+420 515 255 131

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce 21. 3. 2012

24. 03. 2012 | admin
Dne 21.3.2012 v 18 :00 hodin zahájil starosta zasedání  Zastupitelstva obce Kravsko. Zasedání se konalo v zasedací síni  OÚ.  Přítomno bylo  6      členů zastupitelstva.

Omluveno : 1- pan Jiří Drozd    Neomluveno :    0

Bod č. 1
Starosta určil zapisovatele zápisu pana Jaromíra Kuřítku, za ověřovatele zápisu  pana Aleše Hutaře a pana Jiřího Dvořáka a seznámil přítomné s následujícím programem :

1. Organizační záležitosti
2. Rozpočet obce Kravsko na rok 2012
3. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce Kravsko za rok 2012.
4. Schválení hospodářského výsledku obce Kravsko.
5. Schválení hospodářského výsledku ZŠ.
6. Zpráva kontrolního výboru.
7. Zpráva finančního výboru.
8. Pronájmy pozemků.
9. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
10. Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby
11. Obecně závazná vyhláška obce Kravsko č. 1/2012.
12. Podání žádosti o dotace na zateplení školních budov v rámci programu OPŽP.
13. Znak a vlajka obce Kravsko.
14. Konkurzní řízení ZŠ a MŠ Kravsko
15. Správce sportovního zařízení Kravsko
16. Diskuse – závěr.

Starosta navrhl, aby bod č.3 byl na dnešním zasedání zrušen. Tento bod se bude projednávat současně se závěrečným účtem obce Kravsko za r. 2011na květnovém zasedání.

Usnesení č. 1/2 - 2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Aleše Hutaře, pana Jiřího Dvořáka a následující program :

1. Organizační záležitosti
2.  Rozpočet obce Kravsko na rok 2012
3. Schválení hospodářského výsledku obce Kravsko.
4. Schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Kravsko.
5. Zpráva kontrolního výboru.
6. Zpráva finančního výboru.
7. Pronájmy pozemků.
8. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
9. Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby
10. Obecně závazná vyhláška obce Kravsko č. 1/2012.
11. Podání žádosti o dotace na zateplení školních budov v rámci programu OPŽP.
12. Znak a vlajka obce Kravsko.
13. Konkurzní řízení ZŠ a MŠ Kravsko
14. Správce sportovního zařízení Kravsko
15. Diskuse – závěr
Hlasování č. 1 :  Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 2 – Rozpočet obce Kravsko
Starosta vyzval pí. Janáčkovu, aby přednesla návrh rozpočtu obce Kravsko na rok 2012 včetně doplněných změn.
K bodu č.2 nebyly připomínky
Usnesení č.2/2-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočet  obce Kravsko na rok 2012, včetně doplněných položek. Rozpočet je v § znění. Příjmy i výdaje jsou totožné ve výši  14 653 800,- Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č.  1/2- 2012).

Hlasování č. 2 :  Pro : 6 Proti :   0 Zdržel se :         0

Bod č.3 - Schválení hospodářského výsledku obce Kravsko
Starosta seznámil přítomné s hospodářským výsledkem obce Kravsko za rok 2011, který činí 2 786 648,66 Kč.
K bodu č. 3 nebyly připomínky

Usnesení č. 3/2 – 2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje hospodářský výsledek za rok 2011.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 2/2-2012).

Hlasování č. 3 : Pro : 6 Proti :   0 Zdržel se : 0

Bod č.4 -  Schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Kravsko
Starosta seznámil přítomné se „Žádostí o zúčtování hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace za rok 2011“.
K bodu č. 4 nebyly připomínky

Usnesení č.4/2-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „ Žádost o zúčtování hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace za rok 2011.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 3/2-2012).

Hlasování č. 4 : Pro : 6 Proti :  0 zdržel se : 0

Bod č.5 – Zpráva kontrolního výboru
Starosta vyzval předsedy kontrolního výboru p. Mgr. Moučku, aby přečetl zprávu z jednání kontrolního výboru.
K bodu č. 5 nebyly připomínky

Usnesení č. 5/2-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.4/2-2012).

Hlasování č.5 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 6 – Zpráva finančního výboru
Starosta vyzval předsedkyni finančního výboru ing. Petru Hutařovou, aby přečetla zprávu z jednání finančního výboru.
K bodu č. 6 nebyly připomínky

Usnesení č. 6/2-2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko ber na vědomí zprávu z jednání finančního výboru.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 5/2-2012).

Hlasování č. 6 : Pro : 6 Proti :   0 Zdržel se : 0

Bod č. 7 – Pronájmy pozemků
Starosta seznámil přítomné se žádostí o pronájem části pozemku p.č. 178/1 panu Jiřímu Veverkovi a žádost o pronájem pozemku p.č.175/4, 175/5 a 175/6 panu Františku Vyklickému. Tyto pozemky se nacházejí v k.ú. Kravsko a budou pronajaty za účelem zemědělského využívání.
Oba dva záměry byly vyvěšeny na úřední desce jak v písemné tak elektronické podobě, a žádný z těchto návrhů nabyl po dobu vyvěšení napaden. Proto doporučuji tyto pozemky pronajmout.
K bodu č. 7 nebyly připomínky

Usnesení č. 7/2-2012.
Zastupitelstvo obce schvaluje :
1. Pronajmout část pozemku p.č. 178/1, v k.ú. Kravsko o výměře 300 m2 panu Jiřímu Veverkovi za účelem zemědělského využívání za cenu 50,00Kč za rok.
2. Pronajmout pozemky p.č. 175/4,175/5 a 175/6 v k.ú. Kravsko o výměře 592 m2 panu Františku Vyklickému za účelem zemědělského využívání za cenu 97,- Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 6/2-2012 a
 č.7/2-2012).

Hlasování č. 7 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 8 -  Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
Starosta seznámil přítomné se smlouvou o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. Tato smlouva se týká obce Kravsko a E.ON Distribuce,a.s. F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice.
K bodu č.8 nebyly připomínky.

Usnesení č. 8/2-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje smlouvu č. E.ON : 4708-029/001/2012-ZN-AD o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Kravsko, Kravsko 12,
671 51 Kravsko a E.ON Distribuce, a.s.F.A. Gernstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
Pověřuje starostu obce Kravsko k podpisu smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 8/2-2012).

Hlasování č. 8 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č.9 – Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby
Starosta informoval přítomné o smlouvě o organizaci a výkonu veřejné služby. Tato smlouva se uzavírá mezi  Úřadem práce České republiky a obcí Kravsko. Účelem této smlouvy je spolupráce s úřadem práce a umožňovat osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi, nebo jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání, výkon veřejné služby.
K bodu č. 9 nebyly připomínky

Usnesení č. 9/2-2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby“ mezi Úřadem práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1,128 00 Praha a Obcí Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko.
Pověřuje starostu obce Kravsko k podpisu smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 9/2-2012).

Hlasování č. 9 :  Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 10 – Obecně závazná vyhláška obce Kravsko
Starosta seznámil přítomné s obecně závaznou vyhláškou obce Kravsko č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/1998, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.
K bodu č. 10 nebyly připomínky.

Usnesení č. 10/2-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Kravsko
 č. 1/2012 v plném znění.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 10/2-2012).

Hlasování č. 10 . Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 11 – Podání žádosti o dotace na zateplení školních budov v rámci programu OPŽP.
Starosta informoval přítomné o podání žádosti o dotaci z OPŽP na snížení energetické náročnosti budov ZŠ a MŠ Kravsko. Tato žádost byla podaná firmou RENARDS s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno.
K bodu č. 11 nebyly připomínky.

Usnesení č.11/2-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje podání žádosti o dotace z OPŽP na snížení energetické náročnosti budov ZŠ a MŠ Kravsko firmou RENARDS s.r.o. Vídeňská 7,
639 00 Brno.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.11/2-2012).

Hlasování č.11.  Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 12 – Znak a vlajka obce
Starosta informoval přítomné o udělení znaku a vlajky Obce Kravsko Parlamentem České republiky, které proběhlo dne 26.1.2012. Na základě tohoto udělení byly vyzvány  firmy, které se zabývají výrobou těchto symbolů k cenové nabídce. Po obdržení těchto nabídek na jednání OZ byla vybrána firma K&K ŘEMESLA s.r.o., Březolupy 64, 687 13 Březolupy.
Slavnostní akce se uskuteční v druhé polovině června.
K budu č.12. nebyly připomínky.

Usnesení č. 12/2-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje zaslat objednávku a následně podepsat smlouvu na výrobu obecních symbolů firmě K&K ŘEMESLA s.r.o., Březolupy 64, 687 13 Březolupy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.12/2-2012a
č. 13/2-2012).

Hlasování č.12 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č.13 – Konkurzní řízení ZŠ a MŠ Kravsko.
Starosta seznámil přítomné s novelizací  školského zákona č. 472/2011 Sb. kterým se mění zák. č. 561/2004 Sb. Pro nás , jako zřizovatele je důležitou změnou § č. 166, který upravuje jmenování a odvolání ředitele školy nebo školského zařízení. Podle tohoto paragrafu je možné prodloužení funkčního období ředitele školy na dobu určitou bez výběrového řízení.Proto navrhuji prodloužení funkčního období řediteli školy do 31.12.2012. Výběrové řízení bude vyhlášeno v měsíci září.
K bodu č. 13 nebyly připomínky.

Usnesení č.13/2-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí prodloužení funkčního období ředitele ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace na dobu určitou do 31.12.2012 bez výběrového řízení.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 14/2-2012).

Hlasování č. 13 : Pro :   6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Bod č. 14 – Správce sportovního zařízení Kravsko
Starosta informoval o jednání ZO, které proběhlo 14.3.2012, na kterém se řešil provoz sportovního zařízení. Jelikož provoz  tohoto sportoviště nelze zajistit pracovníky z Úřadu práce, kteří byli přidělováni na VPP, bylo navrženo zajistit tento provoz pracovníkem, který bude hrazen z obecního rozpočtu. S tímto pracovníkem bude uzavřena dohoda o pracovní činnosti od 1.4. 2012 do 31.10.2012. K bodu č. 14 nebyly připomínky.

Usnesení č. 14/2-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje zajistit provoz na sportovišti pracovníkem, který bude hrazen z obecního rozpočtu. S tímto pracovníkem bude uzavřena dohoda o pracovní činnosti od 1.4.2012 do 31.10.2012.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.15/2-2012).

Hlasování č. 14.  Pro :    6 Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 15 – Diskuse.
1. P. Kubiš vznesl dotaz, kdo bude vybrán, jako správce sportoviště.  Starosta odpověděl, že ze 6-ti nabídek byla vybrána pí. Šilhavá.
2. Starosta informoval přítomné o průběhu podání žádosti o získání dotace na vybudování kanalizace.
V Kravsku dne 21.3.2012

Zapsal :  p. Jaromír Kuřítka…………………….
Ověřil :    p. Jiří Dvořák ………………………….
p. Aleš Hutař…………………………….
Pavel Hlávka,  starosta obce

Datum vložení: 24.3.2012
Datum sundání: 11.4.2012