+420 515 255 131

VÝPIS z USNESENÍ č. 4/ 2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 7. července 2010

29. 07. 2010 | admin
Usnesení č. 4/1 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE:
a/ Za ověřovatele zápisu pana Konráda Trimmela a pana Jaromíra Kuřítku.
b/ Následující program zasedání:
1 . Organizační záležitosti.
2.  Projednání rozpočtového opatření č. 1/2010 a č. 2/2010.
3.  Plnění rozpočtu obce za 01 – 06/2010.
4.  Schválení zadání změny Územního plánu obce.
5.  Zápis ze zasedání KV a FV.
6.  Žádost o dotace na zateplení školních budov.
7.  Kanalizace – informace z VH DSO
8.  Prodej pozemků – Miloslav Král, Marek Šrůtka
9.  Schválení počtu členů zastupitelstva pro další volební období.
10.  Obec Plenkovice – žádost o odložení splátky neinvestičních nákladů.
11.  Žádost manželů Čížkových – sjezd na místní komunikaci.
12.  Oprava židlí v KD.
13.  Zpráva starosty
14.  Diskuze – závěr.
Hlasování č. 1:  Pro:   6            Proti:   0             Zdržel se: 0

Usnesení č. 4/2 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Rozpočtové opatření č. 1/2010 a č. 2/2010.
 ( Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko- příloha č.1/4-2010, 2/4-2010.)
Hlasování č. 2:  Pro:    6           Proti:     0           Zdržel se: 0

Usnesení 4/3:
Zastupitelstvo obce  BERE NA VĚDOMÍ
„ Zprávu o čerpání rozpočtu k 31.5.2010 2010“.
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.3/4-2010.) 
Hlasování č. 3:      Pro:    6           Proti:     0                  Zdržel se:  0

Usnesení č. 4/4:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Znění „ Výzvy k podání nabídky na zpracování nového územního plánu obce Kravsko“  .
b/ Tříčlennou komisi pro posouzení nabídek ve složení:
    Mgr. František Moučka – starosta
    pan Pavel Hlávka – místostarosta
    ing. Vladimír Závěrka – stavební ing.
    Náhradníci: pan Antonín Groiss, ing. Radim Šefčík, pan Jaromír Kuřítka – členové ZO
c/ Seznam dodavatelů, kterým bude služba nabídnuta:
1. Ing. Arch. Jaroslav Poláček, A projekt,s.r.o.,Dvořákova 21, 669 02  Znojmo 2
2. UPLAN, s.r.o., 392 01 Vlastiboř 21, IČO: 28079141
3. Atelier GNS, s.r.o., Krátká 1778/9, 669 02 Znojmo 2, IČO:27750531
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.4/4-2010 5/4-2010, 6/4-2010.)          
Hlasování č. 4:  Pro:    6           Proti:     0           Zdržel se:  0

Usnesení č. 4/5:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
a/ Zápis z jednání kontrolního výboru Obce Kravsko ze dne 23.6.2010.                .
b/ Zápis z jednání finančního výboru ze dne   19.06.2010 .         .
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 7/4-2010,
 8/4-2010.)
Hlasování č. 5:      Pro:  6           Proti:   0                   Zdržel se:  0

Usnesení č. 4/6:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Podání žádosti ke SFŽP ČR o dotace z programu „ Zelená úsporám“ na stavbu  „ Zateplení budov ZŠ a MŠ Kravsko“.
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 9/4-2010.)
Hlasování č. 4:  Pro:  6             Proti:   0             Zdržel se:  0

Usnesení č. 4/7:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ     
informaci o jednání VH DSO ze dne 4.6.2010  a informaci o zařazení DSO  v „Zásobníku projektů“.
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 10/4-2010.)
Hlasování č. 7:  Pro:  6             Proti:   0             Zdržel se:  0

Usnesení č. 4/8:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Předběžný souhlas s odprodejem části pozemku p.č. 640/11 ve výměře cca 8 m2  panu  Marku Šrůtkovi, Kravsko 52. ( cena 30 Kč/ m2  )
b/ Předběžný souhlas s odprodejem pozemku p.č. 168/1 – 15 m2 ,169/7 -  56 m2 ,169/1 -  44 m2 , 244/3 -  10 m2, 212/53 – 186 m2  ( cena zastavěného poz. 40 Kč/ m2 , ostatních pozemků 30 Kč/ m2).
c/ Předběžný souhlas s pronájmem části pozemku p.č. 212/48 – cca 700 m2 Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 11/4-2010, 12/4-2010.)
Hlasování č. 8:      Pro:   6          Proti:    0                  Zdržel se:  0

Usnesení č. 4/9:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
počet členů Zastupitelstva obce Kravsko pro volební období 2010 – 2014 na 7 členů
( slovy: sedm členů).
Hlasování č. 9:      Pro:  6           Proti:  0                    Zdržel se:  0

Usnesení č. 4/10:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Obci Plenkovice- na základě žádosti ze dne 14.6.2010 -  prodloužení splatnosti neinvestičních nákladů na žáky ZŠ a MŠ Kravsko  ve výši 168 762,- Kč  s termínem splatnosti do 30.11.2010.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – 13/4-2010.)
Hlasování č. 10:      Pro:   6          Proti:   0                   Zdržel se:  0

Usnesení č. 4/11:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
manželům Miluši a Lukáši Čížkovým , bytem Kravsko 114  povolení sjezdu na místní komunikaci p.č. 608/3 pozemkem p.č. 554/1 v souladu s předloženou projektovou dokumentací.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č 14/4-2010.)
Hlasování č. 11:      Pro:  6           Proti:    0                  Zdržel se:  0

Usnesení č. 4/12:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
uvolnit na opravu židlí v KD částku 39 000,00 Kč; zakázku svěřit firmě „Čalounictví , Jan Molík, Kravsko  176, IČO: 10112880.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č 15/4-2010.)
Hlasování č. 12:      Pro:  6           Proti:    0                  Zdržel se:  0

Usnesení č. 4/13:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Zprávu starosty za období od 12.5.2010 do 7.7. 2010.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č 16/4-2010.)
Hlasování č. 13:      Pro:  6            Proti:    0                  Zdržel se:   0

Zapsal:   Antonín Groiss   , v.r.           
Ověřili:  Konrád Trimmel  , v.r. 
Jaromír Kuřítka, v.r.

Mgr. František Moučka, starosta obce,v.r.
Kravsko 7. července  2010.