+420 515 255 131

Veřejná vyhláška - O možnosti převzít písemnost

29. 09. 2010 | admin
Obecní úřad Kravsko – ohlašovna, jako příslušný správní úřad podle § 12 odstavce 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb, o evidenci obyvatel a rodných číslech změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 25 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e

možnost převzít písemnost: oznámení o zahájení správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu, č.j.EO/81/10/TP adresované paní Zdence Zelenákové , nar. 18.11.1973 a Michaele Zelenákové, nar. 27.09.2001,
trvalý pobyt na adrese Kravsko čp. 54 návrhem pan Zdenky Kaidlové , nar. 25.05.1935,
hlášené na adrese Kravsko čp. 54.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

V Kravsku dne 27.09.2010
Mgr. František Moučka starosta obce