+420 515 255 131

Zápis zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 16.03.2016

25. 03. 2016 | admin
Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 18.00 hod. Přítomno 6 zastupitelů, 1 omluven, zastupitelstvo usnášení schopné.
Zapisovatelem zasedání určen pan Daniel Fabián,
za ověřovatele zápisu navrženi pan Jaromír Kuřítka a ing. Pavel Vávra.
Starosta navrhl  následující změny programu zasedání:
- bod č.13 přesunout k bodu 5
- zrušit body č. 12, 14, 15

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 3/1-2016“

Bod č. 2: Klíčník a Klíčník- smlouva
Poslední platná smlouva na svoz domovního a tříděného odpadu je z 23.2.2003.Tato smlouva nebyla  aktualizována žádným doplňkem smlouvy. Je tudíž zastaralá, neodráží skutečnosti, podle nichž v současné době probíhají vztahy mezi obcí a sběrovou firmou. Od 1.ledna 2015 nabyla účinnosti vyhláška č. 321 ze dne 16.12.2014, která ukládá obcím „rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů“. V praxi to vypadá tak, že obec je povinna zajistit oddělený sběr a likvidaci  těchto odpadů: tříděný domovní odpad (TDO), plasty, sklo bílé, sklo směsné, objemný odpad, papír,  biologický odpad, kovový odpad, nebezpečný odpad.  Je tedy nutné uzavřít se sběrovou firmou KJ a KJ novou „Smlouvu o poskytování služeb při svozu domovního a tříděného odpadu“, která by všechna tato hlediska zohledňovala. Zastupitelé obdrželi „Návrh smlouvy ….“, patřičné rozbory a finanční kalkulace k prostudování. Starosta  doporučil smlouvu schválit.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 3/2-2016“

Bod č.3: Vyhodnocení plnění rozpočtu obce za r. 2015.
Starosta seznámil přítomné s plněním rozpočtu za r. 2015.
Daňové příjmy:                                          7 494 158,46 Kč
Nedaňové příjmy:                                         508 972,96 Kč
Kapitálové příjmy:                                     2 075 640,00 Kč
Přijaté transfery:                                      17 773 734,00 Kč ( včetně rezervy z r. 2014)
Příjmy celkem:                                       27 816 110,00 Kč
Běžné výdaje:                                          13 318 312,89 Kč
Kapitálové výdaje:                                     8 827 329,21 Kč
Výdaje celkem:                                      22 145 642,10 Kč
Rezerva na účtech Obce Kravsko k 31.12.2015 ……….  5 670 515,68 Kč
Schváleno celkem 7 rozpočtových opatření, kde:
V příjmech schválený rozpočet 10 228 100,00 Kč   upravený   16 986 300,00 Kč
Ve výdajích schválený rozpočet  21 072 600,00 Kč   upravený    27 830 800,00 Kč
V roce 2015 obdržen úvěr od KB ve výši 6 000 000,00 Kč, vyčerpáno  2 336 079,67 Kč.
Čisté příjmy:   16 971 611,42 Kč; Čisté výdaje:  22 145 642,00 Kč
Schodek rozpočtu:  - 5 174 031,00 Kč

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 3/3-2016“

BOD č. 4: Schválení rozpočtu obce na r. 2016.
Starosta přednesl důvodovou zprávu a návrh na změny.
Rozpočet je navrhován jako schodkový se schodkem   – 4 130 140,00 Kč.
Příjmy: 10 716 460 Kč; výdaje: 14 746 600 Kč. Schodek bude kryt zůstatkem z r. 2015,který je ve výši 5 670 515,00 Kč.  Návrh rozpočtu byl v řádném termínu zveřejněn na úřední desce, jak v listinné podobě, tak v elektronické na internetových stránkách obce. Starosta konstatoval, že zastupitelé obdrželi rozpočet k prostudování v písemné formě.
Dle návrhu rozpočtu jsou příjmy celkem :                      10 716 500,00 Kč
výdaje celkem :                          14 746 600,00 Kč
Před projednáváním předložil : ing. Pavel Vávra návrh na změnu na straně výdajů:
§ 3633- přeložka „VN“ Rybník  - navýšit o 50 000,00 Kč, tj. z 200 000,00 Kč na 250 000,00 Kč
Pan Pavel Hofstetter návrh na změnu na straně výdajů:
§3392  - KD  - výdaje navýšit o 50 000,00 Kč, tj. na 184 000,00 Kč ( výměna plynového kotle)
Navýšení  výdajů celkem na  14 846 600 Kč.
Vzhledem k tomu, že nebyly podány další návrhy na změny návrhu rozpočtu pro rok 2016, doporučuji přijetí návrhu ing. Vávry a návrhu pana Hofstettera. Předkládám ke schválení následující usnesení:

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 3/4-2016“

BOD č. 5: Závěrečný účet Obce Kravsko za r. 2015; Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ.
Předsedající předal slovo ekonomce paní Janáčkové, která seznámila přítomné s následujícími dokumenty:
- Návrh Závěrečného účtu obce Kravsko za r. 2015
- Účetní závěrka obce Kravsko za rok 2015 a Hospodářský výsledek obce Kravsko
za rok 2015
- Opatření k nápravě chyb a nedostatků ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
Obce Kravsko, okres Znojmo z 08.02.2016.
- Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové organizace za rok 2015
- Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové organizace za rok 2015
a jeho převedení do rezervního fondu.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 3/5-2016“

BOD č. 6: Projednání plánů výborů na r. 2016.
Starosta požádal předsedu výboru pro sport a tělovýchovu pana Pavla Hofstettera a předsedu výboru pro školství a vzdělávání pana Aleše Hutaře, aby přednesli návrhy plánů výborů
na r. 2016. Dále navrhl schválení finančního příspěvku na činnost výboru pro kulturu ve výši 47 000,00 Kč.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 3/6-2016

Bod č. 7: Prodej stavebního pozemku.
Dne 21.01.2016 podali žádost o odkoupení stavebního pozemku p.č. 178/44 o výměře
818 m2 v lokalitě „Rybník“ pan David Závěrka , Kravsko 11, 671 51 Kravsko a paní Lenka Závěrková, Kravsko 11, 671 51 Kravsko .
Starosta doporučil prodej pozemku schválit.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 3/7-2016

Bod č. 8: Schválení počtu pracovníků na VPP pro r. 2016.
K dnešnímu dni  podali žádost o zaměstnání v rámci VPP celkem 4 občané.
Jejich žádost musí doporučit ÚP. Starosta doporučil uplatnit u ÚP požadavek na zaměstnání, v rámci VPP pro 4 pracovníky.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 3/8-2016

Bod č.9: Vyhodnocení výstavby inženýrských sítí – Rybník.
V prosinci 2015 bylo ukončeno budování inženýrských sítí v lokalitě Rybník. K dnešnímu dni proběhla kolaudace splaškové kanalizace, vodovodního řadu, plynu . 24.03.2016 proběhne kolaudace místní komunikace a dešťové kanalizace. Těmito kolaudacemi bude stavba dokončena. K dnešnímu dni jsou také prodány všechny stavební parcely v této lokalitě. V letošním roce bude ještě realizována přeložka „VN“ tak, aby nenarušovala stavební parcely.
Vyúčtování stavby:
Výdaje do r. 2014 včetně( vesměs inženýrská činnost)                                      557 497,00 Kč
Výdaje v roce 2015 – stavební činnost                                                            2 699 774,07 Kč
Předpokládsané výdaje v r. 2016 – stavební a inženýrská činnost                  1 193 497,00 Kč
Výdaje celkem:                                                                                                4 450 768,00 Kč
Příjmy: prodej pozemků – 4 015 620,00 Kč; prodej plynovodu – 265 500,00 Kč                4 281 180,00 Kč

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 3/9-2016

Bod č. 10: Vyhodnocení opravy místních komunikací.
Po budování splaškové kanalizace bylo v obci celoplošně opraveno cca 2 km místních komunikací. Náklady k dnešnímu dni činí 5 316 706 Kč. Zbývá proinvestovat 1 200 000 Kč do chodníků a odstavných ploch „Na Kopci“. Tato část bude dokončena po rekonstrukci “NN“ , veřejného osvětlení a místního rozhlasu.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 3/10 -2016

Bod č. 11: Kanalizace – průběžné hodnocení.
Starosta poskytl informace o financování II. etapy splaškové kanalizace.
V létech 2009 – 2014 bylo proinvestováno celkem    1 215 092,50 Kč ( inženýrská činnost)
V roce 2015 – stavební činnost                                   5 973 604,00 Kč
Celkem l 1.1.2016:                                                     7 188 696,50 Kč
Rozpočet na stavební práce činil  cca 35 500 000,00 Kč bez DPH.
Nepředpokládají se další větší výdaje.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 3/11-2016“

Bod č.12: Diskuze – závěr.
Pan Milan Kubiš: - dotaz, zda byl kromě p. Klíčníka osloven ještě jiný svozový podnik
- zda se počítá s prodloužením komunikace na Rybníku
Paní Šrůtková : - doporučuje řešit prodloužení komunikace na Rybníku směrem k hasičské zbrojnici; doporučuje upravit dopravní značení na Rybníku tak, aby byl upraven provoz v celé lokalitě
Odpověď – starosta: Kromě firmy pana Klíčníka nebyla oslovena jiná svozová firma.
Komunikace na Rybníku je provedena dle projektové dokumentace
schválené ZO v r. 2013, prozatím se neuvažuje o její úpravě.
Ve čtvrtek 24.03.2016 proběhne kolaudace komunikace na rybníku,
požadavek na úpravu dopravního značení bude ze strany obce podán.

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny další připomínky, starosta jednání v 19.45 hod. ukončil.

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAVSKO DNE 16.03.2016.

Usnesení č. 3/1 - 2016 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu pana Jaromíra Kuřítku a  ing. Pavla Vávru
b/  následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti.
2.    Klíčník a Klíčník - smlouva
3.   Vyhodnocení plnění rozpočtu obce za r. 2015.
4.   Schválení rozpočtu obce na r. 2016.
5.   Návrh závěrečného účtu obce Kravsko za rok 2015;Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ.
6.   Projednání plánů výborů na r. 2016.
7.   Prodej stavebního pozemku.
8.   Schválení počtu pracovníků na VPP pro r. 2016.
9.   Vyhodnocení výstavby inženýrských sítí - Rybník
10. Vyhodnocení opravy místních komunikací.
11. Kanalizace – průběžné hodnocení.
12. Diskuze – závěr.
Hlasování č. 1:      Pro:     6          Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení č. 3/2 - 2016
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Smlouvu o poskytování služeb při svozu domovního a tříděného odpadu.
Smluvní  strany:
KJ spol. KJ – svoz TDO, Tasovice 395, 671 25 Hodonice, IČO: 45447217 – zhotovitel
Obec Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko, IČO: 00292982 - objednatel
Hlasování č. 2:      Pro:     6          Proti:        0               Zdržel se:   0

Usnesení č. 3/3 - 2016:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Plnění rozpočtu  obce Kravsko za rok 2015. (K 31.12.2015.)
Hlasování č. 3:      Pro:      6         Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení č. 3 /4- 2016
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Rozpočet obce Kravsko na r. 2016. Příjmy rozpočtu: 10 716 500,00 Kč;
výdaje rozpočtu: 14 846 600,00 Kč; krytí schodku rozpočtu ve výši  4 130 100,00 Kč zůstatkem r.2015.
.Hlasování č.4 :  Pro:      6          Proti :       0         Zdržel se:      0

Usnesení č. 3 /5- 2016:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a/ „Závěrečný účet obce Kravsko za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Obce Kravsko za r. 2015, a to s výhradou
b/ „Účetní závěrku obce Kravsko za rok 2015“a „Hospodářský výsledek obce Kravsko za rok
2015“ve výši  - 5 189 031,49 Kč – bez výhrad
c/ Opatření k nápravě chyb a nedostatků ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
Obce Kravsko, okres Znojmo z 08.02.2016.
d/ Protokol o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ , Kravsko, příspěvkové organizace
za rok 2015..
e/ Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové organizace za rok 2015
ve výši 38 315,09 Kč a jeho převedení do rezervního fondu.
Hlasování č.5. : Pro :  6    Proti :     0        Zdržel se :      0

Usnesení č. 3/6 - 2016:
Zastupitelstvo obce
a/ BERE NA VĚDOMÍ
zprávy o činnosti výborů pro tělovýchovu a sport a výboru pro školství a vzdělávání.
b/ SCHVALUJE
- podpořit činnost výboru pro kulturu na r. 2016 částkou  47 000,00 Kč
- podpořit činnost výboru pro tělovýchovu a sport na r. 2016 částkou 5 000,00 Kč
Hlasování č. 6:      Pro:   6            Proti:    0                   Zdržel se:   0

 Usnesení č. 3/7 – 2016:
Zastupitelstvo obce Kravsko SCHVALUJE:
odprodej stavebního pozemku p.č. 178/44 o výměře 818 m2 v k.ú. Kravsko panu
Davidu Závěrkovi a paní Lence Závěrkové, oba bytem Kravsko 11, 671 51 Kravsko,
za cenu 343 560,00 Kč. Záměr prodeje pozemku je zveřejněn od 16.12.2013. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k vypracování  a podpisu kupní smlouvy s kupujícími.
Hlasování č. 7:      Pro:     6         Proti:        0               Zdržel se:   0

Usnesení č.3/8 - 2016:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
přijmout v r. 2016 na Veřejně Prospěšné Práce 4 občany.
Hlasování č. 8:      Pro:     6          Proti:       0                Zdržel se:  0

Usnesení č. 3/9 - 2016:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Průběžné vyúčtování stavby „ Výstavba inženýrských sítí – lokalita Rybník v obci Kravsko“.
Hlasování č. 9:      Pro:     6          Proti:     0                  Zdržel se:   0

Usnesení č. 3/10 - 2016:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
průběžné vyúčtování opravy místních komunikací.
Hlasování č. 10:      Pro:    6          Proti:         0              Zdržel se:   0

Usnesení č.3/11 - 2016:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Průběžné vyúčtování budování splaškové kanalizace.
Hlasování č. 10:      Pro:     6          Proti:    0                    Zdržel se:   0

Zapsal:  Pan Daniel Fabián

Ověřili:  Pan Jaromír Kuřítka
Ing. Pavel Vávra

V Kravsku 21.03.2016.
Mgr, František Moučka, starosta obce