Obec Kravsko

Zápis se ZO ze dne 10. 8. 2011

18. 8. 2011 vložil admin

Starosta obce Kravsko zahájil dne 10.8.2011 v 18:30 hodin zasedání Zastupitelstva obce Kravsko. Zasedání se konalo v zasedací síni OÚ. Přítomno bylo 5  členů zastupitelstva.

Nepřítomni: 2 – p. Aleš Hutař, p. Mgr. František Moučka.
Neomluveni: 0

Bod č. 1.
Starosta určil zapisovatelem zápisu pana Jaromíra Kuřítku a ověřovatele zápisu p. Jiřího Dvořáka a p. Jiřího Drozda. Seznámil přítomné s tímto programem.
Program zasedání:
1.) Organizační záležitosti
2.) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby.
3.) Podepsání smlouvy s JMK na získání dotací na vypracování ÚP Kravsko.
4.) Dětské hřiště.
5.) Prodloužení nájemní smlouvy
6.) Zpráva starosty
7.) Diskuse - závěr
K bodu č. 1 nebyly připomínky.

Usnesení č. 1/5 – 2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu p. Jiřího Dvořáka , p.Jiřího Drozda a následující program.      
1.) Organizační záležitosti
2.) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby.
3.) Podepsání smlouvy s JMK na získání dotací na vypracování ÚP Kravsko.
4.) Dětské hřiště.
5.) Prodloužení nájemní smlouvy.
6.) Zpráva starosty.
7.) Diskuse – závěr
Hlasování č. 1: Pro:    5  Proti:  0  Zdržel se:       0

Bod č. 2.
Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby. Smlouva se týká stavby realizované na pozemku p.č. 623/11 v k.ú. Kravsko pod názvem: „ Prodloužení STL plynovodu v obci Kravsko, lokalita Mastník“.

K bodu č. 2 nebyly připomínky.

Usnesení č. 2/5 – 2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha 1/5 – 2011).

Hlasování č.2: Pro:    5  Proti:  0 Zdržel se:   0
Bod č. 3.
Starosta informoval o podepsání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
Jedná se o dotace na vypracování ÚP Kravsko.Částka činí 92 700,- Kč.

K bodu č.3 nebyly připomínky.

Usnesení č.3/5 – 2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí podepsání „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK“ číslo 008553/11/OÚPSŘ na vypracování ÚP Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha 2/5 – 2011).

Hlasování č. 3:  Pro: 5  Proti:  0 Zdržel se:      0

Bod č.4.
Starosta seznámil přítomné s nabídnutou cenou firmy DEFITA s.r.o. za dodání a instalaci herních prvků na dětské hřiště. Tato nabídka činí 118 841,- Kč včetně DPH.
K bodu č. 4 nebyly žádné připomínky.

Usnesení č.4/5 – 2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje nabídnutou cenu firmy DEFITA s.r.o. za dodání a instalaci herních prvků na dětské hřiště a to částku 118 841,- Kč včetně DPH.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.3/5 – 2011).

Hlasování č. 4: Pro:  5  Proti: 0  Zdržel se:    0
Bod č. 5.
Starosta seznámil přítomné se žádostí paní Jitky Drozdové o prodloužení nájemní smlouvy na pronajaté obecní pozemky, vydané na náhradních pozemcích na dobu pěti let.

Po rozpravě byl tento bod odložen na příští zasedání.

Usnesení  č. 5/5-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje odložení bodu č. 5 na příští zasedání.

Hlasování č.5 : Pro:      5  Proti:  0 Zdržel se: 0

Bod č. 6.
Starosta seznámil přítomné s touto zprávou:
- oprava místních  komunikací (cca 173 000,- Kč).
-  vybudování parkoviště u MŠ a ČP (cca 450 000,- Kč).
-  odstranění terasy u ČP a MŠ.
-  zpráva o budování kanalizace
-  třídění odpadů – kontejnery na papír
-  hasičská zbrojnice
-  VPP – pí. Kloudová a pí. Havlíčková
-  oprava a úprava prostranství u pomníku padlých z 1. svět. války
-  osvětlení

Usnesení č.6/5 – 2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu starosty.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha 4/5-2011,5/5-2011,
6/5-2011,7/5-2011).

Hlasování č.6: Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se:        0
Bod č.7.
Diskuse :
- p. Antonín Alexa – zápach z kanalizace
-  koš na parkoviště u pošty
- p. Libor Drozd – stížnost na střílení světlic z domu pana Nechvátala
-  p. Petr Šefčík – zřízení přístřešku na zastávce autobusu ve středu obce

Zapsal : p. Jaromír Kuřítka

Ověřil : p.Jiří Dvořák
            p. Jiří Drozd     

Pavel Hlávka   
starosta obce

V rubrice Zápis ze ZO 2011 |

Komentáře jsou zavřeny.

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...