Obec Kravsko

Zápis se ZO ze dne 26. 10. 2011

1. 11. 2011 vložil admin

Starosta obce Kravsko zahájil dne 26.10.2011v 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva obce Kravsko. Zasedání se konalo v zasedací síni OÚ. Přítomno bylo 7 členů zastupitelstva. Omluveni :  0, Neomluveni :  0
Bod č. 1.
Starosta určil zapisovatele zápisu pana Jaromíra Kuřítku a ověřovatele zápisu pana Mgr. Františka Moučku a pana Jiřího Drozda a seznámil přítomné s následujícím programem :
1. Organizační záležitosti
2. Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace
3. Plnění rozpočtu obce Kravsko k 30.9.2011
4. Rozpočtové opatření č. 7/2011
5. Zpráva předsedy kontrolního výboru
6. Zpráva předsedy finančního výboru
7. Zadání zakázek malého rozsahu
8. Schválení dodatku č. 1 „Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
9. Různé
10. Diskuse – závěr.

Usnesení č. 1/7-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje za ověřovatele zápisu pana Mgr. Františka Moučku, pana Jiřího Drozda a následující program :
1. Organizační záležitosti
2. Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace
3. Plnění rozpočtu obce Kravsko k 30.9.2011
4. Rozpočtové opatření č. 7/2011
5. Zpráva předsedy kontrolního výboru
6. Zpráva předsedy finančního výboru
7. Zadání zakázek malého rozsahu
8. Schválení dodatku č.1 „Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.
9. Různé
10. Diskuse – závěr.
Hlasování č.1: Pro 7  Proti  0 Zdržel se    0
Bod č. 2. Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí pro udělení výjimky z počtu žáků
stanoveného Vyhláškou o základním vzdělávání.Jedná se o povolenou výjimku do 4 žáků 8. a 9. ročníku na hodiny Tv, Vv a Ov.
K bodu č. 2 nebyly připomínky.

Usnesení č.2/7-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko dle zák.č.561/2004 Sb., § 23 odst.3 , jako zřizovatel školy povoluje výjimku do čtyř dětí,žáků a studentů z počtu stanoveného prováděcím předpisem.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.1/7-2011).

Hlasování č. 2 : Pro   7 Proti   0 Zdržel se  0

Bod č. 3 – Plnění rozpočtu
Starosta obce zhodnotil plnění rozpočtu obce na rok 2011. Z hlediska příjmů se rozpočet jeví velice kladně. Jak příjmy z daní, tak příjmy z pronájmů a jiných služeb jsou v průměru plněny na 81%.
Rozpočet ze strany výdajů je plněn na 43,78% z důvodu, že některé faktury budou hrazeny až po tomto termínu.( fa.ÚP Kravsko, prodloužení plynovodu,…)
K bodu č.3 nebyly připomínky.

Usnesení č.3/7-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí plnění rozpočtu obce Kravsko k 30.9.2011.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č.2/7-2011).

Hlasování č.3 : Pro       7  Proti 0  Zdržel se      0

Bod č. 4. Rozpočtové opatření
Starosta obce vyzval paní Janáčkovu, aby přečetla  návrh rozpočtového opatření
č.7/2011.
K bodu č. 4 nebyly žádné připomínky.

Usnesení č. 4/7-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtové opatření č.7/2011.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.3/7-2011.

Hlasování č.4 : Pro  7 Proti  0 Zdržel se     0

Bod č. 5 – Zpráva předsedy kontrolního výboru
Starosta vyzval předsedy kontrolní komise pana Mgr.Františka Moučku, aby přednesl zprávu kontrolní komise.
K bodu č. 5 nebyly připomínky.

Usnesení č.5/7-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu kontrolní komise.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz příloha č.4/7-2011).

Hlasování č.5 : Pro 7 Proti    0  Zdržel se    0

Bod č. 6 – Zpráva předsedy finančního výboru
Starosta vyzval ing. Petru Hutařovu, aby přednesla zprávu finanční komise.
K bodu č. 6 nebyly připomínky.

Usnesení č.6/7-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu předsedy finanční komise.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.5/7-2011).

Hlasování č. 6 : Pro 7 Proti  0 Zdržel se 0

Bod č.7. Zadání zakázek malého rozsahu
Starosta předložil návrh,aby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a s „Interním předpisem  Obce Kravsko pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu čl.1“ a. Vyzvat firmy Vejtasa,s.r.o.,Cyrilometodějská 593/28, 674 01 Třebíč a firmu   SIGETY & ŠÁRKA, Cyrilometodějská 593/28, 674 01 Třebíč k vypracování cenové nabídky na zhotovení díla „Prodloužení STL plynovodu v obci Kravsko, lokalita Mastník“.
b. Zaslat výzvu na dodání služby OSD na stavbě „Prodloužení STL plynovodu v obci Kravsko, lokalita Mastník“ fy. Lubomír Blecha, Horní Břečkov 56.
 Po obdržení nabídek vybere nejvýhodnější nabídku zastupitelstvo obce.
K bodu č. 7 nebyly připomínky.

Usnesení č.7/7-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje
a. Vyzvat firmy Vejtasa,s.r.o.,Cyrilometodějská 593/28, 674 01 Třebíč a firmu SIGETY & ŠÁRKA, s.r.o., Cyrilometodějská 593/28, 674 01 Třebíč k vypracování cenové nabídky na zhotovení díla „Prodloužení STL plynovodu v obci Kravsko, lokalita Mastník“.
b. Vyzvat firmu Lubomír Blecha, Horní Břečkov 56 k dodání služby OSD na stavbě „Prodloužení STL plynovodu v obci Kravsko, lokalita Mastník“.
 Po obdržení nabídek vybere nejvýhodnější nabídku zastupitelstvo obce a pověřuje starostu obce s vybranou firmou uzavřít smlouvu.
(Úplné znění materiálu k nahlédnuti na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 6/7-2011,
 7/7-2011 a 8/7-2011).

Hlasování č. 7 : Pro      7            Proti  0  Zdržel se   0

Bod č.8
 - Dodatek č.1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.
Starosta seznámil přítomné s dodatkem č.1, o zajištění financování systému IDS  JMK.
Bod č.8 bez námitek.

Usnesení č. 8/7-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje dodatek č.1 „Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.
(Úplné znění materiálu k nahlédnuti na OÚ Kravsko-viz. příloha č.9/7-2011).

Hlasování č.8: Pro  7 Proti  0 Zdržel se 0

Bod č. 9 – Různé.
1. Starosta  seznámil přítomné se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kravsko za r.2011.
2. Dále seznámil přítomné se„Závěrečným  účtem zájmového sdružení obcí VAK Znojmo za rok 2010. Tento účet obsahuje: Komentář k hospodaření, Usnesení z jednání valné hromady – schválení závěrečného účtu za r. 2010, vyhodnocení investičního rozpočtu, vyhodnocení provozního rozpočtu, vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za r. 2010, vypořádání dotace Mze,vypořádání dotací z rozpočtu JMK, doložka o převzetí zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za r. 2010, zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření včetně příloh- účetní uzávěrka.
K bodu č. 9 nebyly námitky.

Usnesení č.9/7-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí:
1. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kravsko za rok 2011.
2. Závěrečný účet zájmového sdružení obcí VAK Znojmo za r. 2010.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 10/7-2011,
11/7-2011).

Hlasování č. 9: Pro   7  Proti  0 Zdržel se   0
Bod č. 10 – Diskuse
- starosta informoval o návštěvě kompostárny Únanov s možností ukládat do kompostárny bioodpad
- byla provedena oprava pomníku padlých v I. svět. válce v hodnotě 13 500,- Kč.
- byla podána zpráva o chystaném vyhlášení výzvy z programu OPŽP na budování kanalizace
- p. Hutař přednesl požadavek na zjištění vznikajícího zápachu ve vybudované kanalizaci – starosta přislíbil tento problém řešit
- p. Kubiš vznesl dotaz na pročištění kanalizace – starosta odpověděl, že je tato služba objednaná a čeká se na volnou kapacitu čistícího stroje
- p. Šefčík vznesl dotaz na vybudování čekárny v místě zastávky autobusu na náměstíčku – starosta odpověděl,že je potřeba nejdříve zjistit, jak by bylo možné tuto stavbu vyřešit v rámci stavebního zákona.

Zapsáno dne 27.10.2011     

Zapsal : pan  Jaromír Kuřítka

Ověřil : Mgr. František Moučka
            pan  Jiří Drozd 
Pavel Hlávka
starosta obce

V rubrice Zápis ze ZO 2011 |

Komentáře jsou zavřeny.

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...