Obec Kravsko

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce 14.12.2011

20. 12. 2011 vložil admin

Starosta obce Kravsko zahájil dne 14.12.2011 v 17:30 hodin zasedání Zastupitelstva obce Kravsko. Zasedání se konalo v zasedací síni OÚ. Přítomno bylo  7 členů zastupitelstva.
Omluveni :          0
Neomluveni :      0
Bod č. 1.
Starosta určil zapisovatelem zápisu pana Jaromíra Kuřítku a ověřovatele zápisu pana Jiřího Dvořáka a pana Aleše Hutaře a seznámil přítomné s následujícím programem.
1. Organizační záležitosti
2. Závěrečné vyúčtování – parkoviště
    „Protokol o zařazení dlouhodobého  majetku do užívání“
3. Závěrečné vyúčtování – dětské hřiště
    „Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání“
4. Inventarizační komise
5. Rozpočtový výhled na r. 2012 – 2014.
6. Rozpočtové opatření č. 8/2011 a č. 9/2011
7. Rozpočtové provizorium
8. Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace
9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
11. TDO
12. Různé
13. Diskuse – závěr
Bod č.1 bez připomínek.

Usnesení č. 1/8 – 2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Jiřího Dvořáka , pana Aleše Hutaře a následující program :
1. Organizační záležitosti
2. Závěrečné vyúčtování – parkoviště
„Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání“.
3. Závěrečné vyúčtování – dětské hřiště
„Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání“.
4. Inventarizační komise
5. Rozpočtový výhled na r. 2012 – 2014
6. Rozpočtové opatření č.8/2011 a č. 9/2011
7. Rozpočtové provizorium
8. Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace
9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
11. TDO
12. Různé
13. Diskuse – závěr.

Hlasování č.1 : Pro :  7 Proti :  0  Zdržel se :  0

Bod č.2 – Vyúčtování parkoviště
Starosta konstatoval, že dne 22.8.2011 byl vydán kolaudační souhlas „Parkoviště pro osobní vozidla u ČP a MŠ“. Celková částka investovaná do této akce činila 475 154,22 Kč. Do investiční částky je započítána částka 150 000,- Kč , což jsou obdržené dotace z JMK..
Dále je potřeba schválit „Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání“.
Bod č. 2 bez připomínek.

Usnesení č.2/8-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a. „Závěrečné vyúčtování akce – parkoviště u ČP a MŠ“.
b. „Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.1/8-2011).

Hlasování č. 2 : Pro :  7 Proti :  0 Zdržel se :  0

Bod č. 3 – Vyúčtování dětské hřiště
Dále starosta uvedl, že to samé je potřeba schválit u dětského hřiště.
Dětské hřiště bylo dokončeno v měsíci září v celkovým nákladem 166 957,40 Kč. Tato akce byla hrazena vlastními prostředky.
Dále je potřeba schválit „Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání“.
Bod č. 3 bez připomínek

Usnesení č .3/8-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a. „Závěrečné vyúčtování akce – výstavba dětského hřiště“
b. „Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č. 2/8-2011).
Hlasování č.3 : Pro : 7 Proti :           0              Zdržel se:   0

Bod č. 4 – Inventarizační komise
Starosta vydává příkaz k provedení inventarizace majetku obce Kravsko k 31.12.2011.
K zajištění inventarizace jmenuji tyto inventarizační komise :
Pro Obecní úřad Kravsko:
 Předseda komise :  Jiří Dvořák, člen zastupitelstva
 Členové komise  :    Aleš Hutař, člen zastupitelstva
     Alena Janáčková, účetní

Likvidační komise :   Pavel Hlávka, starosta
     Jiří Drozd, člen zastupitelstva
     Ing. Petra Hutařová,člen zastupitelstva

Pro požární ochranu Kravsko :
Předseda komise : Mgr. František Moučka
Členové komise  :  Jaromír Kuřítka, místostarosta
   Václav Alexa, velitel DSH

Likvidační komise : Jiří Dvořák, člen zastupitelstva
   Aleš Hutař,  člen zastupitelstva
   Ing. Petra Hutařová, člen zastupitelstva
Bod č. 4 bez připomínek

 

Usnesení č 4/8-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje tyto inventarizační komise :
Pro Obecní úřad Kravsko :
Předseda komise :   Jiří Dvořák, člen zastupitelstva
Členové komise :      Aleš Hutař, člen zastupitelstva
     Alena Janáčková, účetní
Likvidační komise :  Pavel Hlávka, starosta
    Jiří Drozd, člen zastupitelstva
    Ing. Petra Hutařová, člen zastupitelstva

Pro požární ochranu Kravsko :
Předseda komise :  Mgr. František Moučka, člen zastupitelstva
Členové komise :    Jaromír Kuřítka, místostarosta
    Václav Alexa, velitel SDH

Likvidační komise :  Jiří Dvořák, člen zastupitelstva
    Aleš Hutař, člen zastupitelstva
    Ing. Petra Hutařová, člen zastupitelstva

(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz, příloha č.3/8-2011).

Hlasování č.4 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se :          0                

Bod č. 5 – Rozpočtový výhled
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem Obce Kravsko na období    2012 až 2014.
Bod č. 5 bez připomínek         

Usnesení č. 5/8-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Rozpočtový výhled Obce Kravsko na období 2012 až 2014.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz příloha č. 4/8-2011).
Hlasování č. 5 : Pro :  7 Proti :  0 Zdržel se :   0

Bod č.6 – Rozpočtová opatření
Starosta přednesl návrh rozpočtového opatření č.8/2011a č. 9/2011.
Bod č. 6 bez připomínek

Usnesení č. 6/8-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtové opatření č.8/2011a č.9/2011.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.5/8-2011 a
6/8-2011).

Hlasování č.6 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se :    0

Bod č.7 – Rozpočtové provizorium
Starosta obce seznámil zastupitelstvo a přítomné účastníky zasedání s rozpočtovým provizoriem na r. 2012.
Bod č. 7 bez připomínek

Usnesení č. 7/8-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko dle § 13 zákona č.250/2000 Sb. schvaluje „Rozpočtové provizorium na r. 2012.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.7/8-2011).

Hlasování č.7 : Pro :      7 Proti :  0  Zdržel se :   0
Bod č. 8 – Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace
Po konzultaci s pí. Ludvíkovou, ředitelkou ZŠ a MŠ Kravsko,příspěvkové organizace jmenuje obec Kravsko, jako zřizovatel ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace tyto členy do „Školské rady“ : – pan Aleš Hutař,paní Mgr.Dana Hasprová a paní Magda Fruhwirtová.
Dále seznámil starosta přítomné se žádostí o příspěvek 10 000,- Kč jako spoluúčast  na financování projektu „Zajímám se o svůj region – jsem žákem ZŠ Kravsko“. Na realizaci projektu byla schválena dotace 52 000,- Kč z dotačního programu JMK.
Jako další bod uvedl starosta žádost ZŠ a MŠ Kravsko žádost o povolení čerpání investičního fondu ve výši 20 000,-Kč na opravu topení.
Bod č. 8 bez připomínek

Usnesení č.8/8-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
1. Jako zřizovatel ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace, jmenuje do
    „Školské  rady“ tyto členy: Pan Aleš Hutař – doporučuje jako předsedu
                                   Členové  - Mgr. Dana Hasprová
                                           paní Magda Fruhwirtová
2. Žádost o příspěvek ve výší 10 000,- Kč na spolufinancování projektu
    „Zajímám se o svůj region – jsem žákem ZŠ Kravsko“.
3.  Žádost o povolení čerpání investičního fondu ve výši 20 000,- Kč.

(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č. 8/8-2011, 9/8-2011a 10/8-2011).

Hlasování č.8 : Pro :  7 Proti :  0 Zdržel se :      0

Bod č. 9
 „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu“
Starosta informoval přítomné o smlouvě, která se týká umístění 3ks betonových sloupů na pozemcích p.č.178/1 a 582/5 v k.ú. Kravsko
Bod č. 9 bez připomínek
Usnesení č.9/8-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu č. 6711039/1 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.11/8-2011).

Hlasování č.9 :  Pro:  7 Proti :  0 Zdržel se :    0
Bod č. 10.
„Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu“.
Starosta seznámil přítomné o smlouvě, která je předmětem o umístění kanalizačního potrubí na pozemky v k.ú. Kravsko, p.č.99/20, 623/11 a 99/21. Dále se jedná o pozemky p.č. 103/1, 103/2 a 103/3, na tyto pozemky bude svedena dešťová kanalizace.
Bod č.10 bez připomínek

Usnesení č.10/8-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“.(Ing. Dušan Kyněra – DUKY, IČ.:12748871
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č.12/8-2011).

Hlasování č.10 : Pro :7   Proti :0     Zdržel se :0
Bod č.11. TDO
Starosta informoval přítomné, že na základě předběžných propočtů, vychází náklady na svoz komunálního odpadu poměrně v únosné cenové relaci. Proto se ZO rozhodlo ponechat pro rok 2012 cenu za svoz TDO ve stávající výši, tj. 460,- Kč.
Bod č.11 bez připomínek.

Usnesení č.11/8-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje dle „Obecně závazné vyhlášky č.1/2010 o místních poplatcích“,sazbu za svoz TDO 460,- Kč na osobu a rok. Tato sazba je platná pro rok 2012.

Hlasování č. 11 : Pro :  7 Proti :  0 Zdržel se :    0

Bod č.12. Různé.
Starosta seznámil přítomné se zápisem z úvodní dohlídky k přezkoumání hospodaření roku 2011 DSO – kanalizace.
Dále informoval o „Usnesení z valné hromady zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko“, konané 22.11.2011.
Bod č. 12 bez připomínek
 

Usnesení č.12/8-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí :
1. Zprávu o zápisu z úvodní dohlídky k přezkumu hospodaření roku 2011 DSO.
2. Zprávu z „Usnesení z jednání valné hromady zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.13/8-2011 a
14/8-2011).

Hlasování č.12 : Pro : 7  Proti :  0 Zdržel se :   0

Zapsal :   Jaromír Kuřítka

Ověřil  :    Jiří Dvořák
                Aleš Hutař    Pavel Hlávka,  starosta obce

V rubrice Zápis ze ZO 2011 |

Komentáře jsou zavřeny.

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...