+420 515 255 131

Zápis zasedání ZO dne 30.6.2016

10. 07. 2016 | admin
Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. Přítomno 5 zastupitelů, 2 omluveni, zastupitelstvo usnášení schopné.
Zapisovatelem zasedání určen pan Aleš Hutař,
za ověřovatele zápisu navrženi pan Jaromír Kuřítka a pan Šimon Meluš.
Starosta navrhl  následující změny programu zasedání:      
Bod č.2:
- zrušit – Rozpočtové opatření č.4
--zařadit – Jiří Dvořák č.p. 56, žádost
Bod č.9: Podání žádosti o dotace – KÚ JMK, kancelář hejtmana

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/1-2016“                                                            ( Příloha č. 1/6-2016)

Bod č.2: Jiří Dvořák čp. 56, žádost
Dne 29.6.2016 podal pan Jiří Dvořák , Kravsko 56 žádost o poskytnutí materiálu k opravě dlažby na obecním pozemku p.č. 581/5 v hodnotě cca 4 200,00. Práce provede svépomocí. Doporučuji schválit nákup materiálu v hodnotě cca 6 000,- Kč

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/2-2016“                                                            ( Příloha č. 2/6-2016)

Bod č. 3:     Protokol o kontrole č. 465/16/783(Okr. Správa soc. zab.)
Dne 13.6.2016 provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Znojmo kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění , v důchodovém pojištění , stanovených zákonem
č. 582/1991 Sb. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/3-2016“                                                            ( Příloha č. 3/6-2016)

Bod č. 4:.    Smlouva – III/408 32 Kravsko průtah
Aby mohlo být vyhlášeno výběrové řízení na projektanta stavby  „III/408 32 Kravsko průtah“, je zapotřebí schválit Smlouvu o spolupráci mezi Obcí Kravsko a SÚS JMK. (Smlouva přečtena.)

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/4-2016“                                                            ( Příloha č. 4/6-2016)

Bod č.5:  Výběr dodavatele stavby – VO, MR, lokalita Na Kopci.
Ze tří oslovených firem podala nabídku firma  „ZMES, spol. s.r.o., Sadová 829/1, Třebíč“.
Firma Elektro Večeřa nabídku odmítla. Výběrová komise doporučuje schválit jako dodavatele stavby firmu ZMES, spol. s.r.o., Sadová 829/1, Třebíč, která podala nejnižší nabídku.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/5-2016“                                                            ( Příloha č. 5/6-2016)

Bod č. 6:    Zakázky malého rozsahu – stavební dozor stavby „VO a MR Na Kopci“
V měsících červenec – říjen bude realizovaná stavba VO a MR Na Kopci. Za tímto účelem je zapotřebí zajistit odborný stavební dozor a autorský dozor stavby.
a/ Pro AD stavby byl v souladu s Interním předpisem Obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu osloven pan Jan László, který je autorem projektu. Cenová nabídka je vyčíslena maximálně na 18 820,00 Kč. Jde o předpoklad, faktura bude vyhotovena podle skutečnosti. Starosta doporučil ke schválení.
b/ Pro OSD stavby bylo doporučeno v souladu s „Interním předpisem Obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu“  oslovit ing. Petra Pokorného ,AQUAPROJEKT CZ s.r.o., U Domoviny 5, 669 02 Znojmo, k podání cenové nabídky.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/6-2016“                                                            ( Příloha č. 6/6-2016)

Bod č.7:    p.Klíčník – likvidace olejů z domácností.
Pan Klíčník doporučil uzavření smlouvy na likvidaci opotřebeného domácího oleje s firmou EKO-PF spol. s.r.o, Hlincova Hora 60, 373 71 Hlincova Hora, IČ: 62525816.  Služba je bezplatná ( zapůjčení kontejnerů, odvoz). Starosta doporučil schválit „Smlouvu o spolupráci  při likvidaci odpadů“.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/7-2016“                                                            ( Příloha č. 7/6-2016)

Bod č.8:    Postup při budování přípojek SK .
Pan Šimon Meluš seznámil přítromné s „Pokyny pro napojování přípojek splaškové kanalizace v obci Kravsko“.(Přečten úplný text!)

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/8-2016“                                                            ( Příloha č. 8/6-2016)

Bod č.9:    Podání žádosti o dotace – KÚ JMK, kancelář hejtmana.
Starosta navrhl podat žádost o dotace KÚ JMK – kancelář Hejtmana na výstavbu VO a MR . Výše dotace 600 000,00 Kč

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/9-2016“                                                            ( Příloha č. 9/6-2016)

Bod č.10:   Různé, diskuze, závěr..
Starosta podal  informace k opravě komunikací u OÚ a u Bacílkových, upozornil na platnost nových zákonů: silniční zákon ( od 1.1.2016), zákon o obcích – novela ( od 1.7.2016), zákon o registru smluv ( od 1.7.2016). Změny těchto zákonů se výrazným způsobem projeví v práci ZO a OÚ.

Připomínky: - bez připomínek

Vzhledem k tomu, že další připomínky nebyly, starosta jednání ve 20:05 hod. ukončil.

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAVSKO DNE 30.06.2016

Usnesení č. 6/1-2016 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu pana Jaromíra Kuřítku  a  pana Šimona Meluše
b/  následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti.
2.    Jiří Dvořák čp. 56, žádost
3.    Protokol o kontrole č. 465/16/783(Okr. správa soc. zab.)
4.    Smlouva – III/408 32 Kravsko průtah
5.    Výběr dodavatele stavby – VO, MR, lokalita Na Kopci.
6.    Zakázka malého rozsahu – stavební dozor stavby „VO a MR Na Kopci“
7.    p.Klíčník – likvidace olejů z domácností.
8.    Postup při budování přípojek SK .
9.    Podání žádosti o dotace – KÚ JMK, kancelář hejtmana.
10.  Různé, diskuze, závěr..
Hlasování č. 1:      Pro:       5        Proti:          0             Zdržel se:   0

Usnesení č. 6/2-2016
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
nákup dlažby a obrubníků pro opravu veřejného prostranství na p.č.581/5 v hodnotě 6 000 Kč.
Hlasování č. 2:      Pro:      5        Proti:       0                Zdržel se:    0

Usnesení 6/3 - 2016:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Protokol o kontrole č. 465/16/783.
Hlasování č. 3:      Pro:    5           Proti:      0                 Zdržel se:  0

Usnesení 6/4 - 2016:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Smlouvu uzavřenou dle § 1746 odst.2 Občanského zákoníku pro stavbu „III/408 32 Kravsko průtah“.
Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko 12, IČO:00292982 a SÚS JMK , Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581.
Hlasování č. 4:      Pro:     5          Proti:      0                 Zdržel se:  0

Usnesení 6/5 - 2016:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Za dodavatele stavby „Veřejné osvětlení a místní rozhlas v „lokalitě Na Kopci“ firmu:
„ ZMES, spol. s.r.o., Sadová 829/1, Třebíč, IČO:43371833 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
Hlasování č. 5:      Pro:      5         Proti:      0                 Zdržel se:  0

Usnesení č. 6/6 - 2016:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
pro stavbu  „Veřejné osvětlení a místní rozhlas v obci Kravsko – lokalita Na Kopci“,
v souladu s Interním předpisem Obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu :
a /pana Jana  László, Jaroslava Ježka 195/9, 674 01 Třebíč, k výkonu autorského dozoru
b/ zaslat výzvu ing. Petru Pokornému ,AQUAPROJEKT CZ s.r.o., U Domoviny 5,
669 02 Znojmo, k podání cenové nabídky pro výkon odborného stavebního dozoru.
c/ Pověřuje starostu obce k podpisu smluv o dílo.
Hlasování č. 6:      Pro:    5           Proti:        0               Zdržel se:    0

Usnesení č.6/7:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE:
Smlouvu o spolupráci  při likvidaci odpadů, uzavřenou v souladu s ustanovením § 1746 odst.2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko, IČO: 00292982 a EKO-PF spol. s.r.o., Hlincova Hora 60,373 71 Hlincova Hora, IČO: 62525816
Hlasování č. 7:      Pro:      5        Proti:       0                Zdržel se:   0

Usnesení č. 6/8-2016:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Pokyny pro napojování přípojek splaškové kanalizace v obci Kravsko“.
Hlasování č. 8:      Pro:      5         Proti:        0               Zdržel se:   0

Usnesení č. 6/9 - 2016 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
podat žádost o dotace KÚ JMK – kancelář hejtmana na výstavbu VO a MR. Požadovaná výše dotace  600 000,00 Kč

Hlasování č. 9:      Pro:      5        Proti:      0                 Zdržel se:   0

Zapsal: pan Aleš Hutař
Ověřili:
Pan Jaromír Kuřítka
Pan Šimon Meluš

V Kravsku 1.07.2016.
Mgr. František Moučka, starosta obce