
M-SILNICE a.s., Rajhradice 416, 664 61 Rajhrad;
VHS Břeclav, Fugnerova 1161/1, 690 64 Břeclav;
SWIETELSKY stavební s.r.o.,Brněnská 42, 695 01 Hodonín.
Dále navrhl schválit text zadání a text výzvy.

Připomínky: - bez připomínek

Přijato   „Usnesení č. 6/3 – 2015“

Bod č. 4:  Diskuse, závěr.
Vzneseny otázky, které se týkaly opravy komunikací po budování kanalizačních stok. Na otázky odpověděl starosta. Odpovědi na otázky byly postačující.
Zasedání bylo ukončeno v 19.30 hod.

Výpis usnesení č. 6 - 2015
Usnesení č. 6/1 - 2015 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  ověřovateli zápisu  pana Aleše Hutaře a pana ing. Pavla Vávru
b/  následující program zasedání:

1.    Organizační záležitosti.
2.    Veřejná zakázka na projektovou dokumentaci„III/40832 Kravsko průtah“.
3.   Zakázky malého rozsahu – místní komunikace
4.    Diskuse, závěr.
Hlasování č. 1:      Pro:   6            Proti:     0                  Zdržel se: 0

Usnesení č. 6/2 - 2015 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
návrhy dokumentů pro veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci „III/40832 Kravsko průtah:
a/ Jmenování hodnotící komise k zakázce; za obec Kravsko Mgr. František Moučka – člen,n Daniel Fabián – náhradník    ( Příloha č. 1/6-2015)
b/ Seznam tří obesílaných uchazečů na poptávkové řízení.DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s.r.o.,Linio Plan, s.r.o., IM-PROJEKT, s.r.o.  ( Příloha č. 2/6-2015)
c/ Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.   ( Příloha č. 3/6-2015)
d/ Smlouvu o projektové přípravě – objednatel Obec Kravsko   ( Příloha č. 4/6-2015)
e/ Smlouvu o projektové přípravě – objednatel SÚS JMK     ( Příloha č. 5/6-2015)
f/ Text „Plné moci“   ( Příloha č. 6/6-2015)
g/ Smlouvu o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě – objednatel Obec Kravsko  ( Příloha č. 7/6-2015)
h/ Smlouvu o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě – objednatel SÚS JMK ( Příloha č. 8/6-2015)
i/ Text „Čestného prohlášení“   ( Příloha č. 9/6-2015)
Hlasování č. 2:      Pro:    6           Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení č. 6/3 - 2015 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
v souladu s „Interním předpisem Obce Kravsko pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, čl.2, následující dokumenty:
a/ Seznam firem, které budou osloveny k podání cenové nabídky na opravu místních komunikací .       ( Příloha č.10/6-2015 )
c/ Text „výzvy“ a text „zadání“ zakázky malého rozsahu . ( Příloha č. 11/6-2015 )
Hlasování č. 2:      Pro:    6           Proti:     0                  Zdržel se:    0

Zapsal: pan Daniel Fabián, v.r.
Ověřili: pan Aleš Hutař , v.r.
Ing. Pavel Vávra , v.r.
V Kravsku  16. července 2015.
Mgr. František Moučka, starosta obce, v.r.