+420 515 255 131

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 10.června 2015

12. 06. 2015 | admin
Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Zasedání zahájil starosta obce v 19.00 hod. v zasedací síni OÚ Kravsko. Přítomni 4  ze 4 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné.
Zapisovatelem z dnešního zasedání byl jmenován pan Daniel Fabián, za ověřovatele zápisu navrženi: pan Šimon Meluš a paní Věra Řezaninová. Navrženy následující změny v programu zasedání:
Doplnit:

Bod 3: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO VAK Znojemsko za r. 2014.
Připomínky:  - bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 1/5 – 2015“


Bod č.2: E.ON- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Jedná se o smlouvu mezi Obcí Kravsko a E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, která řeší souhlas  obce s umístěním kabelů a skříní SS,SR  na jejich pozemcích p.č.,554/1,581/1, 642/2,608/3, 482/3, 604,482/1, 608/2, v k.ú. Kravsko
za jednorázovou úhradu 36 000,00 Kč..
Doporučuji smlouvu schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato   „Usnesení č. 2/5 – 2015“
Bod č. 3:Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO VAK Znojemsko za r. 2014.
Při přezkoumání hospodaření DSO VAK Znojemsko za r. 2014 nebyly zjištěny žádné chyby  a  nedostatky. Doporučuji předloženou zprávu „vzít na vědomí“.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato   „Usnesení č. 3/5 – 2015“
Bod č.4:    Zpráva starosty za období  25.2.2015 – 10.6.2015
1.Probíhající jednání :
Skládka na Mastníku: - Mě Ú Znojmo, stavební odbor, vydán souhlas  k dokončen stavby.
SÚS JMK, Znojmo, pan Charvát – podepsaná smlouva na stanovení postupu
při vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci průtahu obcí- II. část ; připravuje se zadání pro výběrové řízení na projektanta stavby KB Znojmo – připraveny návrhy smluv na poskytnutí úvěru
2.  Další informace:
Práce na kanalizaci:
IIMOS: - dokončil stoku k Plenkovicím. Komunikace průjezdná. Pokračuje na stoce ke keramice a na stoce „V KOUTECH“ SWIETELSKY: - pokračuje ve výstavbě stoky „A“ – na Kopec, stoky za kaplí, provádí rekultivaci skládky na kopci
3. Hodnocení práce ZO:
Jak všichni víte, koncem listopadu a začátkem prosince 2014 odstoupilo z funkce zastupitelů a náhradníků všech 7 členů volební strany „Sdružení nezávislých kandidátů pro Kravsko“.
Tím poklesl počet členů zastupitelstva obce pod 5 a v souladu se zákonem byla podána k ministerstvu vnitra žádost o vyhlášení nových voleb. Stávající zastupitelstvo obce zůstalo čtyřčlenné ( F. Moučka, D. Fabián, V. Řezaninová, Šimon Meluš) a mohlo pracovat pouze s omezenými pravomocemi. Nemohlo schvalovat tzv. „vyhrazené pravomoce zastupitelstva obce“ dle §84 a § 85 zákona o obcích.

Mimo jiné se to týkalo rozpočtu obce, schválení vyhlášek, úvěrů aj. V době, kdy je v obci nutno vybudovat akce v hodnotě kolem 70 milionů Kč, hospodaří a žije obec v režimu rozpočtového provizoria .I přes tyto těžkosti se podařilo udržet život obce v „normálním, běžném rytmu“. Plánovaným tempem, bez větších problémů, probíhá výstavba kanalizace( hodnota díla 42 mil. Kč), je zajištěno budování inženýrských sítí na Rybníku (hodnota cca 4 mil. Kč), proběhly tradiční kulturní akce- setkání seniorů, ples SR ZŠ Kravsko, masopust, maškarní ples, maškarní ples pro děti, pálení čarodějnic, dětský den, silvestrovský a velikonoční fotbálek, družstvo stolního tenisu si vybojovalo postup do vyšší třídy okresního přeboru, vyšla 3 čísla časopisu „Obecní zprávy Kravsko“, uskutečnilo se 5 veřejných zasedání zastupitelstva obce, která se zabývala , v rámci povolených pravomocí,  přípravou projektů: - projektová dokumentace na rekonstrukci místních komunikací (Na Kopec ,
V Koutech, u Peřinkových, u transformátoru; projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení a místního rozhlasu v lokalitě „Na KOPCI“; příprava výběrového řízení  na vypracování projektu rekonstrukce průtahu obcí -  II ( od transformátoru ke Karchutňákovým); příprava smlouvy na poskytnutí úvěru od KB; řešení a vyřešení problému skládky na Mastníku; odvoz nebezpečného odpadu a  odvoz velkoobjemového odpadu; probíhá úklid obce; byl vypracován návrh rozpočtu obce na r. 2015, atd. Všechny tyto aktivity umožní novému zastupitelstvu obce, které vzejde z voleb 13.6.2015 (bude-li toho chtít využít), bez dlouhých příprav zajistit vybudování všech důležitých staveb letošního roku. Není toho málo, co se podařilo udělat. Pravda, mohlo toho být i více – na tom však neneseme vinu.
Obecní úřad, díky tomu, že měla obec řádně zvoleného starostu a místostarostu, mohl pracovat. Dovolte mi, abych poděkoval za vzorně odvedenou práci shora uvedeným zastupitelům, zaměstnancům obecního úřadu a všem dobrovolným pracovníkům, kteří se v uvedeném období na práci obce  a pořádání kulturních i sportovních akcí podíleli .

Připomínky: - bez připomínek
Přijato   „Usnesení č. 4/5 – 2015“
Bod 5: Diskuze – závěr.
pan Kubiš: Dotaz na opravu komunikace k Mramoticím
pan Šimánek:Oprava cesty mezi zahradami; účel výkopů v Koutech.
Odpověď – starosta: pan Kubiš: - o rozsahu opravy uvedené komunikace bude jednáno  na mimořádném KD dne 17.6.2015; o výsledku jednání budete informován.
pan Šimánek: - údržba komunikace mezi zahradami bude projednánas firmou ZMES Třebíč, bude požadována náprava
-  výkopy jsou prováděny za účelem opravy domovních uzávěrů vody (předpokládá se celoplošná oprava vozovky)
Vzhledem k tomu, že nebyly další připomínky, starosta jednání v 19.3o hod. ukončil.

V Kravsku 10.6.2015                Mgr. František Moučka, starosta