Obec Kravsko

Zápis ze zasedání ZO Kravsko ze dne 16.3.2011

24. 3. 2011 vložil admin

Starosta zahájil dne 16.3.2011 v 18,00 hodin zasedání Zastupitelstva obce. Zasedání
se zúčastnilo 5 členů zastupitelstva.Omluven pan Jiří Drozd a ing. Petra Hutařová.

Bod č. 1
Starosta určil zapisovatele zápisu pana Jaromíra Kuřítku a ověřovatele zápisu pana Jiřího Dvořáka a pana Aleše Hutaře.
Program :
1 . Organizační záležitosti
2 . Vyúčtování akce-přístavba,rekonstrukce soc.zařízení pavilonu Tv v ZŠ a „Protokol
     o zařazení dlouhodobého majetku do užívání.“
3   Dodatek č. 6 k uživatelské smlouvě příspěvkové organizace.
4 . Vyhodnocení rozpočtu obce Kravsko za rok 2010
5 . Rozpočet obce Kravsko na r. 2011
6 . Rozpočtové opatření č.9/2010
7 . Zpráva finanční a kontrolní komise
8 . Zpráva o výsledku inventarizace obce.
9 . Záznam o určení oprávněné osoby.
10.Návrh na ustanovení komisí:     a)  Komise veřejného pořádku
                                                        b)  Komise pro výběr nájemníků
                                                        c)  Povodňová a požární komise
                                                        d)  Zástupci obce Kravsko – DSO
11. Projednání návrhu „Zadání ÚP obce Kravsko“.
12. Plán činností výborů pro kulturu a sport.
13. Plán zasedání Zastupitelstva obce Kravsko
14. ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvková organizace - Žádost o zúčtování hospodářského
      výsledku roku 2010.
15. Zadání zakázek  malého rozsahu.
16. Vyhodnocení obdržených nabídek na vybudování parkoviště u ČP a MŠ.
17. Schválení pracovníků na VPP.
18. Různé.
19. Diskuse – závěr.

 

Usnesení č. 1 /2 -2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana JiříhoDvořáka , pana
 Aleše Hutaře a následující program :
1 .   Organizační záležitosti
2 .   Vyúčtování akce – přístavba,rekonstrukce soc. zařízení pavilonu Tv v ZŠ a
       „Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání .
3     Dodatek č. 6 k uživatelské smlouvě příspěvkové organizace .
4 .  Vyhodnocení rozpočtu obce Kravsko za rok 2010.
5.   Rozpočet obce Kravsko na rok  2011 .
6 .   Rozpočtové opatření č . 9 / 2010
7 .   Zpráva finanční a kontrolní  komise
8 .   Zpráva o výsledku inventarizace obce .
9 .   Záznam o určení oprávněné osoby.
10 . Návrh na ustanovení komisí :   a)   Komise veřejného pořádku.
                                                         b)  Komise pro výběr nájemníků
                                                         c)   Povodňová a požární komise.
                                                        d)  Zástupci obce Kravsko — DSO
11. Projednání návrhu „Zadání ÚP obce Kravsko.
12. Plán činností výborů pro kultůru a sport.
13.  Plán zasedání Zastupitelstva obce Kravsko.
14.  ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvková organizace –žádost o zúčtování hospodářského
        výsledku roku 2010.
15.  Zadání zakázek malého rozsahu.
16.  Vyhodnocení obdržených nabídek na vybudování parkoviště u ČP a MŠ.
17.  Schválení pracovníků na VPP.
18.  Různé.
19.  Diskuse – závěr.
Hlasování č. 1 : Pro : 5 Proti :  0  Zdržel se :   0

 

Bod č. 2
Vyúčtování akce –přístavba, rekonstrukce soc. zařízení pavilonu Tv  v ZŠ Kravsko, a
„Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání“.

Dne 6.12.2010 byl vydán Městským úřadem Znojmo, odbor výstavby KOLAUDAČNÍ
SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY –REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA SOCIALNÍHO ZAŘÍZENÍ V PAVILONU Tv ZŠ a MŠ KRAVSKO.
Celková částka investovaná do této akce byla 1,693.537,99 Kč . Z této částky je
1,621.797,99 Kč investičních a 71.740,00 Kč opravy a údržba.
Do investiční částky je započítána částka 160 000,00 Kč –dotace JMK.
Dále je potřeba schválit „Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání.“

Usnesení č. 2/2-2011
Zastupitelstvo obce schvaluje 
a) „Závěrečné vyúčtovaní akce –přístavba, rekonstrukce sociálního zařízení pavilonu Tv v ZŠ Kravsko“
b) schvaluje „Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání“
( Úplné znění materiálu k nahlédnutí  na OÚ Kravsko- viz. příloha 1/2- 2011, 2/2-2011) 
Hlasování č .2 : Pro : 5  Proti :  0  Zdržel se :   0
.
Bod č. 3 .
Dodatek č .6 k uživatelské smlouvě příspěvkové organizace
Obec Kravsko navyšuje technickým zhodnocením hodnotu budovy ZŠ
o 1,621.797,99 Kč. Nová hodnota budovy je 19,205.425,49 Kč.
Tímto dodatkem zůstává zachován vypůjčený nemovitý majetek do 31.12.2014.

Usnesení č. 3/2-2011
Zastupitelstvo obce schvaluje „Dodatek č. 6 k uživatelské smlouvě příspěvkové organizace- ZŠ a MŠ Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko viz. příloha 3/2-2011)

Hlasování č. 3 Pro :  5 Proti :  0 Zdržel se :     0

Bod č. 4
Vyhodnocení rozpočtu obce Kravsko za rok 2010
Starosta obce seznámil přítomné s vyhodnocením  rozpočtu obce Kravsko za rok 2010 k 31.12.2010.
Zastupitelstvo obce obdrželo materiály k plnění rozpočtu za rok 2010 k prostudování.
Rozpočet ze strany příjmů byl navýšen o částku 3 800 000 Kč. Rozpočet ze strany výdajů zůstal v plánované výši. Peněžní prostředky z akcí, které se neprováděly,byly převedeny na akci „Přístavba – rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu Tv ZŠ.
 
Usnesení č. 4 / 2-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje plnění rozpočtu k 31.12.2010.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha 4 / 2-2011a 5/2-2011)

Hlasování č. 4 : Pro : 5 Proti :  0  Zdržel se :      0
Bod č. 5
Návrh rozpočtu Obce Kravsko na rok  2011
Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu k prostudování písemně, návrh rozpočtu  byl v řádném termínu zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce.

Usnesení č. 5 / 2-2011
Zastupitelstvo obce schvaluje „ Rozpočet obce Kravsko na rok 2011.“
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ-viz. příloha 6 /2-2011,7 / 2-2011, 
8/2-2011a 9/2011)

Hlasování č. 5 : Pro : 5 Proti :  0  Zdržel se :  0

 

Bod č. 6
Návrh  rozpočtového opatření   č. 9 / 2010
Paní Janáčková seznámila přítomné s návrhem „ Rozpočtového opatření č .9 / 2010“ a s evidencí rozpočtových opatření za rok 2010.

Usnesení č . 6 / 2- 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje „Rozpočtové opatření č. 9 / 2010“ a evidenci rozpočtových opatření obce Kravsko za rok 2010.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č.11/2-2011,      12/2-2011).

Hlasování č. 6 : Pro : 5  Proti :  0  Zdržel se :    0

Bod č . 7
Zpráva finančního a kontrolního výboru
Zprávu z jednání finančního výboru přednesl starosta obce .
Předseda kontrolního výboru pan Mgr. František Moučka přednesl zprávu z jednání kontrolního výboru.

Usnesení č. 7 / 2-2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z jednání finančního a kontrolního výboru.
( Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha13 /2-2011,
   14 / 2-2011).

Hlasování č. 7 Pro :  5 Proti :   0  Zdržel se:       0

Bod č. 8
Zpráva o výsledku inventarizace obce k 31.12.2010.
Zprávu o inventarizaci obce Kravsko k 31.12.2010 přečetl pan Jiří Dvořák.

Usnesení č. 8 /2 -2011
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečnou zprávu o provedení řádné inventarizace
majetku, pohledávek a závazků obce Kravsko dle skutečnosti k 31.12.2010.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha15 / 2-2011).

Hlasování č. 8: Pro : 5       Proti : 0  Zdržel se :    0

 

Bod č . 9
Záznam o určení oprávněné osoby
Vzhledem k tomu, že došlo k výměně starosty, je potřeba v dodatku č. 1 Organizačního řádu Obecního úřadu Kravsko změnit „Záznam o určení oprávněné osoby.“
Usnesení č.9.
Zastupitelstvo obce schvaluje „Záznam o určení oprávněné úřední osoby“.
V řízení obce je oprávněnou úřední osobou :
1 . Pavel Hlávka – starosta, na základě Organizačního řádu Obecního úřadu Kravsko
(viz. odstavec – oprávněná osoba).
2 . Alena Janáčková – v rozsahu stanoveném pověřením starosty Obecního úřadu Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č16 / 2-2011)

Hlasování č. 9. Pro : 5  Proti: 0  Zdržel se :     0

 

Bod č . 10.
Návrh na ustanovení komisí.
-Komise veřejného pořádku :      předseda – Judr. Jiří Bílý
             členové   -   starosta, místostarosta
- Komise pro výběr nájemníků :  starosta, místostarosta, pí. Janáčková, pí. Jaskulová
                                                    a pí. Jordánová.
- Komise povodňová a požární :   Pavel Hlávka  starosta obce
         Jaromír Kuřítka  místostarosta
     Václav Alexa   velitel požární jednotky
     Jiří Drozd   člen zastupitelstva
Návrh na kronikáře – pan Jan Padrta.
Zástupce do DSO – kanalizace navrhuji : Pavel Hlávka – starosta
  Jaromír Kuřitka - místostarosta.

Usnesení č. 10 / 2-2011
Zastupitelstvo obce schvaluje : Komisi veřejného pořádku
            předseda – Judr. Jiří Bílý
            členové   –  starosta, místostarosta
            Komise pro výběr nájemníků
            starosta, místostarosta, pí. Janáčková, pí. Jaskulová,
            pí. Jordánová.
            Komise povodňová a požární.
            Pavel Hlávka   starosta obce
            Jaromír Kuřítka                     místostarosta
            Alexa Václav   velitel požární jednotky
            Jiří Drozd   člen zastupitelstva
Kronikáře – pana Jana Padrty
Zástupce do DOS – kanalizace : Pavel Hlávka – starosta
          Jaromír Kuřitka – místostarosta.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha17 / 2 -2011).

Hlasování č. 10: Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se :     0

Bod č 11 :
Projednání „Zadání ÚP obce Kravsko“.
Od 26.1.2011 do 26.2.2011 byl na úřední desce OÚ Kravsko vystaven návrh
„Zadání ÚP obce Kravsko“ k veřejnému nahlédnutí. Navrhuji schválení tohoto Zadání
ÚP obce Kravsko.

Usnesení č.11 / 2- 2011-03-04
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh „Zadání ÚP obce Kravsko“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha 18/2-2011).

Hlasování č. 11: Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se :   0

Bod č. 12
Plán činnosti výborů pro kulturu a sport.
Přednesl pan Dvořák a starosta obce.

Usnesení č. 12 / 2 -2011
Zastupitelstvo obce schvaluje : a) Plán činnosti výboru pro kulturu
            b) Plán činnosti výboru pro sport
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz.příloha č. 19 /2-2011,20/2-2011).

Hlasování č. 12 : Pro :      5         Proti :  0 Zdržel se :    0
Bod č. 13.
Plán zasedání Zastupitelstva obce Kravsko.
Starosta přednesl návrh zasedání Zastupitelstva obce Kravsko :
Navrhuji, aby se zasedání Zastupitelstva obce Kravsko řídilo tímto navrženým plánem zasedání: 12.1. 2011, 16.3.2011,  15. 6. 2011,  14. 9. 2011 a 7. 12. 2011.
Usnesení č. 13 /2-2011.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh zasedání Zastupitelstva obce Kravsko na dny:
12.1. 2011, 16.3. 2011, 15.6. 2011,  14.9. 2011 a 7.12. 2011, a ukládá starostovi obce na příští zasedání doplnit hlavní body jednání.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č.21/2-2011)

Hlasování č. 13 : Pro : 5  Proti :  0        Zdržel se :   0

Bod č. 14.
ZŠ a MŠ Kravsko – žádost o zúčtování hospodářského výsledku roku 2010.

Usnesení č.14 /2 – 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje : Na základě žádosti pí. ředitelky ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace povolení čerpání rezervního fondu na pokrytí ztráty z roku
2010 ve výši 73 250, 54 Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz, Příloha č. 22 / 2-2011).
Hlasování č. 14: Pro : 5  Proti :  0  Zdržel se :      0
Bod č. 15.
Zadání zakázek  malého rozsahu.
Starosta předložil návrh, aby v souladu se zákonem  č. 137/2006 Sb. a s „Interním předpisem Obce Kravsko pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu čl. 1“
a) Zadat panu Janu Miklátkovi zakázku na vypracování projektové dokumentace na výstavbu dětského hřiště.
b) Projednat a schválit návrh výzvy pro nabídkové řízení na provedení stavby
„Parkoviště u ČP a MŠ“; a k předložení cenové nabídky vyzvat firmy:
STRABAG,a.s..  Tovární 756/3 643 00 Brno - Chrlice.
ALPINE Bau CZ, s.r.o. Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13.
VIA NOVA SERVIS – Dobšická 15, Znojmo.
      c ) výzva na dodání služby OSD na stavbě parkoviště u ČP a MŠ,
výzvu zaslat fy. Lubomír Blecha Horní Břečkov 56.
d) Projednat a schválit návrh výzvy pro nabídkové řízení na opravu místních
komunikací; k předložení cenové nabídky vyzvat  firmu :
Jeřábek Jan Plenkovice 147, 671 51 Kravsko.
 
Usnesení č. 15/2-2011
Zastupitelstvo obce schvaluje :
a). Zadat panu Janu Miklátkovi zakázku na vypracování projektové dokumentace na
     výstavbu dětského hřiště.
b). Zadání výzvy k předložení cenové nabídky na stavbu „Parkoviště u ČP a MŠ“,
     zaslat firmám: STRABAG, a.s. Tovární 756/3, 634 00 Brno.
                             ALPINE Bau CZ s.r.o. Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13.
                           2  VIA NOVA SERVIS – Dobšická 15, Znojmo.
c). Zadat výzvu fy. Lubomír Blecha Horní Břečkov 56 –dodání služby OSD na stavbě
     „Parkoviště u ČP a MŠ.“
d). Zadaní výzvy k předložení cenové nabídky fy. Jeřábek Jan Plenkovice 147,
     671 51 Kravsko na opravu místních komunikací.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha 23/2-2011, 24/2-2011,25/2-2011,26/2-2011,27/2-2011,28/2-2011).

 Hlasování č 15: Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č . 16.
Vyhodnocení obdržených nabídek – parkoviště ČP a MŠ
Starosta navrhuje, aby vyhodnocení obdržených nabídek na vybudování parkoviště u
ČP a MŠ provedlo zastupitelstvo obce.

Usnesení č. 16 / 2-2011
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby vyhodnocení obdržených nabídek na vybudování parkoviště u ČP a MŠ provedlo zastupitelstvo obce a pověřuje starostu sepsáním smlouvy s vybranou firmou.

Hlasování č. 16 : Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se :     0

Bod č. 17 .
Schválení počtu pracovníků na VPP.
K dnešnímu dni podalo žádost o zaměstnání v rámci VPP celkem 6 občanů.
Podle vyjádření pracovníků ÚP, je nabídka na pracovní  místa velmi omezená jak
počtem míst, tak dobou zaměstnání.
Navrhuji podat žádost o zaměstnání pro pět pracovníků na VPP od 1.4.2011.

Usnesení č. 17 / 2-2011
Zastupitelstvo obce schvaluje
a). podání žádosti o zaměstnání pěti pracovníků na VPP od 1.4.2011
b). výběr pracovníků dle rozhodnutí ÚP provede starosta a místostarosta.
     (Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz.příloha č.29/2-2011)

Hlasování č. 17 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :      0

Bod č. 18
Různé
Starosta doporučil vypracovat žádost na dotace z programu JMK „Dotace na zpracování Územních plánů“, dále doporučil schválit „ Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene, seznámil přítomné s kácením stromů a vyčištěním strouhy na parcele č.103/2 a 103/3, bylo vydané stavební povolení na parkoviště u ČP a MŠ, DSO-kanalizace-byla podaná žádost o dotace na MZe, 29.3.2011 proběhne jednání ohledně čištění Pilského rybníka, 5.4.2011 proběhne jednání o opravě mostu u Vávrovy zahrady.

Usnesení č.18/2-2011
a). Zastupitelstvo obce schvaluje:
    Podat žádost o dotace z programu JMK „ Dotace na zpracování Územních plánů“
  „ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ na pozemku p.č. 617
    v k.ú. Kravsko  
b). Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 30/2-2011)

Hlasování č. 18: Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se : 0

 

 

Bod č. 19
Diskuze
Pan Milan Kubiš položil 3 dotazy:
- parcely na výstavbu RD
- kontrola a vývoz popelnic
- řešení dluhu  p. Dubiše vůči obci.

na otázky odpověděli společně starosta  p. Pavel Hlávka a Mgr. František Moučka.
S dalším dotazem vystoupil p. Pavel Hofstetter:
- nakládání s bioodpadem
- parkoviště u pošty – výběr firem a cena

na otázky odpověděl starosta  p. Pavel Hlávka

Zapsáno dne 16. 3. 2011

Zapsal: p. Kuřítka Jaromír

Ověřili: p. Aleš Hutař
 p. Jiří Dvořák
Starosta obce p. Pavel Hlávka
  

V rubrice Zápis ze ZO 2011 |

Komentáře jsou zavřeny.

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...