+420 515 255 131

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce 20. 2. 2012

25. 02. 2012 | admin
Starosta obce Kravsko zahájil dne 20.2.2012 v 17:00 hodin zasedání Zastupitelstva obce Kravsko. Zasedání se konalo v zasedací síni OÚ. Přítomno bylo  7 členů zastupitelstva

Omluveno :     0  Neomluveno :      0

Bod č. 1
Starosta určil zapisovatelem zápisu pana Jaromíra Kuřítku, za ověřovatele zápisu pana Mgr. Františka Moučku a pana Jiřího Drozda a seznámil přítomné s následujícím programem :
1. Organizační záležitosti
2. Rozpočtové opatření č.10/2011
3. Vyhodnocení rozpočtu obce Kravsko za rok  2011
4. Zateplení školních budov
5. Zpráva o výsledku inventarizace
6. Plán zasedání Zastupitelstva obce Kravsko
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby.
8. Plán činností výborů pro kulturu a sport.
9. Různé
10. Diskuse – závěr

Bod č. 1 bez připomínek

Usnesení č. 1/1 – 2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Mgr. Františka Moučku,  pana Jiřího Drozda a následující program :
1. Organizační záležitosti
2. Rozpočtové opatření č. 10/2011
3. Vyhodnocení rozpočtu obce Kravsko za rok 2011
4. Zateplení školních budov
5. Zpráva o výsledku  inventarizace
6. Plán zasedání Zastupitelstva obce Kravsko
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby.
8. Plán činnosti výborů pro kulturu a sport
9. Různé
10. Diskuse – závěr

Hlasování č.1 :  Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se :    0

Bod č. 2 – Rozpočtové opatření
Starosta požádal paní Janáčkovou, aby přednesla návrh rozpočtového opatření
č. 10/2011.
Bod č.2 bez připomínek

Usnesení č.2/1-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2011.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.1/1-2012).

Hlasování č. 2 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se :     0

Bod č. 3 – Vyhodnocení rozpočtu za r. 2011.
Starosta požádal paní Janáčkovou, aby přednesla zprávu o vyhodnocení rozpočtu obce Kravsko za rok 2011.
Bod č.3 bez připomínek

Usnesení č. 3/1-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje zprávu o vyhodnocení rozpočtu obce Kravsko za rok 2011.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko–viz.příloha č. 2/1-2012 a č.3/1-2012).

Hlasování č. 3 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se :      0

Bod č.4 -  Zateplení školních budov
Starosta informoval přítomné o přípravě podání žádosti o dotace na snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ z OPŽP. Tento program bude vyhlášen v měsíci březnu a proto je nutné urychleně připravit podklady pro podání této žádosti.
1. Byla oslovena firma RENARDS s.r.o. Vídeňská 7, 639 00 Brno, která zpracovávala žádost  o dotaci na projekt s názvem „Zlepšení energetických vlastností ZŠ a MŠ Kravsko z programu „Zelená úsporám“, aby vypracovala žádost o dotaci z programu OPŽP na zateplení veřejných budov. Byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. D 000387.
V tomto dodatku je stanovena cena za zhotovení žádosti ve výši 12 000,- Kč bez DPH.
2. Byly osloveny dvě firmy, které jsou kompetentní upravit, popřípadě přepracovat ENERGETICKÝ AUDIT a ENERGETICKÝ ŠTÍTEK, který je nutný k podání žádosti. Byly to firmy ENERG s.r.o. a firma EUROENERGO s.r.o. Po konzultaci s těmito firmami byla vybrána firma EUROENERGO s.r.o., jejíž podmínky byly přijatelnější. Za přepracování EA a EŠ byla dohodnuta částka 33 600,00 Kč včetně DPH, což je zhruba o  polovinu nižší, než nabídka firmy ENERG s.r.o.
3. Po předchozím jednání ZO jsme se dohodli uzavřít „Příslib o financování“ , což znamená poskytnutí dlouhodobého úvěru až do výše 2 mil. Kč u Komerční banky a.s., pobočka Znojmo na financování této akce.

Bod č.4 bez připomínek

Usnesení č. 4/1-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
1. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. D 000387 s firmou RENARDS s.r.o., Vídeňská 7,  639 00 Brno
2. Přepracování ENERGETICKÉHO AUDITU a ENERGRTICKÉHO ŠTÍTKU firmou   EUROENERGO s.r.o., Marie Majerové 715/41, 674 01 Třebíč.
3.  Uzavření „Příslibu o financování“ tj. poskytnutí dlouhodobého úvěru až do výše 2 mil. Kč u Komerční banky a.s. Znojmo.
Tímto také pověřuje starostu obce k podpisu těchto smluv

(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.4/1-2012 , č.5/1-2012´a č. 6/1-2012).

Hlasování č. 4: Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se :       0
Bod č. 5 – Zpráva o výsledku inventarizace obce Kravsko
Starosta vyzval předsedu inventarizační komise pana Dvořáka, aby přednesl zprávu o výsledku inventarizace obce Kravsko k 31.12.2011.
K bodu č.5 nebyly připomínky

Usnesení č. 5/1-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje závěrečnou zprávu o provedení řádné  inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Kravsko dle skutečnosti k 31.12.2011.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 7/1-2011).

Hlasování č. 5 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se :      0

Bod č.6 – Plán zasedání Zastupitelstva obce Kravsko na r. 2012.
Starosta přednesl plán zasedání Zastupitelstva obce Kravsko.
K bodu č.6 nebyly připomínky

Usnesení č. 6/1-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje plán zasedání Zastupitelstva obce Kravsko na r. 2012..
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 8/1-2012).

Hlasování č. 6 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se :   0

Bod č. 7 – Smlouva o budoucí smlouvě – věcné břemeno
Starosta seznámil přítomné se „Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a souhlasu se zřízením stavby. Smlouva se týká o provedení stavby plynárenského zařízení III/408 26 Kravsko průtah, SO 501 přeložka STL plynovodu včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích  bodů. Tato stavba bude provedena na pozemcích p.č. 87/5, p.č. 582/1, p.č. 582/5 p.č. 582/17 a 582/21 v k.ú. Kravsko.
K bodu č. 7 nebyly  připomínky

Usnesení č. 7/1-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 9/1-2012.

Hlasování č. 7 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se :        0

Bod č. 8 – Plán činnosti výborů pro kulturu a sport
 Starosta vyzval předsedy výborů pana Dvořáka a pana Drozdu, aby přednesly návrhy činností  svých výborů.

Usnesení č. 8/1-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
1. Plán činnosti výboru pro kulturu
2. Plán činnosti výboru pro sport.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č10/1-2012, 11/1-2012).

Hlasování č. 8. : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se :          0

Bod č. 9 – Různé
Starosta seznámil přítomné se zprávou z Valné hromady DSO-kanalizace  Severozápadní větev a s rozpočtem DSO – kanalizace Severozápadní větev na rok 2012 dále informoval o schváleném rozpočtu VaK  Znojemsko na rok 2012, který byl schválen na Valné hromadě dne 22.11.2012, Informoval o zahájení vodoprávního řízení k vydání  stavebního povolení k provedení úpravy koryta vodního toku „Plenkovický potok“ a o zahájení stavebního řízení III/ 408 26 Kravsko, průtah stavební objekt SO 101.1.

Usnesení č. 9/1-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí :
1.   Zprávu z Valné hromady DSO – kanalizace Severozápadní větev a rozpočet DSO -kanalizace Severozápadní větev na rok 2012.
2. Zprávu o schválení rozpočtu V a K Znojemsko na rok 2012.
3. Informaci o zahájení vodoprávního řízení k vydání stavebního povolení k provedení úpravy koryta vodního toku „Plenkovický potok“.
4. Informaci o zahájení stavebního řízení III/408 26 Kravsko, průtah stavební objekt SO 101.1.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č.12/1-2012,č. 13/1-2012 č. 14/1-2012 a č. 15/1-2012).

Hlasování č. 9 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se :          0

Bod č. 10 – Diskuse
Starosta informoval přítomné o schůzce DSO kanalizace, kde se jednalo o přípravě žádosti na získání dotací, informoval, že v obci proběhne svoz a likvidace nebezpečného odpadu.
V Kravsku dne 20.2.2012

Zapsal :      Jaromír Kuřítka
Ověřil :  Mgr. František Moučka, Jiří Drozd

Pavel Hlávka,  starosta obce

Datum vložení: 25.2.2012
Datum sundání: 13.3.2012