+420 515 255 131

Zápis zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 08.06.2016

25. 06. 2016 | admin
Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. Přítomno 6 zastupitelů, 1 omluven, zastupitelstvo usnášení schopné.
Zapisovatelem zasedání určen pan Daniel Fabián, za ověřovatele zápisu navrženi pan Aleš Hutař a Pavel Hofstetter.
Starosta navrhl  následující změny programu zasedání:
Bod č.8:
- zrušit – Pravidla pro poskytnutí příspěvku na budování přípojek SK
--zařadit – Přibyl – NN – stavební úprava
Bod č. 9:
- zrušit – Darovací smlouva – přípojky.
-zařadit – DSO – Závěrečný účet.
Bod 10 :
- zrušit – Budova č. 200, podání žádosti o dotace
- zařadit – ZŠ Kravsko – Žádost o zápis povoleného počtu žáků ve ŠK
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 5/1-2016“                                                            ( Příloha č. 1/5-2016)

Bod č.2: Rozpočtové opatření č. 2/2016 a č.3/2016
a/ Rozpočtové opatření č.2 řeší finanční operace na straně výdajů v  částce  117 200 Kč. Úhrada provedena převodem finančních prostředků z nespecifikovaných rezerv ve výši 104 300,00 Kč a navýšením příjmů o částku 12 900,00 Kč, která  nebyla vyčerpána na budování kanalizačních přípojek.
Výdaje: nákup sekačky ………. 15 200,00 Kč    Úhrada výdajů:
inž.činnost-Rybník …... 80 700,00 Kč    Převod z rezervního fondu … 104 300,00 Kč
daň z přev. nem. ……      8 500,00 Kč    Úspora na budování přípojek    12 900,00 Kč
bytové hospodářství ….   1 100,00 Kč
-----------------------------------------------     ------------------------------------------------------
b/ Rozpočtové opatření č.3 řeší příjmy a výdaje ve výši 160 500,00 Kč.
Příjmy: - vratky inkasa (voda)  2 800,00 Kč, věcné břemeno 100,00 Kč, prodej pozemků  36 600,00 Kč , převody z fondů  121 000,00 Kč
Výdaje: VPP  21 400,00 Kč, bioodpad (+)(-) 50 000,00 Kč – převedení na jiný §, převody fondům  121 000,00 Kč, povýšení rezervy  8 100,00 Kč, tlaková zkouška plynu  500,00 Kč.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 5/2-2016“                                                             ( Příloha č. 2/5-2016)

Bod č. 3: Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku - VAK
Dne 29.7.2015 uzavřela obec Kravsko a VAK Znojemsko „ Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku“ na částku  1 072 115 Kč. V této částce nebyla zahrnuta inženýrská činnost  (stavební dozor, zajištění kolaudačního řízení). Po započítání úhrady za tuto činnost došlo k navýšení smluvní částky na 1 119 370,00 Kč. Starosta doporučil „Dodatek č.1“ schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 5/3-2016“    ( Příloha č. 3/5-2016)

Bod č. 4:  Dodatek č.1  k pachtovní smlouvě – ZD Hl. Mašůvky
Dne 4.12.2015 byla uzavřena mezi obcí Kravsko a ZD Hluboké Mašůvky „Pachtovní smlouva“, kterou se určilo pachtovné ve výši 2 000,00 Kč/ha/rok. Dodatek č.1 k této smlouvě řeší navýšení nájemného na 3 000,00 Kč/ha/rok. Doporučeno „Dodatek č.1“ schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 5/4-2016“            ( Příloha č. 4/5-2016)

Bod č.5: Zpráva o činnosti kontrolního výboru.
Předseda KV pan Jaromír Kuřítka přečetl zprávu o činnosti kontrolního výboru.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 5/5 -2016“    ( Příloha č. 5/5-2016)

Bod č. 6.    Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – E.ON
Firma SETO,spol. srov.o., Hradecká 17, 38001 Dačice předkládá k projednání Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení -  umístění sloupu při přeložce „VN“ v lokalitě Rybník; parcely
č. 178/1, 178/40, 178/44 v majetku obce. Jednorázový poplatek 4 840,00 Kč . Doporučeno návrh schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 5/6 -2016“    ( Příloha č. 6/5-2016)

Bod č.7: Vyúčtování obecních přípojek splaškové kanalizace; zařazení do majetku obce.
V měsíci dubnu bylo dokončeno budování kanalizačních přípojek ke KD, OÚ a PB. Celkové náklady činí 65 168,00 Kč. Doporučeno zařadit do majetku obce kanalizační přípojky:
k č.p. 12 v hodnotě 11 610,00 Kč, k č.p. 23 v hodnotě 14 743,00 Kč a k č.p. 41 v hodnotě 38 815,00 Kč.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 5/7-2016“                                                               ( Příloha č. 7/5-2016)

Bod č.8:  Přibyl – NN – stavební úprava.
Firma ZMES, spol. s.r.o., Sadová 829/1, 674 01 Třebíč žádá o vyjádření ke stavbě energetického díla pro stavební řízení. Jedná se o zemní vedení kabelové přípojky
na p.č. 640/1, 640/8. Doporučeno vydat souhlasné vyjádření.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 5/8 - 2016“    ( Příloha č. 8/5-2016)

Bod č.9:  DSO – Závěrečný účet.
Závěrečný účet DSO severozápadní větev  byl zveřejněn na ÚD  a na internetových stránkách obce od 19.05.2016 do 5.6.2016. K uvedeným materiálům nebyly vzneseny připomínky.Nedílnou součástí závěrečného účtu je Inventarizační zpráva za rok 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO. Při kontrole nebyly shledány chyby a nedostatky.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 5/9-2016“    ( Příloha č. 9/5-2016)

Bod č.10: Žádost o zápis povoleného počtu žáků ve ŠK
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zapotřebí podat žádost o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školní klub, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Jde o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu na 80 s účinností
od 1.9.2016.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 5/10 -2016“                 ( Příloha č. 10/5-2016)

Bod č.11:  Zakázky malého rozsahu:
V současné době bude zahájena výstavba „NN“ na Kopci . Současně bude zahájena výstavba veřejného osvětlení a místního rozhlasu v této lokalitě. Je zapotřebí provést výběrové řízení na dodavatele stavby. Jde o zakázku malého rozsahu, která bude vypsána v souladu s „Interním předpisem obce Kravsko pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, bod 2“.
Podle článku 2-a starosta navrhl:
Oslovit firmy:
1. Jiří Hofman ELVOMONT s.r.o., 17. listopadu 22, 669 02 Znojmo
2. Večeřa, ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o., Prosiměřice 98, 67161 Prosiměřice
3. ZMES, spol. s.r.o., Sadová 829/1, Třebíč
Výběrovou komisi ve složení:
Mgr. František Moučka, starosta obce
Pan Daniel Fabián, místostarosta obce
Ing. Pavel Vávra, zastupitel obce
Náhradník:pan Jaromír Kuřítka, zastupitel obce
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 5/11-2016“    ( Příloha č. 11/5-2016)

Bod č.12:  KB – Dodatek ke smlouvě o úvěru.
KB vyhověla naší žádosti ze dne 6.4.2016 k možnosti čerpání finančních prostředků z  úvěru do konce listopadu 2016.  Řešeno je „Dodatkem ke smlouvě o úvěru , reg.č. 99012388901“. Čerpání úvěru povoleno do 30.11.2016, poplatek za rezervaci zdrojů 0%.
Doporučeno dodatek schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 5/12 -2016“    ( Příloha č. 12/5-2016)

Bod č.13:  .  Myslivecký spolek – zrušení pronájmu.
Myslivecký spolek Kravsko-Plenkovice požádal Obec Kravsko o ukončení pronájmu pozemku p.č. 160/1 – bývalá střelnice. Vzhledem k tomu, že Myslivecký spolek Kravsko – Plenkovice provedl v letošním roce zdarma osázení skládky na Mastníku ( vysázeno cca 700 sazenic stromků), starosta doporučil ukončení pronájmu se zpětnou platností od 1.1.2016.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 5/13-2016“    ( Příloha č. 13/5-2016)

Bod č.14.:  ZŠ Kravsko – žádost o povolení převodu z rezervního fondu do fondu
Investic; Závěry prověrky BOZP.

Ředitelka ZŠ Kravsko, Mgr. Simona Jakešová požádala dne 4.5.2016 o povolení převodu částky z rezervního fondu do investičního fondu a následně o čerpání financí z investičního fondu na nákup multifunkčního zařízení . Doporučeno schválení žádosti.
Dále předložila  „Záznam o provedení prověrky nad stavem BOZP 2016. Doporučeno vzít na vědomí.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 5/14 -2016“    ( Příloha č. 14/5-2016)

Bod č.15.:  Oprava místních komunikací.
Je nutno dokončit opravu místních komunikací před obecním úřadem a komunikace
v km 1,382 ( k Bacílkovým). Obě rekonstrukce jsou projekčně připravené, na komunikaci v km 1,382 je vydáno platné stavební povolení. Firma SWIETELSKy s.r.o., s kterou máme uzavřenou smlouvu na opravu komunikací, předložila cenovou nabídku, kterou obdrželi zastupitelé v elektronické podobě. Doporučeno nabídku schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 5/15-2016“    ( Příloha č. 15/5-2016)
Bod č.16.  Různé, diskuze, závěr:
1. Zpráva starosty:
a/ Informace o provozu – Rybník
V lokalitě Rybník bude provoz řízen stávajícími dopravními značkami.
b/ Čerpání rozpočtu k 31.5.2016.
Příjmy: 4 853 361,38 Kč; výdaje 4 006 620,59 Kč; na účtech 8 877 468,35 Kč; čerpáno z úvěrového účtu 3 363 291,36 Kč
c/ Výběrové řízení na zhotovení proj. dokumentace – průtah obcí, II.část.
Výběrové řízení na projektanta II. etapy průtahu obcí bude vypsáno nejpozději do konce měsíce června
d/ Odpočívadlo u „Dubu“ – slavnostní otevření
22. června v 16. hod. se uskuteční slavnostní otevření odpočívadla  - DUB U KOCANDY.
e/ Vydán kolaudační souhlas na veřejné osvětlení – Rybník. Dosud nenabyl právní moci.
2. Diskuze – připomínky:
Pan M. Kubiš: - Zakázat sečení trávy v neděli.(Rušení klidu.)
- Zvážit vydání vyhlášky pro zákaz podomního prodeje v obci.
Pan K. Moravec: - Upozornil na nedostatečný počet kontejnerů pro sběr plastů (navýšit).
Pan Šimánek : - Řešit otázku parkování na chodnících v Koutech.
Pan Novák: - Připomínka k rekonstrukci chodníků a vodovodní šachty u č.p. 121.
Starosta: Na uvedené připomínky bude odpovězeno na dalším zasedání ZO.
Vzhledem k tomu, že další připomínky nebyly, starosta ve 20:35 hod. jednání ukončil.
( Příloha č. 16/5-2016)
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAVSKO DNE 08.06.2016

Usnesení č. 5/1-2016 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu
pana Pavla Hofstettera a  pana Aleše Hutaře
b/  následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti.
2.    Rozpočtové opatření č. 2/2016, 3/2016
3.    Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku - VAK
4.    Dodatek č.1  k pachtovní smlouvě – ZD Hl. Mašůvky
5.    Zpráva o činnosti kontrolního výboru.
6.    Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – E.ON
7.    Vyúčtování obecních přípojek splaškové kanalizace – zařazení do majetku obce..
8.    Přibyl – NN – stavební úprava.
9.    DSO – Závěrečný účet
10.  Žádost o zápis povoleného počtu žáků ve ŠK
11.  Zakázky malého rozsahu- VO + MR
12   KB – Dodatek ke smlouvě o úvěru.
13.  Myslivecký spolek – zrušení pronájmu.
14.  ZŠ Kravsko – Žádost o povolení převodu z rezervního fondu do fondu investic
-   Závěry prověrky BOZP.
15.  Oprava místních komunikací..
16.  Různé, diskuze, závěr..
Hlasování č. 1:      Pro:    6           Proti:       0                Zdržel se:    0

Usnesení č. 5/2-2016
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Rozpočtová opatření č. 2/2016 a č. 3/2016.
Hlasování č. 2:      Pro:    6          Proti:       0                Zdržel se:    0

Usnesení 5/3 - 2016:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku uzavřené dne 29.07.2015.
Dodatkem se navyšuje finanční příspěvek na 1 119 370,00 Kč.
Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko 12, IČ: 00292982 a Zájmové sdružení obcí VAK Znojemsko, Kotkova 20, 66902 Znojmo, IČ: 45671745.
Hlasování č. 3:      Pro:     6          Proti:      0                 Zdržel se:  0

Usnesení 5/4 - 2016:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Dodatek č.1 k pachtovní smlouvě ze dne 4.12.2015, kterým se určuje pachtovné ve výši 3000,00 Kč /ha/rok.
Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko 12, IČ: 00292982 a ZD Hluboké Mašůvky,671 52 Hl. Mašůvky, IČ.: 48906239
Hlasování č. 4:      Pro:      6         Proti:      0                 Zdržel se:  0

Usnesení 5/5 - 2016:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Zprávu o činnosti kontrolního výboru ze dne 30.05.2016.
Hlasování č. 5:      Pro:   6            Proti:      0                 Zdržel se:  0

Usnesení č. 5/6 - 2016:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení č. ZN – 1030030104/001/SETO.
Hlasování č. 6:      Pro:    6           Proti:        0               Zdržel se:    0

Usnesení č.5/7:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE:
a/ vyúčtování obecních přípojek splaškové kanalizace v celkové výši 65 168,00 Kč
b/ zařadit do majetku obce kanalizační přípojky k č.p. 12 v hodnotě 11 610,00 Kč,
k č.p. 23 v hodnotě 14 743,00 Kč a k č.p. 41 v hodnotě 38 815,00 Kč.
Hlasování č. 7:      Pro:   6            Proti:       0                Zdržel se:   0

Usnesení č. 5/8-2016:
Zastupitelstvo obce NEMÁ NÁMITKY
k realizaci stavby „Kravsko, Přibyl, NN stav.úpr. DS, číslo stavby 1040010856“ v souladu s předloženou dokumentací.
Hlasování č. 8:      Pro:     6          Proti:        0               Zdržel se:   0

Usnesení č. 5/9 - 2016 :
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
a/ Návrh závěrečného účtu DSO Kanalizace severozápadní větev Znojmo, Plenkovice, Kravsko,  Žerůtky za rok 2015
b/  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Kanalizace severozápadní větev – Znojmo, Plenkovice, Kravsko, Žerůtky za rok 2015.
c/ Pověřuje zástupce obce ve VH DSO, aby hlasovali pro přijetí Závěrečného účtu DSO Kanalizace SZ větev za rok 2015.
Hlasování č. 9:      Pro:   6           Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení č. 5/10-2016:
Zastupitelstvo obce Kravsko
a/ SCHVALUJE v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti
o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školní klub, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace, která se týká:zápisu nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu na 80 s účinností od 1.9.2016.
b/ UKLÁDÁ  Mgr.Františku Moučkovi,  starostovi obce Kravsko, podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství
Hlasování č. 10:      Pro:      6         Proti:        0               Zdržel se:   0

Usnesení č. 5/11-2016:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Zadat zakázku malého rozsahu na stavbu „Výstavba VO a MR v lokalitě Na Kopci v obci Kravsko firmám:
1. Jiří Hofman ELVOMONT s.r.o., 17. listopadu 22, 669 02 Znojmo
2. Večeřa, ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o., Prosiměřice 98, 67161 Prosiměřice
3. ZMES, spol. s.r.o., Sadová 829/1, Třebíč
b/ Výběrovou komisi ve složení:
Mgr. František Moučka, starosta obce
Pan Daniel Fabián, místostarosta obce
Ing. Pavel Vávra, zastupitel obce
Náhradník:pan Jaromír Kuřítka, zastupitel obce
c/ Text výzvy veřejné zakázky malého rozsahu.
Hlasování č. 11:      Pro:       6        Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení č. 5/12-2016:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Dodatek ke smlouvě o úvěru   reg.č. 99012388901.
Hlasování č. 12:      Pro:       6        Proti:       0                Zdržel se:   0

Usnesení 5/13 - 2016:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
ukončit Mysliveckému spolku Kravsko – Plenkovice pronájem pozemku p.č. 160/1
se zpětnou platností k 1.1.2016.
Hlasování č. 13:      Pro:  6            Proti:         0              Zdržel se:   0

Usnesení 5/14 - 2016:
Zastupitelstvo obce:
a/SCHVALUJE žádost řed. ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové organizace, č.j. 111/16
o povolení převodu částky 40 000,00 Kč  z rezervního fondu do investičního fondu a čerpání financí z investičního fondu na nákup multifunkčního zařízení.
b/ BERE NA VĚDOMÍ „Záznam o provedení prověrky nad stavem BOZP 2016“.
Hlasování č. 14:      Pro:    6          Proti:      0               Zdržel se:   0

Usnesení č. 5/15 - 2016 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ cenovou nabídku firmy SWIETELSKY na opravu komunikací „ U obecního úřadu“
a komunikace v km 1,382
b/ Pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu „Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo“, uzavřené dne 16.8.2015.
Hlasování č. 15:      Pro:     6          Proti:     0                  Zdržel se:   0

Zapsal:  Pan Daniel Fabián  ,v.r.
Ověřili:  Pan Pavel Hofstetter, v.r.
Pan Aleš Hutař, v.r.

V Kravsku 13.06.2016.
Mgr, František Moučka, starosta obce