Obec Kravsko

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 13.09.2017

20. 9. 2017 vložil admin

Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 19:oo hod. Přítomno 5 členů ZO, 2 omluveni – ZO je usnášení schopné.
a/ zapisovatelem zasedání určen pan Aleš Hutař
b/ za ověřovatele zápisu navrženi pan Jaromír Kuřítka a ing. Pavel Vávra
c/starosta  navrhl následující změny v programu zasedání:
Doplnit: bod č.8: Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Kravsko.
bod č. 9: Prokázání likvidace domovních odpadních vod
bod č.10: Základní a MŠ, Kravsko, příspěvková organizace k 1.9.2017.
bod č. 11: Žádost o prodloužení zaměstnání 2 prac. na VPP do konce listopadu 2017.
bod č.12:  J. Touš – prodej pozemku.
bod č.13: - PRIS s.r.o. – Souhlas s dočasným a trvalým záborem pozemků
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/1 - 2017“                                                            ( Příloha č. 1/6-2017)

Bod č.2: Rozpočtové opatření č. 5/2017 a č. 6/2017. 
Rozpočtové opatření č. 5/2017 řeší finanční operace na straně příjmů a výdajů v celkové částce  46 700,00 Kč.
Příjmy: správní  poplatky  14 300,00Kč; odvod za odnětí půdy ze ZPF 2 400,00 Kč; dotace z ÚP na VPP 30 000,00 Kč.
Výdaje: pitná voda 200,00 Kč; náklady na VPP  75 000,00Kč, vnitřní obchod 24 000,00 Kč, silnice 75 300,00 Kč, nespecifikovaná rezerva  -128 400,00 Kč, TDO – pronájem nádob  600,00 Kč
Rozpočtové opatření č. 6/2017 řeší finanční operace na straně příjmů a výdajů v celkové částce  51 500,00 Kč.
Příjmy: poplatky TDO  5 900,00 Kč; pohřebnictví 600,00 Kč; VPP  45 000,00 Kč
Výdaje: nákup materiálu – dlažba  6 400,00 Kč; plyn, byty  8 400,00 Kč; nespecifikované rezervy  - 13 800,00 Kč; VPP 45 000,00 Kč; soc. poj. VPP 5 500,00 Kč.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/2 - 2017“                                                            ( Příloha č. 2/6-2017)

Bod č.3:    VZP - Protokol o kontrole.
Dne 01.08.2017 byla provedena pracovníky VZP Znojmo kontrola  plateb pojistného
a dodržování povinností plátce pojistného za období 01.02.2014 – 30.06.2017.
Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/3 - 2017“                                                            ( Příloha č. 3/6-2017)

Bod č. 4:    Zakázky malého rozsahu
a/ V rámci opravy budovy č.p. 200 (MŠ a ČP) je zapotřebí provést úpravu prostranství před vstupem do budovy. ( Není zde odvodnění, nevyhovující schodiště, chybí zábradlí a nájezd pro vozíčkáře). Schodiště od vchodu  u pošty nebylo malované od postavení budovy.Je třeba zadat ZMR na zhotovení projektové dokumentace , vymalování schodiště a úpravu zpevněných a odvodnění přístupových ploch před vchodem do budovy č. 200, včetně vyřešení přístupu ZTP .

- Cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace předložil ing. Petr Gabriel – 14 000,00 Kč s DPH. Nabídnutá cena je cenou obvyklou za navržené služby.
- Cenovou nabídku na vymalování schodiště předložil pan Radek Vyskot, Jarošova 1230, Znojmo – 21 415 Kč. Nabídnutá cena je cenou obvyklou za navržené práce.
- Vyzvat firmu KARNET, a.s. , Tuřanka 574/34, 627 00  Brno k podání cenové nabídky na úpravu a odvodnění zpevněných přístupových ploch před vchodem do budovy č. 200, včetně vyřešení přístupu ZTP .
b/ Veřejné osvětlení v dolní části obce je poruchové, osvětlovací tělesa jsou zastaralá , převážně s prošlou životností. Vyžadují výměnu. Firma Ekosvětlo s.r.o. , Řípov 7, 674 01 Třebíč nám vypracovala nabídku na nákup osvětlovacích těles SLBT 30 W a 40 W  s 10 letou zárukou. Nabídnutá cena 582 494,00 Kč s DPH. Náklady na výměnu cca 80 ks osvětlovacích těles by přišly odhadem na 702 494,00 Kč.
Navrženo a doporučeno ke schválení:
V souladu s „Interním předpisem Obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu – čl.1“
a/ Zadat službu „Vypracování projektové dokumentace na úpravu zpevněných přístupových ploch před vchodem do budovy č. 200, včetně vyřešení přístupu ZTP.“ ing. Petru Gabrielovi ,A projekt, s.r.o. Dvořákova 21, 669 02 Znojmo.
b/ Zadat stavbu „Vymalování schodiště u vstupu do budovy č.p. 200“ firmě Radek Vyskot, Jarošova 1230, Znojmo .
c/ Vyzvat firmu KARNET, a.s. , Tuřanka 574/34, 627 00  Brno k podání cenové nabídky na úpravu a odvodnění zpevněných přístupových ploch před vchodem do budovy č. 200, včetně vyřešení přístupu ZTP .
d/ Oslovit další dvě firmy k podání nabídky na nákup 80 ks osv. těles veřejného osvětlení. Nabídky posoudí ZO.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/4 - 2017“                                                            ( Příloha č. 4/6-2017)

Bod č.5:   Plnění rozpočtu k 31.08.2017.
Příjmy celkem:                                                                    7 718 194,53  Kč  ……   88,83 %
Výdaje:                                                                                6 698 839,86  Kč   ….     42,51 %
Rezerva na účtech Obce Kravsko k  31.08.2017 ……….  8 498 589,35  Kč
Stav na úvěrovém účtu    k  31.08.2017       ……………   5 509 086,00  Kč
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/5 - 2017“                                                            ( Příloha č. 5/6-2017)

Bod č.6:    Provozní řád multifunkčního sportovního hřiště.
Stávající „Provozní řád sportoviště“ byl zastupitelstvem obce schválen 17.3.2010. Vzhledem k tomu, že se změnily některé bezpečnostní předpisy a podmínky provozu sportoviště, je zapotřebí provozní řád inovovat.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/6 - 2017“                                                            ( Příloha č. 6/6-2017)

Bod č.7:    Veřejné osvětlení – zařazení do majetku obce..
V průběhu měsíce května bylo provedeno předání stavby „ Veřejné osvětlení a místní rozhlas v lokalitě Na Kopci“.  Hodnota stavby  1 558 007,88 Kč. Kolaudace stavby proběhla 21.07.2017,. Kolaudační souhlas vydán dne 31.07.2017. Nabytí právní moci dne 01.08.2017.
Navrženo schválit zařazení do majetku obce.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/7 - 2017“                                                            ( Příloha č. 7/6-2017)

Bod č.8:    Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Kravsko.
Ing. Libuše Krátká, MěÚ Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje vypracovala „Návrh zadání změny č.1 Územního plánu Kravsko“. Zadání změny č.1 ÚP Kravsko bylo ZO schváleno dne  4.7.2017 usnesením č.5/8 – 2017. Doporučeno„Návrh zadání změny č.1 ÚP Kravsko“ schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/8 - 2017“                                                            ( Příloha č. 8/6-2017)

Bod č.9:    Prokázání likvidace domovních odpadních vod.
V červenci roku 2016 občané obdrželi „Pokyny pro napojování přípojek splaškové kanalizace v obci Kravsko“, které projednalo ZO Kravsko dne 30.06.2016, usnesením č. 6/8 – 2016. V těchto pokynech byl stanoven termín napojení domácností na hlavní řad splaškové kanalizace do 30. září 2016. Vzhledem ke skutečnosti, že se k dnešnímu dni dosud na veřejnou splaškovou kanalizaci nenapojilo ( dle sdělení VAS, a.s., divize Znojmo, Kotkova 20) a ani nepožádalo o prodloužení termínu s uvedením důvodu 29 domácností, navrženo těmto domácnostem zaslat přípis o „Prokázání likvidace domovních odpadních vod“ , a to s termínem prokázání do 30. října 1917. Text „Prokázání ..“ byl zaslán k prostudování všem členům ZO.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/9 - 2017“                                                            ( Příloha č. 9/6-2017)

Bod č.10:  Základní a MŠ, Kravsko, příspěvková organizace k 1.9.2017.
Ředitelka ZŠ a MŠ Kravsko, Mgr. Simona Jakešová,  předložila na OÚ zprávu o organizaci školního roku 2017/2018 na ZŠ a MŠ Kravsko, kterou přednesla na zasedání ZO. Text zprávy obdrželi ZO k prostudování.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/10 - 2017“                                                           ( Příloha č. 10/6-2017)

Bod č.11:  Žádost o prodloužení zaměstnání 2 prac. na VPP do konce listopadu 2017.
Doporučeno podat žádost na ÚP Znojmo o prodloužení zaměstnání 2 pracovníků na VPP
do konce listopadu 2017.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/11 - 2017“                                                           ( Příloha č. 11/6-2017)

Bod č.12:  J. Touš – prodej pozemku.
Pan Josef Touš, 9.května 126, 289 21 Kostomlaty n. Labem požádal o odkup obecního pozemku s rozlohou 21 m2, u č.p. 126. Dne 4.7.2017 ZO usnesením č. 5/12 – 2017 schválilo „Záměr prodeje části pozemku p.č.554/1 o výměře 21 m2. Záměr byl řádně vyvěšen na ÚD Obecního úřadu Kravsko a na internetových stránkách Obce( Od 10.7.2017 do 12.9.2017). K záměru nebyly doručeny žádné připomínky. Doporučeno schválit prodej pozemku panu Josefu Toušovi,9.května 126, 289 21 Kostomlaty n. Labem za cenu 2 986,00 Kč. Cena byla stanovena dle zákona č. 151/1997 a vyhlášky MF č. 443/2016 Sb.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/12 - 2017“                                                           ( Příloha č. 12/6-2017)

Bod č.13: - PRIS s.r.o. – Souhlas s dočasným a trvalým záborem pozemků.
Projekční kancelář PRIS, s.r.o. požádala o souhlas Obce Kravsko

a/ S kácením mimolesní zeleně – 2x jasan ztepilý, průměr kmene 15 cm, p.č. 582/4 v k.ú. Kravsko – přeložka vodovodu
b/ S trvalým a dočasným záborem pozemků potřebných pro stavbu III/40826, III/40832 Kravsko průtah.
( Trvalý Z s výkupem – 102 m2 ; trvalý Z bez výkupu – 733 m2 ; dočasný Z – 1 678 m2.)
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/13 - 2017“                                                          ( Příloha č. 13/6-2017)

Bod č.14:  .    Zpráva starosty - Závěr
Zpráva starosty za období od 4.07.2017 do 13.09.2017
Informace:
-  11.07.2017 proběhla kolaudace VO a MR v lokalitě „Na Kopci“
- 18.07.2017 proběhla kolaudace MK „U OÚ“ a „v km 1,382.
- 18.07.2017 proběhla kolaudace komunikace u OÚ
- zdárně probíhají práce na budově MŠ č.p. 200
- pokračují práce na projektové dokumentaci – průtah – Kravsko – II. část
- připravuje se projekt na opravu komunikace III. třídy – Mramotice – Kravsko ( začátek
obce)
Rozhodnutí starosty :
1. Žádost o souhlas zřizovatele školy (školní jídelny s přijetím finančního daru v rámci projektu Obědy dětem.) – 15.08.2017 –vydáno souhlasné stanovisko.
2. Souhlas s realizací projektu „Nový systém separace odpadů v obcích Krhovice, Dyje, Kravsko“ v souladu s usnesením ZO Kravsko č. 11/19 – 2016 ze dne 14.12.2016.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/14 - 2017“                                                          ( Příloha č. 14/6-2017)

Vzhledem k tomu, že nebyly další připomínky, starosta zasedání ve 21:15 hod. ukončil.

******************************************************************
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAVSKO DNE 13.09.2017

******************************************************************

Usnesení č. 6/1-2017 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu pana Jaromíra Kuřítku  a  pana Aleše Hutaře
b/  následující programu zasedání:
1.    Organizační záležitosti.
2.    Rozpočtové opatření č. 5/2017 a č.6/2017.
3.    VZP – Protokol o kontrole..
4.    Zakázky malého rozsahu
5.    Plnění rozpočtu k 31.08.2017.
6.    Provozní řád multifunkčního sportovního hřiště.
7.    Veřejné osvětlení – zařazení do majetku obce.
8.    Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Kravsko.
9.    Prokázání likvidace domovních odpadních vod
10:  Základní a MŠ, Kravsko, příspěvková organizace k 1.9.2017.
11.  Žádost o prodloužení zaměstnání 2 prac. na VPP do konce listopadu 2017
12.  J. Touš – prodej pozemku.
13:  PRIS s.r.o. – Souhlas s dočasným a trvalým záborem pozemků
14.  Zpráva starosty - Závěr.
Hlasování č. 1:      Pro:     5          Proti:         0              Zdržel se:       0

Usnesení č. 6/2-2017
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Rozpočtová opatření č. 5/2017“ a č. 6/2017.
.Hlasování č. 2:      Pro:     5         Proti:       0                Zdržel se:      0

Usnesení 6/3 - 2017:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
„Závěrečný protokol o výsledku kontroly plateb pojistného na VZP a dodržování ostatních povinností plátce pojistného“.
Hlasování č. 3:      Pro:      5         Proti:       0                Zdržel se:     0

Usnesení č. 6/4 - 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
v souladu s Interním předpisem Obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu,č.1 :
a/ Zadat službu „Vypracování projektové dokumentace na úpravu zpevněných přístupových ploch před vchodem do budovy č. 200, včetně vyřešení přístupu ZTP.“ ing. Petru Gabrielovi ,A projekt, s.r.o. Dvořákova 21, 669 02 Znojmo a pověřuje starostu obce k podpisu „Smlouvy
o dílo“.
b/ Zadat stavbu „Vymalování schodiště u vstupu do budovy č.p. 200“ firmě Radek Vyskot, Jarošova 1230, Znojmo a pověřuje starostu obce k podpisu „Smlouvy o dílo“.
c/ Vyzvat firmu KARNET, a.s. , Tuřanka 574/34, 627 00  Brno k podání cenové nabídky na úpravu a odvodnění zpevněných přístupových ploch před vchodem do budovy č. 200, včetně vyřešení přístupu ZTP .
d/ Oslovit další dvě firmy k podání nabídky na nákup 80 ks osvětlovacích. těles veřejného osvětlení. Nabídky posoudí ZO.
Hlasování č. 4:      Pro:        5       Proti:        0               Zdržel se:    0

Usnesení č. 6/5 - 2017:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
plnění rozpočtu  Obce Kravsko od 1.1.2017 do 31.08.2017
Hlasování č. 5:      Pro:       5        Proti:         0              Zdržel se:       0

Usnesení č. 6/6-2017:
Zastupitelstvo obce
a/ SCHVALUJE  „Provozní řád multifunkčního sportovního hřiště“ s platností od 15.9.2017.
b/ RUŠÍ PLATNOST „Provozního řádu víceúčelového sportoviště“ ze dne 17.3.2010.
Hlasování č. 6:      Pro:      5         Proti:        0               Zdržel se:     0

Usnesení č.6/7- 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE:
zařazení do majetku obce Kravsko  „Veřejné osvětlení a místní rozhlas v lokalitě Na Kopci v obci Kravsko“ v celkové hodnotě 1 558 007,88 Kč..
Hlasování č. 7:      Pro:    5          Proti:        0               Zdržel se:     0

Usnesení č. 6/8 - 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Návrh zadání změny č.1 Územního plánu Kravsko“ – bez připomínek.
Hlasování č. 8:      Pro:    5           Proti:           0            Zdržel se:      0

Usnesení č. 6/9 - 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a / text „Prokázání likvidace domovních odpadních vod“.
b/  termín doručení požadované dokumentace na OÚ Kravsko – 30.10.2017.
Hlasování č. 9:      Pro:     5          Proti:       0                Zdržel se:     0

Usnesení č. 6/10 - 2017:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
zprávu o organizaci školního roku 2017/2018 na ZŠ a MŠ Kravsko
Hlasování č. 10:      Pro:     5          Proti:       0                Zdržel se:     0

Usnesení č. 6/11 - 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
požádat PÚ Znojmo o prodloužení zaměstnání 2 pracovníků na VPP do konce listopadu 2017.
Hlasování č. 11:      Pro:       5        Proti:        0               Zdržel se:      0

Usnesení č. 6/12 - 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  prodej části pozemku p.č. 554/1 v k.ú. Kravsko; výměra 21 m2; druh pozemku – ostatní plocha panu Josefu Toušovi, 9.května 126, 289 21 Kostomlaty n. Labem za cenu 2 986,00 Kč. Cena stanovena v souladu se zákonem 151/97 Sb. a vyhláškou č. 443/2016, Kupující uhradí náklady na sepsání kupní smlouvy.  Záměr prodeje vyvěšen na ÚD od 10.07.2017
do 12.09.2017.
b/  Pověření starosty obce k uzavření smlouvy o prodeji pozemku s kupujícím.
Hlasování č. 12:      Pro:     5         Proti:          0             Zdržel se:       0

Usnesení č. 6/13 - 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Souhlas s kácením mimolesní zeleně – 2x jasan ztepilý, průměr kmene 15 cm, na p.č. 582/4 v k.ú. Kravsko ; důvod -  přeložka vodovodu.
b/ Souhlas s trvalým a dočasným záborem pozemků potřebných pro stavbu III/40826, III/40832 Kravsko průtah, dle  „Záborového elaborátu“ vypracovaného projekční kanceláří PRIS, s.r.o., 04/2017.
Hlasování č. 13:      Pro:     5         Proti:          0             Zdržel se:      0

Usnesení č. 6/14 - 2017:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
„Zprávu starosty za období od 4.07.2017 do 13.09.2017“.
Hlasování č. 14:      Pro:     5          Proti:       0                Zdržel se:   0

Zapsal:    pan Aleš Hutař  ,  v.r.
Ověřili:
Ing. Pavel Vávra   ,   v.r.
Pan Jaromír Kuřítka ,  v.r.

V Kravsku 06.07.2017.
Mgr. František Moučka, starosta obce,v.r.

V rubrice Úřední deska, Zápis ze ZO |

Komentáře jsou zavřeny.

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...