+420 515 255 131

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 15.11.2017

28. 11. 2017 | admin
Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 18:oo hod. Přítomno 6 členů ZO, 1 omluven – ZO je usnášení schopné.
a/ zapisovatelem zasedání určen pan Daniel Fabián
b/ za ověřovatele zápisu navrženi pan Aleš Hutař a pan Jaromír Kuřítka
c/starosta  navrhl následující změny v programu zasedání:
Doplnit: bod č. 9: Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330038762/001
bod č.10: Šárka a Jan Charvátovi – Žádost o prodej obecního pozemku
bod č.11: Finanční příspěvek Obce na terénní sociální služby pro r. 2018.
bod č.12: „Střednědobý výhled rozpočtu“ a „Rozpočet pro rok 2018“, ZŠ a MŠ,
Kravsko, přísp. organizace.
bod č.13: Přijetí administrativního  pracovníka (-nice)- text „Veřejné výzvy“.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 8/1 - 2017“                                                           ( Příloha č. 1/8-2017)

Bod č.2: Rozpočtová opatření č. 7/2017  a č. 8/2017.  
Rozpočtové opatření č. 7/2017 řeší finanční operace na straně příjmů a výdajů v celkové částce  61 900,00 Kč.
Příjmy: věcné břemeno – E.ON  1 100,00Kč; nebytové hospodářství 7 900,00 Kč; dotace z ÚP na VPP 52 400,00 Kč, komunální odpad 500,00 Kč.
Výdaje:
práce nakladačem 15 400,00 Kč; náklady na VPP  45 000,00Kč, věcné dary 1 800,00 Kč, nespecifikovaná rezerva  -1 600,00 Kč, opravy a udržování 100,00 Kč, komunální služby 1200 Kč.
Rozpočtové opatření č. 8/2017 řeší finanční operace na straně příjmů a výdajů v celkové částce  278 700,00 Kč.
Příjmy: poplatky TDO  1 300,00 Kč; poplatky ze psů  -100,00; nekapitálové příspěvky 5 500,00 Kč; VPP  45 000,00 Kč; volby  24 100,00 Kč; prodej pozemků 2 900,00 Kč; převody z rozpočtových účtů  200 000,00 Kč
Výdaje: komunální odpad   16 700,00 Kč; inkaso byty, ČP, KD    20 000,00 Kč; nespecifikované rezervy  - 46 400,00 Kč; VPP 45 000,00 Kč; volby 24 100,00 Kč;      opravy a udržování 19 300,00 Kč; převody vl. účtům   200 000,00 Kč, zateplení MŠ( převod z §2212 na § 6171)  432 700,00 Kč, -432 700,00 Kč.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 8/2 - 2017“                                                ( Příloha č. 2/8- 2017)

Bod č.3:  Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Kravsko za rok 2017.
Dne 12.10.2017 byla provedeno pracovnicemi KÚ JMK , odboru kontrolního a právního dílčí přezkoumání hospodaření Obce Kravsko za rok 2017.
Závěry kontroly: - nedostatky z předchozí kontroly napraveny, nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 8/3 - 2017“                                                           ( Příloha č. 3/8-2017)


Bod č. 4:    Zakázky malého rozsahu
V souladu s Interním předpisem Obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu,čl.1 :
a/ byla ing. arch. Jaroslavu Poláčkovi předána výzva k předložení cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace „ Změny č.1 ÚP Kravsko“ . Ing. arch. Jaroslav Poláček předložil cenovou nabídku ve výši 75 000,00 Kč. Nabídnutá cena je cenou obvyklou za navrhované služby. Doporučeno zadat realizaci projektu ing. arch. Jaroslavu  Poláčkovi
a vyzvat jej k předložení „Smlouvy  o dílo“.
b/ Vyzvat firmu ŠEFČÍK TRADE, s.r.o., Kravsko 84 ke zhotovení zábradlí před vchodem do budovy č. 200. Nabídnutá cena 12 000,00 Kč. Nabídnutá cena je cenou obvyklou za navrhované práce.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 8/4 - 2017“                                                           ( Příloha č. 4/8-2017)

Bod č.5:   Plnění rozpočtu k 31.10.2017.
Příjmy celkem:                                           9 463 158,77  Kč  ………..   108,92 %
Výdaje:                                                       9 467 004,75 Kč   ….  …… 60,07 %
Rezerva na účtech Obce Kravsko k  31.10.2017 ……….  7 366 296,70 Kč
Stav na úvěrovém účtu    k  31.10.2017       ……………  5 399 994,00 Kč

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 8/5 - 2017“                                                           ( Příloha č. 5/8-2017)

Bod č.6:    Základní a MŠ, Kravsko, „Výroční zpráva o činnosti školy – šk.r. 2016/2017.
Ředitelka ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové organizace předložila ZO k projednání „Výroční zprávu o činnosti školy – školní rok 2016-2017. Zpráva má celkem 14 kapitol a byla zastupitelům obce zaslána  ( elektronicky) k prostudování. Pro ostatní občany je přístupná na OÚ Kravsko. Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou školy dne 31.8.2017
a schválena školskou radou dne 19.9.2017.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 8/6 - 2017“                                                           ( Příloha č. 6/8-2017)

Bod č.7:    Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkovou organizaci řízenou Obcí Kravsko
Zákon č. 250/2000 Sb. ( §28, §28a) a zákon č. 23/2017 Sb. ( §4) nám ukládá vypracovat „Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkovou organizaci řízenou Obcí Kravsko. Zastupitelé obdrželi návrh těchto pravidel k prostudování.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 8/7 - 2017“                                                           ( Příloha č. 7/8-2017)

Bod č.8:  Změna č. 1 Územního plánu Kravsko, okr. Znojmo.
Ing. Libuše Krátká, MěÚ Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje vypracovala „Zadání změny č.1  Územního plánu Kravsko, okr. Znojmo“. Návrh „Zadání změny č.1 ÚP Kravsko“ byl ZO schválen dne  4.7.2017 usnesením č.5/8 – 2017. Doporučeno „Zadání změny č.1 ÚP Kravsko, okr. Znojmo“ ke  schválení.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 8/8 - 2017“                                                           ( Příloha č. 8/8-2017)

Bod č.9:  Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330038762/001
Firma ADITIS s.r.o.,Božetěchova 36, 612 00 Brno předkládá k projednání „Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.:  ZN-014330038762/001“. Jedná se o  přeložku „VN“ v lokalitě Rybník- parcely č. 178/1, 178/40 v majetku obce. Jednorázový poplatek 3 840,00 Kč bez DPH. ZO dne 8. 6.2016, usn. č. 5/6 – 2016 schválilo „Smlouvu
o smlouvě budoucí …“, proto  doporučeno „Smlouvu“  schválit.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 8/9 - 2017“                                                           ( Příloha č. 9/8-2017)

Bod č. 10:   Žádost o prodej obecního pozemku.
Manželé Charvátovi podali dne 19.10.2017 žádost o odkoupení stavebního pozemku na parcele č. 93. Parcela je v majetku Obce Kravsko. Nachází se v lokalitě Bv 4 – jih Kravska.
V ÚP Kravsko je zařazena jako lokalita „plochy bydlení venkovského typu“. ÚP vyžaduje pro tuto lokalitu vypracovat studii zástavby. Pořízení studie je v jižní a východní části potřebné z hlediska vymezení veřejného prostranství a stanovení uspořádání zástavby. V  lokalitě je možné postavit až 6 rodinných domků, z hlediska výstavby inženýrských sítí je lokalita pro obec výhodná. Obec Kravsko zde vlastní pozemek ( cca 3 300 m2 ), na kterém lze postavit až 3 rodinné domky. Ostatní pozemky jsou v soukromém vlastnictví; nutnost jednání s majiteli
o odkoupení nebo výměně pozemků.
ÚP Kravsko:
Bv – 4 - jih Kravska– lokalita navazující na stávající novodobou zástavbu rodinnými domy při
vjezdu do obce směrem od silnice I/38 v sousedství silnice III/40826, ze které bude lokalita dopravně
napojena. Jedná se o plochu pro výstavbu rodinných domů. Je dobře zapojitelná na inženýrské sítě
včetně splaškové kanalizace.
Pro východní část plochy je stanoveno pořízení územní studie. Severozápadní část plochy je z
povinnosti pořízení územní studie vyjmuta. Jedná se o jižní obestavění stávající silnice III. třídy, kde
je koncepce zástavby jednoznačná – obestavění komunikace. Pořízení studie je v jižní a východní
části potřebné z hlediska vymezení veřejného prostranství a stanovení uspořádání zástavby.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 8/10 - 2017“                                                           ( Příloha č. 10/8-2017)

Bod č.11:      Finanční příspěvek obce na terénní sociální služby pro r. 2018.         
Město Znojmo požádalo o příspěvek na spolufinancování sociálních služeb – na terénní sociální služby. Na obec Kravsko připadá částka 13 243,00 Kč / rok. Žádost je podrobně zdůvodněna. Zastupitelé s ní byli seznámeni na poradě.
Občanům je k dispozici na OÚ Kravsko. Doporučeno příspěvek obce na terénní sociální služby ve výši 13 243,00 Kč schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 8/11 - 2017“                                                           ( Příloha č. 11/8-2017)

Bod č.12:  „Střednědobý výhled rozpočtu“ a „Rozpočet pro rok 2018“ -  ZŠ a MŠ, Kravsko, přísp. organizace.
V souladu  s pravidly rozpočtového procesu pro příspěvkovou organizaci řízenou Obcí Kravsko předložila ředitelka školy, Mgr. S. Jakešová ke schválení návrh  „Střednědobého výhledu rozpočtu“ a návrh „Rozpočtu pro rok 2018“ -  ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové organizace. Doporučeno ke schválení.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 8/12 - 2017“                                                           ( Příloha č. 12/8-2017)

 Bod č.13:  Přijetí administrativního  pracovníka (-nice)- text pro „Veřejnou výzvu“
V souladu s usnesením ZO č. 7/4 – 2017 ze dne 27.9.2017 ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. byla 13.11.2017 vyhlášena „Veřejná výzva“ k přihlášení zaměstnance na pracovní místo referenta – referentky  Obecního úřadu Kravsko. Doporučeno schválit text veřejné výzvy,
pověření starosty obce výběrem pracovníka a podepsáním pracovní smlouvy.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 8/13 - 2017“                                                           ( Příloha č. 13/8-2017)

Bod č.14:  .    Zpráva starosty - Závěr
Zpráva starosty za období od 18.10.2017 do 15.11.2017
Informace:
-  18.10.2017 – proplacení mFa č. 17100 – výmalba schodiště v budově č.p.200
-  23.10.2017 – Zveřejněna informace E.ON o údržbě porostů v okolí vedení VN
- 24.10.2017 – Zveřejněna informace JMK o spekulativních výkupech pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
- 20.10.2017 SÚS JMK – Připomínky k projektové dokumentaci – průtah, II. část
- 26.10.2017 – Státní zdravotní ústav informuje, že ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvková organizace byla zařazena „do národní sítě škol podporujících zdraví“
- 31.10.2017 - byly ukončeny práce na budově MŠ č.p. 200; 31.10.2017 proběhla závěrečná prohlídka
- 1.11.2017 – Obec Krhovice oznámila podepsání smlouvy na dodávku sběrných nádob – papír, plasty; nejzazší termín dodávky 28.02.2018.
- MěÚ Znojmo, odbor výstavby – vydání společného souhlasu se stavbou RD č.pop. 165
- 6.11.2017 – JMK, odbor dopravy – informace o vlastnictví autobusových zastávek
- 31.10.2017 – Závěrečná prohlídka stavby – budova č.pop. 200, předáno bez závad.
- 8.11.2017 – Obec Krhovice – Protokol o otevírání nabídek; Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek – separace odpadů ( ELKOPLAST CZ,s.r.o. – 1 559 620,00 Kč)
7.11.2017 – Agropodnik Mašovice – vyjádření k úhradě škody způsobené dopravní nehodou. Nezříkají se případné odpovědnosti, čekají na závěry vyšetřování Policie ČR.
Rozhodnutí starosty :
1. Podpis „Smlouvy o dílo“ – Karnet a.s. – úprava prostranství před budovou č.p. 200; v souladu s usnesením ZO č. 6/4-2017 a „ Interním předpisem Obce Kravsko pro zadávání zakázek MR“
2. Agropodnik Mašovice – Požadavek na úhradu škody způsobené dopravní nehodou
3. Výběr dodavatele stavby „Výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení v obci Kravsko“, akceptace, objednávka (ZMES, spol. s.r.o., Sadová 829/1,674 01 Třebíč)
4. Podpis Kupní smlouvy s firmou Ekosvětlo, Řípov 7, Třebíč. Nákup osv. těles – v souladu s usnesením ZO ze dne 27.09.2017, č. 7/2 – 2017.
5. Bc. B. Kadeřábek – žádost o dočasný pronájem zem. půdy za účelem uskladnění dřeva – vydán souhlas.
6. VAK Znojemsko – Výzva č.1/2017 k úhradě splátky NFV; 190 500,00 Kč.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 8/14 - 2017“                                                           ( Příloha č. 14/8-2017)VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAVSKO DNE 15.11.2017


Usnesení č. 8/1-2017 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu pana Jaromíra Kuřítku  a pana Aleše Hutaře
b/  následující programu zasedání:
1.   Organizační záležitosti.
2.   Rozpočtové opatření č. 7/2017 a č. 8/2017
3.    Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Kravsko za rok 2017.
4.    Zakázky malého rozsahu
5.    Plnění rozpočtu k 31.10.2017.
6.    Základní a MŠ, Kravsko, „Výroční zpráva o činnosti školy – šk.r. 2016/2017.
7.    Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkovou organizaci řízenou Obcí Kravsko
8.    Změna č. 1 Územního plánu Kravsko,okr. Znojmo.
9.    Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330038762/001
10.  Šárka a Jan Charvátovi – Žádost o prodej obecního pozemku.
11.  Finanční příspěvek obce na terénní sociální služby pro r. 2018.
12. „Střednědobý výhled rozpočtu“ a „Rozpočet pro rok 2018“, ZŠ a MŠ, Kravsko, přísp.
organizace.
13.  Přijetí administrativního  pracovníka (-nice)- text „Veřejné výzvy“.
14.  Zpráva starosty.
Hlasování č. 1:      Pro:      6         Proti:         0              Zdržel se:   0

Usnesení č. 8/2-2017
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Rozpočtová opatření č. 7/2017 a č. 8/2017.
.Hlasování č. 2:      Pro:      6        Proti:          0             Zdržel se:    0

Usnesení 8/3 - 2017:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
„Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Kravsko, okres Znojmo za rok 2017“.
Hlasování č. 3:      Pro:       6        Proti:         0              Zdržel se:   0

Usnesení č. 8/4 - 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
v souladu s Interním předpisem Obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu,čl.1 :
a/ Zadat službu „Vypracování projektové dokumentace „ Změny č.1 Územního plánu Kravsko“ . Ing. arch. Jaroslavu Poláčkovi,Pražská 1743/44, Znojmo 2
b/ Zadat firmě  ŠEFČÍK TRADE, s.r.o., Kravsko 84, IČ 26244543 stavbu „Zhotovení zábradlí před vchodem do budovy č. 200“.
Hlasování č. 4:      Pro:       6       Proti:         0            Zdržel se:      0

Usnesení č. 8/5 - 2017:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
plnění rozpočtu  Obce Kravsko od 1.1.2017 do 31.10.2017
Hlasování č. 5:      Pro:    6           Proti:          0             Zdržel se:    0

Usnesení č. 8/6-2017:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
„Výroční zprávu o činnosti školy – školní rok 2016-2017.
Hlasování č. 6:      Pro:     6          Proti:        0               Zdržel se:   0

Usnesení č. 8/7 - 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. ( §28, §28a) a zákonem č. 23/2017 Sb. ( §4)
„Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkovou organizaci řízenou Obcí Kravsko“.
Hlasování č. 7:      Pro:      6         Proti:      0                 Zdržel se:    0

Usnesení č. 8/8 - 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, „Zadání změny č.1 Územního plánu Kravsko, okr. Znojmo“ – bez připomínek.
Hlasování č. 8:      Pro:      6         Proti:       0                Zdržel se:     0

Usnesení č. 8/9 - 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:  ZN-014330038762/001“.
Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko 12, IČ: 00292982
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, IČ: 280 85 400
Hlasování č. 9:      Pro:      6         Proti:         0              Zdržel se:    0

Usnesení č. 8/10 – 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE:
a/ Vypracování studie zástavby pro lokalitu Bv – 4 – jih Kravska v souladu s Územním plánem Kravsko, č.j. 27/12 ze dne 27.06.2012, nabytí účinnosti 14.07.2012.
b/ Výzvu k předložení cenové nabídky na vypracování „Studie zástavby lokality Bv- 4 – jih Kravska“ ing. arch. Jaroslavu Poláčkovi.
c/ Odložit rozhodnutí o žádosti manželů Charvátových do vypracování studie zástavby lokality Bv - 4.
Hlasování č.10:     Pro:          6                     Proti:        0            Zdržel se:  0

Usnesení č.8/11-2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
příspěvek Obce  Kravsko do rozpočtu Města Znojma na terénní sociální služby pro rok 2018 ve výši 13 243,00 Kč.
Hlasování č. 11:      Pro:       6        Proti:       0                Zdržel se:    0

Usnesení č. 8/12 - 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Návrh „Střednědobého výhledu rozpočtu  ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové  organizace“.
b/ Návrh „Rozpočtu pro rok 2018  ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové  organizace“.
Hlasování č. 12:      Pro:       6       Proti:        0               Zdržel se:       0

Usnesení č. 8/13 - 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
v souladu s usnesením ZO č. 7/4 – 2017 ze dne 27.9.2017 ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb.
a/ Text „Veřejné výzvy“ k přihlášení zaměstnance na pracovní místo referenta – referentky  Obecního úřadu Kravsko.
b/ Pověření starosty k výběru pracovníka a k podpisu pracovní smlouvy.
Hlasování č. 13:      Pro:       6       Proti:        0              Zdržel se:     0

Usnesení č. 8/14 - 2017:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
„Zprávu starosty za období od 18.10.2017 do 15.11.2017“.
Hlasování č. 14:      Pro:       6        Proti:         0              Zdržel se:   0Zapsal: pan  Daniel Fabián  , v.r.

Ověřili:
Pan Aleš Hutař  , v.r.
Pan Jaromír Kuřítka   , v.r.


V Kravsku  16.11.2017.
Mgr. František Moučka, starosta obce,v.r.