+420 515 255 131

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kravsko,

15. 07. 2015 | admin
konaného dne 8. července 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Kravsko, Kravsko12

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Kravsko (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.oo hodin nejstarším členem zastupitelstva Mgr. Františkem Moučkou  („dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající konstatoval, že osvědčení bylo předáno následujícím , řádně zvoleným
členům zastupitelstva:

Daniel Fabián                              nar. 24.09.1968            Kravsko 128
Pavel Hofstetter                          nar. 27.04. 1968            Kravsko 193
Aleš Hutař                                   nar. 16.12. 1954           Kravsko 80
Jaromír Kuřítka                           nar.  09.03.1973           Kravsko 163
Šimon Meluš.                              nar. 13.11.1989            Kravsko  6
František Moučka, Mgr.             nar. 27.03.1939             Kravsko 113
Pavel Vávra, Ing.                        nar. 03.06.1976             Kravsko 8

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 26.06.2015, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Kravsko zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29.06.2015 do 08.07.2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Bod č.1:Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Bod č.2: Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Šimona Meluše a Jaromíra Kuřítku.
Zapisovatelkou z ustavujícího zasedání pověřil paní Alenu Janáčkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

USNESENÍ č. 1/UZ/2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
za ověřovatele zápisu pana Jaromíra Kuřítku a pana Šimona Meluše.
Hlasování č.1:    Pro:    7          Proti :     0     Zdrželi se :  
Usnesení č. 1  bylo schváleno.

Bod č.3: Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

USNESENÍ č. 2/UZ/2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
následující program ustavujícího zasedání:

1.    Složení slibu.
2.    Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3.    Schválení programu
4.    Schválení „Volebního řádu pro volby orgánů Zastupitelstva obce Kravsko“
5.    Volba volební komise.
6.    Volba starosty a místostarosty
7.     Zřízení výborů zastupitelstva obce
8.     Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
9.     Schválení zastupitelů, kteří budou oprávněni k vykonávání veřejných obřadů.
10.    Pověření starosty „příkazcem operací dle zákona č. 320/11 Sb.“.
11.    Schválení rozpočtu obce na r. 2015.
12.    Projednání rekonstrukce místních komunikací.
13.    Prodej stavebních pozemků.
14.    Prodej pozemku LČR.
15.    Smlouva o poskytnutí finančních prostředků – ZSO  VAK.
16.    Závěrečný účet Obce Kravsko za r. 2014; Účetní závěrka obce a ZŠ za r. 2014.
17.    KB – poskytnutí úvěru.
18.    Diskuse

Hlasování č.2::   Pro:    7            Proti :          0         Zdrželi se:       0
Usnesení č. 2  bylo schváleno.

Bod č.4: Schválení „Volebního řádu pro volby orgánů Zastupitelstva obce Kravsko“
Předsedající konstatoval, že všichni zastupitelé obdrželi „Volební řád …“ v tištěné formě k prostudování. Tento volební řád je součástí Jednacího řádu Zastupitelstva obce Kravsko  ze dne 28.11.2006 jako příloha č.2 a byl schválen dne 15.11.2010. Opětovně potvrzen dne 10. listopadu 2014.
Proto vznesl dotaz, zda má některý ze zastupitelů k navrženému materiálu připomínky. Připomínky nebyly vzneseny, proto předsedající přečetl návrh usnesení.

USNESENÍ č. 3/UZ/2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE,
že volby proběhnou dle„Volebního řádu pro volby orgánů Zastupitelstva obce Kravsko“, který je přílohou č.2 „Jednacího řádu Zastupitelstva obce Kravsko“.
Hlasování č.3::   Pro:      7        Proti :     0         Zdrželi se:       0
Usnesení č.3  bylo schváleno.

Bod č. 5:  Volba volební komise.
Předsedající navrhl v souladu s „Volebním řádem…“ volební komisi ve složení:
Aleš Hutař, Šimon Meluš a Jaromír Kuřítka. Doporučil volbu aklamací  a hlasování o celé komisi společně.
Nebyly vzneseny připomínky.

USNESENÍ č. 4/UZ/2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
volbu volební komise aklamací. Komise bude volena jako celek.
Hlasování č.4::   Pro:    7          Proti :    0          Zdrželi se:       0
Usnesení č. 4  bylo schváleno.

USNESENÍ č. 5/UZ/2015:
Zastupitelstvo obce VOLÍ
volební komisi ve složení:  Aleš Hutař, Šimon Meluš a Jaromír Kuřítka.
Hlasování č.5::   Pro:     7         Proti :      0        Zdrželi se:      0
Usnesení č. 5  bylo schváleno.

Bod č.6: - volba starosty a místostarosty:
Předsedající předal slovo předsedovi volební komise, který zahájil volbu starosty
a místostarosty obce.
a/Určení počtu místostarostů:
Předseda volební komise navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

USNESENÍ č. 6/UZ/2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
volbu jednoho místostarosty.
Hlasování č.6::   Pro:      7        Proti :    0          Zdrželi se:   0
Usnesení č. 6  bylo schváleno.

b/Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předseda volební komise navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako dlouhodobě uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

USNESENÍ č. 7/UZ/2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Hlasování č.7::   Pro:       7      Proti :        0      Zdrželi se:     0
Usnesení č. 7  bylo schváleno.

c/ Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předseda volební komise konstatoval, že volba starosty a místostarosty proběhne v souladu
s „Volebním řádem .. „ tajným hlasováním, varianta 2.(Zastupitelé osobně zapíší na volební lístek jedno jméno svého kandidáta na starostu – místostarostu.)
Předseda komise vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

USNESENÍ č. 8/UZ/2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným ve volebním řádu- tajné hlasování, varianta 2.
Hlasování č.8:   Pro:     7         Proti :        0      Zdrželi se:     0
Usnesení č. 8  bylo schváleno.

Předseda volební komise dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
d/ Volba Starosty:
- Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Aleš Hutař  navrhl zvolit do funkce starosty pana Mgr. Františka Moučku. Žádný jiný návrh nikdo nepodal.
Předseda volební komise vyzval kandidáty na starosty obce, aby se ke své kandidatuře vyjádřili. Všichni kandidáti tuto možnost využili. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.Volební komise přistoupila k volbě starosty obce.Po volební přestávce se ujal slova předseda volební komise a seznámil přítomné s výsledky volby starosty.
V tajném hlasování získal:      pan   Mgr. František Moučka     4   hlasy
Starostou obce byl tajným hlasováním zvolen pan Mgr. František Moučka.

USNESENÍ č. 9/UZ/2015:
Zastupitelstvo obce ZVOLILO
starostou obce Kravsko pana  Mgr. Františka Moučku.
Hlasování č.9:   Pro:     4         Proti :        0      Zdrželi se:     3

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).
Starosta vyzval předsedu volební komise, aby provedl volbu místostarosty.
e/ Volba místostarosty .
- Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Předseda komise vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Ing. Pavel Vávra.navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Pavla Hofstettera. Pan Pavel Hofstetter kandidaturu nepřijal.
Člen zastupitelstva pan Mgr. František Moučka navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Daniela Fabiána.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Po volební přestávce se ujal slova předseda volební komise a seznámil přítomné s výsledky volby místostarosty.
V tajném hlasování pan Daniel Fabián získal   5     hlasů
Místostarostou obce byl tajným hlasováním zvolen pan Daniel Fabián.

USNESENÍ č. 10/UZ/2015:
Zastupitelstvo obce  ZVOLILO
místostarostou obce Kravsko pana  Daniela Fabiána
Hlasování č.10:  Pro:  5    Proti:   0      Zdržel se :    2

Bod č.7: Zřízení výborů zastupitelstva obce:

a/Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor, výbor pro kulturu , výbor pro tělovýchovu a sport, výbor pro školství a vzdělávání, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

USNESENÍ č. 11/UZ/2015:
Zastupitelstvo obce ZŘIZUJE
finanční výbor, kontrolní výbor, výbor pro kulturu, výbor pro tělesnou výchovu a sport , výbor pro školství a vzdělávání. Všechny výbory budou tříčlenné.
Hlasování č.11:   Pro:  7             Proti :         0      Zdrželi se:       0
Usnesení č. 11  bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Jaromír Kuřítka navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru
pana Ing. Pavla Vávru. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

USNESENÍ č. 12/UZ/2015:
Zastupitelstvo obce VOLÍ
předsedou finančního výboru pana  Ing. Pavla Vávru
Hlasování č.12:   Pro:  7             Proti :         0      Zdrželi se:       0
Usnesení č. 12  bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Mgr. František Moučka navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Jaromíra Kuřítku. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

USNESENÍ č. 13/UZ/2015:
Zastupitelstvo obce VOLÍ
předsedou kontrolního výboru  pana  Jaromíra Kuřítku
Hlasování č.13:   Pro:    7         Proti :     0         Zdrželi se:    0
Usnesení č. 13  bylo schváleno.

Volba předsedy výboru pro kulturu:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy výboru pro kulturu. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Mgr. František Moučka navrhl zvolit do funkce předsedy výboru pro kulturu pana Šimona Meluše.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Při hlasování pan Šimon Meluš obdržel   7   hlasů

USNESENÍ č. 14/UZ/2015:
Zastupitelstvo obce VOLÍ
předsedou výboru pro kulturu pana Šimona Meluše
Hlasování č.14:   Pro:        7      Proti :        0        Zdrželi se:     0
Usnesení č. 14  bylo schváleno.
Volba předsedy výboru pro tělovýchovu a sport:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy výboru pro tělovýchovu a sport. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan  Mgr. František Moučka navrhl zvolit do funkce předsedy výboru pro
tělovýchovu a sport pana Pavla Hofstettera. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

USNESENÍ č. 15/UZ/2015:
Zastupitelstvo obce VOLÍ
Předsedou výboru pro tělovýchovu a sport pana  Pavla Hofstettera
Hlasování č.15:   Pro:      7        Proti :       0       Zdrželi se:     0
Usnesení č. 15  bylo schváleno.

Volba předsedy výboru pro školství a vzdělávání:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy výboru pro školství a vzdělávání. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Mgr. František Moučka  navrhl zvolit do funkce předsedy výboru pro školství a vzdělávání pana  Aleše Hutaře. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

USNESENÍ č.16/UZ/2015
Zastupitelstvo obce VOLÍ
předsedou výboru pro školství a vzdělávání pana   Aleše Hutaře.
Hlasování č.16:   Pro:       7          Proti:       0          Zdržel se:   0
Usnesení č.16  byla schváleno.

Volba členů výborů:
Předsedající navrhl členům zastupitelstva, aby zbývající členové výborů byli zvoleni na dalším řádném zasedání ZO. K návrhu nebyly připomínky.

USNESENÍ č. 17/UZ/2015
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE,
že zbývající členové výborů  budou voleni na následujícím řádném zasedání ZO.
Hlasování č.17:   Pro:        7         Proti :         0       Zdrželi se:      0
Usnesení č. 17  bylo schváleno.

Bod č.8: Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna za výkon funkce předsedy výboru ve výši 880,00 Kč, a za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích) ve výši 5 000,00 Kč s platností od 09.07.2015 Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

USNESENÍ č. 18/UZ/2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE,
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce:
místostarosta obce                          5 000,00 Kč/ měsíc
předseda výboru                                880,00 Kč/měsíc
Odměna bude poskytována od 09.07.2015 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil .
Hlasování č. 18:   Pro :     7     Proti :       0      Zdrželi se:      0
Usnesení č. 18  bylo schváleno.

BOD č.9: Schválení zastupitelů, kteří budou oprávněni k vykonávání veřejných obřadů.
Předsedající doporučil, aby zastupitelstvo schválilo oprávnění pro vykonávání veřejných obřadů následujícím zastupitelům:
Starosta obce   pan           Mgr. František Moučka
místostarosta pan                  Daniel  Fabián
člen zastupitelstva pan ………  Jaromír Kuřítka
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Doporučení zastupitelé projevili s návrhem souhlas.
Jiné připomínky nebyly, předsedající proto přednesl návrh usnesení.

USNESENÍ č. 19/UZ/2015:
Zastupitelstvo obce POVĚŘUJE
pana   Mgr. Františka Moučku
pana   Daniela Fabiána
pana   Jaromíra Kuřítku
vykonávání občanských obřadů.
Hlasování č.19:   Pro:     6           Proti :         1       Zdrželi se:     0
Usnesení č. 19  bylo schváleno.

BOD č. 10:Pověření starosty „příkazcem operací dle zákona č. 320/11 Sb.“.
Předsedající předal slovo ekonomce OÚ paní Janáčkové, která vznesla na ZO požadavek, aby schválilo „ Pověření starosty  příkazcem operace“ a aby zmocnilo starostu k podpisu RO.

USNESENÍ č. 20/UZ/2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE,
v souladu se zák. č. 320/01 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 64/02 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě „ Pověření starosty  příkazcem operace“ a zmocňuje starostu k podpisu rozpočtových opatření s tím, že budou na nejbližším zasedání zastupitelstva obce předloženy k dodatečnému  schválení.
Hlasování č.20   Pro:     7           Proti :      0          Zdrželi se:      0
Usnesení č.20  bylo schváleno.

Bod č. 11:  Schválení rozpočtu obce na r. 2015
Rozpočet je navrhován jako schodkový se schodkem   – 10 844 500,00 Kč.
Příjmy: 10  228 100,00 Kč; výdaje: 21 072 600,00 Kč. Schodek bude kryt zůstatkem z r. 2014 ve výši 10 844 500,00 Kč.  Zastupitelé obce Kravsko obdrželi návrh rozpočtu k prostudování písemně.
Návrh rozpočtu byl v řádném termínu zveřejněn na úřední desce, jak v listinné podobě, tak v elektronické na internetových stránkách obce.
Příjmy dle návrhu rozpočtu jsou celkem:      9 296 500,00 Kč
Před projednáváním doporučuji v daném návrhu provést následující změny:
Na straně příjmů:
- navýšení u § 3639, pol. 2119 – úhrada za věcné břemeno z E-ONU        ve výši 14 000,00 Kč
- navýšení přeplatků za el. energii na položce 2324 u § 3119, 3612,
3613, 3631, 5512, 6171                                                                                    ve výši 30 100,00 Kč
- § 3639,pol.3111 - prodej stavebních pozemků p.č.178/48 a 178/52    ve výši 887 500,00 Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Navýšení  příjmů celkem o                                                                                931 600,00 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rekapitulace příjmů:
Příjmy za r. 2015 celkem                                                    10 228 100,00 Kč
Zůstatek z r. 2014                                                                10 844 500,00 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Příjmy celkem:                                                                      21 072 600,00 Kč
Na straně  výdajů:
Výdaje dle návrhu rozpočtu jsou celkem:    20 141 000,00 Kč
Navrhuji:
§2212 - Rekonstrukce místních komunikací                           navýšit  o 931 600,00 Kč
( z 5 013 900,00Kč na 5 945 500,00 Kč)
Výdaje celkem                                                                                             21 072 600,00 Kč

Připomínky: zastupitelé: Pan ing. Pavel Vávra se dotazuje, proč je částka 931.600,-  Kč přiřazena na § MK. Starosta odpovídá, že na § 2212 je částka nedostatečná a bude třeba úvěru.

USNESENÍ č. 21/UZ/2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Rozpočet obce Kravsko na r. 2015“. Příjmy rozpočtu: 10 228 100,00 Kč;
výdaje rozpočtu: 21 072 600,00 Kč; krytí schodku rozpočtu zůstatkem r.2014 ve výši 10 844 500,00 Kč.
Hlasování č.21   Pro:     7           Proti :      0          Zdrželi se:      0
Usnesení č.21  bylo schváleno.

Bod č. 12: Projednání rekonstrukce místních komunikací.
Po vybudování kanalizace je nutné rekonstruovat místní komunikace, které jsou téměř nesjízdné. Je vypracován projekt na místní komunikace „Na Kopec“, „V Koutech“,
„U Peřinových“ a „U transformátoru“. Projekt zpracoval ing. Pivnička a je zveřejněn
od 30.6.2015 k nahlédnutí na OÚ Kravsko .Doporučuji schválit rekonstrukci těchto komunikací.
Připomínky: Zastupitelé: Pan Jaromír Kuřítka se táže, zda bude osloveno více firem.

USNESENÍ č. 22/UZ/2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
rekonstrukci místních komunikací „Na Kopec“, „V Koutech“, „U Peřinových“ a „U transformátoru“ v souladu s projektovou dokumentací Ing. L. Pivničky- 6/2015.
Hlasování č.22:   Pro:     7           Proti :      0          Zdrželi se:      0
Usnesení č.22  bylo schváleno.

Bod č.13:  Žádost o odkoupení stavebního pozemku.
Dne 3.06.2015 podali žádost o odkoupení stavebního pozemku p.č. 178/48
o výměře  918 m2 v lokalitě „Rybník“ pan Jiří Vlk, Dlouhá 640/26, 66904 Znojmo a paní Dana Řiháčková, Krylova 18/526, 669 04 Znojmo.
Připomínky: Zastupitelé:
Občané:               bez připomínek
Usnesení č. 23/UZ/2015:
Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE:
odprodej stavebního pozemku p.č. 178/48 v k.ú. Kravsko panu Jiřímu Vlkovi, Dlouhá 640/26, 669 04 Znojmo a paní Daně Řiháčkové, Krylova 18/526, 669 04 Znojmo
o výměře 918 m2 za cenu 385 560,00 Kč. Záměr prodeje pozemku je zveřejněn od 16.12.2013. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k vypracování  a podpisu kupní smlouvy
s kupujícími.
Hlasování č.23:   Pro:     7           Proti :      0          Zdrželi se:      0
Usnesení č.23  bylo schváleno.

Bod č. 14:  Prodej pozemku LČR.
Dne 25.11.2014 podaly LČR žádost o odprodej části pozemku p.č. 596/7 v k.ú. Kravsko – lesní cesta-
o rozloze cca 2 193 m2 za cenu 20 000,00 Kč.( 9,12 Kč/ m2).  Zastupitelstvo obce schválilo záměr odprodeje pozemku na zasedání dne 3.12.2014, který byl zveřejněn na ÚD OÚ od 8.12.2014
do 2.1. 2015. K dokumentu nebyly podány žádné připomínky. Navrhuji, aby cena byla určena na základě znaleckého posudku, který nechají vypracovat LČR. S tímto doplňkem doporučuji prodej pozemku schválit.
Připomínky: Zastupitelé:Pan Pavel Hofstetter nechce pozemek prodat, ale směnit za jiný.

Usnesení č. 24/UZ/2015
Zastupitelstvo obce  ROZHODLO
vyřadit tento bod z  jednání ZO do připravení nových podkladů.
Hlasování č.24:   Pro:     7           Proti :      0          Zdrželi se:      0
Usnesení č.24  bylo schváleno.

Bod č.15:  Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku – ZSO  VAK.
ZSO VAK Znojemsko , na základě dohody, provádí výstavbu splaškové kanalizace a vodovodu v lokalitě rybník.
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku řeší příspěvek obce na tyto stavby ve výši
1 072 115,00 Kč. ( Vysoutěžené náklady s DPH  1 297 259,0 Kč.) Smlouva je pro obec výhodná, proto ji doporučuji ke schválení. Zastupitelé obdrželi návrh smlouvy v písemné podobě.
Připomínky: Zastupitelé:
Občané:                  bez připomínek

Usnesení č. 25/UZ/2015
Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE
„Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku“
Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko 12, IČ: 00292982 a ZSO VAK Znojemsko, Kotkova 2518/20,669 02 Znojmo 2. Předmět smlouvy: Závazek obce Kravsko poskytnout finanční příspěvek příjemci ve výši 1 072 115,00 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování č.25:   Pro:     7           Proti :      0          Zdrželi se:      0
Usnesení č.25 bylo schváleno.

Bod č.16:  Závěrečný účet Obce Kravsko za r. 2014; Účetní závěrka obce a ZŠ za r. 2014
Předsedající předal slovo ekonomce paní Janáčkové, která seznámila přítomné s následujícími dokumenty:
-    Závěrečný účet obce Kravsko za r. 2014
-    Účetní závěrka obce Kravsko za rok 2014
-    Hospodářský výsledek obce Kravsko za rok 2014
-    Účetní závěrku ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové organizace za rok 2014
-    Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové organizace za rok 2014
a jeho převedení do rezervního fondu.
Připomínky: Zastupitelé:
Občané:                          bez připomínek

Usneseni č.26/UZ/2015
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ „Závěrečný účet obce Kravsko za r. 2014“ – bez výhrad.
b/ „Účetní závěrku obce Kravsko za rok 2014“ – bez výhrad
c/ Hospodářský výsledek obce Kravsko za rok 2014 ve výši 3 874 872,60 Kč  a jeho přeúčtování z účtu 431 na účet 432.
d/ Účetní závěrku ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové organizace za rok 2014- bez výhrad.
e/ Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové organizace za rok 2014 ve výši 28 449,56 Kč a jeho převedení do rezervního fondu.
Hlasování č.26. : Pro :     7    Proti :        0    Zdržel se :       0
Usnesení č.26 bylo schváleno.

Bod č.17:   KB – poskytnutí úvěru.
S KB je předjednané sjednání smlouvy o úvěru. Zastupitelstvo obce musí schválit výši úvěru, účel, druh sazby. Vzhledem k tomu, že nás v současné době čekají rekonstrukce místních komunikací, rekonstrukce průtahu obcí, rekonstrukce veřejného osvětlení – vše v hodnotě cca 15-17 mil. Kč, doporučuji ke schválení výši úvěru 6 mil. Kč, pevný úrok na dobu 10 let ( 1,5 % p.a.), dle nabídky KB ze dne 4.3.2015.
Připomínky: Zastupitelé:
Občané:                         bez připomínek

Usnesení č. 27/UZ/2015
Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE
uzavření smlouvy s KB k čerpání úvěru na rekonstrukci místních komunikací ve  výši
6 000 000,00 Kč; pevná úroková sazba na 10 let.
Pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu smlouvy.
Hlasování č.27:   Pro:     7           Proti :      0          Zdrželi se:      0
Usnesení č.27 bylo schváleno.

Bod č.18: – Diskuse:
Předsedající otevřel závěrečnou rozpravu.
Pan Oldřich Šimánek se táže, zda má obec svého právníka. Pan starosta odpovídá, že ne, ale na právní služby dle potřeby se tážeme na JMK Brno.
Pan Ing. Pavel Vávra se táže, proč komunikace na „Kopec“ je široká pouze 3,5 m. Pan starosta odpovídá, že projektant tento projekt provedl dle stávajících norem.S odstavnými pruhy se průjezdnost komunikace zvýší.
Paní Jaskulová žádá opravit pumpu na hřbitově. Pan starosta sděluje, že toto je již v řešení.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve  20.55  hod.

Přílohy zápisu:
1)    Prezenční listina
2)    Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3)    Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
4)    Protokol volební komise o volbě starosty a místostarosty obce.

Zápis byl vyhotoven dne: 09.07.2015

Zapisovatel: Alena Janáčková

Ověřovatelé: Jaromír Kuřítka
Šimon Meluš

Starosta:
Mgr. František Moučka