+420 515 255 131

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - zemní kabel NN a sloupová trafostanice do 400 kVA

10. 11. 2011 | admin
Městský úřad Znojmo, odbor výstavby,
Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo

SPIS. ZN.: SMUZN Výst.10906/2011-Hm DATUM: 7.11.2011
Č.J.: MUZN 95215/2011
VYŘIZUJE: Marie Holíková
TEL.: 515 216 277
E-MAIL: holikovam@muznojmo.cz

 

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ - ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu ve Znojmě, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 26.9.2011 podala společnost

E.ON Distribuce, a.s., IČ
28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,

kterou zastupuje: E.ON Česká republika, s. r. o., IČ
25733591, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49

České Budějovice, kterou zastupuje EEIKA Brno s. r. o., IČ
25573829, Jahodová 493/54, 620 00

Brno,

a kterou zastupuje Ing. Josef Konečný, nar. 23.11.1946, Dědická 906/2, 627 00 Brno

(dále jen "žadatel"), a na základě
tohoto posouzení:

I.
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby

zemní kabel NN a sloupová trafostanice do 400 kVA  z projektu nazvaného „VN 82, rek. v.v.22kV, o. Kasárna, o.Kravsko“  (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 280, 281/1 v katastrálním území Kravsko.

Druh a účel umisťované stavby:

Zemní kabel NN a sloupová trafostanice do 400 kVA. V rámci projektu nazvaného „VN 82, rek.
v.v.22kV, o. Kasárna, o.Kravsko“ bude zrušena stávající zděná trafostanice (na parc. č. 271/2) a bude
realizovaná nová sloupová a k ní bude provedeno zemní vedení NN.
Umístění stavby na pozemku:
Zemní kabel NN bude umístěn na pozemku parc. č. 281/1 a 280 k. ú. Kravsko -při hranici s parc. č. 90/4,
1,5m od této hranice, trafostanice bude umístěna na pozemku parc. č. 280 k. ú. Kravsko – 2m od parcely
č. 594 a 14m od parcely č. 90/4.
Určení prostorového a technického řešení stavby:
Stávající zděná trafostanice (na parc. č. 271/2) bude zrušena a na místo ní umístěna na parc. č. 280 nová
sloupová do 400 kVA na místě
stávajícího posledního sloupu č. 15. Z této trafostanice budou položeny
dva nové kabely do nové rozpojovací jistící skříně
umístěné v oplocení pozemku parc. č. 281/1. Z nové
skříně
se provede propojení a naspojkování stávajících kabelů
vedoucích k měření odběru celého areálu.
(Identita autora podpisu je neznámá) Podepsal Marie Holíková Čas: 2011.11.10 09:58:02 +01'00' Důvod: referent odboru výstavby

Č.j. MUZN 95215/2011
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Území dotčené stavbou je dle § 46, odst. 5) a odst. 6) písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon
ochranné pásmo podzemních vodičů
1m od krajních vodičů
a 7m od od vnější hrany půdorysu
trafostanice ve všech směrech.
II.
Stanovuje podmínky pro umístění stavby, další projektovou přípravu a řízení:
1.
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením požadovaného umístění stavby, s vyznačením
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2.
Zamýšlené provádění prací bude předem projednáno s vlastníky a případně
uživateli pozemku. Před
provedením výkopu bude provedena skrývka orniční vrstvy půdy. Po ukončení prací bude ornice
rozprostřena zpět v celém manipulačním pruhu. Lhůta dočasného odnětí půdyzeZPF včetně
doby
potřebné pro uvedení dotčené plochy do původního stavu nepřesáhne lhůtu 1 roku. Práce budou
prováděny tak, aby na dotčených pozemcích, jejích vegetačním krytu a na zemědělských zařízeních
došlo při výstavbě
k co nejmenším škodám. Důkladně
budou dodržovány zásady ochrany
zemědělského půdního fondu při stavební, těžební a průmyslové činnosti uvedené v ustanovení § 8
zákona a vyhlášce č. 13/1994 Sb.
3.
Dle ustan. § 5a odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění bude
ochrannými prostředky účinně
zabezpečeno zabránění usmrcování ptáků
elektrickým proudem. Takto
musí být zabezpečeny nejen průběžné stožáry el. vedení, ale i lomové a koncové sloupy. V případě
uložení nového vedení NN je nutné při výkopových pracích dodržet ČSN 83 9061 – Ochrana stromů,
porostů
a vegetačních ploch při stavebních pracích.
4.
Stavba vyžaduje stavební povolení dle § 109 a násl. stavebního zákona. Náležitosti žádosti o stavební
povolení stanovuje § 110 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
5.
Projekt. dokumentace k stavebnímu řízení bude vypracována oprávněnou osobou v souladu s § 159
odst. 2 stavebního zákona. Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven dle ustan. § 2
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb – v příloze č. 1 k této vyhlášce.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Odůvodnění:

Dne 26.9.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
K projednání žádosti současně
nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě
na den
3.11.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol. V průběhu územního řízení nebyly ze strany účastníků
řízení ani veřejnosti podány žádné námitky ani připomínky.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací – územním plánem obce
Kravsko schváleným obecním zastupitelstvem dne 28.5.2001, obecně
závazná vyhláška č.10 účinná dnem
14.6.2001, kde je předmětná územní plocha jako stabilizovaná smíšená plocha pro bydlení, drobná
výroba, služby. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Podmínky správců/vlastníků
sítí
technické infrastruktury se týkají stavebních úprav, v území – parc. č. 280 a 280/1 se dle zástupce
žadatele inž. sítě
nenacházejí. Tyto podmínky se vztahují pro ochranu při provádění stavebních úprav.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve
výroku uvedených.
Č.j. MUZN 95215/2011 str. 3

Účastníci řízení byli stanoveni dle § 85 stavebního zákona, a jsou jimi žadatel – odst. 1 písm.a), Obec
Kravsko jako obec, na jejímž k.ú. se bude stavba nacházet – odst. 1 písm. b), David Dydek, Milan
Skalický, Jaroslav Drozd, Jitka Drozdová jsou účastníci řízení z hlediska odst. 2 písm. a) tedy vlastníci
dotčených pozemků
a správci/vlastníci sítí technické infrastruktury E.ON Česká republika s.r.o.,
Regionální engineering Znojmo, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., JMP, Net, s.r.o., VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo. Vzhledem k tomu, že vlastnická ani jiná práva dalších
účastníků
-vlastníků
sousedních pozemků
nebudou liniovou stavbou ani trafostanicí dotčeny, nebyly
účastníci dle odst. 2 písm. b) k územnímu řízení pojati.

Podklady pro rozhodnutí stavebního úřadu byly doklady předložené jako součást žádosti a to:

-dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí

-plná moc k zastupování

-informace o parcelách KN

-kopie katastrální mapy

-smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene s vlastníky dotčených pozemků
-vyjádření MěÚ Znojmo odbor ŽP

-vyjádření Obce Kravsko

-doklad o zaplacení správního poplatku

-vyjádření správců
dopravní a technické infrastruktury -JmP, a.s.

E.ON Česká republika, s.r.o.

Vodárenská a.s.

Telefónica O2 Czech Republic,a.s

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů
ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování
a stavebního řádu, Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5
podáním u zdejšího správního orgánu.

První den lhůty je den následující po dni oznámení. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů
tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1
správního řádu odkladný účinek.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně
obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě
též
speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Marie Holíková
referent odboru výstavby

Příloha:

projektová dokumentace s ověřením
(obdrží po nabytí právní moci žadatel)
Č.j. MUZN 95215/2011 str. 4

Toto oznámení územního rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů
na úřadní desce MěÚ
Znojmo v podobě
fyzické i elektronické.
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Ing. Josef Konečný, Dědická č.p. 906/2, Brno-Slatina, 627 00 Brno 27
Obec Kravsko, IDDS: jwfbde6

dotčené správní úřady
Městský úřad Znojmo, IČ
00293881, odbor životního prostředí, náměstí Armády č.p. 1213/8, 669 02
Znojmo 2

ostatní
Městský úřad Znojmo, IČ
00293881, odbor organizační, Obroková č.p. 1/12, 669 22 Znojmo
Obecní úřad Kravsko, Kravsko č.p. 23, 671 51 Kravsko

Území s ÚP nebo RP ( § 92 odst.3 zák. č. 183/2006Sb. ( stavební zákon)

Další účastníci řízení dle § 85 odst.2 zák. č. 183/2006Sb. prostřednictvím veřejné vyhlášky:
E.ON Česká republika s.r.o., Regionální engineering Znojmo, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
JMP, Net, s.r.o., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo, David Dydek,
Milan Skalický, Jaroslav Drozd, Jitka Drozdová, Obec Kravsko

MěÚ Znojmo – odbor organizační, Obrokova 12, 6669 02 ( s žádostí o zveřejněnína úřední desce po
dobu minimálně
15-ti dnů, 15. den je posledním dnem oznámení )
Obecní úřad Kravsko (s žádostí o zveřejnění naúřední desce po dobu minimálně
15-ti dnů, 15. den je
posledním dnem oznámení)