+420 515 255 131

Zápis zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 13.04.2016

29. 04. 2016 | admin
Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. Přítomno 6 zastupitelů, 1 omluven, zastupitelstvo usnášení schopné.
Zapisovatelem zasedání určen pan Daniel Fabián,
za ověřovatele zápisu navrženi pan Aleš Hutař a ing. Pavel Vávra.
Starosta navrhl  následující změny programu zasedání:
Doplnit: - Rozpočtové opatření č.1
- J.Klíčník – Smlouva o bezplatné zápůjčce nádob. Předávací protokol.
- Zakázka malého rozsahu
- Nákup sekačky
- Bc. Bronislav Kadeřábek – vyjádření k projektové dokumentaci
- Změna dopravního značení v lokalitě Rybník
Vypustit: - Darovací smlouva – přípojky.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/1-2016“

Bod č.2: Rozpočtové opatření č. 1/2016.
Rozpočtové opatření řeší finanční operace na straně příjmů a výdajů v celkové částce  1 091 000,00 Kč. Příjmy- výdaje: průtoková dotace ZŠ: 64 300,00Kč;podpora na stravování žáků- Příjmy – výdaje : 1 027 000,00 Kč : komunikace „V Koutech“ – úhrada z úvěrového účtu.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/2-2016“

Bod č. 3: Manželé Skřivanovi – vyjádření k projektové dokumentaci
Dne 18.03.2016 podali manželé Aleš a Kateřina Skřivanovi žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Novostavba rodinného domku , Kravsko, p.č. 178/42. Starosta doporučil vydat kladné stanovisko.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/3 -2016“

Bod č. 4:  Milan Kubiš – vyjádření k projektové dokumentaci
Dne 29.03.2016 podal pan Milan Kubiš, Kravsko 199 žádost o vyjádření k novostavbě RD na parcelním čísle 158, 78/5, 78/6.  Starosta doporučil kladné vyřízení žádosti.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/4 -2016“

Bod č.5:  Zpráva o činnosti výborů pro kulturu a finančního výboru
Předsedové výboru pro kulturu a  finančního výboru přednesli zprávy o činnosti výborů.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/5-2016“

Bod č. 6.    Pokyny pro sběr komunálního odpadu v r. 2016
Od 1.ledna 2015 nabyla účinnosti vyhláška č. 321 ze dne 16.12.2014, která ukládá obcím „rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů“. V praxi to znamená, že obec je povinna zajistit oddělený sběr a likvidaci  těchto odpadů: tříděný domovní odpad (TDO), plasty, sklo bílé, sklo směsné, objemný odpad, papír,  biologický odpad, kovový odpad, nebezpečný odpad ,    stavební odpad, elektroodpad …
Z těchto důvodů vydáváme pokyny pro likvidaci odpadu v r. 2016.
Zastupitelé obdrželi „Pokyny … „ k prostudování.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/6-2016“

Bod č.7: Bioodpady – Smlouva o výpůjčce.
Každá domácnost obdrží zdarma čipovanou nádobu na sběr bioodpadu. Nádoba se po pěti letech stane jejím majetkem. Zastupitelé obdrželi k prostudování text nájemní a darovací smlouvy mezi obcí a občany.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/7-2016“

Bod č. 8:  J.Klíčník- Smlouva o bezplatné zápůjčce nádob;Předávací protokol
Firma Klíčník zapůjčila obci 200 ks nádob na sběr bioodpadu, tři kontejnery na sběr papíru
a tři kontejnery na sběr kovového odpadu. Z těchto důvodů je zapotřebí schválit „Zápůjční smlouvu“ a „Předávací protokol. Zastupitelé obdrželi materiály k prostudování.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/8-2016“

Bod č.9: Budova č. 200 – podání žádosti o dotace.
V rámci 19. výzvy SFŽP ČR, prioritní osa 5, „Energetické úspory“ , byla podána žádost
o dotace na zateplení  budovy č.p.200. Dle rozpočtu se jedná o stavbu v hodnotě
3 951 921,0 Kč. Z této částky činí maximální způsobilé výdaje 3 566 658,0 Kč, nezpůsobilé výdaje 385 263,0 Kč. O uznatelnosti projektu bude rozhodovat SFŽP ČR. Při kladném rozhodnutí je realizace pravděpodobná až v r. 2017.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/9-2016“

Bod č.10:  Zakázka malého rozsahu
Je zapotřebí realizovat úpravu komunikace před obecním úřadem.  Je nutné upřesnit projektovou dokumentaci, včetně rozpočtu. Projekt v r. 2008 vypracoval ing. Pivnička, Silniční a mostní inženýrství, s.r.o. Z těchto důvodů bylo doporučeno zadání zakázky malého rozsahu na dodávku služby: ing. Liboru Pivničkovi , Silniční a mostní inženýrství, s.r.o., Rudoleckého 857/25, 669 02 Znojmo  a schválení textu výzvy.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/10-2016“

Bod č.11:  Nákup sekačky
Pan Šilhavý vznesl požadavek na nákup nové pojezdové motorové sekačky. Současná je v havarijním stavu, k rozsahu požadovaných prací nepoužitelná. Doporučeno schválit nákup nové sekačky v částce do 15 000,00 Kč.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/11-2016“

Bod č.12:  Bc. Bronislav Kadeřábek – vyjádření k projektové dokumentaci.
Dne 11.04.2016 podali Bc. Bronislav Kadeřábek, Mramotice 47, 67151 Kravsko a sl. Petra Hrnčířová, Loucká 3378/2b, 66902 Znojmo,  žádost o vyjádření ke stavbě RD na p.č.178/49 v obci Kravsko. ( Souhlas se stavbou novostavby RD, sjezdu na místní komunikaci, napojení inženýrských sítí.) Starosta doporučil kladné vyřízení žádosti.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/12-2016“

Bod č.13: Změna dopravního značení v lokalitě Rybník
Na minulém zasedání ZO vznesla paní Šrůtková připomínku k dopravnímu značení v lokalitě Rybník. Připomínka byla vznesena při kolaudačním řízení. Změna umístění dopravního značení je( na žádost ZO) možná. Bylo by však nutné vybudovat na začátku komunikace zpomalovací pruh. Znamenalo by to zvýšené finanční náklady na úpravy komunikace a problémy se zajížděním vozidel k čerpací stanici a na polní cestu. Proto bylo doporučeno ponechat dopravní značení v lokalitě Rybník ve stávajícím stavu.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/13-2016“

Bod č.14.  Zpráva starosty – závěr:
Starosta seznámil občany s činností za období od 20.2. do 13.04.2016.
Seznámil také přítomné se  „Smlouvou o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30-15-002“ , kterou uzavřela ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvková organizace s JMK“.

Připomínky: - pan Milan Kubiš – dotaz, zda byla provedena kontrola smluv o pronájmu budov a pozemků.
- odpověď – paní Janáčková – smlouvy jsou aktualizované
Přijato „Usnesení č. 4/14-2016“

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAVSKO DNE 13.04.2016.

Usnesení č. 4/1-2016 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu ze zasedání pana Aleše Hutaře a ing. Pavla Vávru
b/  následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti.
2.    Rozpočtové opatření č. 1/2016
3.    Manželé Skřivanovi – vyjádření k projektové dokumentaci
4.    Milan Kubiš – vyjádření k projektové dokumentaci
5.    Zpráva o činnosti výborů pro kulturu a  finančního výboru
6.    Pokyny pro sběr komunálního odpadu v r. 2016
7.    Bioodpady – Smlouva o výpůjčce.
8.    J.Klíčník- Smlouva o bezplatné zápůjčce nádob;Předávací protokol
9.    Budova č. 200 – podání žádosti o dotace.
10.  Zakázka malého rozsahu
11.  Nákup sekačky
12.  Bc. Bronislav Kadeřábek – vyjádření k projektové dokumentaci.
13.  Změna dopravního značení v lokalitě Rybník
14.  Zpráva starosty – závěr..
Hlasování č. 1:      Pro:     6          Proti:          0             Zdržel se:    0

Usnesení č. 4/2-2016
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Rozpočtové opatření č. 1/2016.
Hlasování č. 2:      Pro:    6          Proti:       0                Zdržel se:    0

Usnesení 4/3 - 2016:
Zastupitelstvo obce:
a/  Nemá námitky k předložené projektové dokumentaci na výstavbu RD na pozemku
p.č. 178/42 v k.ú. Kravsko – stavebník: Aleš a Kateřina Skřivanovi,
Gagarinova  2760/34, 669 02 Znojmo, projekt: Ing. Ladislav Švach 1/2016
.b/ Uděluje souhlas k napojení na ing. sítě obce ( voda, kanalizace)
v souladu s předloženou dokumentací.
c/ Uděluje souhlas k připojení tohoto RD sjezdem a nájezdem z pozemku p.č. 178/42
na místní komunikaci na p.č.178/1  v k.ú. Kravsko v souladu s přiloženým situačním
plánkem ze studie zpracované - Ing. Ladislavem Švachem 1/2016
d/ Pověřuje starostu obce k uzavření „Plánovací smlouvy“ mezi Obcí Kravsko
a Alešem Skřivanem, Kateřinou Skřivanovou v souladu s §51 občanského zákoníku.
e/ Stavba je v souladu s územním plánem obce Kravsko č.j. 27/12, datum vydání
27.06.2012,datum nabytí účinnosti 14.07.2012.
Hlasování č. 3:      Pro:      6         Proti:      0                 Zdržel se:  0

Usnesení 4/4 - 2016:
Zastupitelstvo obce:
a/  Nemá námitky k předložené projektové dokumentaci na výstavbu RD na pozemku
p.č. 158, 78/5, 78/6 v k.ú. Kravsko – stavebník: Milan Kubiš, Kravsko 199,
671 51 Kravsko, projekt: Ing. Kamil Jaroš,  1/2016
b/ Uděluje souhlas k napojení na inženýrské sítě obce ( voda, kanalizace)
v souladu s předloženou dokumentací.
c/ Nemá námitky k připojení tohoto RD stávajícím sjezdem a nájezdem  v souladu
s přiloženým situačním plánkem ze studie zpracované - Ing. Kamilem Jarošem,  1/2016
d/ Stavba je v souladu s územním plánem obce Kravsko č.j. 27/12, datum vydání
27.06.2012,datum nabytí účinnosti 14.07.2012.
Hlasování č. 4:      Pro:   6            Proti:      0                 Zdržel se:  0

Usnesení č.4/5:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Zprávu o činnosti výboru pro kulturu a  finančního výboru .
Hlasování č. 5:      Pro:   6            Proti:    0                   Zdržel se:   0

Usnesení č. 4/6 - 2016:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Pokyny pro sběr komunálního odpadu v r. 2016
Hlasování č. 6:      Pro:     6          Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení č. 4/7-2016:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Text „Smlouvy o výpůjčce, kterou se zapůjčuje občanům nádoba na sběr bioodpadu.
Hlasování č. 7:      Pro:  6             Proti:         0              Zdržel se:   0

Usnesení č. 4/8 - 2016:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Smlouvu o bezplatné zápůjčce nádob.
b/ Předávací protokol.
Vypůjčitel: Obec Kravsko, IČO: 00292982 ; Půjčitel: firma KJ spol. KJ, IČO:45447217
Hlasování č. 8:      Pro:    6          Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení č. 4/9-2016:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Informace o podání žádosti  - dotace na zateplení budovy č.p. 200.
Hlasování č. 9:      Pro:     6          Proti:       0                Zdržel se:  0

Usnesení č. 4/10-2016:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Zadat zakázku malého rozsahu na dodávku služby „Projektová dokumentace na opravu komunikace u obecního úřadu v obci Kravsko“ firmě Ing. Libor Pivnička, Silniční
a mostní inženýrství, s.r.o., Rudoleckého 857/25, 669 02 Z n o j m o.
b/ Text výzvy veřejné zakázky malého rozsahu.
Hlasování č. 10:      Pro:      6         Proti:       0                Zdržel se:   0

Usnesení č. 4/11-2016:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
vyčlenit na nákup nové sekačky částku 15 000,00 Kč.
Hlasování č. 11:      Pro:      6         Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení 4/12 - 2016:
Zastupitelstvo obce:
a/  Nemá námitky k předložené projektové dokumentaci na výstavbu RD na pozemku
p.č. 178/49 v k.ú. Kravsko – stavebník: Bc. Bronislav Kadeřábek, Mramotice 47,
67151   Kravsko a sl. Petra Hrnčířová, Loucká 3378/2b, 66902 Znojmo,projekt
Ing.arch. K.Macháčová, 1/2016
b/ Uděluje souhlas k napojení na inženýrské sítě obce ( voda, kanalizace)
v souladu s předloženou dokumentací.
c/ Uděluje souhlas k připojení tohoto RD sjezdem a nájezdem z pozemku p.č. 178/49
na místní komunikaci na p.č.178/1  v k.ú. Kravsko v souladu s přiloženým situačním
plánkem ze studie zpracované - Ing.arch. K.Macháčová, 1/2016
d/ Pověřuje starostu obce k uzavření „Plánovací smlouvy“ mezi Obcí Kravsko
a Bc. Bronislav Kadeřábek, Mramotice 47, 67151 Kravsko , Petra Hrnčířová,
Loucká 3378/2b, 66902 Znojmo.
e/ Stavba je v souladu s územním plánem obce Kravsko č.j. 27/12, datum vydání
27.06.2012,datum nabytí účinnosti 14.07.2012.
Hlasování č. 12:      Pro:      6         Proti:      0                 Zdržel se:  0

Usnesení 4/13 - 2016:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
ponechat dopravní značení v lokalitě Rybník ve stávajícím stavu, dle platné projektové dokumentace..
Hlasování č. 13:      Pro:     6          Proti:      0                 Zdržel se:  0

Usnesení č. 4/14-2016:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
a/ Zprávu starosty za období do 13.04.2016.
b/„Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30-15-002“ , kterou uzavřela ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvková organizace s JMK.
Hlasování č. 14:      Pro:    6           Proti:   0                    Zdržel se:

Zapsal:  Pan Daniel Fabián  ,v.r.
Ověřili:  Pan Aleš Hutař , v.r.
Ing. Pavel Vávra      ,v.r.

V Kravsku 14.04.2016.
Mgr, František Moučka, starosta obce, v.r.

- 6 -