+420 515 255 131

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 1. dubna 2015.

09. 04. 2015 | admin
Zasedání zahájil starosta obce v 18,00 hod. v zasedací síni OÚ Kravsko. Přítomni 4  ze 4 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné.

Bod č. 1: Organizační záležitosti.
a/ Zahájení – přivítání hostů
b/ Zapisovatelem z dnešního zasedání jmenován pan Daniel Fabián
c/ Za ověřovatele zápisu navržen  pan Šimon Meluš a paní Věra Řezaninová
d/ Navrženy následující změny v programu zasedání:
Bod č. 6:   - vypustit: Ing. Špaček – Smlouva o dílo.
-  zařadit k projednání: Dopravoprojekt Ostrava –  cenová nabídka..
Bod č.8:    -vypustit:  JMK – Žádost o dotace.
- zařadit k projednání: Odkanalizování obcí SZ větev – II. etapa- finanční rozbor.
DOPLNIT
10. Veřejně prospěšné práce v r. 2015.
11.  Plnění rozpočtu k 20.3.2015.
12.  Smlouva o poskytnutí práv k užívání software č. SML-00611/15
Připomínky:  - bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 1/3 – 2015“                                                                     Příloha č.: 3/1 - 2015

Bod č.2: Bc. Eva Šrůtková – Žádost o uzavření plánovací smlouvy.
Bc. Eva Šrůtková požádala dne 18.3.2015  o sepsání Plánovací smlouvy za účelem vydání územního rozhodnutí. Starosta doporučil smlouvu schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 2/3 – 2015“                                                                     Příloha č.: 3/2 - 2015

Bod č.3: Ing. Pivnička – Smlouva o dílo.
Na jednání ZO dne 25.2.2015 byla schválena výzva ing. Pivničkovi k vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci místních komunikací. V červnu letošního roku bude MMR vyhlášena výzva k získání dotací na rekonstrukci místních komunikací . Bude-li vypracován projekt, můžeme se pokusit v rámci této výzvy získat dotace na tuto akci. Ing. Pivnička navrhuje cenu za vypracování projektu 129 470,0 Kč s DPH. ( Jde o komunikace: Na Kopec, Kouty, u Peřinkových a k Závěrkovým, v celkové délce cca 1,3 km.) Starosta doporučil smlouvu schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 3/3 – 2015“                                                                      Příloha č.: 3/3 - 2015

Bod č.4: Ing. Petr Pokorný – Smlouva o dílo.
Na zasedání ZO v únoru jste byli informováni o problémech skládky na Mastníku. Odbor živ. prostředí ve Znojmě pozastavil další práce na úpravě Mastníku. Vše je podmíněno vypracováním projektu na dokončení skládky. Ing. Pokorný nabízí vypracování projektové dokumentace za částku 45 980 Kč s DPH. Starosta doporučil smlouvu schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 4/3 – 2015“                                                                      Příloha č.: 3/4 - 2015

Bod č.5:    ZMES Třebíč – Smlouva o dílo.
Dne 30. dubna 2014 přijalo ZO následující usnesení:
Usnesení č. 13/2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje cenovou nabídku firmy Západomoravská elektromontážní společnost spol. s.r.o., Sadová 829/1 Třebíč na výstavbu veřejného osvětlení.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 14/2-2014).
Hlasování č. 13 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Na toto usnesení obec dále nereagovala, nevyzvala ZMES k podpisu smlouvy. ZMES následně provedl částečné práce na VO na Rybnících, dále však nehodlal pokračovat. Proto byl dodatečně požádán k sepsání „Smlouvy o dílo“. Smlouva řeší dobudování veřejného osvětlení a místního rozhlasu na Rybníku a následné vyúčtování dle schválené cenové nabídky. Z těchto důvodů starosta doporučil smlouvu schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 5/3 – 2015“                                                                      Příloha č.: 3/5 - 2015

Bod č.6:    Dopravoprojekt Ostrava – cenová nabídka..
Předmětem cenové nabídky je vypracování projektové dokumentace na generální opravu historického mostu u hřbitova. Nabídková cena projektu pro stav. povolení  118 822,00 Kč je poměrně vysoká, proto bylo doporučeno zadávací řízení zrušit.
Připomínky:  - bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 6/3 – 2015“                                                                      Příloha č.: 3/6 - 2015

Bod č.7: Zpráva z  5. KD Kanalizace
KD se uskutečnil 11.3.2015.Konstatováno: V Kravsku se pracuje na stoce A, na stoce A2, stoce A6, stoce SDP 1.  Současně se dokončuje odbočení pro přípojky na stoce A, stoce A2.
Předpokládá se provádění prací na stoce A (Kopec), stoce A1(Plenkovice), stoce A2-1(Mramotice).
Celková prostavěnost  5 897 804,16 Kč ( 7,42%).
Ostatní: - Zástupci obcí požadují zaslání aktuálního přehledu financování.
-  Zhotovitel informoval, že na stoce B1-1 bude nutné přeložit cca 100m dešťové kanalizace.
-  V Kravsku bude prověřena funkčnost vodovodních uzávěrů.
-  Projektant prověří a projedná s majiteli odkanalizování č.p. 134 Kravsko.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 7/3 – 2015“                                                                      Příloha č.: 3/7 - 2015

Bod č. 8: Odkanalizování obcí SZ větev – II. etapa- finanční rozbor.
Částky jsou uváděny bez DPH
Celkové náklady díla bez DPH   92 416 751,59 Kč
z toho:
Dotace SFŽP                                  3 535 225,00 Kč
Dotace FS EU                               60 098 825,00 Kč
Půjčka SFŽP                                   3 535 225,00 Kč
Dotace Jmk                                       3 429 100,00 Kč
Zbývající vlastní zdroje                    21 818 376,59 Kč
Zaplaceno DSO SZ Větev                 3 028 000,00 Kč
zbývá k úhradě                            18 790 376,59 Kč
půjčka VAKu                                    4 000 000,00 Kč
půjčka SFŽP                                   3 535 225,00 Kč
Po odečtení půjčky VAKu            14 790 376,59 Kč
Roční splátka SFŽP                           353 522,50 Kč
Rozpočet na jednotlivé obce:
Žerůtky               12,17%                 1 287 164,64 Kč
Město Znojmo    37,53%                  6 052 779,95 Kč
Plenkovice           9,41%                    768 550,24 Kč
Kravsko             40,88%                 6 681 881,76 Kč
Půjčky budou spláceny následujícím způsobem:
SFŽP    10 let      145 000,00 Kč/rok;  VAKu    6 let 145 000,00 Kč/rok
+ 130 000,00Kč/rok
Obec Kravsko uhradila v r. 2013 částku      397 393,00 Kč.
Pro rok 2015 zbývá k dofinancování     6 284 489,00 Kč
Připomínky:  - bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 8/3 – 2015“                                                                      Příloha č.: 3/8 - 2015
Bod č. 9: ZŠ a MŠ Kravsko – Žádost o souhlas k přijetí daru.
Ředitelka ZŠ a MŠ Kravsko Mgr. S. Jakešová požádala dne 20.3.2015 o souhlas k přijetí finančního daru ve výši 2 023,00 Kč na provoz školního klubu. Doporučeno vyslovit souhlas.
Připomínky:  - bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 9/3 – 2015“                                                                      Příloha č.: 3/9 - 2015

Bod č.10:  Veřejně prospěšné práce v r. 2015.
Dle sdělení ÚP ze dne 31.4. 2015 budou občané na VPP zaměstnáni od 1.5.2014. Obec zaměstná 7 pracovníků od 1.5.2015 do 31.10.2015. Na obci je v současné době přihlášeno 7 občanů. Konečné řešení bude stanoveno ve spolupráci s ÚP při podpisu smlouvy.
Připomínky:  - bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 10/3 – 2015“                                                                      Příloha č.: 3/10 - 2015

Bod č. 11: Plnění rozpočtu k 20.3.2015.
Vzhledem k tomu, že nelze přijmout rozpočet na r. 2015, půjde pouze o zprávu v čerpání finančních prostředků do 20.3.2015.
Celkové příjmy:   2 682 010,00 Kč. Daňové příjmy se pohybují na úrovni minulého roku.
Celkové výdaje:   1 369 741,74 Kč. Výdaje jsou v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem.
Na účtech obce k 25. 3. 2015:      12 082 302,00 Kč
Připomínky:  - bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 11/3 – 2015“                                                                      Příloha č.: 3/11 - 2015

Bod č.12.  Smlouva o poskytnutí práv k užívání software č. SML-00611/15
31.3.2015 byl na OÚ nainstalován nový software pro vedení mezd a majetku. Cena softwaru 14 910,00 Kč bez DPH,  18 041,10 Kč s DPH. Doporučeno smlouvu schválit s požadavkem na firmu ALIS, aby byla splatnost faktury vystavena k datu 10.8.2015.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 12/3 – 2015“                                                                      Příloha č.: 3/12 - 2015

Bod č.13: Zpráva starosty za období  25.2.2015 – 1.4.2015
Probíhající jednání :
- Pokračuje jednání s paní Pavlou Liškovou, Olexovice 163; záměr odkoupit od jmenované   pozemek p.č. 642/1 o výměře 627 m2 ( točna Na Kopci).
Skládka na Mastníku: - provedeno zaměření; zpracovává se projektová dokumentace na dokončení skládky. Ing. Pokorný projednává návrh s odborem živ. prostředí.
25.3.2015 – pan Charvát- SÚS JMK, Znojmo – sdělení, že stavba „ Kravsko průtah“ v letošním
roce není dosud schválen
- pan Charvát- SÚS JMK, Znojmo –smlouva na stanovení postupu při  vypracování projektové   dokumentace na rekonstrukci průtahu obcí- II. část –byla odeslána na právní oddělení SÚS JMK k posouzení. Projekt se bude v letošním roce realizovat.
- KB Znojmo – zpracovává návrh smlouvy na poskytnutí úvěru – termín- červen 2015
- VHS plus, spol. s.r.o -  4.3.2015 převzala staveniště na „Rybníku“. Stavební dozor bude vykonávat
ing. Tobolka – VAZ Znojmo.
Další informace:
Práce na kanalizaci:
IMOS:-od 10.3. práce na stoce k Plenkovicím.Komunikace průjezdná, provoz řízen signálními světly.
SWIETELSKY: - pokračuje ve výstavbě stoky „A“ – Na Kopec, od 10.3. pracuje na komunikaci
k  Mramoticím ( od autoopravny ke kovárně).Přechodná skládka na p.č. 551/1.
Ostatní informace:
MěÚ Znojmo, odbor výstavby – územní rozhodnutí ke stavbě retenční nádrže Tvarůžek ( pro LČR)
Připomínky:  - bez připomínek
Přijato  „Usnesení č. 13/3 – 2015“                                                                      Příloha č.: 3/13 - 2015

Bod č.14:
VÝPIS USNESENÍ  ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 1. dubna 2015.
Usnesení č. 1/3- 2015 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  ověřovateli zápisu  pana Šimona Meluše  a paní Věru Řezaninovou
b/  následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti.
2.    Bc. Eva Šrůtková – Žádost o uzavření plánovací smlouvy.
3.    Ing. Pivnička – Smlouva o dílo
4.    Ing. Petr Pokorný – Smlouva o dílo
5.    ZMES Třebíč – Smlouva o dílo
6.    Dopravoprojekt Ostrava – cenová nabídka..
7.    Zpráva z 5. KD Kanalizace
8.    Odkanalizování obcí SZ větev – II. etapa- finanční rozbor.
9.    ZŠ a MŠ Kravsko – Žádost o souhlas k přijetí daru.
10.  Veřejně prospěšné práce v r. 2015.
11.  Plnění rozpočtu k 20.3.2015.
12.  Smlouva o poskytnutí práv k užívání software č. SML-00611/15
13.  Zpráva starosty.
14.  Diskuse, u+snesení – závěr.
Hlasování č. 1:      Pro:     4          Proti:     0                  Zdržel se:    0

Usnesení č. 2/3 – 2015:
Zastupitelstvo obce
Pověřuje starostu obce k  uzavření Plánovací smlouvy.
Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko 12 a Bc. Eva Šrůtková, Kravsko 52
Předmět smlouvy: Termín vybudování inženýrských sítí v lokalitě Rybník ( za účelem vydání územního rozhodnutí).
Hlasování č. 2:      Pro:    4           Proti:      0                 Zdržel se:    0

Usnesení č. 3/3 - 2015:
Zastupitelstvo obce:
Pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu „Smlouvy o dílo č. 0315/1“.
Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko12, IČ: 00292982 a Silniční a mostní inženýrství,s.r.o., Rudoleckého 25, Znojmo, IČ: 27699927
Předmět smlouvy: Projektová dokumentace na akci „Rekonstrukce místních komunikací v obci Kravsko.
Hlasování č. 3:      Pro:   4            Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení č. 4/3 - 2015:
Zastupitelstvo obce:
Pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu „Smlouvy o dílo č. 2015/1/15-18“.
Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko12, IČ: 00292982
a AQUAPROJEKT CZ s.r.o., U domoviny 5, 669 02 Znojmo, IČ: 16325915
Předmět smlouvy: Projektová dokumentace na akci „Dokončení skládky na Mastníku“..
Hlasování č. 4:      Pro:   4            Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení č. 5/3 - 2015:
Zastupitelstvo obce:
Pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu „Smlouvy o dílo č. 15210301“.
Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko12, IČ: 00292982 a ZMES,s.r.o., Sadová 829/1, 674 01 Třebíč, IČ: 43371833
Předmět smlouvy: Veřejné osvětlení a místní rozhlas, lokalita Rybník v obci Kravsko.
Hlasování č. 5:      Pro:   4            Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení č. 6/3-2015:
Zastupitelstvo obce RUŠÍ
zadávací řízení na službu  „Vypracování projektové dokumentace na opravu historického mostu“.
Hlasování č. 6:      Pro:   4            Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení 7/3-2015:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Zprávu z 5. kontrolního dne kanalizace , který se konal 11.3.2015.
Hlasování č.7:      Pro:  4             Proti:  0                     Zdržel se:    0

Usnesení č.8/3 - 2015:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
rozbor financování II. etapy kanalizace.
Hlasování č. 12:      Pro:   4            Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení 9/3-2015:
Zastupitelstvo obce Kravsko SOUHLASÍ
s přijetím daru ve výši 2 023,00 Kč, na činnost školního klubu .
Hlasování č.9:      Pro: 4             Proti:    0                   Zdržel se:   0

Usnesení č. 10/3-2015
Zastupitelstvo obce Kravsko BERE NA VĚDOMÍ
zprávu o výběru pracovníků na VPP v r. 2015.
Hlasování č.10:      Pro:    4           Proti:       0                Zdržel se:    0

Usnesení č. 11/3-2015
Zastupitelstvo obce Kravsko BERE NA VĚDOMÍ:
čerpání finančních prostředků do 20.3.2015.
Hlasování č.11:      Pro:   4            Proti:       0                Zdržel se:   0

Usnesení č. 12/3 - 2015:
Zastupitelstvo obce:
Pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu „Smlouvy č. SML-00611/15“.
Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko12, IČ: 00292982  a ALIS spol.,s.r.o., Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa,  IČ: 00672416
Předmět smlouvy: Poskytnutí práv k užívání software.
Podmínka: Splatnost faktury k 10.08.2015.
Hlasování č. 12:      Pro:   4            Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení č.13/3 - 2015:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
„Zprávu starosty za období od 25.2.2015 do 1.4.2015“.
Hlasování č. 13:      Pro:    4           Proti:      0                 Zdržel se:   0

Zapsal:  pan    Daniel Fabián

Ověřil:  paní   Věra Řezaninová
pan     Šimon Meluš
V Kravsku  3. dubna 2015
Mgr. František Moučka, starosta obce , v.r.