+420 515 255 131

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kravsko

21. 11. 2014 | admin
konaného dne 10. listopadu 2014, od 17:30 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Kravsko (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.30 hodin nejstarším členem zastupitelstva Mgr. Františkem Moučkou  („dále jako „předsedající“).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. Předsedající konstatoval, že osvědčení bylo předáno následujícím , řádně zvoleným členům zastupitelstva:
Jiří Drozd                                    nar. 20.07.1965            Kravsko 124
Daniel Fabián                              nar. 24.09.1968            Kravsko 128
Pavel Hlávka                               nar. 22.01.1956            Kravsko   93
Jaromír Kuřítka                           nar. 09.03.1973            Kravsko 163
Šimon Meluš.                              nar. 13.11.1989            Kravsko     6
František Moučka, Mgr.              nar. 27.03.1939            Kravsko 113
Věra Řezaninová          .              nar. 16.12.1958            Kravsko   30

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24.10.2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Kravsko zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 31.10.2014 do 10.11.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je ......7.... členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

BOD č.1:Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

BOD č.2: Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Šimona Meluše a Věru Řezaninovou.
Zapisovatelkou z ustavujícího zasedání pověřil paní Alenu Janáčkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

USNESENÍ č. 1/UZ:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
za ověřovatele zápisu paní Věru Řezaninovou a pana Šimona Meluše.

Hlasování č.1:    Pro:    7          Proti :     0     Zdrželi se :   0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

BOD č.3: Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

USNESENÍ č. 2/UZ:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE následující program ustavujícího zasedání:

1.    Složení slibu.
2.    Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3.    Schválení programu
4.    Schválení „Volebního řádu pro volby orgánů Zastupitelstva obce Kravsko“
5.    Volba volební komise.
6.    Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
7. Zřízení výborů zastupitelstva obce

a) zařízení výborů a určení počtu členů výborů
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba předsedy výboru pro kulturu
e) volba předsedy výboru pro tělesnou výchovu a sport
f) volba předsedy výboru pro školství
Mgr. František Moučka navrhl změnu bodu
7d) na volbu předsedy komise pro kulturu
7e) na volbu předsedy komise pro tělesnou výchovu a sport
7f) na volbu předsedykomise pro školství
8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
9. Schválení zastupitelů, kteří budou oprávněni k vykonávání veřejných obřadů.
10. Pověření starosty „příkazcem operací dle zákona č. 320/11 Sb.“.
11. Diskuse

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu programu.

Hlasování č.2::   Pro:    7            Proti :          0         Zdrželi se:       0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
BOD č.4: Schválení „Volebního řádu pro volby orgánů Zastupitelstva obce Kravsko“

Předsedající konstatoval, že všichni zastupitelé obdrželi „Volební řád …“ v tištěné formě k prostudování. Proto vznesl dotaz, zda má některý ze zastupitelů k navrženému materiálu připomínky. Připomínky nebyly vzneseny, proto předsedající přečetl návrh usnesení.

USNESENÍ č. 3/UZ:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Volební řád pro volby orgánů Zastupitelstva obce Kravsko“, který se stává přílohou č.2 „Jednacího řádu Zastupitelstva obce Kravsko

Hlasování č.3::   Pro:      7        Proti :     0         Zdrželi se:       0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

BOD č. 5:  Volba volební komise.

Předsedající navrhl v souladu s „Volebním řádem…“ volební komisi ve složení:
Jaromír Kuřítka, Šimon Meluš a Věra Řezaninová. Doporučil volbu aklamací  a hlasování o celé komisi společně.
Nebyly vzneseny připomínky.
 

USNESENÍ č. 4/UZ:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
volbu volební komise aklamací. Komise bude volena jako celek.
Hlasování č.4::   Pro:    7          Proti :    0          Zdrželi se:       0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 5/UZ:
Zastupitelstvo obce VOLÍ
volební komisi ve složení:  Jaromír Kuřítka, Šimon Meluš a Věra Řezaninová.
Předsedou volební komise byl zvolen pan Šimon Meluš.
Hlasování č.5::   Pro:     7         Proti :      0        Zdrželi se:      0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

BOD č.6: - volba starosty a místostarosty:
Předsedající předal slovo předsedovi volební komise, který zahájil volbu starosty
a místostarosty obce.
a/Určení počtu místostarostů:
Předseda volební komise navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

USNESENÍ č. 6/UZ:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
volbu jednoho místostarosty.
Hlasování č.6::   Pro:      7        Proti :    0          Zdrželi se:   0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
b/Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předseda volební komise navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako dlouhodobě uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

USNESENÍ č. 7/UZ:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Hlasování č.7::   Pro:       7      Proti :        0      Zdrželi se:     0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
c/ Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předseda volební komise konstatoval, že volba starosty a místostarosty proběhne v souladu
s „Volebním řádem .. „ tajným hlasováním. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

USNESENÍ č. 8/UZ:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným ve volebním řádu.
Hlasování č.8:   Pro:     7         Proti :        0      Zdrželi se:     0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Předseda volební komise dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
d/ Volba Starosty:
- Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Daniel Fabián navrhl zvolit do funkce starosty pana Mgr. Františka Moučku.
Člen zastupitelstva pan Jiří Drozd navrhl zvolit do funkce starosty pana Pavla Hlávku
Předseda volební komise vyzval kandidáty na starosty obce, aby se ke své kandidatuře vyjádřili. Všichni kandidáti tuto možnost využili.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Volební komise přistoupila k volbě starosty obce.
Po volební přestávce se ujal slova předseda volební komise a seznámil přítomné s výsledky volby starosty.
V tajném hlasování získal:      pan   Mgr. František Moučka     4   hlasy
pan   Pavel Hlávka                             3   hlasy

Starostou obce byl tajným hlasováním zvolen pan  Mgr. František Moučka.

USNESENÍ č. 9/UZ:
Zastupitelstvo obce VOLÍ
starostou obce Kravsko pana  Mgr. Františka Moučku.

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).
Starosta vyzval předsedu volební komise, aby provedl volbu místostarosty.
e/ Volba místostarosty .
- Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Jaromír Kuřítka navrhl zvolit do funkce místostarosty pana
Pavla Hlávku, ten se kandidatury vzdal.
Člen zastupitelstva pan Pavel Hlávka navrhl zvolit do funkce místostarosty pana
Jiřího Drozda.
Člen zastupitelstva pan Mgr. František Moučka navrhl zvolit do funkce místostarosty pana
Daniela Fabiána.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Po volební přestávce se ujal slova předseda volební komise a seznámil přítomné s výsledky volby místostarosty.
V tajném hlasování pan Daniel Fabián získal     4    hlasy
V tajném hlasování pan Jiří Drozd        získal     3    hlasy
Místostarostou obce byl tajným hlasováním zvolen pan  Daniel Fabián.
USNESENÍ č. 10/UZ:
Zastupitelstvo obce VOLÍ místostarostou obce Kravsko pana  Daniela Fabiána.

BOD č.7: Zřízení výborů zastupitelstva obce:

a/Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor, komisi pro kulturu a komisi pro tělesnou výchovu a komisi pro školství, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
USNESENÍ č. 11/UZ:
Zastupitelstvo obce ZŘIZUJE
finanční výbor, kontrolní výbor, komisi pro kulturu, komisi pro tělesnou výchovu a sport a komisi pro školství. Všechny výbory budou tříčlenné, kromě výboru pro školství..
Hlasování č.11:   Pro:      7          Proti :    0           Zdrželi se:    0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva  Pavel Hlávka  navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru
Pana Jaromíra Kuřítku. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

USNESENÍ č. 12/UZ:
Zastupitelstvo obce VOLÍ
předsedy finančního výboru pana Jaromíra Kuřítku
Hlasování č.12:   Pro:  7             Proti :         0      Zdrželi se:       0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Daniel Fabián  navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Jiřího Drozda. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

USNESENÍ č. 13/UZ:
Zastupitelstvo obce VOLÍ
předsedou kontrolního výboru  Jiřího Drozda
Hlasování č.13:   Pro:    7         Proti :     0         Zdrželi se:    0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Volba předsedy komise pro kulturu:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy výboru pro kulturu. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Pavel Hlávka navrhl zvolit do funkce předsedy komise pro kulturu paní Věru Řezaninovou.
Starosta obce navrhl do této funkce pana Šimona Meluše.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Při hlasování paní Věra Řezaninová obdržela    5 hlasů
Pan  Šimon Měluš       obdržel        2 hlasy
USNESENÍ č. 14/UZ:
Zastupitelstvo obce VOLÍ
předsedou komise pro kulturu paní  Věru Řezaninovou
Hlasování č.14:   Pro:        7      Proti :        0        Zdrželi se:     0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Volba předsedy komise pro tělesnou výchovu:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy výboru pro tělesnou výchovu. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan  Jiří Drozd  navrhl zvolit do funkce předsedy výboru pro tělesnou výchovu pana Šimona Meluše. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

USNESENÍ č. 15/UZ:
Zastupitelstvo obce VOLÍ
Předsedou komise pro tělesnou výchovu pana  Šimona Meluše.
Hlasování č.15:   Pro:      6        Proti :       0       Zdrželi se:     1
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Volba předsedy komise pro školství:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy komise pro školství. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Mgr. František Moučka navrhl zvolit do funkce předsedy komise pro školství pana Pavla Hlávku.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

USNESENÍ č.16/UZ
Zastupitelstvo obce VOLÍ
předsedou komise pro školství pana  Pavla Hlávku
Hlasování č.16:   Pro:       6          Proti:       0          Zdržel se:   1
Usnesení č.16 byla schváleno.

Volba členů výborů:

Předsedající navrhl členům zastupitelstva, aby zbývající členové výborů a komisí byli zvoleni na dalším řádném zasedání ZO. K návrhu nebyly připomínky.
USNESENÍ č. 17/UZ:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE,
že zbývající členové výborů a komisí budou voleni na následujícím řádném zasedání ZO.
Hlasování č.17:   Pro:        7         Proti :         0       Zdrželi se:      0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Bod č.8: Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna za výkon funkce předsedy výboru ve výši 880,00 Kč, a za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích) ve výši 5 000,00 Kč s platností od 11.11.2014. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.Odtstupujícímu starostovi bude odměna vyplacena jednorázově.
USNESENÍ č. 18/UZ:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE,
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce:
místostarosta obce                          5 000,00 Kč/ měsíc
předseda výboru a komise                880,00 Kč/měsíc
Odměna bude poskytována od 11.11.20014 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil .Odstupujícímu starostovi bude vyplacena odměna jednorázově.

Hlasování č. 18:   Pro .......7.......  Proti ........0........ Zdrželi se .........0.......
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

BOD č.9: Schválení zastupitelů, kteří budou oprávněni k vykonávání veřejných obřadů.

Předsedající doporučil, aby zastupitelstvo schválilo oprávnění pro vykonávání veřejných obřadů následujícím zastupitelům:
Starosta obce   pan   Mgr. František Moučka
místostarosta pan     Daniel Fabián
člen zastupitelstva paní Věra Řezaninová
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Doporučení zastupitelé projevili s návrhem souhlas.
Jiné připomínky nebyly, předsedající proto přednesl návrh usnesení.
USNESENÍ č. 19/UZ:
Zastupitelstvo obce POVĚŘUJE
pana    Mgr. Františka Moučku
pana    Daniela Fabiána
paní     Věru Řezaninovou
vykonávání občanských obřadů.

Hlasování č.19:   Pro:     7           Proti :         0       Zdrželi se:
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
BOD č. 10:Pověření starosty „příkazcem operací dle zákona č. 320/11 Sb.“.

Předsedající předal slovo ekonomce OÚ paní Janáčkové, která vznesla na ZO požadavek, aby schválilo „ Pověření starosty  příkazcem operace“ a aby zmocnilo starostu k podpisu RO.
USNESENÍ č. 20/UZ:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE,
v souladu se zák. č. 320/01 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 64/02 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě „ Pověření starosty  příkazcem operace“ a zmocňuje starostu k podpisu rozpočtových opatření s tím, že budou na nejbližším zasedání zastupitelstva obce předloženy k dodatečnému  schválení.
Hlasování č.20   Pro:     7           Proti :      0          Zdrželi se:      0
Usnesení č.20 bylo schváleno.
Bod č.11: – Diskuse:

Předsedající otevřel závěrečnou rozpravu.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v ..18,45 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
4) Protokol volební komise o volbě starosty a místostarosty obce.

Zápis byl vyhotoven dne: 10.11.2014

Zapisovatel: Alena Janáčková

Ověřovatelé:
Šimon Meluš
Věra Řezaninová

Starosta:
Mgr. František Moučka