Obec Kravsko

Zápis se ZO ze dne 21. 9. 2011

27. 9. 2011 vložil admin

Dne 21.9. 2011 v 18:00 hodin zahájil starosta obce Kravsko zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se konalo v zasedací síni OÚ. Přítomno bylo 6   členů zastupitelstva.
Omluven :      1, p. Mgr. Moučka František
Neomluveni :

Bod č. 1.
Starosta určil zapisovatele zápisu pana Jaromíra Kuřítku a ověřovatele zápisu pana Aleše Hutaře a pana Jiřího Dvořáka a seznámil přítomné s tímto programem:

Program zasedání:
1.Organizační záležitosti
2.Zóna stání v obci
3.Smlouva o právu provést stavbu
4.Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy
5.Pronájem pozemků
6.Rozpočtové opatření č.4, č.5, č.6.
7.Zadání zakázky malého rozsahu
8.Provozní řád veřejného dětského hřiště
9.Zpráva starosty
10.Diskuse- závěr

K bodu č.1 nebyly připomínky

Usnesení č.1/6-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje za ověřovatele zápisu pana Aleše Hutaře, pana Jiřího Dvořáka a následující program:
1.Organizační záležitosti
2.Zóna stání v obci
3.Smlouva o právu provést stavbu
4.Smlouva o přeložce zařízení distribuční sítě
5.Pronájem pozemků
6.Rozpočtové opatření č.4, č.5, a č.6.
7.Zadání zakázky malého rozsahu
8.Provozní řád veřejného dětského hřiště
9.Zpráva starosty
10.Diskuse – závěr

Hlasování č.1: Pro                       6          Proti:               0          Zdržel se:                  0

Bod č.2.  Zóna stání v obci.
Jelikož je opravená komunikace směrem k Plenkovicím a parkují na komunikaci těžké nákladní vozy, které tuto vozovku znehodnocují, navrhl starosta vymezit v obci zónu stání. Jednalo by se o zákaz stání v době od 20:00 hodin do 6:00 hodin pro vozidla těžší 6 tun. Dále navrhl umístění značky „ Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ na vybudované parkoviště u ČP a umístit zrcadlo do zatáčky u „ Vávrovy zahrady“.
K bodu č. 2 nebyly připomínky.

Usnesení č.2/6-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje zřízení zóny stání v obci a to od 20:00 hodin do 6:00 hodin pro vozidla těžší 6 tun, umístění značky „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ na parkoviště u ČP a umístění zrcadla do zatáčky u „ Vávrovy zahrady“.

Hlasování č.2. Pro :                     6          Proti :              0          Zdržel se :                 0

Bod č.3.  Smlouva o právu provést stavbu.
Starosta předložil zastupitelstvu obce Kravsko „Smlouvu o právu provést stavbu“ mezi obcí Kravsko a Správou a údržbou silnic JMK, příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ:709 32 581. Jedná se o části pozemků v této smlouvě uvedené a souhlas obce, že SÚS JMK vybuduje v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací pro stavební povolení na dotčených částech pozemků stavbu „III/40826 Kravsko – průtah.
K bodu č. 3 nebyly připomínky.

Usnesení č. 3/6-2011.
a.) Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „ Smlouvu o právu provést stavbu“ mezi obcí Kravsko a Správou a údržbou silnic JMK, příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo nám. 3/5,601 82 Brno na stavbu „ III/40826 Kravsko – průtah“.
b.) Pověřuje starostu obce uzavřením této smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko viz. příloha č. 1/6-2011).

Hlasování č.3:  Pro:                     6          Proti:               0          Zdržel se:                  0

Bod č. 4.  Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy
Starosta seznámil přítomné o chystané rekonstrukci vysokého napětí firmou E – ON. Toto vedení prochází naší obcí. Při jednání požádal starosta firmu E – ON o možnosti částečného přeložení tohoto vedení v lokalitě „Na rybníkách“.
Dne 31.8.2011 byla podepsaná „ Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy  č. Z101127146“. Náklady na tuto akci jsou předběžně vyčísleny na částku 96 310,-Kč.
Bod č.4  bez připomínek.

Usnesení č. 4/6-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí „ Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č.Z101127146“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko viz. příloha č.2/6-2011).

Hlasování č. 4:  Pro:        6                     Proti:   0                     Zdržel se:                  0
 
Bod č. 5.  Žádost o pronájem pozemků.
Starosta seznámil přítomné se žádostí paní Jitky Drozdové ,Kravsko 179, o prodloužení nájemní smlouvy na pronajaté obecní pozemky, vydané na náhradních pozemcích, na dobu deseti let.. Oznámení o záměru bylo řádně vyvěšeno, po tuto dobu se nepřihlásil žádný jiný zájemce. Jedná se o pozemky p. č. 546/1, 546/2, 546/3, 546/4,546/5, 553/2, 553/3, 545, 547, 548, 549, 319, 326, 329, 333, 336, 339, 342, 344, 352, 356, část parcely 266, část parcely 178/1, část parcely 113/1,113/31  v k.ú. Kravsko o celkové výměře 18,3179 ha za částku 27 185,- Kč.
Bod č. 5 – bez připomínek.

Usnesení č.5/6-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje žádost paní Jitky Drozdové, Kravsko179, o prodloužení nájemní smlouvy na pronajaté obecní pozemky, vydané na náhradních pozemcích, na dobu deseti let. Jedná se o pozemky p.č. 546/1, 546/2, 546/3, 546/4, 546/5, 553/2, 553/3, 545, 547, 548, 549, 319, 326, 329, 333, 336, 339, 342, 344,  352, 356,  část parcely 266, část parcely 178/1, část parcely 113/1, 113/31 vk.ú. Kravsko o celkové výměře 18,3179 ha za částku 27 185,- Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.3/6-2011).
 
Hlasování č.5 : Pro :        6          Proti :              0          Zdržel se :                 0

Bod č.6.  Rozpočtová opatření č.4, č.5 a č.6.
Starosta vyzval paní Janáčkovou, aby přečetla návrhy rozpočtového opatření č.4, č. 5 a č. 6.
Bod č. 6 – bez připomínek.

Usnesení č.6/6-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtová opatření č. 4, č. 5 a č. 6.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 4/6-2011,č. 5/6-2011 a č. 6/6-2011).

Hlasování č. 6 : Pro:        6          Proti:               0          Zdržel se:                  0

Bod č. 7.  Zadání zakázek  malého rozsahu.
Starosta předložil návrh, aby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a s „ Interním předpisem obce Kravsko pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle čl. 1“, zadat ing. Poláčkovi zakázku na vypracování projektu na rekonstrukci hasičské zbrojnice.
Bod č. 7 – bez připomínek.

Usnesení č. 7/6-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje, aby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a s „ Interním předpisem obce Kravsko, pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle čl. 1“, zadat ing. Poláčkovi zakázku na vypracování projektu na rekonstrukci hasičské zbrojnice.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 7/6-2011).

Hlasování č. 7 :  Pro:       6          Proti :              0          Zdržel se :                 0

Bod č.8. Provozní řád veřejného dětského hřiště
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s „Provozním řádem veřejného dětského hřiště“.
Bod č.8 – bez připomínek.

Usnesení č.8/6-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „ Provozní řád veřejného dětského hřiště“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 8/6-2011).

Hlasování č. 8. Pro :        6          Proti :              0          Zdržel se :                 0

Bod č.9. Zpráva starosty.
- Starosta uvedl, že mnozí občané využívají svoz komunálního odpadu k vyklizení nepořádku ve svých nemovitostech. Tento odpad patří do velkoobjemových kontejnerů, které jsou v naši obci přistaveny 1x ročně.Tímto narůstá cena za likvidaci komunálního odpadu a obec bude muset přistoupit k jejímu navýšení.
Aby mohli občané třídit veškerý odpad, navrhl starosta umístit do obce kontejnery na papír.

Usnesení č. 9/6-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu starosty.

Hlasování č. 9 : Pro:        6          Proti:               0          Zdržel se:                  0

Bod č. 10. Diskuse.
- p. Milan Kubiš – navrhuje zřízení schůdků na parkovišti u pošty   starosta odpověděl, že schůdky budou zřízeny,
dále byl dotaz, zda se obec podílela finančně na opravě komunikace k Plenkovicím , starosta odpověděl, že  tato oprava byla provedena bez účasti obce,
poslední dotaz byl na ucpaný kanál  od „Kovárny směrem k Mramoticím, starosta odpověděl, že bude přizvána čistící firma, která tuto kanalizaci zkusí pročistit.

 Zapsal: p. Jaromír Kuřítka
V Kravsku dne 21.9.2011

Ověřil: p. Aleš Hutař
p. Jiří Dvořák

Pavel Hlávka
starosta obce

V rubrice Zápis ze ZO 2011 |

Komentáře jsou zavřeny.

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...